دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

مجموعه کمک آموزشی با توجه به دروس آزمون شامل موارد زیر :

– ۱ ) قسمت سوالات پرتکرار ادوار گذشته استخدامی شامل :

 • سوالات استخدامی آموزش و پرورش فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ۵۰۰ سوال استخدامی با پاسخنامهسوالات استخدامی آموزش و پرورش ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال استخدامی با پاسخنامه
  سوالات استخدامی آموزش و پرورش زبان و ادبیات فارسی ۵۵۰سوال استخدامی با پاسخنامه
  سوالات استخدامی آموزش و پرورش معارف اسلامی* ۵۵۰ سوال استخدامی با پاسخنامه
  سوالات استخدامی آموزش و پرورش زبان انگلیسی  عمومی ۵۰۰ سوال استخدامی با پاسخنامه
  سوالات استخدامی آموزش و پرورش اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ۷۰۰ سوال با پاسخنامه
  سوالات استخدامی آموزش و پرورش هوش و توانمندیهای عمومی ۱۰۰ سوال استخدامی با پاسخنامه

 • ۲ ) عین سوالات عمومی و تخصصی و اصل دفترچه آزمون سه دوره گذشته هنرآموز الکتروتکنیک شامل :
+ ۱۰۰ سوال عمومی هنرآموز الکتروتکنیک ( آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۸۹ ) با جواب
+ ۶۰   سوال عمومی هنرآموز الکتروتکنیک ( آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۸۶ ) با جواب
+ ۶۰   سوال عمومی هنرآموز الکتروتکنیک ( آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۸۴ ) با جواب
+ ۳۴۰ نمونه سوال تستی با جواب + ۱۰ سوال تشریحی (رایگان) ریاضی مهندسی
+ ۵۶ نمونه سوال +جواب تشریحی تحلیل مدارهای الکتریکی
+   ۸۰ نمونه سوال تستی بهمراه جواب + ۲۳ سوال تشریح (رایگان) ماشینهای الکتریکی( DC ، AC )
+ ۴۰ سوال + جواب  تکنولوژی و کارگاه مدار فرمان و سی پیچی
+۴۸۰ سوال تستی +جواب و ۱۰ تشریحی (رایگان))  تأسیسات الکتریکی و کارگاه و PLC

مشخصات فایل:

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز الکتروتکنیک خوشه ۲۵۲۸ کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز الکتروتکنیک خوشه ۲۵۲۸ کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز الکتروتکنیک خوشه ۲۵۲۸ کلیک کنید

مجموعه کمک آموزشی با توجه به دروس آزمون شامل موارد زیر :

– ۱ ) قسمت سوالات پرتکرار ادوار گذشته استخدامی شامل :

 • سوالات استخدامی آموزش و پرورش فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ۵۰۰ سوال استخدامی با پاسخنامهسوالات استخدامی آموزش و پرورش ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال استخدامی با پاسخنامه
  سوالات استخدامی آموزش و پرورش زبان و ادبیات فارسی ۵۵۰سوال استخدامی با پاسخنامه
  سوالات استخدامی آموزش و پرورش معارف اسلامی* ۵۵۰ سوال استخدامی با پاسخنامه
  سوالات استخدامی آموزش و پرورش زبان انگلیسی  عمومی ۵۰۰ سوال استخدامی با پاسخنامه
  سوالات استخدامی آموزش و پرورش اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ۷۰۰ سوال با پاسخنامه
  سوالات استخدامی آموزش و پرورش هوش و توانمندیهای عمومی ۱۰۰ سوال استخدامی با پاسخنامه

 • ۲ ) عین سوالات عمومی و تخصصی و اصل دفترچه آزمون سه دوره گذشته هنرآموز الکتروتکنیک شامل :
+ ۱۰۰ سوال عمومی هنرآموز الکتروتکنیک ( آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۸۹ ) با جواب
+ ۶۰   سوال عمومی هنرآموز الکتروتکنیک ( آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۸۶ ) با جواب
+ ۶۰   سوال عمومی هنرآموز الکتروتکنیک ( آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۸۴ ) با جواب
+ ۳۴۰ نمونه سوال تستی با جواب + ۱۰ سوال تشریحی (رایگان) ریاضی مهندسی
+ ۵۶ نمونه سوال +جواب تشریحی تحلیل مدارهای الکتریکی
+   ۸۰ نمونه سوال تستی بهمراه جواب + ۲۳ سوال تشریح (رایگان) ماشینهای الکتریکی( DC ، AC )
+ ۴۰ سوال + جواب  تکنولوژی و کارگاه مدار فرمان و سی پیچی
+۴۸۰ سوال تستی +جواب و ۱۰ تشریحی (رایگان))  تأسیسات الکتریکی و کارگاه و PLC

مشخصات فایل:

دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز الکتروتکنیک  , سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبیر هنرآموز الکتروتکنیک ,سوالات استخدامی آموزش و پرورش  هنرآموز الکتروتکنیک  خوشه  ۲۵۲۸  , سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبیرهنرآموز الکتروتکنیک ,  سوالات استخدامی آموزش و پرورش معلم هنرآموز الکتروتکنیک  , سوالات استخدامی آموزش و پرورش معلم هنرآموز الکتروتکنیک ,سوالات استخدامی آموزش و پرورش معلم هنرآموز الکتروتکنیک   خوشه ۲۵۲۸  , سوالات استخدامی آموزش و پرورش معلمی هنرآموز الکتروتکنیک ,دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز الکتروتکنیک  , دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبیر هنرآموز الکتروتکنیک ,دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز الکتروتکنیک خوشه ۲۵۲۸  , دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبیرهنرآموز الکتروتکنیک ,  دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش معلم هنرآموز الکتروتکنیک  , دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش معلم هنرآموز الکتروتکنیک ,دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش معلم هنرآموز الکتروتکنیک  خوشه ۲۵۲۸  , دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش معلمی هنرآموز الکتروتکنیک دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز الکتروتکنیک  , دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبیر هنرآموز الکتروتکنیک ,دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز الکتروتکنیک  خوشه ۲۵۲۸  , دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبیرهنرآموز الکتروتکنیک ,  دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش معلم هنرآموز الکتروتکنیک  , دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش معلم هنرآموز الکتروتکنیک ,دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش معلم هنرآموز الکتروتکنیک   خوشه ۲۵۲۸  , دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش معلمی هنرآموز الکتروتکنیکونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

هنرآموز الکتروتکنیک

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۸/۰۳
مهناز افشاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی