دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

گروه آموزش توسعه اموزش منابع انسانی

 

واحد آموزش وتوانمندسازی منابع انسانی  یکی از واحدهای معاونت توسعه مدیریت ومنابع  موسسه است

وظیفه :

-تعیین سطح دانش ومهارت های شغلی کارمندان  به منظور

انجام وظایف ،ماموریتها ودستیابی  به اهداف موسسه

-اجرای مراحل اصلی فرایند آموزش در موسسه می باشد

مقـــــدمــــــه

‌ ‌آموزش‌ و بهسازی‌ منابع‌ انسانی‌ در عصر کنونی‌ به‌ لحاظ‌ شرایط‌ خاص‌ زمانی، یکی‌ از وظایف‌ اجتناب‌ناپذیر سازمانها و موسسات‌ محسوب‌ می‌شود و ضرورت آموزش به صورت یک امر طبیعی در آمده است چراکه پیشرفت و توسعه سازمانها و موسسات درگرو ارتقای سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی است.

لذا آگاهی از میزان اثربخشی دوره های آموزشی و بازدهی حاصل از آنها برای مدیران بسیار بااهمیت است.

 

اهمیت و فواید آموزش کارکنان

آموزش کارکنان نقش بسیار مهمی در افزایش اثر بخشی و کارآیی نیروی انسانی دارد از طرف دیگر عامل موثری در افزایش رضایت شغلی کارمندان به حساب می آید چرا که هر کارمندی نیز که خود علاقمند به رشد و ترقی و آشنایی با آخرین دستاوردی علمی در زمینه تخصص مورد نظر خود می باشد تا بتواند کیفیت کاری خود را بالا برده و مثمرثمر واقع گردد.

ماده 2 : اهداف  آموزش

افزایش‌ کارائی‌ و اثربخشی‌

ارتقاء سطح‌ کیفی‌ سرمایه ‌انسانی‌

توسعه‌ آگاهی‌های‌ عمومی‌

توانمندسازی‌ و توسعه مدیران‌

آماده‌ سازی‌ کارمندان‌ ‌ برای ارتقاء به رده های شغلی بالاتر

رشد فضائل‌ اخلاقی‌، فرهنگ‌ سازمانی‌ و بهبود روابط‌ انسانی‌

روزآمدسازی و ارتقاء سطح دانش، مهارتها و نگرش کارمندان

گسترش ظرفیتها و قابلیت های ذهنی و روانی کارمندان

آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی

فصل اول : تعاریف

فصل دوم : راهبردها و فناوری انجام وظایف موسسه

فصل سوم : فناوری اطلاعات و خدمات اداری

فصل چهارم : ورود به خدمت

فصل پنجم : استخدام

فصل ششم : انتصابات

فصل هفتم : توانمند سازی کارمندان

فصل هشتم : حقوق و مزایا

فصل نهم : نظارت و ارزیابی عملکرد

فصل دهم : حقوق و تکالیف کارمندان

فصل یازدهم : بازنشستگی و تامین اجتماعی

فصل دوازدهم : مقررات مختلف

بخش اول :

کلیات ( تعاریف و اصطلاحات )

ماده 1 : کار گروه تخصصی آموزش وتوانمند سازی منابع انسانی

گروه تخصصی مشخصی شامل نمایندگان :

1- منتخب موسسات علوم پزشکی

 2-ستاد وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی است

 هدف:

ایجاد وحدت رویه ،نظارت و همسوسازی امور آموزشی و توانمندسازی منابع انسانی

 

کمیته آموزش وتوانمندسازی (ماده 3) دستورالعمل نظام اموزش و توانمند سازی

اعضاء:

1. معاون توسعه مدیریت و منابع به عنوان رئیس کمیته

2. مدیر منابع انسانی

3. مدیر بودجه  و پایش عملکرد

4. مسئول واحد آموزش و توانمند سازی موسسخه به عنوان دبیر کمیته

5. یک نفر نماینده تام الختیار و مطلع از هر معاونت به عنوان عضو مدعو

6. حداقل یک نفر از کارشناسان آموزش موسسه به انتخاب مسئول واحد آموزش به عنوان عضو کمیته

7. دبیر آموزش مداوم جامعه پزشکی

 

وظایف :

1- تعیین وتصویب کلیات برنامه های آموزشی موسسه

2-   بررسی وپیشنهاد اعتبارات مورد نیاز جهت پیشبرد برنامه های آموزشی به میزان  حد اقل یک درصد از کل اعتبارات موسسه

3- تعیین سیاستهای برخورداری از ساز وکارهای انگیزشی در چارچوب قوانین ومقررات

4- بررسی ،تایید و صدور گواهینامه های نوع دوم

5- اجرای مصوبات کمیته راهبری

6- و ...

 

 

 

اصول آموزش

اصل نگرش سیستمی

برقراری ارتباط درونی بین اجزاآموزش از یک طرف و ارتباط بیرونی بین نظام آموزش با سایر نظام های منابع انسانی

اصل جامعیت

در نظر گرفتن تمامی نیاز های آموزشی مشاغل عمومی اختصاصی و مدیریتی در ساختار دوره های

اصل توجه به تغییرات

بازنگری و باز طرحی آموزش ها و استمرار آنها مبتنی بر تغییر و تحولات و پیشرفت های علمی و فناوری روز

 

اصل نگرش راهبردی

همسو سازی اهداف ، راهبردها و برنامه های آموزشی منابع انسانی با چشم انداز ، هدف ها ، خط مشی های کلان و برنامه های توسعه ملی و سازمانی

اصل همکاری و مشارکت

مشارکت مراکز و موسسات آموزشی پژوهشی

اصل اصلاح و بازخورد مستمر

آسیب شناسی و بررسی مستمر نظام آموزش و فراهم نمودن بازخورد های لازم جهت اصلاح

شناسنامه آموزشی

کاربرگی الکترونیکی است که تمامی اطلاعات آموزشی هر یک از کارمندان موسسه، اعم از اطلاعات پرسنلی، آموزش های مورد نیاز، آموزش های گذرانده شده و معادل سازی فعالیت های علمی مرتبط با شغل کارمند (تالیف، تحقیق، ترجمه، تدریس و ...) در آن ثبت و نگهداری می گردد و در ارتقاء، انتصاب، و ارزشیابی عملکرد کارمندان مورد استفاده قرار می گیرد.

گواهینامه آموزشی

برگه ای است که در پایان دوره آموزشی در ازای کسب نمره قبولی به هر یک از شرکت کنندگان اعطا می‌شود.

می بایست حاوی این موارد باشد:

1-اطلاعات شخصی شرکت کننده 2- عنوان دوره، سمینار و ... 3- شماره مجوز برگزاری 4- زمان برگزاری 5- مدت دوره 6- نمره کسب شده 7- امضای بالاترین مقام منابع انسانی دانشگاه

درج نمره قبولی در گواهینامه های آموزشی سمینارها و همایش ها الزامی نیست.

انواع آموزش

 1- آموزشهای کوتاه مدت: آموزشهایی که مدت آن کمتر از یکسال آموزشی است و برای آماده کردن فرد جهت انجام بهتر وظایف و یا ایفای نقشهای جدید ارایه می گردد.

 
2- آموزشهای بلندمدت: آموزشهایی که مدت آن بیشتر از یک سال آموزشی است و برای افزایش دانش و مهارتهای فرد جهت ایفای نقشهای جدید ارایه می گردد. آموزشهای بلندمدت ممکن است به تشخیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دارای ارزش استخدامی نیز باشد.

ماده 22 دستورالعمل نظام اموزش و توانمند سازی:آموزش‌های کوتاه مدت :

v    آموزش‌های توجیهی بدو خدمت

v    آموزش های شغلی

v    آموزش‌های فرهنگی و عمومی

v    آموزش‌های مدیران

 

دوره توجیهی بدو خدمت

تعریف دوره توجیهی بدو ورود:آموزش هایی که در بدو خدمت در راستای آشنا شدن کارمندان جدید الاستخدام با اهداف و وظایف دانشگاه، قوانین و مقررات استخدامی، ایجاد توانایی های شغلی و ... برگزار می گردد.و الزامی می باشد .

اهداف دوره :

ü     پایه گذاری ارتباط سالم کارمند با نظام اداری و موسسه

ü     ایجاد دانش ، مهارت و نگرش شغلی جهت تصدی شغل

محتوی دوره

ü     آگاهی عمومی در زمینه نظام جمهوری ایران

ü     قانون اساسی

ü     تشکیلات دولت

ü     نظام اداری و اصول راهبردها و اهداف حاکم بر آن

ü     قوانین و مقرارت استخدامی

ü     آشنایی با آیین نامه اداری استخدامی موسسه

ü     آشنایی با وظایف ، مسئولیت ها ، حقوق و محیط کار

ü     اخلاق کارگزاری و روابط انسانی در محیط کار

دوره توجیهی بدو خدمت

ü زمان برگزاری آن قبل یا حداکثر شش ماهه اول استخدام کارمندان می باشد.

ü     دوره الزامی است و تمامی کارمندان ملزم به طی دوره می باشند.

ü     روش اجرا می تواند حضوری یا غیر حضوری باشد.

ü     مدت آن براساس سرفصل ها طراحی خواهد شد.

دوره توجیهی بدو خدمت

ü شرکت در دوره توجیهی بدو خدمت برای کارمندان با مدرک تحصیلی پایین تر از دیپلم الزامی نیست.

ü دوره توجیهی بدو خدمت مشمول تمامی ساز و کارهای انگیزشی پیش بینی شده در نظام آموزش کارکنان به غیر از گواهینامه نوع دوم  با رعایت سقف سالیانه از سال 91 به قابل احتساب می باشد.

آموزش های شغلی

توانمندی تخصصی مورد نیاز مشاغل دانشگاه را به شاغلین انتقال می دهد.

دوره الزامی است و تمامی کارمندان حسب نیاز شغلی باید آن را طی نمایند.

آموزش های فرهنگی و عمومی

به منظور رشد فضایل اخلاقی و ارتقاء فرهنگ سازمانی ارائه می شود.

الزامی یا اختیاری بودن دوره توسط کمیته آموزش تعیین می‌شود.

آموزش های مدیران

ü در راستای افزایش دانش، بهبود نگرش، بصیرت و توسعه مهارتهای انسانی، ادراکی و فنی مدیران طراحی را اجرا می گردد.

ü طی این آموزش ها برای انتصاب، ارتقاء و تمدید مدت مدیریت الزامی است.

ü زمان برگزاری دوره قبل از انتصاب مدیران و در طول خدمت آنان می باشد.

ü طی دوره برای کارشناسان و مدیران جهت انتصاب و ارتقاء به پستهای مدیریتی الزامی است.

انواع گواهینامه های آموزشی

1- گواهینامه نوع اول.

گواهینامه نوع یک به کارمندان  رسمی ، پیمانی و قراردادی تعلق می گیرد

2- گواهینامه های نوع دوم:

دارندگان آن می توانند از مزایای استخدامی آن نظیر دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا درشرایط احراز مشاغل مربوط درچارچوب رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه برخوردار گردند. و به کارمندان رسمی و پیمانی تعلق می گیرد .

-       کارکنان مشمول نظام آموزش کارکنان :

1. رسمی                 2- پیمانی              3-قراردادی

 

 

ماده 7 دستورالعمل نظام اموزش و توانمند سازی

کارمندانی که با ابلاغ انشایی به پستهای مدیریتی و سرپرستی منصوب می گردند، مجاز خواهند بود علاوه بر آموزشهای شغلی ضمن خدمت مرتبط با پست سازمانی، دوره های آموزشی ضمن خدمت مرتبط را با ابلاغ صادره و رعایت سقف سالانه طی نمایند و از مجموع امتیازات کسب شده آموزشی مذکور برای استفاده از امتیازات پیش بینی شده در این نظام استفاده نمایند.

ماده 13 دستورالعمل نظام اموزش و توانمند سازی

شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت که بر اساس معرفی واحد آموزش و موافقت واحد مربوطه در دوره های آموزشی شرکت می نمایند مدت حضور آنان  در کلاسهای آموزشی می بایست ماموریت ساعتی و یا ماموریت روزانه لحاظ گردد.

ماده 16 دستورالعمل نظام اموزش و توانمند سازی: شرکت هر یک از کارمندان دردوره‌ آموزش کوتاه مدت مطابق با رعایت ماده 15 این دستورالعمل که منجر به ترک منطقه جغرافیایی محل اشتغال اعم از داخل و خارج از کشور وی گردد، فوق‌العاده ماموریت پرداخت می گردد.

ماده 17دستورالعمل نظام اموزش و توانمند سازی: چنانچه حضور در دوره آموزش در محل جغرافیایی محل خدمت بعد از وقت اداری باشد، فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی برابر مقررات مربوط تعلق می‌گیرد

ماده 18 دستورالعمل نظام اموزش و توانمند سازی

ملاک موفقیت در دوره های آموزشی کسب حد نصاب نمره (60%) در آزمونهایی که درپایان دوره آموزشی توسط مجری به عمل می آید ، می باشد.

 

جایگاه آموزش در قوانین و مقرارت استخدامی

ü     تبدیل وضع استخدام رسمی آزمایش به رسمی

ü     تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و قراردادی

ü     محاسبه جهت حق شاغل در احکام کارگزینی

ü     محاسبه جهت ارزشیابی سالانه ( قسمت توسعه فردی )

ü     محاسبه جهت ارتقاء رتبه ( مقدماتی ، پایه ، ارشد ،خبره ، عالی )

ü     انتصاب و ارتقا به پست های مدیریتی

ü     محاسبه جهت اعطاء گواهینامه های نوع دوم

---------------------------------------------------

1- تبدیل وضع استخدام رسمی آزمایش به رسمی

بند «ب» ماده (36)آئین نامه اداری و استخدامی (فصل پنجم :استخدام )

ماده 36 «طول دوره رسمی آزمایشی حداقل یکسال و حد اکثر دو سال و کارمند با رعایت شرایط زیر به مستخدم رسمی تبدیل خواهد شد.

ب) طی دوره‌های آموزشی و کسب امتیاز لازم

 

2- تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و قراردادی

بند (د) ماده (39) آئین نامه اداری و استخدامی (فصل پنجم :استخدام )

«انعقاد قرارداد مجدد با کارمند پیمانی یا قراردادی منوط به تحقق شرایط ذیل است:

د) ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی»

2- شرایط تبدیل وضعیت

ü     کسب امتیاز دوره توجیهی بدو خدمت

ü     کسب امتیاز دوره های شغلی

--------------------------------------

عواقب عدم شرکت در دوره توجیهی بدو خدمت

صدور حکم کارگزینی

تبدیل وضع استخدامی آزمایشی به رسمی

تمدید قراردادهای پیمانی ، تبصره 3 و کار معین

منوط به گذراندن دوره توجیهی بدو خدمت خواهد بود که در صورت طی نشدن دوره ، صدور احکام مربوطه به تعویق خواهد افتاد.

3- محاسبه جهت حق شاغل در احکام کارگزینی

« امتیاز حق شاغل کارمندان بر اساس عوامل تحصیلات، دوره های آموزشی ، مهارت ، سنوات خدمت و تجربه برقرار خواهد شد»

میزان ساعت

شروع محاسبه

پایان محاسبه

نحوه محاسبه

1000 ساعت

از بدو استخدام

پایان خدمت

این امتیاز تا سقف 1000 ساعت در قسمت حق شاغل احکام کارگزینی مورد محاسبه قرار

میگیرد  یک ساعت آموزش معادل  5 / .  امتیاز به حق شاغل اضافه می گردد

 

بر این اساس

دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی « ماده 6» :میانگین حداقل سقف ساعت آموزشی :

ü  دانشگاه مکلف است در هر سال حداقل 50 ساعت آموزش های ضمن خدمت را برای هر رشته شغلی را طراحی و برگزار نماید.

----------------------------------------------------------

4- محاسبه جهت ارزشیابی سالانه ( قسمت توسعه فردی )

بخشنامه شماره 2247 /4 /و مورخ 29 /6 /1393 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع (موضوع: ابلاغ دستورالعمل ارزیابی مدیران و کارمندان)

محور آموزش :

گذراندن دوره آموزشی ضمن خدمت فرهنگی و عمومی با ارائه گواهی به ازای هر 5 ساعت 1 امتیاز می باشد.

گذراندن دوره آموزشی ضمن خدمت ارتقاء شغلی با ارائه گواهی به ازای هر 10 ساعت 3 امتیاز تعلق           می گیرد.

میزان ساعت

شروع محاسبه

پایان محاسبه

نحوه محاسبه

50 ساعت

از ابتدای سال

تا پایان سال

امتیاز این قسمت در فرم ارزشیابی سالانه حداکثر 10 امتیاز می باشد.

---------------------------------------------

5- محاسبه جهت ارتقاء رتبه ( مقدماتی ، پایه ، ارشد ،خبره ، عالی )

رتبه شغلی

عنوان رتیه

مقدار ساعت آموزشی مورد نیاز جهت کسب رتبه بالاتر

مقدماتی

0

پایه

300 ساعت

ارشد

250 ساعت

خبره

200 ساعت

عالی

150 ساعت

 

6- انتصاب و ارتقا به پست های مدیریتی

ü طی این آموزش ها برای انتصاب، ارتقاء و تمدید مدت مدیریت  بمدت 50 ساعت الزامی است .

نکات مهم

فرایند آموزش کارکنان ( خط مشی گذاری - طراحی و برنامه ریزی- اجرا، نظارت و ارزشیابی - اثر بخشی ) می باشد

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۱۰/۰۲
مهناز افشاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی