دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

 

سوالات عمومی و تخصصی استخدامی آموزش و پرورش ۹۷ +سوالات سالهای قبل کلیک کنید

سوالات عمومی و تخصصی استخدامی آموزش و پرورش ۹۷ +سوالات سالهای قبل کلیک کنید

سوالات عمومی و تخصصی استخدامی آموزش و پرورش ۹۷ +سوالات سالهای قبل کلیک کنید

سوالات عمومی و تخصصی استخدامی آموزش و پرورش ۹۷ +سوالات سالهای قبل کلیک کنید
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز (استادکارالکتروتکنیک کد شغل 2575
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مدارهای الکتریکی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 ماشین های الکتریکی ،(DC و AC سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 کارگاه مدار فرمان و سیم پیچی سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تأسیسات الکتریکی و کارگاه، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 رسم فنی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 اندازه گیری الکتریکی


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز (استادکار کامپیوتر) کد شغل  2576
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 برنامه سازی کامپیوتر، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 بسته های نرمافزاری و کارگاه سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 شبکه های کامپیوتری سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 بانک اطلاعاتی Access سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 سخت افزار و کارگاه، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 سیستم عامل


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز (استادکار مکانیک خودرو) کد شغل 2577
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تکنولوژی مولد قدرت، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تکنولوژی انتقال قدرت (مکانیکی و اتوماتیک)، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تکنولوژی برق
خودرو، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تکنولوژی شاسی و بدنه، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تکنولوژی سوخت رسانی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تکنولوژی موتورهای دیزل


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز (استادکار تأسیسات) کد شغل 2578
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تأسیسات بهداشتی و کارگاه، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تأسیسات حرارتی و کارگاه، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تأسیسات برودتی و کارگاه،
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 رسم فنی و نقشه کشی تأسیسات، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 برق تأسیسات


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز (استادکار صنایع چوب) کد شغل 2581
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تکنولوژی کارگاه صنایع چوب، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مواد اولیه صنایع چوب، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 ابزار و ماشین آلات صنایع چوب، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 رسم فنی


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز (استادکار طراحی ودوخت کد شغل 2582
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تکنولوژی الگو، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تکنولوژی دوخت، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 طراحی اندام و رنگ شناسی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 شناخت الیاف و بافت پارچه


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز (استادکار ساخت وتولید) کد شغل 3322
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تعمیر و نگهداری ماشین تراش و فرز، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تراشکاری و کارگاه، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 فرزکاری و کارگاه، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 سنگزنی و کارگاه، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 رسم فنی


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز (استادکار الکترونیک) کد شغل 3324
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مدارهای الکتریکی و آزمایشگاه، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مدارهای الکترونیکی و آزمایشگاه، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 رسم فنی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 الکترونیک صنعتی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 ابزار دقیق و کنترل


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز (استادکار ساختمان) کد شغل 3326
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 رسم فنی و نقشه کشی عمومی ساختمان، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تکنولوژی قالب بندی و آرماتور، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 نقشه برداری ساختمان، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تکنولوژی ساختمان های فلزی و بتنی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 نقشه کشی به کمک کامپیوتر با نرم افزار اتوکد


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز (استادکار صنایع فلزی) کد شغل 3328
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 نیم ساخته های فلزی و کارگاه، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 جوشکاری برق و کارگاه، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 جوشکاری گاز و کارگاه،
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 رسم فنی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 علم مواد


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز (استادکار چاپ) کد شغل 3378
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 چاپ و روش های تولید، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 موادشناسی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  آماده سازی چاپ، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 عملیات پس از چاپ


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز حسابداری کد شغل 2524
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مفاهیم و روش های آماری، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 اصول حسابداری 1 و 2  سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 حسابداری شرکت ها، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 حسابداری صنعتی سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 کاربرد کامپیوتر در حسابداری


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز تأسیسات کد شغل 2584
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تأسیسات بهداشتی ساختمان، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تأسیسات حرارتی و کارگاه، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تأسیسات برودتی و کارگاه،
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 برق تأسیسات، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 رسم فنی و نقشه کشی تأسیسات


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز صنایع غذایی کد شغل 2593
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 اصول صنایع غذایی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  فرآورده های دامی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 فرآورده های گیاهی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  ماشین های صنایع غذایی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 میکروبیولوژی مواد غذایی و عملیات


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز صنایع دستی کد شغل 2594
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  تاریخ هنر ایران و جهان، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  مبانی هنرهای تجسمی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  طراحی سنتی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هندسه نقوش، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  شناخت مواد و مصالح


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز متالورژی کد شغل 2596
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 فیزیک حرارت، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 متالورژی فیزیکی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  عملیات حرارتی و متالوگرافی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 ریخته گری آلیاژهای آهنی و غیرآهنی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  اصول ریخته گری


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز الکترونیک کد شغل 2597
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 ریاضی مهندسی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مدارهای الکتریکی 1 و 2 سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 الکترونیک 1 و 2 سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مبانی و آزمایشگاه مخابرات و رادیو سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مدارهای منطقی


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز علوم دامی کد شغل 2598
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 پرورش دام و طیور، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  تغذیه دام، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  ژنتیک و اصلاح نژاد دام، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  میکروبیولوژی و آزمایشگاه سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تشریح و فیزیولوژی


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 دبیری هنر کد شغل 2601
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مبانی هنرهای تجسمی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  طراحی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  خلاقیت تصویری، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 درک عمومی هنر


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 دبیری تاریخ کد شغل 2602
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تاریخ جهان (اروپا (قرون وسطی  رنسانس  قرون جدید))، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  تاریخ ایران پیش از اسلام (ایران باستان)، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  تاریخ ایران دوره اسلامی (ایران در دو قرن نخستین  ایران میانه تا پایان صفوی)، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  تاریخ ایران معاصر (با نگاهی ویژه به انقلاب اسلامی)


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مراقب سلامت کد شغل 2609
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 کلیات خدمات بهداشتی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  آموزش بهداشت و ارتباطات، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  تغذیه و بهداشت مواد غذایی،
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  بهداشت مدارس، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 آخرین دستورالعمل برنامه ایمنسازی کشوری  سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 کمکهای اولیه


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 دبیر علوم اجتماعی کد شغل 2611
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  مبانی جامعهشناسی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  روش تحقیق،سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 نظریه های جامعهشناسی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  مفاهیم و حوزه های
جامعه شناسی


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مربی امور تربیتی مدارس کد شغل 2613
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تعلیم وتربیت اسلامی،سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 فلسفه و مبانی تعلیم وتربیت در اسناد تحول بنیادین آموزش و
پرورش، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  سبک زندگی اسلامی  ایرانی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  آشنایی با علوم قرآنی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مباحث فرهنگی روز،
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 رفتار و روابط انسانی در مدرسه، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مبانی روانشناسی عمومی و رشد


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز ماشین های کشاورزی کد شغل 2614
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  آب، خاک و گیاه، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  ماشین های کشاورزی (تهیه زمین، داشت و برداشت)، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  سرویس و
کاربرد تراکتور مکانیک خاک و طراحی پی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 سیستم های آبیاری، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  محاسبات فنی،


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 دبیر ادبیات فارسی کد شغل 3036
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 نظم و نثر فارسی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات  فنون ادبی  عروض و قافیه
سبک شناسی)، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 زبان فارسی (املا  نگارش و ویرایش  دستور زبان)


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 دبیر تربیت بدنی کد شغل 3037
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 روش تدریس در تربیت بدنی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  رشد و تکامل و یادگیری حرکتی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  مبانی فیزیولوژی ورزشی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 دبیر ریاضی کد شغل 3038
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مجموعه ریاضیات (ریاضی عمومی  معادلات دیفرانسیل  آمار و احتمال)، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مبانی آنالیز
ریاضی، مبانی جبر و مبانی آنالیز عددی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 اصول آموزش ریاضی،سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 خلاقیت ریاضی


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 دبیر زبان و ادبیات انگلیسی کد شغل 3039
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97   زبانشناسی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  اصول و تئوری های تدریس، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  آزمونسازی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  روش تحقیق


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 دبیر زیست شناسی کد شغل 3040
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  زیست سلولی و مولکولی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 بیوشیمی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 ژنتیک، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 فیزیولوژی جانوری و گیاهی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 میکروبیولوژی


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 دبیر شیمی کد شغل 3041
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 شیمی فیزیک 1 و 2 سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 شیمی معدنی 1 و 2 سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 شیمی آلی 1 2 3 سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 طیف سنجی سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  شیمی تجزیه 1 2 و دستگاهی


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 دبیر عربی کد شغل 3042
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  قواعد صرف و نحو (کاربردی)، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 ترجمه، تعریب، درک مطلب، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 علوم بلاغی (معانی، بیان،بدیع، عروض)، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تاریخ ادبیات و نقد ادبی


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 دبیر علوم تجربی کد شغل 3043
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 شیمی آلی 1 2 3 و و طیف سنجی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 شیمی تجزیه 1 و 2 و دستگاهی سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مجموعه فیزیک (شامل مباحث مکانیک، الکتریسیته، مغناطیس، حرکت نوسانی، امواج نور و حرارت)،
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 زیست سلولی و مولکولی، فیزیولوژی جانوری و گیاهی


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 دبیر فیزیک کد شغل 3044
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مجموعه فیزیک (شامل سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مباحث مکانیک سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 الکتریسیته  سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مغناطیس  سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 فشار هیدرواستاتیک
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 حرکت نوسانی و امواج سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  نور  سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 حرارت و ترمودینامیک  سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 فیزیک جدید)


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز ساختمان کد شغل 3246
 سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 استاتیک و مقاومت مصالح، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 طراحی و اجرای ساختمانذ های فلزی و بتنی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 اصول نقشه کشی
و رسم آن به کمک کامپیوتر، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تکنولوژی کارگاه قالببندی و آرماتور، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 نقشه برداری ساختمان


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز زراعی و باغی کد شغل 3248
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 حفظ و اصلاح نباتات، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تولید محصولات زراعی و باغی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 ماشین های زراعی و باغی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 گیاه شناسی،
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 آب و خاک


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز صنایع چوب کد شغل 3249
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  خواص فیزیکی و مکانیکی چوب،  سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 خشک کردن و نگهداری چوب، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 محاسبات فنی صنایع چوب، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تکنولوژی کارگاه و ماشین آلات چوب، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 نقشه کشی تخصصی صنایع چوب


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز طراحی و دوخت کد شغل 3250
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  الگو و دوخت، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مبانی هنرهای تجسمی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 طراحی اندام و رنگ شناسی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 علوم الیاف،
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تاریخ هنر ایران و جهان، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تاریخ لباس


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز کامپیوتر کد شغل 3251
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 ذخیره و بازیابی اطلاعات، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 برنامه نویسی پیشرفته، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 شبکه های کامپیوتری سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 امنیت شبکه،
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 ساختمان داده ها، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 طراحی الگوریتم، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 پایگاه داده


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز مکانیک خودرو کد شغل 3253
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  محاسبات فنی (سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 استاتیک، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مقاومت مصالح، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 ترمودینامیک)، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تکنولوژی سوخت رسانی (بنزینی،
دیزلی)، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تکنولوژی شاسی و بدنه و انتقال قدرت، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تکنولوژی مولد قدرت و برق خودرو


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز ناوبری کد شغل 3254
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 آتش نشانی و کمکهای اولیه پزشکی و بقا در دریا، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 ملوانی و تخلیه و بارگیری، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 روش
مخابرات بین المللی دریایی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 ناوبری تخمینی ساحلی و کار با نقشه


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز نقاشی کد شغل 3318
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 شناخت مواد و مصالح تکنیک های نقاشی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مبانی هنرهای تجسمی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تاریخ هنر ایران وجهان، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 پرسپکتیو، هندسه مناظر و مرایا، طراحی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مکاتب هنری ایران و جهان


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز مکانیک موتورهای دریایی کد شغل 3319
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 اصول مکانیکی دریایی (موتورهای دیزلی دریایی  دیگ های بخار  توربین های بخار و گازی)،
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مبانی هیدرولیک صنعتی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 ترمودینامیک، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 اجزای ماشین، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مقررات ایمنی و زیست محیطی دریایی


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 دبیر روانشناسی کد شغل 3320
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 روانشناسی عمومی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 روانشناسی رشد و شخصیت، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 آسیب شناسی روانی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 روانشناسی اجتماعی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 آمار و روش تحقیق،


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز معدن کد شغل 3330
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تهویه، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 استخراج معادن روباز، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 استخراج معادن زیرزمینی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 کانی شناسی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 سنگ شناسی،
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 چال زنی و انفجار، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 باربری در معادن


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 دبیری حرفه وفن ( کار و فنّاوری) کد شغل 3332
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 الف) ویژه رشته مهندسی مکانیک:
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 محاسبات فنی (استاتیک، مقاومت مصالح، ترمودینامیک)، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تکنولوژی سوخت رسانی (بنزینی،
دیزلی)، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تکنولوژی شاسی و بدنه و انتقال قدرت، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تکنولوژی مولد قدرت و برق خودرو
ب) ویژه رشته مهندسی مواد:
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 ترمودینامیک، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 خواص فیزیکی مواد، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 خواص مکانیکی مواد، ، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 ریاضی عمومی 1 و 2
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 خوردگی و اکسیداسیون مواد


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری کد شغل 3358
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 جوشکاری با برق و گاز و کارگاه، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  تکنولوژی نیمساخته های فلزی و کارگاه،سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  استاتیک
و مقاومت مصالح،سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 علم مواد، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  رسم فنی


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز کودکیاری کد شغل 3360
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  روانشناسی عمومی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 روانشناسی رشد کودک، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 روانشناسی تربیتی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  اصول، مفاهیم
و برنامه ریزی آموزش و پرورش پیش از دبستان،سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  بهداشت فردی و عمومی سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 ایمنی و کمک های اولیه


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز سرامیک کد شغل 3362
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 شناخت و خواص مواد سرامیکی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  روشهای تولید سرامیک، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  دیرگدازها، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 اصول خشک کردن و پخت سرامیک ها، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 محاسبات فنی


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز چاپ کد شغل 3363
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 روش های گوناگون چاپ (کارگاه های چاپ افست، سیلک اسکرین، هلیوگراوور و دیجیتال)،
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تاریخ فنّاوری چاپ،سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 شناخت روند و مراحل چاپ (لیتوگرافی، تکنولوژی بسته بندی،
تکنولوژی صحافی)،سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  شناخت مواد و مصالح چاپ


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز نساجی کد شغل 3364
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تکنولوژی نساجی (ریسندگی  بافندگی)، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  علوم الیاف (علوم الیاف  فیزیک الیاف)،سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 رنگرزی
و تکمیل (رنگرزی  چاپ  تکمیل)


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز ساخت و تولید (ماشین ابزار)کد شغل 3365
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تکنولوژی ماشین های ابزار و کارگاه، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 رسم فنی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  محاسبات فنی (سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 استاتیک، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مقاومت مصالح،
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  علم مواد، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  سیستم های اندازه گیری ،سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 اجزای ماشین)،سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 ماشین های کنترل عددی (CNC)


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 دبیری اقتصاد کد شغل 3366
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  اقتصاد خرد، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  اقتصاد کلان،سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  اقتصاد ایران، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  اقتصاد اسلامی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  اقتصاد بین الملل، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 توسعه و برنامه ریزی اقتصادی


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 دبیری جغرافیا (جغرافیا) کد شغل 3367
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 جغرافیای شهری، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  جغرافیای روستایی،سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  آب و هواشناسی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 ژئومورفولوژی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  جغرافیای
سیاسی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  سنجش از دور و GIS


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 دبیری جغرافیا (زمین شناسی) کد شغل 3368
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 پترولوژی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 رسوب شناسی و سنگ رسوبی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 دیرینه شناسی و فسیل، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  زمین ساخت،
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  زمین شناسی ایران،سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  اطلاعات عمومی درباره آب و اقلیم، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 اطلاعات عمومی درباره نجوم


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 آموزگار ابتدایی (ابتدایی) کد شغل 3369
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  روانشناسی پرورشی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 روانشناسی رشد،سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 روشهاو فنون تدریس، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 دبیری معارف اسلامی (معارف اسلامی) کد شغل 3371
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 اندیشه اسلامی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  آیین زندگی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 علوم وتفسیر قرآن، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 احکام و تفسیر


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 دبیر معارف اسلامی (فلسفه) کد شغل 3373
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 اصول و فلسفه آموزش و پرورش، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 منطق، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 فلسفه وکلام اسلامی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تاریخ فلسفه


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 آموزگار ابتدایی (استثنایی) کد شغل 3399
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 آموزش و پرورش استثنایی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  آموزش و پرورش افراد نابینا، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  آموزش و پرورش افراد
ناشنوا، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  اختلالات گویایی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 اختلالات رشدی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 ژنتیک (نارساییهای استثنایی)


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مشاور واحد آموزشی کد شغل 3400
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 اصول و فنون مشاوره، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مشاوره مدرسه، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  مشاوره خانواده، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  راهنمایی و مشاوره شغلی،
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 روانشناسی تربیتی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 روانشناسی یادگیری


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز الکتروتکنیک (الکتروتکنیک) کد شغل 3401
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 ریاضی مهندسی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تحلیل مدارهای الکتریکی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 ماشین های الکتریکی AC ،DC) سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تکنولوژی و کارگاه مدار فرمان و سیم پیچی سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تأسیسات الکتریکی و کارگاه سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  PLC


سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز الکتروتکنیک کد شغل (مکاترونیک) کد شغل 3402
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مجموعه دروس الکترونیک (سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 الکترونیک  سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مدار منطقی  سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 میکروکنترلر  سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مدارهای الکتریکی PLC و اتوماسیون سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 حسگرها و مبدلها)، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  مجموعه دروس مکانیک (سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هیدرولیک سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 پنوماتیک

سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 اجزاء ماشین  سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مجموعه دروس کامپیوتر سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 زبان c++زبان   سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  MATLAB

سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 روباتیک  سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 سخت افزار سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 معماری کامپیوتر

سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز گرافیک (گرافیک) کد شغل 3403
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مبانی هنرهای تجسمی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 عکاسی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 طراحی و تصویرسازی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 کارگاه گرافیک (سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 خط درگرافیک، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 چاپ دستی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 پایه و اصول صفحه آرایی)، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 کاربرد رایانه و چاپ در گرافیک

سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز گرافیک (انیمیشن) کد شغل 3404
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  حرکت سازی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  فیلمنامه انیمیشن، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  کامپیوتر انیمیشن، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  کارگردانی انیمیشن،سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  طراحی

سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز نقشه کشی عمومی (معماری) کد شغل 3405
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مبانی طراحی معماری، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 نقشه کشی و ترسیم فنی، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 ایستایی،سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 عناصر و جزئیات، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 متره و برآورد،سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  اصول نقشه کشی به کمک کامپیوتر

سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز ساخت و تولید (ساخت و تولید) کد شغل 3406
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 تکنولوژی ماشین های ابزار و کارگاه، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97  نقشه کشی ( 1 و 2  سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 محاسبات فنی (سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 استاتیک، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 مقاومت مصالح، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 اجزای ماشین)، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 ماشین های کنترل عددی CNC) سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 علم مواد، سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 اندازه گیری دقیق
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۳/۰۶
مهناز افشاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی