دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

 1. نمونه سوالات استخدامی هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی مهر 1398


 2. سوالات استخدامی-کارشناس امور تشکل های تولیدی و کشاورزی (۱) (کد شغل ۱۳۴۴۴)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 3. سوالات استخدامی-کارشناس امور فرهنگی (۲) (کد شغل ۱۳۴۴۳) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 4. سوالات استخدامی-کارشناس امور بیمه های بازرگانی۱ (کد شغل ۱۳۴۳۶)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 5. سوالات استخدامی-کارشناس راهبری امور اداری و استخدامی کشور(کد شغل ۱۳۴۳۵)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 6. سوالات استخدامی-کارشناس امور بهره وری(کد شغل ۱۳۴۳۴)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 7. سوالات استخدامی-کارشناس امور بیمه های بازرگانی(کد شغل ۳۵۷۱) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 8. سوالات استخدامی-کارشناس زیرساخت ارتباطات هواشناسی (کد شغل ۳۵۷۰)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 9. سوالات استخدامی-کارشناس هواشناسی همدیدی (کد شغل ۳۵۶۹) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 10.  
 11. سوالات استخدامی-کارشناس پردازش داده های هواشناسی(کد شغلی ۳۵۶۸)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 12. سوالات استخدامی-کارشناس تجهیزات هواشناسی (کد شغل ۳۵۶۶) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 13. سوالات استخدامی-کارشناس برنامه ریزی طرح های آب و فاضلاب (۳) (کد شغل ۳۵۶۴)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 14. سوالات استخدامی-کارشناس برنامه ریزی طرح های آب و فاضلاب (۲)(کد شغل ۳۵۶۳)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 15. سوالات استخدامی-کارشناس برنامهریزی طرحهای آب و فاضلاب (۱)(کد شغل ۳۵۶۲)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 16. سوالات استخدامی-کارشناس نقشه برداری(کد شغل ۳۵۵۸)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 17. سوالات استخدامی-کارشناس امور ساختمان و تأسیسات (کد شغل ۳۵۵۷) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 18. سوالات استخدامی-کارشناس راهبری برنامه و بودجه کشور (کد شغل ۳۵۵۶) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 19. سوالات استخدامی-کارشناس راهبری امور اداری و استخدامی کشور(۳) (کد شغل ۳۵۵۵)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 20. سوالات استخدامی-کارشناس توسعه روستایی (کد شغل ۳۵۵۴)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 21. سوالات استخدامی-کارشناس امور تشکل های تولیدی و کشاورزی(کد شغل ۳۵۵۳) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 22. سوالات استخدامی-کارشناس امور تأمینی و تربیتی زندان ها (کدشغل۳۵۵۱)  آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 23. سوالات استخدامی-مراقب اقدامات تأمینی و تربیتی زندانها (کد شغل ۳۵۵۰)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 24. سوالات استخدامی-کارشناس امور انتظامی زندان ها (کد شغل ۳۵۴۹) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 25. سوالات استخدامی-کارشناس اقتصاد کشاورزی(کد شغل ۳۵۴۸) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 26. سوالات استخدامی-کارشناس راهبری امور اداری و استخدامی کشور (۱)(کد شغل ۳۵۴۶)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 27. سوالات استخدامی شرکت پالایش پارسیان سپهر ۹۸

 28. سوالات استخدامی-کارشناس حراست فنّاوری اطلاعات(کد شغل ۳۵۴۵) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸سوالات استخدامی-کارشناس حراست فنّاوری اطلاعات(کد شغل ۳۵۴۵) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 29. سوالات استخدامی-کارشناس حراست نیروی انسانی (کد شغل ۳۵۴۴)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 30. سوالات استخدامی-کارشناس حفاظت و بهره برداری از آب های زیرزمینی (کد شغل ۳۵۳۳)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 31. سوالات استخدامی-کارشناس بهره برداری و نگهداری از نیروگاه های برق آبی (کد شغل ۳۵۳۲)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 32. سوالات استخدامی-کارشناس مطالعات پایه و پایش داده های آب (۲) (کد شغل ۳۵۳۱)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 33. سوالات استخدامی-کارشناس مطالعات پایه و پایش داده های آب (۱) (کد شغل ۳۵۳۰)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 34. نمونه سوالات استخدامی-کارشناس حفاظت و بهره برداری از آبهای سطحی (۲) (کد شغل ۳۵۲۹)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 35. سوالات استخدامی-کارشناس حفاظت و بهره برداری از آبهای سطحی (۱) (کد شغل ۳۵۲۸) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 36. سوالات استخدامی-کارشناس طراحی و نظارت بر اجرای تأسیسات و سازههای آبی (۳) (کد شغل ۳۵۲۷)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 37. سوالات استخدامی-کارشناس طراحی و نظارت بر اجرای تأسیسات و سازه های آبی (۲) (کد شغل ۳۵۲۶)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 38. سوالات استخدامی-کارشناس طراحی و نظارت بر اجرای تأسیسات و سازه های آبی (۱)(کد شغل ۳۵۲۵) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 39. سوالات استخدامی-کارشناس بهره برداری و نگهداری سازه های آبی (۴)(کد شغل ۳۵۲۴)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 40. سوالات استخدامی-کارشناس بهره برداری و نگهداری سازه های آبی (۲ ) (کد شغل ۳۵۲۲)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 41. سوالات استخدامی-کارشناس بهره برداری و نگهداری سازه های آبی (۱ ) (کد شغل ۳۵۲۱)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 42. سوالات استخدامی-کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفی آب (۱) (کد شغل ۳۵۲۰)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 43. سوالات استخدامی-کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفی آب (۲) (کد شغل ۳۵۱۹)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 44. سوالات استخدامی-کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفی آب (۳) (کد شغل ۳۵۱۸)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 45. سوالات استخدامی-کارشناس برنامه ریزی و تخصیص آب (کد شغل ۳۵۱۵) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 46. سوالات استخدامی-کارشناس تحقیقات کاربردی صنعت آب و برق (کد شغل ۳۵۱۴)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 47. سوالات استخدامی-کارشناس برنامه ریزی و نظارت صنعت آب و برق (۶) (کد شغل ۳۵۱۳)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 48. سوالات استخدامی-کارشناس برنامه ریزی و نظارت صنعت آب و برق (۵)(کد شغل ۳۵۱۲)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸ 

 49. سوالات استخدامی-کارشناس برنامه ریزی و نظارت صنعت آب و برق (۴) (کد شغل ۳۵۱۱)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 50. سوالات استخدامی-کارشناس برنامه ریزی و نظارت صنعت آب و برق (۳) (کد شغل ۳۵۱۰)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 51. سوالات استخدامی-کارشناس برنامه ریزی و نظارت صنعت آب و برق (۲)(کد شغل ۳۵۰۹)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 52. سوالات مصاحبه استخدامی دیوان محاسبات کشور در سال ۹۸

 53. سوالات استخدامی-کارشناس برنامهریزی و نظارت صنعت آب و برق (۱) (کد شغل ۳۵۰۸)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 54. سوالات استخدامی-کارشناس نقشه بردار و ژئوماتیک(کد شغل ۳۵۰۷) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 55. سوالات استخدامی-کارشناس خدمات مشترکین آب(کد شغل ۳۵۰۶) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 56. سوالات استخدامی-کارشناس مهندسی زراعی (کد شغل ۳۵۰۳) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 57. سوالات استخدامی-کارشناس نگهداری ابنیه فنی راه (کد شغل ۳۵۰۲) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 58. سوالات استخدامی-کارشناس امور ایمنی و حریم راه (کد شغل ۳۵۰۱) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 59. سوالات استخدامی-کارشناس نگهداری و روسازی راه (کد شغل ۳۵۰۰) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 60. سوالات استخدامی-کارشناس امور برنامه ریزی حمل ونقل جاده ای(کد شغل ۳۴۹۹) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 61. سوالات استخدامی-کارشناس امور ترانزیت و حمل ونقل بین المللی (کد شغل ۳۴۹۸) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 62. سوالات استخدامی-کارشناس حمل ونقل هوشمند جاده ای (کد شغل ۳۴۹۷) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 63. سوالات دعوت به مصاحبه آزمون استخدام صندوق کارآفرینی امید

 64. سوالات استخدامی-کارشناس سمعی و بصری (کد شغل ۳۴۹۴)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 65. سوالات استخدامی-کارشناس امور آموزشی (کد شغل ۳۴۸۹) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 66. سوالات استخدامی-کارشناس راهبری امور اداری و استخدامی کشور (۲ ) (کد شغل ۳۴۸۷)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 67. سوالات استخدامی-کارشناس دامپروری (کد شغل ۳۴۸۶) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 68. سوالات استخدامی-مأمور گارد انتظامات زندانها (کد شغل ۳۴۸۰)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 69. سوالات استخدامی-کارشناس منابع آب (۱)(کد شغل ۳۴۷۹)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 70. سوالات استخدامی-کارشناس اصلاح نباتات و زراعت (کد شغل ۳۴۷۸) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 71. سوالات استخدامی-هنرآموز امور زراعی و باغی (کد شغل ۳۴۷۴) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 72. سوالات استخدامی-هنرآموز امور دامی (کد شغل ۳۴۷۳)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 73. سوالات استخدامی-دبیر روانشناسی و علوم تربیتی (کد شغل ۳۴۷۲)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 74. سوالات استخدامی-دبیر علوم زیستی و بهداشتی(کد شغل ۳۴۷۱)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 75. سوالات استخدامی-هنرآموز ساخت و تولید (ساخت و تولید)(کدشغل:۳۴۰۶)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 76. سوالات استخدامی-هنرآموز نقشه کشی عمومی(معماری)(کدشغل:۳۴۰۵)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 77. سوالات استخدامی-هنرآموز گرافیک (انیمیشن)(کدشغل:۳۴۰۴) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 78. سوالات استخدامی-هنرآموز گرافیک (گرافیک)(کدشغل:۳۴۰۳)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 79. سوالات استخدامی-هنرآموز الکتروتکنیک(مکاترونیک)( کدشغل: ۳۴۰۲)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 80. سوالات استخدامی-هنرآموز الکتروتکنیک(الکتروتکنیک)(کدشغل: ۳۴۰۱)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 81. سوالات استخدامی-مشاور واحد آموزشی(کدشغل:۳۴۰۰) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 82. سوالات استخدامی-کارشناس برنامه ریزی(۳) (کد شغل ۳۳۷۷) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 83. سوالات استخدامی-آموزگار ابتدایی (استثنایی)(کدشغل:۳۳۹۹) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 84. سوالات استخدامی-دبیر معارف اسلامی (فلسفه)(کدشغل:۳۳۷۳) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 85. سوالات استخدامی-دبیری معارف اسلامی (معارف اسلامی)(کدشغل۳۳۷۱)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 86. سوالات استخدامی-آموزگار ابتدایی (ابتدایی)(کدشغل:۳۳۶۹)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 87. سوالات استخدامی-دبیری جغرافیا (زمین شناسی)(کد شغل:۳۳۶۸)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 88. سوالات استخدامی-دبیری جغرافیا (جغرافیا)(کدشغل:۳۳۶۷)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 89. سوالات استخدامی-دبیری اقتصاد(کدشغل:۳۳۶۶)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 90. سوالات استخدامی-هنرآموز ساخت و تولید(ماشین ابزار)(کدشغل:۳۳۶۵)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 91. سوالات استخدامی-هنرآموز کودکیاری(کدشغل:۳۳۶۰)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 92. سوالات استخدامی-کارشناس امور حقوقی(کد شغل ۳۳۴۷)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 93. سوالات استخدامی-دبیری حرفه وفن ( کار و فنّاوری)(کدشغل:۳۳۳۲)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 94. سوالات استخدامی-هنرآموز معدن(کد شغل:۳۳۳۰) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 95. سوالات استخدامی-هنرآموز (استادکار ساختمان)(کدشغل:۳۳۲۶)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 96. سوالات استخدامی-هنرآموز (استادکار ساخت وتولید)(کدشغل:۳۳۲۲) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 97. سوالات استخدامی-هنرآموز مکانیک موتورهای دریایی(کدشغل:۳۳۱۹ ) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 98. سوالات استخدامی-هنرآموز نقاشی(کدشغل: ۳۳۱۸ )هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 99. نمونه سوالات بدو خدمت (بدو استخدام ) بانک رفاه (بروزشده در مهر ۹۸ )

 100. سوالات استخدامی-کارشناس امور زمین(کد شغل ۳۲۹۰)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 101. سوالات استخدامی-کارشناس اطلاعات جغرافیا و سنجش از دور(کد شغل :۳۲۸۷)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 102. سوالات استخدامی-هنرآموز ناوبری(کدشغل :۳۲۵۴ ) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 103. سوالات استخدامی-هنرآموز مکانیک خودرو(کدشغل: ۳۲۵۳)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 104. سوالات استخدامی-هنرآموز کامپیوتر(کدشغل:۳۲۵۱) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 105. سوالات استخدامی-هنرآموز طراحی و دوخت(کدشغل:۳۲۵۰ ) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 106. سوالات استخدامی-هنرآموز صنایع چوب(کد شغل:۳۲۴۹) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 107. سوالات استخدامی-هنرآموز ساختمان(کدشغل:۳۲۴۶)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 108. سوالات استخدامی-مسئول خدمات مالی(کد شغل۳۲۱۳)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 109. سوالات استخدامی-کارشناس شبکه(کد شغل :۳۱۷۵) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 110. سوالات استخدامی-کارشناس روابط عمومی(کد شغل ۳۱۷۰) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 111. سوالات استخدامی-کارشناس روابط بین الملل(کد شغل :۳۱۶۹) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 112. سوالات استخدامی-کارشناس تحلیلگر سیستم(کد شغل :۳۱۵۰) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 113. سوالات استخدامی-کارشناس برنامه و بودجه(کد شغل :۳۱۴۵)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 114. سوالات استخدامی-کارشناس برنامه ریزی(۲)(کد شغل :۳۱۴۲) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 115. سوالات استخدامی-کارشناس برنامه ریزی (۱)(کد شغل : ۳۱۴۱)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 116. سوالات استخدامی کارشناس بررسی اسناد و مدارک(کد شغل : ۳۱۳۸) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 117. سوالات استخدامی-کارشناس امور هنری(کد شغل ۳۱۳۵) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 118. سوالات استخدامی-کارشناس امور فرهنگی(۱)(کدشغل۳۱۳۱) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 119. سوالات استخدامی وزارت بهداشت (دانشگاههای علوم پزشکی ) از سال ۹۴ تا امسال

 120. سوالات استخدامی-کارشناس امور سخت افزار رایانه(کد شغل :۳۱۳۰) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 121. نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش از سال ۹۴ تا امسال (تمامی دوره ها)

 122. نمونه سوالات آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی (دولتی) (از سال ۹۴ الی امسال)+بروزرسانی روزانه

 123. سوالات استخدامی-کارشناس امور ثبت احوال(کد شغل ۳۱۲۷)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 124. سوالات استخدامی-کارشناس امور اداری(کدشغل:۳۱۱۱) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 125. سوالات استخدامی-کارشناس آمار کشوری(کدشغل۳۱۰۹) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 126. نمونه سوالات استخدامی رشته (علوم اقتصادی (نفت و گاز/ انرژی)) بانک رفاه سال ۱۳۹۸

 127. سوالات استخدامی-کارشناس آزمایشگاه غذا،دارووبهداشتی(کدشغل:۳۱۰۴)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 128. سوالات استخدامی-دبیر فیزیک(کدشغل:۳۰۴۴) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 129. سوالات استخدامی-دبیر علوم تجربی(کدشغل:۳۰۴۳) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 130. سوالات استخدامی-دبیر عربی(کدشغل:۳۰۴۲) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 131. سوالات استخدامی-دبیر شیمی(کدشغل:۳۰۴۱) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 132. سوالات استخدامی-دبیر زبان و ادبیات انگلیسی(کدشغل:۳۰۳۹) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 133. سوالات استخدامی-دبیر ریاضی(کدشغل:۳۰۳۸) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 134. سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی(کدشغل: ۳۰۳۷) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 135. سوالات استخدامی-دبیرادبیات فارسی(کدشغل:۳۰۳۶) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 136. سوالات استخدامی-حسابرس(کدشغل۳۰۳۲) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 137. سوالات استخدامی-حسابدار(کدشغل:۳۰۲۹)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 138. سوالات استخدامی-بازرس (کد شغل :۳۰۰۱)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 139. سوالات استخدامی-کارشناس بهداشت دام وفراوردههای دامی (کدشغل:۲۷۰۳)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 140. سوالات استخدامی-کاردان دامپزشکی(کد شغل : ۲۷۰۲) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 141. سوالات استخدامی-دامپزشک (کدشغل۲۷۰۱) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 142. سوالات استخدامی-هنرآموز ماشینهای کشاورزی(کد شغل۲۶۱۴) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 143. سوالات استخدامی-مربی امور تربیتی مدارس(کدشغل:۲۶۱۳) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 144. سوالات استخدامی-دبیر علوم اجتماعی(کدشغل:۲۶۱۱) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 145. سوالات استخدامی-مراقب سلامت(کدشغل:۲۶۰۹)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 146. سوالات استخدامی-دبیری تاریخ (کدشغل:۲۶۰۲) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 147. سوالات استخدامی-دبیر هنر( کدشغل:۲۶۰۱)هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 148. سوالات استخدامی-هنرآموز متالورژی(کدشغل۲۵۹۶) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 149. سوالات مصاحبه بانک رفاه ۹۸

 150. نمونه سوالات استخدامی هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی مهر ۱۳۹۸

 151. نمونه سوالات استخدامی-هنرآموز الکترونیک(کدشغل۲۵۹۷) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 152. نمونه سوالات استخدامی-هنرآموز صنایع فلزی(کدشغل۲۵۹۵) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 153. نمونه سوالات استخدامی-هنرآموز صنایع دستی(کدشغل۲۵۹۴) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 154. نمونه سوالات استخدامی-هنرآموز صنایع غذایی(کدشغل۲۵۹۳) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 155. نمونه سوالات استخدامی-هنرآموز تأسیسات(کدشغل۲۵۸۴) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 156. نمونه سوالات استخدامی-هنرآموز (استادکار طراحی و دوخت)-(کدشغل۲۵۸۲) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 157. نمونه سوالات استخدامی-هنرآموز (استادکار صنایع چوب)(کدشغل۲۵۸۱) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 158. نمونه سوالات استخدامی-هنرآموز (استادکار تأسیسات)(کدشغل۲۵۷۸) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 159. نمونه سوالات استخدامی-هنرآموز (استادکار مکانیک خودرو)(کدشغل۲۵۷۷) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 160. نمونه سوالات استخدامی-هنرآموز (استادکار کامپیوتر)(کدشغل۲۵۷۶) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 161. نمونه سوالات استخدامی-هنرآموز (استادکارالکتروتکنیک)(کدشغل۲۵۷۵) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 162. نمونه سوالات استخدامی-هنرآموز حسابداری(کدشغل۲۵۲۴) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 163. نمونه سوالات استخدامی-کتابدار(کدشغل۱۲۸۷) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 164. نمونه سوالات استخدامی-کارشناس امور پژوهشی(کدشغل۱۲۷۷) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 165. نمونه سوالات استخدامی-کارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال(کدشغل۱۲۶۹) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 166. نمونه سوالات استخدامی-کارشناس امور فرهنگی(کدشغل۱۸۱) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 167. نمونه سوالات استخدامی-کارشناس حقوقی(کدشغل۱۳۹) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 168. نمونه سوالات استخدامی-کارشناس جنگل و مراتع(کدشغل۱۱۷) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸

 169. سوالات استخدامی بانک رفاه (علوم ارتباطات)(روزنامه نگاری)


 170.  


 171. وزارت آموزش وپرورش


 172. سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور


 173. سازمان نقشه برداری


 174. مرکز آمار ایران


 175. سازمان امور عشایر ایران


 176. سازمان دامپزشکی کشور
  ۱


 177. شرکت سهامی بیمه ایران


 178. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های کشور 179. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 180. سازمان ثبت احوال کشور(اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان) 181. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مادر تخصصی 182. وزارت نیرو 183. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 184. سازمان امور اراضی کشور


 185. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده های کشور


 186. شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران


 187.  

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۰۷/۰۹
مهناز افشاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی