دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

۲۹ مرداد ۹۷ ، ۰۹:۴۹

وزارت نیرو 97


الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداری  ۳۴۱۸
ـ ۱ سوالات استخدامی ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ (491سوال + پاسخ نامه ) 
سوالات استخدامی ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ(685 سوال + پاسخنامه)
ـ ۲ سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ  (459سوال + پاسخنامه)
سوالات استخدامی رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،(445 سوال + پاسخنامه)
۳ـ سوالات استخدامی سوالات استخدامی ﻣﺎﻟﯿﻪ (315سوال + پاسخنامه)
سوالات استخدامی ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی دوﻟﺘﯽ،(285سوال + پاسخنامه)
ـ ۴ سوالات استخدامی سوالات استخدامی ﺣﻘﻮق اداری (415 سوال + پاسخنامه)
سوالات استخدامی  ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر،(240سوال + پاسخنامه)
۵ـ سوالات استخدامی سوالات استخدامی روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر (120سوال + پاسخنامه)
 [purchase_link id="46075" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی3419
 
سوالات استخدامی برنامه ریزی استراتژیک 245 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت 255 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی آمار کاربردی 175 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی اقتصاد خرد 355سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی اقتصاد کلان 161 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها 240 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="46129" text="خرید" style="button" color="blue"]


الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﯿﺪ) 3420

 

ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 220Iسوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  210II سوال + پاسخ نامه
  سوالات استخدامیﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 80Iسوال+ پاسخ نامه 
سوالات استخدامیﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ13II سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامیﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 28III  سوال + پاسخنامه

 -  سوالات استخدامی ﺗﺤﻠﯿﻞﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽI ﺑﺮرﺳﯽ(79Iسوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی تولید ﻧﯿﺮوﮔﺎه 73 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="46135" text="خرید" style="button" color="blue"]الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ 3421

 سوالات استخدامی  ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزش یک390 سوال + پاسخنامه

 سوالات استخدامی  ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزش دو  240 سوال + پاسخنامه

 سوالات استخدامی  ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزش سه  390 سوال + پاسخنامه

- سوالات استخدامی ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازه  ﮔﯿﺮی در ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ 120 سوال + پاسخنامه

ـ سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و روﯾﺪادﻫﺎی ورزﺷﯽ،300 سوال + پاسخنامه

 سوالات استخدامی آناتومی ﺣﺮﮐﺘﯽ 360 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="46146" text="خرید" style="button" color="blue"]الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮرﺳﯽ ـ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی 3424و3454 

 ـ  سوالات استخدامی اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد 355سوال + پاسخنامه

ـسوالات استخدامی  اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن 161 سوال + پاسخنامه

ـ  سوالات استخدامی آﻣﺎر و اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ 489سوال + پاسخنامه

ـسوالات استخدامی ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان 660 سوال + پاسخنامه

- سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ یک 790 سوال + پاسخنامه

-سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ دو  369سوال + پاسخنامه

 - سوالات استخدامی زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ 240سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="46152" text="خرید" style="button" color="blue"]الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی  ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ (ﺗﻮﻟﯿﺪ) 3425
ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 220Iسوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  210II سوال + پاسخ نامه
ـ سوالات استخدامی الکترونیک  220I سوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی الکترونیک173II سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل 30 سوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﯽ و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ 182 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46156" text="خرید" style="button" color="blue"]


الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامیﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﺮاﺳﺖ(ﺗﻮزﯾﻊ) ـ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ3428و 3453
 
سوالات استخدامی ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ(ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﺷﺨﺎص،ﺧﺎﻧﻮاده، ارث و وﺻﯿﺖ) یک 270 سوال+پاسخنامه
سوالات استخدامی ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ(ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﺷﺨﺎص،ﺧﺎﻧﻮاده، ارث و وﺻﯿﺖ)  دو 130 سوال+پاسخنامه
ـ سوالات استخدامیﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت یک 420سوال+ جواب 
ـ سوالات استخدامیﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت دو540 سوال+جواب
ـ سوالات استخدامیﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت سه  340سوال+ جواب 
ـ سوالات استخدامیﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت چهار 330 سوال+ جواب 
 ـسوالات استخدامی ﺣﻘﻮق اداری  یک 220 سوال+پاسخنامه
 ـسوالات استخدامی ﺣﻘﻮق اداری دو  390 سوال+پاسخنامه
 ـسوالات استخدامی ﺣﻘﻮق اداری  سه415 سوال + پاسخنامه
 ـسوالات استخدامی ﺣﻘﻮق ﮐﺎر240 سوال+پاسخنامه
 ـ سوالات استخدامی آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ یک 360 سوال + پاسخنامه
 ـ سوالات استخدامی آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ دو279 سوال + پاسخنامه
 ـ سوالات استخدامی آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ سه270سوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ کیفری یک 225سوال+پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ کیفری دو300 سوال + پاسخنامه
-سوالات استخدامیﺣﻘﻮق ﺟﺰای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ( ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻮال ) یک 390 سوال+پاسخنامه
-سوالات استخدامیﺣﻘﻮق ﺟﺰای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ( ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻮال )دو310 سوال+پاسخنامه
-سوالات استخدامیﺣﻘﻮق ﺟﺰای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ( ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻮال ) سه320 سوال+پاسخنامه
[purchase_link id="46164" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
 
سوالات تخصصی  استخدامی  ﻣﻬﻨﺪس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ (تولید) 3429
 
سوالات استخدامی استاتیک 115 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی مقاومت مصالح یک 113 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی مقاومت مصالح دو30 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی طراحی اجزای مکانیکی 251 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی طراحی اجزای مکانیکی دو25 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ 145 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت یک 261 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت  دو 27 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک25 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو 14 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی دﯾﻨﺎﻣﯿﮏارﺗﻌﺎﺷﺎت 24 سوال + پاسخنامه                    
 [purchase_link id="46170" text="خرید" style="button" color="blue"]
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺷﯿﻤﯽ 3430 
 
 ـ سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ یک315 سوال + پاسخنامه
 ـ سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ دو 360 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ یک 665 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ دو 555 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ سه 435 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ یک 495 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ دو 100 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ یک420 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ 460 سوال + پاسخنامه
 ـ سوالات استخدامی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب 220 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46174" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ITﺣﺮاﺳﺖ(ﺗﻮزﯾﻊ)-ﮐﺎرﺷﻨﺎسIT ﺣﺮاﺳﺖ(آب و ﻓﺎﺿﻼب)- ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺮم اﻓﺰار3433،3434،3447

سوالات استخدامی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ نرم افزار 455 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی 290 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ 505 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﮑﻪ داده ﻫﺎ 331 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شبکه های کامپیوتری یک 365 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شبکه های کامپیوتری دو  185 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی امنیت شبکه  170   سوال با جواب

سوالات استخدامی پایگاه داده ها 133 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="46178" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮرﺣﺮاﺳﺖ3437 
 
- سوالات استخدامی جامعه  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ 280 سوال + پاسخنامه
- سوالات استخدامیروان  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ یک 880 سوال + پاسخنامه
- سوالات استخدامیروان  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ دو 250 سوال + پاسخنامه
- سوالات استخدامیﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 491سوال + پاسخ نامه 
- سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ 74 سوال + پاسخنامه
- سوالات استخدامی ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ  270 سوال +  پاسخنامه
- سوالات استخدامی ﺣﻘﻮق  اداری 390 سوال+پاسخنامه
- سوالات استخدامی اﺧﻼق  ﺣﺮﻓﻪ ای 120 سوال + پاسخنامه
- سوالات استخدامی فرهنگ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 445 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46182" text="خرید" style="button" color="blue"]


الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی  ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻟﯽ 3438
 
سوالات استخدامی  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری یک 558سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری دو  238سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری سه 327 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامیﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﯿﺎﻧﻪ یک 209 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامیﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﯿﺎﻧﻪ دو 606 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامیﺣﺴﺎﺑﺪاری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ  یک 316 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامیﺣﺴﺎﺑﺪاری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دو 245 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی  حسابرسی یک 335سوال  + پاسخنامه
سوالات استخدامی  حسابرسی دو 257 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﺣﺴﺎﺑﺪاری  دوﻟﺘﯽ 298 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی اصول تنظیم و کنترل بودجه 285 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی قانون محاسبات  عمومی  100 سوال با جواب
 [purchase_link id="46188" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ و بهره وری 3440
 سوالات استخدامی آﻣﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ 204 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامیﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﺎری 503 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامیﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻤﻠﯿﺎت یک و دو 85 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامیﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺮه وری 685 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="46206" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 سوالات تخصصی  استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری 3441 
 سوالات استخدامی نقشه برداری 278 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی فتوگرامتری 90 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ژئودزی 250 سوال + پاسخ نامه
 [purchase_link id="46210" text="خرید" style="button" color="blue"]

 

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮزﯾﻊ) ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(آب و ﻓﺎﺿﻼب)3442و 3443
 
ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 220I   سوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  210II  سوال + پاسخ نامه
  سوالات استخدامیﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 80Iسوال+ پاسخ نامه 
سوالات استخدامیﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ13II سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامیﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 28III  سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی  اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ79Iسوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿس یک240 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿس دو220 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46214" text="خرید" style="button" color="blue"]
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(ﺗﻮزﯾﻊ)ـ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(آب و ﻓﺎﺿﻼب)3444و3445
 
ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 220Iسوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  210II سوال + پاسخ نامه
ـ سوالات استخدامی الکترونیک  220I سوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی الکترونیک173II سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل 30 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺳﯿﮕﻨﺎل هاو ﺳﯿﺴﺘم ﻫﺎ 110 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46224" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی مهندس برق-مخابرات3446
 ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 220Iسوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  210II سوال + پاسخ نامه
 سوالات استخدامی ﻣﺨﺎﺑﺮاتI37 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺳﯿﮕﻨﺎل هاو ﺳﯿﺴﺘم ﻫﺎ 110 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿس یک240 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿس دو220 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="46230" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس سخت اﻓﺰار 3448
 
سوالات استخدامی ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ150 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ  260 سوال + پاسخ نامه
 سوالات استخدامی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی یک 185 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی دو285 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی سه365 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ 457 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46237" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ 3449 
سوالات استخدامی اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ 204 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر 150 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ و رﯾﺴک 240 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="46265" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه 3451
 
سوالات استخدامی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﭘﺮوژه 50 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامیﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺴﮏ ﭘﺮوژه 395سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه 180 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی اقتصاد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  495 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46268" text="خرید" style="button" color="blue"]


الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی کارشناس امور مشترکین 3452 
 
سوالات استخدامی اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 60 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی آﻣﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی 549 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ یک 880 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ دو 250 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری یک 558سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری دو 238سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری سه 327 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦﻓﺮدی 40 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="46272" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی ﮐﺎرﺷﻨﺎسﺑﯿﻤﻪ 3455  
 
سوالات استخدامی اﺻﻮل، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات  ﺑﯿﻤﻪ  ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
 سوالات استخدامی ﺑﯿﻤﻪ  ﻫﺎی اﻣﻮال (آﺗﺶ ﺳﻮزی-اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ- ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ـ ﺑﺎرﺑﺮی )
 سوالات استخدامی ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺷﺨﺎص(ﻋﻤﺮ ـ ﺣﻮادث ـ درﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ)
سوالات استخدامی  ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ
سوالات استخدامی مدیریت ریسک 395سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی آمار و اﺣﺘﻤﺎل یک150 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی آمار و اﺣﺘﻤﺎل دو 549 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی آمار و اﺣﺘﻤﺎل سه 182 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="46277" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
 
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
 
سوالات تخصصی استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس روابط ﻋﻤﻮﻣﯽ 3456 
 
سوالات استخدامی اﺻﻮل رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ 40 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻤﻌﯽ 60 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 420 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی آﯾﯿﻦ ﻧﮕﺎرش در روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری 74 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ 55 سوال + پاسخنامه 
[purchase_link id="46281" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی  ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش 3457
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و  برنامه رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ 380 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ  360 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ(رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 445 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ( ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ 459 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ(  اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ) 240 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی روش ﺗﺤﻘﯿﻖ وآﻣﺎر 480 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46285" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی  ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر 3458
 
سوالات استخدامی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و روش ﻫﺎی آﻣﺎری 150 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎل 260 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  اﺣﺘﻤﺎل یک  150  سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  اﺣﺘﻤﺎل دو  182 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  رﮔﺮﺳﯿﻮن یک 60 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  رﮔﺮﺳﯿﻮن دو 50 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی روش ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی یک120 سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی روش ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی دو 60 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46289" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی کارشناس انبار و تدارﮐﺎت 3459 
 
سوالات استخدامی ﺗﺌﻮری ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 420 سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی سیستم ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ، اﻧﺒﺎرداری و ﺗﻮزﯾﻊ 570 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ یک 790 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ دو 369 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ 300 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻬﺎی  ﺗﻤﺎمﺷﺪه یک 197سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻬﺎی  ﺗﻤﺎمﺷﺪه دو 237 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻬﺎی  ﺗﻤﺎمﺷﺪه سه 207 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46293" text="خرید" style="button" color="blue"]


الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ 3460 
 
سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  491سوال + پاسخ نامه  
 
 سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ 300 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ یک 790 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ دو 369 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی آﻣﺎر  ﮐﺎرﺑﺮدی 549 سوال + پاسخنامه
 

 سوالات استخدامی اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد 355سوال + پاسخنامه

 سوالات استخدامی  اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن 161 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="46297" text="خرید" style="button" color="blue"]الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی کارشناس منابع آب 3461
 
سوالات استخدامی زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 162 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی آب ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ 222 سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب 30 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻫﯿﺪروﻟﻮژی 122 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺳﯿﺴﺘﻢ های انتقال آب 200 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="46301" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامیﮐﺎرﺷﻨﺎس GIS کد شغل3462
 
سوالات استخدامی ﻓﺘﻮﮔﺮاﻣﺘﺮی 90 سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی ژﺋﻮدزی  250 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 20 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻨﺠﺶ از دور 120 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46305" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻤﺮان 3463
 
سوالات استخدامی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت و ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ 185 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب 220 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺳﺎزه ﻫﺎی آﺑﯽ 160 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آب و فاضلاب 200 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46313" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ (آب و ﻓﺎﺿﻼب) 3464  
 
 
سوالات استخدامی اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ 115 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ یک 113 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ دو 30 سوال + پاسخنامه 
 
 سوالات استخدامی ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ 145 سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت  یک 261 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت دو 27 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک25 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو 14 سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی ﺗﻮرﺑﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ  10 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی  انتقال آب 200 سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی سیستم های تهویه مطبوع  44 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="46316" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب 3465
 
سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ و ﻣﯿﮑﺮو ﺑﯿﻮﻟﻮژی آب و ﻓﺎﺿﻼب 40 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب 220 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾکی و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب
 
سوالات استخدامی ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻠﻤﺒﻪ در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت  آب و ﻓﺎﺿﻼب
 
سوالات استخدامی بﻬﺮه برداری و نگهداری از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت  آب و ﻓﺎﺿﻼب 
[purchase_link id="46321" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی 3466   
 
سوالات استخدامی زیست شناسی سلولی و مولکولی  140 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی بیوﺷﯿﻤﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 330 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی میکروﺑﯿﻮﻟﻮژی ﻋﻤﻮﻣﯽ و  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه(ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻏﺬاﯾﯽ، ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ) 277 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی با ﮐﺘﺮیﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
 
سوالات استخدامی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی ﭘﺰﺷﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه( وﯾﺮوس شناسی اﯾﻤﻨﯽ شناسی قارچ شناسی انگل شناسی) 454 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46325" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی  ﮐﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ 3467
 
سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه یک315 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه دو 360 سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺗﺼﻔﯿﻪ آب وآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 220 سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ یک 665 سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ دو 555 سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ سه 435 سوال + پاسخنامه
 
 نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ  یک315 سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ دو 360 سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه های مربوط  یک 495 سوال + پاسخنامه
        
نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه های مربوط دو 100 سوال + پاسخنامه  
 
سوالات استخدامی ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 
 [purchase_link id="46329" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(ﺗﻮزﯾﻊ) ـ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(آب و ﻓﺎﺿﻼب) 3468 و3469 
 
سوالات استخدامی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺟﺎﻣﺪاتﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزه) یک  192 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺟﺎﻣﺪاتﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزه) دو 216 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎک و ﭘﯽ 124 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت و ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ 185 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه  ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی و ﺑﺘﻨﯽ 56 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی روش  ﻫﺎی اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 50 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46333" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﮐﻤﮏ کارشناس مالی و اداری 3426
 
سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 491سوال + پاسخ نامه
 
 سوالات استخدامی اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری یک 558سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری دو 238سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری سه 327 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺎﻟﯿﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی دوﻟﺘﯽ 285 سوال + پاسخنامه
  
سوالات استخدامی قانون کار30 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی قانون محاسبات ﻋﻤﻮﻣﯽ  100 سوال با جواب
[purchase_link id="46338" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺒﺎر 3427 
 
سوالات استخدامی اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  65 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی سیستم ﻫﺎی اﻧﺒﺎرداری 570 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ 570 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ 300 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46342" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﺑﺮق(ﺗﻮﻟﯿﺪ) 3431
 
سوالات استخدامی ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 115 
 
 سوالات استخدامی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ (ﻣﺒﺎﻧﯽ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی AC ،DC  ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫا)80سوال + پاسخنامه
 
 
سوالات استخدامی اﺻﻮل ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻫﺎی ﻗﺪرت 79 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﺎرﺑﺮدی 75سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 73 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ  150 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46347" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﺗﻮﻟﯿﺪ) 3432
 
سوالات استخدامی اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ 115 سوال + پاسخنامه 
 
سوالات استخدامی  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ یک  113 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ دو 30 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ 145 سوال + پاسخنامه 
 
 سوالات استخدامی  ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت یک 261 سوال + پاسخنامه 
 
 سوالات استخدامی  ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت دو  27 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک25 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو 14 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻫﻮا و آب ﮔﺮم، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ  ﻣﻄﺒﻮع ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت44 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="46351" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی تکنسین ﺷﯿﻤﯽ 3435
 
سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه یک315 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه دو 360 سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽو آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  یک 665 سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽو آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  دو 555 سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه سه 435 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺷﯿﻤﯽ 460 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  تصقیه آب و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 220 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی اصول ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 
 [purchase_link id="46355" text="خرید" style="button" color="blue"]
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ 3436
 
سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 65 سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی اﺻﻮل ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد 354 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ 300 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ 410 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ، اﻧﺒﺎرداری و ﺗﻮزﯾﻊ 570 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی اﺻﻮل ﻣﺬاﮐﺮات و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ210  سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46359" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﺑﺮق(ﺗﻮزﯾﻊ) 3439
 
سوالات استخدامی ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 220 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ) ﻣﺒﺎﻧﯽ، ACﻫﺎی DC و ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ 80سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی اﺻﻮل ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻫﺎی ﻗﺪرت 79 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
 
سوالات استخدامی تجهیزات روشنایی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت 
[purchase_link id="46365" text="خرید" style="button" color="blue"]

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۵/۲۹
مهناز افشاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی