دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

۳۰ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۱۲

انتقال 2۲۲۲۳- نمونه سوالات   نحوکاربردی ۳ یازبان عربی پنج 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33891" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۲۴- نمونه سوالات  مکاتب و روش های تفسیر قران کریم یک و دو 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33893" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۲۵- نمونه سوالات  مفاهیم نقدو فهم حدیث 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33895" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۲۶- نمونه سوالات  قرائت و درک متون تفسیری 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33897" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۲۷- نمونه سوالات  تفسیر ترتیبی قران کریم چهار 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33899" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۲۸- نمونه سوالات  تفسیر موضوعی سه 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33901" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۲۹- نمونه سوالات  تاثیر قران در پیدایش علوم زبان عربی 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33903" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۳۰- نمونه سوالات  تفسیر ترتیبی قران کریم دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33905" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۳۱- نمونه سوالات  مبانی نقدو فهم حدیث 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33907" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۳۲- نمونه سوالات  علوم قرانی سه 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33909" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۲۳۳- نمونه سوالات  تفسیر موضوعی دو 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33912" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۳۴- نمونه سوالات  بلاغت قران کریم یک 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33915" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۳۵- نمونه سوالات  بلاغت قران کریم دو 210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33917" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۳۶- نمونه سوالات  تاریخ قران یک 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33919" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۳۷- نمونه سوالات  فقه الحدیث یک 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33921" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۳۸- نمونه سوالات  مکاتب و روش های تفسیر قران یک 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33923" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۲۳۹- نمونه سوالات  روش های تفسیری 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33925" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۴۰-نمونه سوالات  تفسیر قران ۳ رشته الهیات 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33927" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۴۱- نمونه سوالات  مفردات قران دو 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33929" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۴۲- نمونه سوالات  زبان تخصصی ۳ رشته الهیات گرایش علوم قران و حدیث 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33931" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۴۳-  نمونه سوالات  نقدو بررسی آرای و جالی ( اموزش محور )  30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33933" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۴۴- نمونه سوالات  منطق و فلسفه مقدماتی 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33935" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۴۵- نمونه سوالات  تاریخ قران دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33937" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۴۶- نمونه سوالات  مکاتب و روش های تفسیر قران دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33939" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۴۷- نمونه سوالات  تفسیر قران ۱ رشته الهیات 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33941" text="خرید" style="button" color="blue"]


2248- نمونه سوالات  فقه شش 210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33944" text="خرید" style="button" color="blue"]


2249-نمونه سوالات  فلسفه فقه 210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33946" text="خرید" style="button" color="blue"]


2250- نمونه سوالات  فقه چهار 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33948" text="خرید" style="button" color="blue"]2251- نمونه سوالات  اصول دو 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33950" text="خرید" style="button" color="blue"]


2252- نمونه سوالات  مباحث اصول سه 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33952" text="خرید" style="button" color="blue"]


2253- نمونه سوالات  عربی مقدماتی 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33954" text="خرید" style="button" color="blue"]


2254- نمونه سوالات  منطق و فلسفه مقدماتی 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33956" text="خرید" style="button" color="blue"]


2255- نمونه سوالات  تاریخ علوم اسلامی یک 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33958" text="خرید" style="button" color="blue"]


2256- نمونه سوالات  تاریخ هنرهای اسلامی یک 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33960" text="خرید" style="button" color="blue"]


2257- نمونه سوالات  متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی رشته الهیات 25 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33962" text="خرید" style="button" color="blue"]


2258- نمونه سوالات  فلسفه غرب یک 210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33964" text="خرید" style="button" color="blue"]


2259- نمونه سوالات  فلسفه غرب دو 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33966" text="خرید" style="button" color="blue"]


2260- نمونه سوالات  فلسفه علم 120 سوال + پاسخنامه  

[purchase_link id="33969" text="خرید" style="button" color="blue"]


2261- نمونه سوالات  فلسفه معاصر 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33971" text="خرید" style="button" color="blue"]


2262- نمونه سوالات  مسائل کلامی جدید دو150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33973" text="خرید" style="button" color="blue"]


2263- نمونه سوالات  منطق سه 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33975" text="خرید" style="button" color="blue"]


 2264- نمونه سوالات  منطق چهار 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33977" text="خرید" style="button" color="blue"]


2265- نمونه سوالات  منطق جدید دو210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33979" text="خرید" style="button" color="blue"]


2266- نمونه سوالات  منطق جدید یک 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33981" text="خرید" style="button" color="blue"]


 2267-  نمونه سوالات  عرفان نظری دو 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33983" text="خرید" style="button" color="blue"]


 ۲۲۶۸- نمونه سوالات  حکمت مشاء دو 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33985" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۶۹- نمونه سوالات  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33987" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۰- نمونه سوالات  اصول برنامه ریزی درسی180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33989" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۱- نمونه سوالات  تفسیر تربیتی قران کریم دو90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33991" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۲- نمونه سوالات  روش تحقیق60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33993" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۳- نمونه سوالات  اخلاق در سیره معصومین60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33995" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۴- نمونه سوالات  کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در اموزش دینی قران و عرب50 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33997" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۵- نمونه سوالات  روش تدریس و تحلیل محتوای کتب عربی دوره ی راهنمایی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33999" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۶- نمونه سوالات  فقه و احکام ۲ رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34001" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۷- نمونه سوالات  تاریخ کلام و فلسفه اسلامی رشته اموزش دینی عربی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34003" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۸- نمونه سوالات  فلسفه اسلامی ۲ رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34005" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۹- نمونه سوالات  متون عربی ۳ رشته اموزش دینی عربی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34007" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۰- نمونه سوالات  تمرین صرف و نحو عربی رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34009" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۱ -نمونه سوالات  روش تدریس و تحلیل محتوای کتب دینی دوره ی راهنمایی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34011" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۲ - نمونه سوالات  روش تدریس و تحلیل محتوای کتب قران دوره ی راهنمایی 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34013" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۳- نمونه سوالات  اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم ) رشته اموزش دینی و عربی و اب و هوا شناسی 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34015" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۴- نمونه سوالات  کلام جدید رشته الهیات 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34017" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۵- نمونه سوالات  فلسفه اسلامی رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34019" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۶- نمونه سوالات  فلسفه اسلامی ۳ رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34021" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۷- نمونه سوالات  اشنایی با کلیات علوم اسلامی (فلسفه و عرفان 60 سوال + پاسخنامه )

[purchase_link id="34023" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۸- نمونه سوالات  اشنایی باادیان الهی رشته اموزش دینی عربی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34025" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۹- نمونه سوالات  دین یهود 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34027" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۰- نمونه سوالات  متون عرفانی عربی دو90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34029" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۱- نمونه سوالات  تاریخ تصوف یک60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34031" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۲- نمونه  سوالات  متون عرفانی فارسی یک 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34033" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۳- نمونه سوالات  روش های مطالعات دینی یک 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34035" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۴- نمونه سوالات  متون عرفانی فارسی دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34037" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۵- نمونه سوالات  متون دینی به زبان خارجی دو60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34039" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۶- نمونه سوالات  ادیان ایران پیش از اسلام دو60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34041" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۷-  نمونه سوالات  متون عرفانی به زبان خارجی یک 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34043" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۸- نمونه سوالات  مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره 240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34045" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۹- نمونه سوالات  اهل بیت در قران و حدیث 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34047" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۰۰- نمونه سوالات  مقدمات مشاوره و راهنمایی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34049" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۰۱- نمونه سوالات  تاریخ معاصر جهان اسلامی 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34051" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۰۲- نمونه سوالات  قرائت و تجوید سه 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34053" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۰۳- نمونه سوالات  قرائت و تجوید چهار 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34058" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۰۴- نمونه سوالات  اشنایی با احادیث ائمه رشته تربیت معلم 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34061" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۰۵- نمونه سوالات  فقه رشته تربیت معلم قران کریم 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34064" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۰۶- نمونه سوالات  تفسیر موضوعی ۱ رشته تربیت معلم قران کریم 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34066" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۰۷- نمونه سوالات  تجزیه و ترکیب ایات قران دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34069" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۰۸- نمونه سوالات  روش تدریس احکام رشته تربیت معلم قران کریم 90 سوال + پاسخنامه 

[purchase_link id="34071" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۰۹- نمونه سوالات  تجزیه و ترکیب ایات قران دو150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34076" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۱۰- نمونه سوالات  روش تدریس مفاهیم و قرائت قران 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34078" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۱۱- نمونه سوالات  اشنایی با مکاتب عقیدتی – سیاسی 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34081" text="خرید" style="button" color="blue"] ۲۳۱۲- نمونه سوالات  تاریخ اسلام در مصر و شا م 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34083" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۱۳- نمونه سوالات  تاریخ اسلام در واندلس 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34085" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۱۴- نمونه سوالات  تاریخ هنرهای اسلامی دو 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34087" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۱۵- نمونه سوالات  تاریخ تشکیلات اسلامی یک 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34089" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۱۶- نمونه سوالات  تاریخ اسلام از سقوط دولت بغداد تا تاسیس دولت صفوی180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34091" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۱۷- نمونه سوالات  تاریخ علوم در اسلام دو120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34093" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۱۸- نمونه سوالات  تاریخ تشکیلات اسلامی دو 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34095" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۱۹- نمونه سوالات  مطالعات اسلامی در غرب 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34098" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۲۰- نمونه سوالات  تاریخ علوم در اسلام سه 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34100" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۲۱- نمونه سوالات  وضع کنونی جهان اسلام یک 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34102" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۲۲- نمونه سوالات  تاریخ اسلام در شبه قاره هند 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34104" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۲۳- نمونه سوالات  جغرافیای تاریخی  اسلام دو 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34106" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۲۴- نمونه سوالات  جامعه شناسی تاریخی 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34108" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۲۵- نمونه سوالات  تاریخ اموزش و پرورش در اسلام 180 سوال + پاسخنامه 

[purchase_link id="34110" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۲۶- نمونه سوالات  تاریخ عثمانیان 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34113" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۲۷- نمونه سوالات  وضع کنونی جهان اسلام دو 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34115" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۲۸- نمونه سوالات  خطوط و کتیبه های اسلامی 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34117" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۲۹- نمونه سوالات  روش های مطالعات دینی دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34119" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۰- نمونه سوالات  فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشور های غیر مسلمان 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34121" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۱- نمونه سوالات  متون تاریخی و جغرافیایی به زبان عربی 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34123" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۲- نمونه سوالات  جغرافیای تاریخی اسلام یک 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34125" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۳- نمونه سوالات  تاریخ صفویه 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34127" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۴- نمونه سوالات  تاریخ تشیع یک و دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34129" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۵- نمونه سوالات  تاریخ نگاری در اسلام 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34131" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۶- نمونه سوالات  جهان اسلام غرب و استعمار 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34133" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۷- نمونه سوالات  کلیات فرهنگ و تمدن اسلام 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34135" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۸- نمونه سوالات  تاریخ تشیع رشته الهیات 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34137" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۹- نمونه سوالات  تاریخ معاصر جهان اسلام 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34139" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۴۰- نمونه سوالات  قرائت متون تاریخی به زبان فارسی یک 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34142" text="خرید" style="button" color="blue"]2341- نمونه  سوالات  ادبیات معاصر ۱ نظم 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34144" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۴۲- نمونه سوالات  انواع ادبی 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34146" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۴۳- نمونه سوالات  اشنایی با علوم قرانی 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34148" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۴۴- نمونه سوالات  ایین نگارش و فنون ساده نویسی 12 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34150" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۴۵- نمونه سوالات  بدیع 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34152" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۴۶- نمونه سوالات  تاثیر قران و حدیث در ادب فارسی 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34154" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۴۷- نمونه سوالات  تاریخ ادبیات یک 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34156" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۴۸- نمونه سوالات  تاریخ ادبیات سه 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34158" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۴۹- نمونه سوالات  تاریخ زبان فارسی 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34161" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۵۰ - نمونه سوالات  دستور زبان فارسی یک 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34163" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۵۱- نمونه سوالات  زبان تخصصی ۱ رشته ادبیات 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34165" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۵۲- نمونه سوالات  زبان تخصصی ۲ رشته ادبیات 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34167" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۵۳- نمونه سوالات  اشنایی با سیر تحول شعر فارسی 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34169" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۵۴- نمونه سوالات  سبک شناسی ۲ نثر 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34171" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۵۵-نمونه سوالات  عروض و قافیه 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34173" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۵۶-نمونه سوالات  قرائت عربی یک 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34175" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۵۷-نمونه سوالات  قرائت عربی دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34177" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۵۸-نمونه سوالات  قرائت عربی سه 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34179" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۵۹-نمونه سوالات  قرائت عربی چهار 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34182" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۶۰-نمونه سوالات  قرائت عربی پنج 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34184" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۶۱-نمونه سوالات  قواعد عربی یک 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34186" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۶۲-نمونه سوالات  قواعد عربی دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34188" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۶۳-نمونه سوالات  قواعد عربی سه 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34195" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۶۴-نمونه سوالات   قواعد عربی چهار 15 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34197" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۶۵-نمونه سوالات   مبانی و عرفان و تصوف 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34199" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۶۶-نمونه سوالات  متون تفسیر فارسی 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34201" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۶۷-نمونه سوالات   مرجع شناسی و روش تحقیق 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34203" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۶۸-نمونه سوالات   مرجع شناسی و روش تحقیق120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34205" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۶۹-نمونه سوالات  معانی و بیان150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34207" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۰-نمونه سوالات  معانی و بیان دو90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34209" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۱-نمونه سوالات  مقدمات زبان شناسی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34211" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۲-نمونه سوالات   نثر ۱ تاریخ بیهقی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34213" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۳-نمونه سوالات    نثر ۲ بخش ۲ کشف الاسرار120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34215" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۴-نمونه سوالات   نثر ۲ بخش ۱ کلیله و دمنه یک120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34217" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۵-نمونه سوالات   نثر ۳ بخش ۳ گلستان سعدی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34219" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۶-نمونه سوالات   نثر ۴ مرصاد العباد 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34221" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۷-نمونه سوالات   نظم ۳ بخش ۱ خاقانی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34223" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۸-نمونه سوالات  نظم ۱ بخش ۱رودکی و منو چهری150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34225" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۹-نمونه سوالات  نظم ۲ بخش ۱رستم و سهراب90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34227" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۸۰-نمونه سوالات  نظم ۲ بخش ۱ رستم و اسفندیار150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34229" text="خرید" style="button" color="blue"]


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۶/۳۰
مهناز افشاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی