دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی رشته های الهیات و علوم اسلامی ,

سوالات استخدامی رشته های دسته الهیات و علوم اسلامی ,

  • سوالات استخدامی الهیات و معارف اسلامی ,

  • سوالات استخدامی علوم قرآن حدیث ,

  • سوالات استخدامی فقه و مبانی حقوق اسلامی ,

  • سوالات استخدامی تاریخ فرهنگ ملل ,

  • سوالات استخدامی فلسفه و کلام ,

  • سوالات استخدامی آموزش دینی عربی ,

  • سوالات استخدامی ادیان و عرفان ,

  • سوالات استخدامی تربیت معلم قرآن کریم ,

  • سوالات استخدامی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ,


2117- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با ادیان بزرگ210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37075" text="خرید" style="button" color="blue"]

2118 - نمونه سوالات استخدامی اصول فقه سه330 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37079" text="خرید" style="button" color="blue"]

2119- نمونه سوالات استخدامی اصول فقه چهار240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37084" text="خرید" style="button" color="blue"]

2120 - نمونه سوالات استخدامی ایات والاحکام300 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37088" text="خرید" style="button" color="blue"]

2121- نمونه سوالات استخدامی ایین دادرسی کیفری300 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37171" text="خرید" style="button" color="blue"]

2122- نمونه سوالات استخدامی ایین دادرسی مدنی360 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37178" text="خرید" style="button" color="blue"]

 2123- نمونه سوالات استخدامی بلاغت قران کریم یک و دو120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37183" text="خرید" style="button" color="blue"]

2124- نمونه سوالات استخدامی تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37212" text="خرید" style="button" color="blue"]

2125- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحلیلی صدر اسلام210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37252" text="خرید" style="button" color="blue"]

2126- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تفسیر قران کریم یک150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37331" text="خرید" style="button" color="blue"]

2127- نمونه سوالات استخدامی تاریخ حدیث210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37336" text="خرید" style="button" color="blue"]

2128- نمونه سوالات استخدامی تاریح علوم اسلام یک210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37343" text="خرید" style="button" color="blue"]

2129- نمونه سوالات استخدامی تاریخ فقه و فقها300 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37349" text="خرید" style="button" color="blue"]

2132- نمونه سوالات استخدامی تاریخ فلسفه اسلامی سه180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37372" text="خرید" style="button" color="blue"]

2130- نمونه سوالات استخدامی تاریخ فلسفه اسلامی یک210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37362" text="خرید" style="button" color="blue"]

2131- نمونه سوالات استخدامی تاریخ فلسفه اسلامی دو300 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37367" text="خرید" style="button" color="blue"]

2132- نمونه سوالات استخدامی تاریخ فلسفه اسلامی سه180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37372" text="خرید" style="button" color="blue"]

2133- نمونه سوالات استخدامی تاریخ فلسفه غرب یک240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37378" text="خرید" style="button" color="blue"]

2134- نمونه سوالات استخدامی تاریخ فلسفه غرب دو230 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37387" text="خرید" style="button" color="blue"]

2135- نمونه سوالات استخدامی تاریخ قران دو90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37391" text="خرید" style="button" color="blue"]

2136- نمونه سوالات استخدامی تاریخ هنر های اسلامی یک240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37395" text="خرید" style="button" color="blue"]

2137- نمونه سوالات استخدامی تفسیر تربیتی قران کریم یک210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37405" text="خرید" style="button" color="blue"]

2138- نمونه سوالات استخدامی جوامع حدیثی150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37413" text="خرید" style="button" color="blue"]

2139- نمونه سوالات استخدامی حقوق بین المللی عمومی و خصوصی210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37417" text="خرید" style="button" color="blue"]

2140- نمونه سوالات استخدامی حقوق تجارت یک رشته الهیات120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37421" text="خرید" style="button" color="blue"]

2141- نمونه سوالات استخدامی حقوق جزای خصوصی اسلام330 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37425" text="خرید" style="button" color="blue"]

2142- نمونه سوالات استخدامی حقوق جزای عمومی اسلامی360 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37429" text="خرید" style="button" color="blue"]

2143- نمونه سوالات استخدامی حکمت اشراق یک180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37433" text="خرید" style="button" color="blue"]

2144- نمونه سوالات استخدامی  حکمت اشراق دو150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37437" text="خرید" style="button" color="blue"]

2145- نمونه سوالات استخدامی حکمت متعالیه یک250 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37441" text="خرید" style="button" color="blue"]

2146- نمونه سوالات استخدامی حکمت متعالیه دو270 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37446" text="خرید" style="button" color="blue"]

2147- نمونه سوالات استخدامی حکمت متالیه سه210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37450" text="خرید" style="button" color="blue"]

2148- نمونه سوالات استخدامی حکمت متعالیه چهار210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37459" text="خرید" style="button" color="blue"]

2149- نمونه سوالات استخدامی حکمت مشاء یک240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37463" text="خرید" style="button" color="blue"]

2150- نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی یک رشته الهیات180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37467" text="خرید" style="button" color="blue"]

2151- نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی دو رشته الهیات210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37472" text="خرید" style="button" color="blue"]

2152- نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی سه رشته الهیات390 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37484" text="خرید" style="button" color="blue"]

2153- نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی چهار رشته الهیات180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37502" text="خرید" style="button" color="blue"]

2154- نمونه سوالات استخدامی سیری در نهج البلاغه210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37515" text="خرید" style="button" color="blue"]

2155- نمونه سوالات استخدامی شناخت ادیعه اهل بیت180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شناخت ادیعه اهل بیت180 سوال + پاسخنامه

2156- نمونه سوالات استخدامی صرف یک270 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37528" text="خرید" style="button" color="blue"]

2157- نمونه سوالات استخدامی صرف دو330 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37535" text="خرید" style="button" color="blue"]

2158- نمونه سوالات استخدامی عرفان نظری یک180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37539" text="خرید" style="button" color="blue"]

2159- نمونه سوالات استخدامی علوم بلاغت270 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37546" text="خرید" style="button" color="blue"]

2160- نمونه سوالات استخدامی علوم قرانی چهار240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37552" text="خرید" style="button" color="blue"]

2161- نمونه سوالات استخدامی علوم قرانی یک150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37558" text="خرید" style="button" color="blue"]

2162- نمونه سوالات استخدامی علوم قرانی دو210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37563" text="خرید" style="button" color="blue"]

2163- نمونه سوالات استخدامی فقه دو270 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37568" text="خرید" style="button" color="blue"]

2164- نمونه سوالات استخدامی فقه سه270 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37572" text="خرید" style="button" color="blue"]

2165- نمونه سوالات استخدامی فقه پنج330 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37576" text="خرید" style="button" color="blue"]

2166 - نمونه سوالات استخدامی فقه الحدیث210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37613" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۱۶۷ - نمونه سوالات استخدامی فقه تطبیقی یک۳۰۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37617" text="خرید" style="button" color="blue"]

2168- نمونه سوالات استخدامی  فقه تطبیقی دو۱۸۰سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37621" text="خرید" style="button" color="blue"]

2169- نمونه سوالات استخدامی  فلسفه اخلاق رشته الهیات ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37626" text="خرید" style="button" color="blue"]

2170-  نمونه سوالات استخدامی فلسفه تطبیقی ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37629" text="خرید" style="button" color="blue"]

2171- نمونه سوالات استخدامی  اشنایی با فقه ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37633" text="خرید" style="button" color="blue"]

2172- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با علوم قران و حدیث ۲۱۰ سوال + پاسخنامه 

[purchase_link id="37637" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۱۷۳- نمونه سوالات استخدامی فلسفه دین ۲۷۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37641" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۱۷۴- نمونه سوالات استخدامی قران و خاورشناسان ۱۲۰  سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37645" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۱۷۵- نمونه سوالات استخدامی قواعد فقه یک ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37649" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۱۷۶- نمونه سوالات استخدامی کلام دو ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37653" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۱۷۷- نمونه سوالات استخدامی کلام چهار ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37658" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۱۷۸- نمونه سوالات استخدامی کلیات حقوق ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37662" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۱۷۹- نمونه سوالات استخدامی کلیات عرفان اسلامی ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37666" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۱۸۰- نمونه سوالات استخدامی کلیات علم رجال ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37671" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۱۸۱- نمونه سوالات استخدامی مبانی فقه و اصول ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37675" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۱۸۲- نمونه سوالات استخدامی مسائل کلامی جدید یک ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37679" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۱۸۳- نمونه سوالات استخدامی مفردات قران کریم  ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37683" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۱۸۴- نمونه سوالات استخدامی منطق یک ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37688" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۱۸۵- نمونه سوالات استخدامی مهارتهای ترجمه ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37692" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۱۸۶- نمونه سوالات استخدامی نحوکاربردی یک ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37696" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۱۸۷- نمونه سوالات استخدامی نحوکاربردی دو ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37700" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۱۸۸- نمونه سوالات استخدامی نحوکاربردی چهار ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37705" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۱۸۹- نمونه سوالات استخدامی درایه الحدیث ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37709" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۱۹۰- نمونه سوالات استخدامی کلام ۳ تخصصی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37713" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۱۹۱- نمونه سوالات استخدامی روش تحقیق علوم اسلامی ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37717" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۱۹۲- نمونه سوالات استخدامی کلیات فلسفه اسلامی ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37723" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۱۹۳- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با تاریخ و روش های تفسیر قران  ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37727" text="خرید" style="button" color="blue"]

 ۲۱۹۴- نمونه سوالات استخدامی متون دینی به زبان خارجه ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37733" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۱۹۵-اشنایی با کلیات علوم کلام ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37737" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۱۹۶- نمونه سوالات استخدامی عرفان عملی ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37741" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۱۹۷- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تصوف دو ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37746" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۱۹۸- نمونه سوالات استخدامی ادیان بزرگ پیش ازاسلام ۳۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37750" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۱۹۹- نمونه سوالات استخدامی متون دینی به زبان خارجه سه ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37754" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۰۰- نمونه سوالات استخدامی ادیان ابتدایی و قدیم ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37758" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۰۱-نمونه سوالات استخدامی ادیان هند یک ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37762" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۰۲-نمونه سوالات استخدامی دین خاور دور ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37767" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۰۳-نمونه سوالات استخدامی متون عرفانی عربی یک ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37771" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۰۴-نمونه سوالات استخدامی تاریخ فرق اسلامی یک ۱۵۰سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37775" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۰۵- نمونه سوالات استخدامی ادیان هند دو ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37779" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۰۶-نمونه سوالات استخدامی تاریخ فرق اسلامی دو ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37783" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۰۷-نمونه سوالات استخدامی ادیان اسلام پیش از اسلام یک ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37787" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۰۸-نمونه سوالات استخدامی اشنایی با نسبت های عرفانی غیراسلامی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37792" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۰۹-نمونه سوالات استخدامی متون عرفانی به زبان خارجه دو ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37796" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۱۰-نمونه سوالات استخدامی دین بودا ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37800" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۱۱-نمونه سوالات استخدامی مسیحیت ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37803" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۱۲-نمونه سوالات استخدامی اهل بیت در قران و حدیث ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37809" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۱۳-نمونه سوالات استخدامی تفسیر ترتیبی قران کریم سه ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37814" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۱۴-نمونه سوالات استخدامی شناخت نهج البلاغه یک ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37817" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۱۵-نمونه سوالات استخدامی شناخت نهج البلاغه دو ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37821" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۱۶-نمونه سوالات استخدامی مباحثی از حقوق مدنی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37825" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۱۷-نمونه سوالات استخدامی شناخت منابع تاریخ فرهنگ اسلامی ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37829" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۱۸-نمونه سوالات استخدامی اشنایی با فقه ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37834" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۱۹-نمونه سوالات استخدامی قرائت و درک متون عربی ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37840" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۲۰-نمونه سوالات استخدامی کلام یک ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37843" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۲۱-نمونه سوالات استخدامی منطق دو 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37847" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۲۲-نمونه سوالات استخدامی تاریخ تفسیر قران کریم دو 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37855" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۲۳- نمونه سوالات استخدامی نحوکاربردی ۳ یازبان عربی پنج 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37890" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۲۴- نمونه سوالات استخدامی مکاتب و روش های تفسیر قران کریم یک و دو 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37894" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۲۵- نمونه سوالات استخدامی مفاهیم نقدو فهم حدیث 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37898" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۲۶- نمونه سوالات استخدامی قرائت و درک متون تفسیری 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37902" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۲۷- نمونه سوالات استخدامی تفسیر ترتیبی قران کریم چهار 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37906" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۲۸- نمونه سوالات استخدامی تفسیر موضوعی سه 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37910" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۲۹- نمونه سوالات استخدامی تاثیر قران در پیدایش علوم زبان عربی 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37914" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۳۰- نمونه سوالات استخدامی تفسیر ترتیبی قران کریم دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37919" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۳۱- نمونه سوالات استخدامی مبانی نقدو فهم حدیث 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37923" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۳۲- نمونه سوالات استخدامی علوم قرانی سه 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37927" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۳۳- نمونه سوالات استخدامی تفسیر موضوعی دو 150

[purchase_link id="37931" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۳۴- نمونه سوالات استخدامی  بلاغت قران کریم یک 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37935" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۳۵- نمونه سوالات استخدامی بلاغت قران کریم دو 210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37939" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۳۶- نمونه سوالات استخدامی تاریخ قران یک 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37944" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۳۷- نمونه سوالات استخدامی فقه الحدیث یک 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37947" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۳۸- نمونه سوالات استخدامی مکاتب و روش های تفسیر قران یک 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37952" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۳۹- نمونه سوالات استخدامی روش های تفسیری 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37956" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۴۰-نمونه سوالات استخدامی تفسیر قران ۳ رشته الهیات 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37961" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۴۱- نمونه سوالات استخدامی مفردات قران دو 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37965" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۴۲- نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی ۳ رشته الهیات گرایش علوم قران و حدیث 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37969" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۴۳-  نمونه سوالات استخدامی نقدو بررسی آرای و جالی ( اموزش محور )  30 سوال + پاسخنامه 

[purchase_link id="37973" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۴۴- نمونه سوالات استخدامی منطق و فلسفه مقدماتی 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37977" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۴۵- نمونه سوالات استخدامی تاریخ قران دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37981" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۴۶- نمونه سوالات استخدامی مکاتب و روش های تفسیر قران دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37985" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۴۷- نمونه سوالات استخدامی تفسیر قران ۱ رشته الهیات 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37989" text="خرید" style="button" color="blue"]

2248- نمونه سوالات استخدامی فقه شش 210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37993" text="خرید" style="button" color="blue"]

2249- نمونه سوالات استخدامی فلسفه فقه 210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="37997" text="خرید" style="button" color="blue"]

2250- نمونه سوالات استخدامی فقه چهار 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38001" text="خرید" style="button" color="blue"]

2251- نمونه سوالات استخدامی  اصول دو 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38005" text="خرید" style="button" color="blue"]

2252- نمونه سوالات استخدامی مباحث اصول سه 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38009" text="خرید" style="button" color="blue"]

2253- نمونه سوالات استخدامی عربی مقدماتی 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38013" text="خرید" style="button" color="blue"]

2254- نمونه سوالات استخدامی منطق و فلسفه مقدماتی 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38018" text="خرید" style="button" color="blue"]

2255- نمونه سوالات استخدامی تاریخ علوم اسلامی یک 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38022" text="خرید" style="button" color="blue"]

2256- نمونه سوالات استخدامی تاریخ هنرهای اسلامی یک 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38026" text="خرید" style="button" color="blue"]

2257- نمونه سوالات استخدامی متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی رشته الهیات 25 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38030" text="خرید" style="button" color="blue"]

2258- نمونه سوالات استخدامی فلسفه غرب یک 210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38034" text="خرید" style="button" color="blue"]

2259- نمونه سوالات استخدامی فلسفه غرب دو 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38038" text="خرید" style="button" color="blue"]

2260- نمونه سوالات استخدامی فلسفه علم 120 سوال + پاسخنامه   

[purchase_link id="38042" text="خرید" style="button" color="blue"]

2261- نمونه سوالات استخدامی فلسفه معاصر 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38046" text="خرید" style="button" color="blue"]

2262- نمونه سوالات استخدامی مسائل کلامی جدید دو150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38050" text="خرید" style="button" color="blue"]

2263- نمونه سوالات استخدامی منطق سه 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38054" text="خرید" style="button" color="blue"]

 2264- نمونه سوالات استخدامی منطق چهار 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38058" text="خرید" style="button" color="blue"]

2265- نمونه سوالات استخدامی منطق جدید دو210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38062" text="خرید" style="button" color="blue"]

2266- نمونه سوالات استخدامی منطق جدید یک 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38066" text="خرید" style="button" color="blue"]

 2267-  نمونه سوالات استخدامی عرفان نظری دو 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38071" text="خرید" style="button" color="blue"]

 ۲۲۶۸- نمونه سوالات استخدامی حکمت مشاء دو 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38075" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۶۹- نمونه سوالا ت استخدامی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38079" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۷۰- نمونه سوالات استخدامی اصول برنامه ریزی درسی180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38083" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۷۱- نمونه سوالات استخدامی تفسیر تربیتی قران کریم دو90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38087" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۷۲- نمونه سوالات استخدامی روش تحقیق60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38091" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۷۳- نمونه سوالات استخدامی اخلاق در سیره معصومین60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38095" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۷۴- نمونه سوالات استخدامی کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در اموزش دینی قران و عرب50 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38099" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۷۵- نمونه سوالات استخدامی روش تدریس و تحلیل محتوای کتب عربی دوره ی راهنمایی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38103" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۷۶- نمونه سوالات استخدامی فقه و احکام ۲ رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38107" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۷۷- نمونه سوالات استخدامی تاریخ کلام و فلسفه اسلامی رشته اموزش دینی عربی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38111" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۷۸- نمونه سوالات استخدامی فلسفه اسلامی ۲ رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38116" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۷۹- نمونه سوالات استخدامی متون عربی ۳ رشته اموزش دینی عربی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38120" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۸۰- نمونه سوالات استخدامی تمرین صرف و نحو عربی رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38124" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۸۱- نمونه سوالات استخدامی روش تدریس و تحلیل محتوای کتب دینی دوره ی راهنمایی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38128" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۸۲ - نمونه سوالات استخدامی روش تدریس و تحلیل محتوای کتب قران دوره ی راهنمایی 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38131" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۸۳- نمونه سوالات استخدامی اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم ) رشته اموزش دینی و عربی و اب و هوا شناسی 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38136" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۸۴- نمونه سوالات استخدامی کلام جدید رشته الهیات 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38140" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۸۵- نمونه سوالات استخدامی فلسفه اسلامی رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38144" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۸۶- نمونه سوالات استخدامی فلسفه اسلامی ۳ رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38148" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۸۷- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با کلیات علوم اسلامی (فلسفه و عرفان 60 سوال + پاسخنامه )

[purchase_link id="38152" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۸۸- نمونه سوالات استخدامی اشنایی باادیان الهی رشته اموزش دینی عربی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38156" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۸۹- نمونه سوالات استخدامی دین یهود 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38160" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۹۰- نمونه سوالات استخدامی متون عرفانی عربی دو90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38164" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۹۱- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تصوف یک60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38168" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۹۲- نمونه  سوالات استخدامی متون عرفانی فارسی یک 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38172" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۹۳- نمونه سوالات استخدامی روش های مطالعات دینی یک 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38176" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۹۴- نمونه سوالات استخدامی متون عرفانی فارسی دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38180" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۹۵- نمونه سوالات استخدامی متون دینی به زبان خارجی دو60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38185" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۹۶- نمونه سوالات  استخدامی ادیان ایران پیش از اسلام دو60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38189" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۹۷-  نمونه سوالات استخدامی متون عرفانی به زبان خارجی یک 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38194" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۹۸- نمونه سوالات استخدامی مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره 240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38206" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۲۹۹- نمونه سوالات استخدامی اهل بیت در قران و حدیث 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38210" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۰۰- نمونه سوالات استخدامی مقدمات مشاوره و راهنمایی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38215" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۰۱- نمونه سوالات استخدامی تاریخ معاصر جهان اسلامی 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38232" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۰۲- نمونه سوالات استخدامی قرائت و تجوید سه 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38240" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۰۳- نمونه سوالات استخدامی قرائت و تجوید چهار 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38246" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۰۴- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با احادیث ائمه رشته تربیت معلم 60 سوال + پاسخنامه 

[purchase_link id="38250" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۰۵- نمونه سوالات  استخدامی فقه رشته تربیت معلم قران کریم 90 سوال + پاسخنامه 

[purchase_link id="38254" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۰۶- نمونه سوالات استخدامی تفسیر موضوعی ۱ رشته تربیت معلم قران کریم 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38258" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۰۷- نمونه سوالات استخدامی تجزیه و ترکیب ایات قران دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38265" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۰۸- نمونه سوالات استخدامی روش تدریس احکام رشته تربیت معلم قران کریم 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38271" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۰۹- نمونه سوالات استخدامی تجزیه و ترکیب ایات قران دو150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38277" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۱۰- نمونه سوالات استخدامی روش تدریس مفاهیم و قرائت قران 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38282" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۱۱- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با مکاتب عقیدتی – سیاسی 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38299" text="خرید" style="button" color="blue"]

 ۲۳۱۲- نمونه سوالات استخدامی تاریخ اسلام در مصر و شا م 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38303" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۱۳- نمونه سوالات استخدامی تاریخ اسلام در واندلس 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38307" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۱۴- نمونه سوالات استخدامی تاریخ هنرهای اسلامی دو 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38311" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۱۵- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تشکیلات اسلامی یک 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38315" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۱۶- نمونه سوالات استخدامی تاریخ اسلام از سقوط دولت بغداد تا تاسیس دولت صفوی180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38319" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۱۷- نمونه سوالات استخدامی تاریخ علوم در اسلام دو120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38323" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۱۸- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تشکیلات اسلامی دو 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38327" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۱۹- نمونه سوالات استخدامی مطالعات اسلامی در غرب 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38331" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۲۰- نمونه سوالات استخدامی تاریخ علوم در اسلام سه 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38335" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۲۱- نمونه سوالات استخدامی وضع کنونی جهان اسلام یک 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38339" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۲۲- نمونه سوالات استخدامی تاریخ اسلام در شبه قاره هند 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38343" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۲۳- نمونه سوالات استخدامی جغرافیای تاریخی  اسلام دو 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38347" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۲۴- نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی تاریخی 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38351" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۲۵- نمونه سوالات استخدامی تاریخ اموزش و پرورش در اسلام 180 سوال + پاسخنامه  

[purchase_link id="38363" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۲۶- نمونه سوالات استخدامی تاریخ عثمانیان 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38367" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۲۷- نمونه سوالات استخدامی وضع کنونی جهان اسلام دو 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38371" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۲۸- نمونه سوالات استخدامی خطوط و کتیبه های اسلامی 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38375" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۲۹- نمونه سوالات استخدامی روش های مطالعات دینی دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38379" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۳۰- نمونه سوالات استخدامی فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشور های غیر مسلمان 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38383" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۳۱- نمونه سوالات استخدامی متون تاریخی و جغرافیایی به زبان عربی 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38387" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۳۲- نمونه سوالات استخدامی جغرافیای تاریخی اسلام یک 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38391" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۳۳- نمونه سوالات استخدامی تاریخ صفویه 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38395" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۳۴- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تشیع یک و دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38399" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۳۵- نمونه  سوالات استخدامی تاریخ نگاری در اسلام 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38403" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۳۶- نمونه سوالات استخدامی جهان اسلام غرب و استعمار 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38407" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۳۷- نمونه سوالات استخدامی کلیات فرهنگ و تمدن اسلام

[purchase_link id="38411" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۳۸- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تشیع رشته الهیات 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38415" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۳۹- نمونه سوالات استخدامی تاریخ معاصر جهان اسلام 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38419" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۴۰- نمونه سوالات استخدامی قرائت متون تاریخی به زبان فارسی یک 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38423" text="خرید" style="button" color="blue"]

2341- نمونه  سوالات استخدامی ادبیات معاصر ۱ نظم 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38427" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۴۲- نمونه سوالات استخدامی انواع ادبی 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38432" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۳۴۳- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با علوم قرانی 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="38436" text="خرید" style="button" color="blue"]


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۴/۱۲
مهناز افشاری

نظرات  (۱)

۱۲ تیر ۹۷ ، ۱۰:۱۲ مهندس رضا عباسی
سلام
من هم تو وبم نمونه سوال انتشار می دم
خدا قوت
دست مریزاد

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی