دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

۰۱ مهر ۹۷ ، ۱۷:۳۰

انتقال 3


۲۳۸۱-نمونه سوالات  نظم ۲ بخش ۳ سی قصیده از نامه ناصر خسرو 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34231" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۸۲-نمونه سوالات  نظم ۳ بخش ۲ مسعود و سعد120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34233" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۸۳-نمونه سوالات   نظم ۳ بخش ۳ نظامی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34235" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۸۴-نمونه سوالات   نظم ۴ بخش ۱ مثنوی مولوی یک120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34237" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۸۵-نمونه سوالات   نظم ۴ بخش ۲ مثنوی دو90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34239" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۸۶-نمونه سوالات   نظم ۴ بخش ۳ منطق الطیر عطار90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34241" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۸۷-نمونه سوالات    نظم ۴ بخش ۴ حدیقه سنایی150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34243" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۸۸-نمونه سوالات   نظم ۵ بخش ۱ بوستان سعدی180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34245" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۸۹-نمونه سوالات  نظم ۵ بخش ۲ غزلیات و قصاید سعدی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34247" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۰-نمونه سوالات   نظم ۵ بخش ۳ حافظ یک90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34249" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۱-نمونه سوالات   نظم ۵ بخش ۴ حافظ دو120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34251" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۲-نمونه سوالات  نقد ادبی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34253" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۳-نمونه سوالات  تغذیه ورزشی150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34255" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۴-نمونه سوالات  ادبیات معاصر ۲ نثر90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34257" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۵-نمونه سوالات   اشنایی باادبیات معاصر120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34259" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۶-نمونه سوالات   فارسی عمومی علوم انسانی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34261" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۷-نمونه سوالات    قواعد عربی یک و دو و سه و چهار90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34263" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۸-نمونه سوالات   نظم ۵ بخش ۵ صائب90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34265" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۹-نمونه سوالات  متون نظم 3 قسمت اول شاعران حوزه ادبی خراسان90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34267" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۰-نمونه سوالات  ادبیات ایران قبل از اسلام تا تاریخ ادبیات یک90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34269" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۱-نمونه سوالات  ایین نگارش وویرایش ۲ یا کارگاه ویراستاری یک90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34274" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۲-نمونه سوالات  تاریخ ادبیات فارسی دو90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34276" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۳-نمونه سوالات  زبان تخصصی قسمت دوم دو90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34278" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۴-نمونه سوالات  عربی ۱ قسمت اول قواعد و متون90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34280" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۵-نمونه سوالات  ادبیات عامیانه60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34282" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۶-نمونه سوالات  عربی ۳ قسمت سوم قواعد و متون90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34284" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۷-نمونه سوالات  نظم فارسی ۲ ناصر خسرو و سنایی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34286" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۸-نمونه سوالات  الکتروشیمی صنعتی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34288" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۹-نمونه سوالات  نثر ۲ بخش ۱ سیاستنامه و قابوسنامه90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34290" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۰-نمونه سوالات  دستور زبان فارسی دو60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34292" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۱-نمونه سوالات   سبک شناسی ۱ نظم120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34294" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۲-نمونه سوالات  زبان تخصصی ۲ رشته ادبیات فارسی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34296" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۳-نمونه سوالات  نظم فارسی ۳ (خاقانی و نظامی30 سوال + پاسخنامه)

[purchase_link id="34298" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۴-نمونه سوالات  زبان تخصصی قسمت اول60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34300" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۵-نمونه سوالات  تحقیق دستور زبان فارسی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34302" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۶-نمونه سوالات  عربی ۳ (نظم عربی60 سوال + پاسخنامه )

[purchase_link id="34304" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۷-نمونه سوالات  نظم فارسی ۴ (مثنوی60 سوال + پاسخنامه)

[purchase_link id="34306" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۸-نمونه سوالات  نثر فارسی ۳ (مصباح الهدایه60 سوال + پاسخنامه)

[purchase_link id="34308" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۹-نمونه سوالات  عربی ۲ (نثر عربی90 سوال + پاسخنامه )

[purchase_link id="34310" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۲۰-نمونه سوالات  تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34312" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۲۱-نمونه سوالات   نقد ادبیات داستانی (اموزش محور90 سوال + پاسخنامه)

[purchase_link id="34314" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۲۲-نمونه سوالات  بلاغت ۲ ( بدیع و بیان60 سوال + پاسخنامه )

[purchase_link id="34316" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۲۳-نمونه سوالات  نظم ۱ بخش ۲ فرخی و کسایی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34319" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۲۴-نمونه سوالات  ایین نگارش و ویرایش یک120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34321" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۲۵-نمونه سوالات  تاریخ ادبیات دو60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34323" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۲۶-نمونه سوالات  تحقیق در متون نظم ادبیات مقاومت ایران90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34325" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۲۷-نمونه سوالات  صرف و نحو عربی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34327" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۴۲۸-نمونه سوالات  نثر فارسی ۴ ( کشف المحجوب و رساله قشیریه)30 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34329" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۲۹-نمونه سوالات  نثر فارسی ۲ ( تاریخ جهانشگا و مرزبان نامه)60 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34331" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۰-نمونه سوالات  زبان تخصصی زبان و ادبیات فارسی60 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34333" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۱-نمونه سوالات  روش تحقیق پیشرفته60 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34335" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۲-نمونه سوالات  عربی ۴ قسمت چهارم ( قواعد و متون120 سوال + پاسخنامه )
[purchase_link id="34337" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۳-نمونه سوالات  متون منتخب نثر ادبی – تعلیمی60 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34339" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۴-نمونه سوالات  متون نظم غنایی60 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34341" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۵-نمونه سوالات  نظریه های ادبی رشته زبان و ادبیات فارسی30 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34343" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۶-نمونه سوالات کارگاه مقاله نویسی رشته زبان و ادبیات فارسی60 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34345" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۷-نمونه سوالات  کارگاه فرهنگ نویسی30 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34347" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۸-نمونه سوالات  برنامه ریزی درسی تهیه و تدوین مواد اموزشی30 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34349" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۹-نمونه سوالات   نظم فارسی ۱ (شاهنامه60 سوال + پاسخنامه )
[purchase_link id="34351" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۴۰-نمونه سوالات  تجزیه و تحلیل کلام و کاربرد شناسی30 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34353" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۴۱-نمونه سوالات  زبان شناسی تاریخی و تطبیقی رشته زبان شناسی همگانی60 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34355" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۴۲-نمونه سوالات شیوه استدلال نحوی ارشد60 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34357" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۴3-نمونه سوالات  عربی ۶  قسمت ششم قواعد و متون90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34359" text="خرید" style="button" color="blue"]


 ۲۴۴4- نمونه سوالات  تاریخ ادبیات ۴ از دوره صفویه تا مشروطه30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34361" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۴5- نمونه سوالات  عربی ۲ قسمت دوم قواعد و متون30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34363" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۴6- نمونه سوالات  متون تفسیر فارسی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34365" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۴۴7- نمونه سوالات  بلاغت ۱ معانی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34367" text="خرید" style="button" color="blue"] ۲۴۴8- نمونه سوالات  متون نظم عرفانی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34369" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴49- نمونه سوالات  فنون و مناعات ادبی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34371" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۴۵0- نمونه سوالات  سازمان مدیریت و اموزش و پرورش90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34373" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۵1- نمونه سوالات  اصول و روش تحقیق یک120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34375" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۵2 -نمونه سوالات  اصول و روش تحقیق دو 15 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34377" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۵3- نمونه سوالات  اصول و روش ترجمه150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34379" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۵4-  نمونه سوالات  ازمون سازی زبان انگلیسی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34381" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۵5- نمونه سوالات  اواشناسی انگلیسی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34383" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۴۵6- نمونه سوالات  بررسی اثار ترجمه شده اسلامی یک120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34385" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۴۵7- نمونه سوالات  بررسی اثار ترجمه شده اسلامی دو120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34387" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۵8- نمونه سوالات  ترجمه متون ساده90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34389" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۵9- نمونه سوالات  خواندن متون مطبوعات150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34391" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴60- نمونه سوالات  خواندن و درک مفاهیم یک120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34393" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۶1- نمونه سوالات  خواندن و درک مفاهیم دو120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34395" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۶2- نمونه سوالات  خواندن و درک مفاهیم سه160 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34397" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۴۶3- نمونه سوالات  داستان کوتاه200 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34399" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۶4- نمونه سوالات  درامدی بر ادبیات انگلیسی یک120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34401" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۶5- نمونه سوالات  درامدی برادبیات انگلیسی دو120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34403" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۶6- نمونه سوالات  نثر ساده انگلیسی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34405" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۴۶7- نمونه سوالات  دستور و نگارش یک90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34407" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۶8- نمونه سوالات  دستور و نگارش دو200 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34409" text="خرید" style="button" color="blue"]موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۷/۰۱
مهناز افشاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی