دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

1 حسابداری  , 1 شیمی , 1 علوم اجتماعی , 1 مدیریت بازرگانی , 1 مهندسی ایمنی , 1 مهندسی برق , 1 مهندسی دریا , 1 مهندسی شیمی , 1 مهندسی صنایع , 1 مهندسی عمران , 1 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات , 1 مهندسی مکانیک , 1 مهندسی مواد , 1 مهندسی نفت , 1 اقتصاد، اقتصاد انرژی و بازاریابی , 1 حسابداری , 1 حقوق و حقوق تجارت بین الملل , 1 زمین شناسی , 1 مدیریت , 1 مدیریت اجرایی و MBA-گرایش استراتژی , 1 مدیریت اجرایی و MBA-گرایش بازرگانی و بازاریابی بین الملل , 1 مدیریت اجرایی و MBA-گرایش مدیریت توسعه و منابع انسانی , 1 مدیریت اجرایی و MBA-گرایش مدیریت مالی , 1 مدیریت مالی , 1 مهندسی ایمنی , 1 مهندسی برق , 1 مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی , 1 مهندسی شیمی , 1 مهندسی صنایع , 1 مهندسی عمران , 1 مهندسی کامپیوتر , 1 مهندسی مکانیک , 1 مهندسی مواد , 1 مهندسی نفت-اکتشاف , 1 مهندسی نفت-بهره برداری مخازن نفت , 1 مهندسی نفت-حفاری , 1 مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری , 1 علوم و فناوری نانو ,

مواد آزمون عمومی 1 ادبیات فارسی و آیین نگارش 2 زبان انگلیسی- عمومی )Internetو Excel ،Powerpoint ،word پایه مهارتهای )کامپیوتر 3 4 هوش و توانمندی های ذهنی 65-2 -مواد آزمون تخصصی ردیف رشته امتحانی مواد آزمون تخصصی 1 حسابداری مجموعه دروس ) اصول حسابداری- حسابداری مالی – حسابرسی-حسابداری صنعتی- قانون محاسبات عمومی و مناقصات( 2 شیمی مجموعه دروس )شیمی معدنی - شیمی فیزیک- شیمی آلی و آزمایشگاه- شیمی تجزیه و آزمایشگاه( 3 علوم اجتماعی مجموعه دروس )روانشناسی اجتماعی- اصول و فنون مشاوره -آسیب شناسی اجتماعی- مددکاری اجتماعی- روش تحقیق در علوم اجتماعی( 4 مدیریت بازرگانی مجموعه دروس )اقتصاد مدیریت- تئوریهای مدیریت )مبانی و اصول سازمان و مدیریت، رفتار سازمانی و منابع انسانی( -بازاریابی- مدیریت مالی-سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع( 5 مهندسی ایمنی مجموعه دروس ) اصول طراحی سیستمهای ایمنی و آتش نشانی-شناسایی و کنترل عوامل شیمیایی محیط کار- شناسایی و کنترل عوامل فیزیکی محیط کار-اعالم و اطفاء حریق- ایمنی برق( 6 مهندسی برق مجموعه دروس )مدارهای الکتریکی )I و II – )الکترونیک )I و II - )سیستمهای کنترل صنعتی- مدارهای منطقی )سیستمهای دیجیتال( – برق صنعتی( 7 مهندسی دریا مجموعه دروس )ریاضی و آمار - اصول ناوبری - اصول حمل و نقل و تخلیه و بارگیری دریایی- حقوق و بیمه دریایی( 8 مهندسی شیمی مجموعه دروس )ترمودینامیک- مکانیک سیاالت- انتقال حرارت- انتقال جرم و عملیات واحد( 9 مهندسی صنایع مجموعه دروس ) برنامهریزی و کنترل پروژه- برنامهریزی نگهداری و تعمیرات- برنامهریزی و کنترل موجودی- اقتصاد مهندسی- مبانی سازمان و مدیریت و تحلیل سیستمها( 11 مهندسی عمران مجموعه دروس )مقاومت مصالح وتحلیل سازهها- مکانیک خاک و پیسازی- سازه های فوالدی و بتونی- تعمیر و نگهداری ابنیه فنی( 11 مهندسی کامپیوتر مجموعه دروس)ساختمان دادهها و طراحی الگوریتمها - سیستم های عامل – شبکههای کامپیوتری - پایگاه دادهها - مهندسی نرم افزار( 12 مهندسی مکانیک مجموعه دروس)مکانیک سیاالت- انتقال حرارت - ترمودینامیک – دینامیک و ارتعاشات- طراحی اجزا و ماشین ابزار( 13 مهندسی مواد مجموعه دروس )خواص فیزیکی و مکانیکی مواد- خوردگی و حفاظت فنی-جوشکاری و عملیات حرارتی- بازرسی فنی و NDT) 14 مهندسی نفت مجموعه دروس )خواص سنگ و سیال- زمین شناسی)نفت و ساختمان(- مهندسی مخزن-مهندسی بهرهبرداری- مهندسی حفاری- چاه آزمایی و چاهپیمایی(
مواد آزمون تخصصی ردیف رشته امتحانی مواد آزمون تخصصی 1 اقتصاد، اقتصاد انرژی و بازاریابی مجموعه دروس )اقتصاد خرد ا اقتصاد کالن ا آمار و اقتصادسنجی ا اقتصاد بینالملل )تجارت بینالملل و مالیه بینالملل( ا اقتصاد نفت و گاز ا قراردادهای نفت و گاز( 2 حسابداری مجموعه دروس )حسابداری مالی )اصول، میانه و پیشرفته( ا حسابداری بهای تمامشده ا حسابرسی ا بودجهبندی دولتی ا کنترل بودجه ا ریاضی و آمار( 3 حقوق و حقوق تجارت بین الملل مجموعه دروس )حقوق بینالملل عمومی ا حقوق بینالملل خصوصی ا حقوق مدنی ا حقوق جزای عمومی ا حقوق اداری ا حقوق تجارت ا حقوق سازمانهای بینالمللی( 4 زمین شناسی مجموعه دروس )سنگشناسی و پترولوژی ا رسوبشناسی ا چینهشناسی و دیرینهشناسی ا زمینشناسی ساختمانی ا زمینشناسی نفت ا ژئوشیمی ا زمینشناسی مهندسی ا زمینشناسی ایران( 5 مدیریت مجموعه دروس )تئوریهای مدیریت )مبانی و اصول سازمان و مدیریت، رفتار سازمانی، منابع انسانی( ا اقتصاد خرد - و کالن ا مالیه عمومی و بودجه ا مدیریت بازاریابی ا آمار و روشتحقیق( 6 مدیریت اجرایی و MBA-گرایش استراتژی مجموعه دروس )تئوریهای مدیریت )مبانی و اصول سازمان و مدیریت، رفتار سازمانی، منابع انسانی( ا مدیریت استراتژیک ا مدیریت تحول سازمانی ا مدیریت بازاریابی ا آمار و روش تحقیق( 7 مدیریت اجرایی و MBA-گرایش بازرگانی و بازاریابی بین الملل مجموعه دروس )تئوریهای مدیریت )مبانی و اصول سازمان مدیریت، رفتار سازمانی، منابع انسانی( ا مدیریت استراتژیک ا مدیریت بازاریابی ا بازرگانی بینالملل ا آمار و روش تحقیق( 8 مدیریت اجرایی و MBA-گرایش مدیریت توسعه و منابع انسانی مجموعه دروس )مبانی سازمان و مدیریت ا مدیریت منابع انسانی ا مدیریت رفتار سازمانی ا مدیریت بهبود و تحول سازمانی ا آمار و روش تحقیق( 9 مدیریت اجرایی و MBA-گرایش مدیریت مالی مجموعه دروس )مبانی سازمان و مدیریت ا مدیریت مالی ا مدیریت سرمایهگذاری ا حسابداری برای مدیران ا مدیریت مالی در نفت و گاز ا بازارها و نهادهای مالی ا قوانین و مقررات مالی )قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصهها و مزایدهها(( 11 مدیریت مالی مجموعه دروس )اصول حسابداری ا مبانی سازمان و مدیریت ا مدیریت مالی ا تجزیهوتحلیل صورتهای مالی ا سازمانهای پولی و مالی ا آمار کاربردی( 43 ردیف رشته امتحانی مواد آزمون تخصصی) ادامه( 11 مهندسی ایمنی مجموعه دروس )اصول طراحی سیستمهای ایمنی و آتشنشانی ا شناسایی و کنترل عوامل شیمیایی محیط کار ا شناسایی و کنترل عوامل فیزیکی محیط کار ا اعالم و اطفای حریق ا ایمنی برق( 12 مهندسی برق مجموعه دروس )مدارهای الکتریکی 1 و 2 و بررسی سیستمهای قدرت 1 ا الکترونیک 1 و 2 ا سیستمهای کنترل خطی ا تجزیهوتحلیل سیستمها( 13 مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی مجموعه دروس )تحقیق در عملیات ا تحلیل سیستم و مدیریت سیستمهای اطالعاتی ا اقتصاد خرد و کالن ا اقتصادسنجی ا تئوری احتماالت و آمار مهندسی ا اصول مدیریت و تئوری سازمان( 14 مهندسی شیمی مجموعه دروس )ترمودینامیک ا مکانیک سیاالت ا انتقال حرارت ا انتقال جرم و عملیات واحد( 15 مهندسی صنایع مجموعه دروس )برنامهریزی و کنترل پروژه ا برنامهریزی نگهداری و تعمیرات ا برنامهریزی و کنترل تولید و موجودیها ا تحلیل سیستم ا اصول مدیریت و تئوری سازمان ا تحقیق در عملیات( 16 مهندسی عمران مجموعه دروس )مقاومت مصالح ا تحلیل سازهها ا مکانیک خاک و پیسازی ا مکانیک سیاالت و هیدرولیک ا طراحی سازههای فوالدی و بتنی( 17 مهندسی کامپیوتر مجموعه دروس )ساختمان دادهها و طراحی الگوریتم ا سیستمهای عامل ا پایگاه دادهها ا مهندسی نرمافزار ا معماری کامپیوتر ا شبکههای کامپیوتری و انتقال دادهها( 18 مهندسی مکانیک مجموعه دروس )ترمودینامیک ا مکانیک سیاالت ا انتقال حرارت ا استاتیک و مقاومت مصالح ا دینامیک و ارتعاشات( 19 مهندسی مواد مجموعه دروس )خواص فیزیکی مواد ا خواص مکانیکی مواد ا شیمی فیزیک و ترمودینامیک ا خوردگی ا جوشکاری( 21 مهندسی نفت-اکتشاف مجموعه دروس )پتروفیزیک و چاهنگاری ا ژئوفیزیک ا ژئوشیمی آلی )نفت( ا زمینشناسی تخصصی )زمین- شناسی تحتاالرضی ا سنگشناسی رسوبی ا زمینشناسی نفت ایران( ا خواص سنگ و سیال( 21 مهندسی نفت-بهرهبرداری مخازن نفت مجموعه دروس )زمینشناسی) عمومی، ساختاری و نفت( اخواص سنگ و سیال ا مهندسی مخزن ا مهندسی بهره- برداری- مهندسی حفاری ا چاهآزمایی و چاهپیمایی( 22 مهندسی نفت-حفاری مجموعه دروس )زمینشناسی) عمومی، ساختاری و نفت( اخواص سنگ و سیال ا مهندسی مخزن ا مهندسی بهره- برداری- مهندسی حفاری ا چاهآزمایی و چاهپیمایی 23 مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری مجموعه دروس )زمینشناسی) عمومی، ساختاری و نفت( اخواص سنگ و سیال ا مهندسی مخزن ا مهندسی بهره- برداری- مهندسی حفاری ا چاهآزمایی و چاهپیمایی 24 علوم و فناوری نانو مجموعه دروس )ریاضیات عمومی 1 و 2 و ریاضیات مهندسی( ا مبانی نانو تکنولوژی ا ترمودینامیک ا انتقال حرارت(


پالایش نفت لاوان – مهندسی نفت96

نمونه سوالات استخدامی وزارت نفت ۹۶  کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی وزارت نفت ۹۶  کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی وزارت نفت ۹۶  کلیک کنید
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۸/۲۴
مهناز افشاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی