دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 کلیک کنید

سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97 کلیک کنید


سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز (استادکار کامپیوتر)- کدشغل:2576) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ 394 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﮐﺎرﮔﺎه 200 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شبکه های کامپیوتری365 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش بانک اطلاعاتی Access - تعداد 500 سوال +پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﮐﺎرﮔﺎه 650سوال
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺳیستم عامل 457 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18420" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنرآموز (استادکار مکانیک خودرو)- کدشغل:2577) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺪرت 79 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت (ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ)20 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮق ﺧﻮدرو 20 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎﺳﯽ و ﺑﺪﻧﻪ10 سوال + پاسخنامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﻮﺧﺖرﺳﺎﻧﯽ 115 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دﯾﺰل55 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18422" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنرآموز (استادکار تأسیسات)- کدشغل:2578) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تأسیسات بهداشتی و کارگاه 120 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تأسیسات حرارتی و کارگاه 350 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تأسیسات برودتی و کارگاه 400 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رسم فنی و نقشه کشی تأسیسات 300 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش برق تاسیسات45 سوال با جواب
 
[purchase_link id="18424" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنرآموز (استادکار صنایع چوب)- کدشغل:2581) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺎرﮔﺎه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب210 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب500 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺑﺰار و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب 400 سوال+ پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رﺳﻢ ﻓﻨﯽ300 سوال+ پاسخنامه
[purchase_link id="18426" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنرآموز (استادکار طراحی و دوخت)- کدشغل:2582 ) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻟﮕﻮ120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دوﺧﺖ 120 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﺪام و رﻧﮓﺷﻨﺎﺳﯽ150 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻟﯿﺎف و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎرﭼﻪ240 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18428" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنرآموز (استادکار ساخت وتولید)- کدشغل:3322) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺮاش و ﻓﺮز337 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺮاﺷﮑﺎری و ﮐﺎرﮔﺎه80سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻓﺮزﮐﺎری و ﮐﺎرﮔﺎه500سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سنگ زنی و ﮐﺎرﮔﺎه70 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رﺳﻢ ﻓﻨﯽ300 سوال با جواب
 [purchase_link id="18432" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز (استادکار الکترونیک)- کدشغل:3324) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 210 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه210 سوال +پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رﺳﻢ ﻓﻨﯽ266 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ75سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺑﺰار دﻗﯿﻖ و ﮐﻨﺘﺮل 150 سوال
 [purchase_link id="18434" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل:هنرآموز (استادکار ساختمان)- کدشغل:3326) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رﺳﻢ ﻓﻨﯽ266 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن130 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی و آرﻣﺎﺗﻮر 85 سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن278 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﺑﺘﻨﯽ400 سوال با جواب+600 صفحه جزوه و کتابچه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﮐﺪ 1700 سوال+پاسخنامه
 [purchase_link id="18436" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز (استادکار صنایع فلزی)- کدشغل:3328) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺮق و  گاز و ﮐﺎرﮔﺎه 500 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻧﯿﻢﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﮐﺎرﮔﺎه 400 سوال با پاسخنامه+600 صفحه جزوه و کتابچه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ 115 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مقاومت مصالح113 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد  120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رﺳﻢ ﻓﻨﯽ  300 سوال با جواب
 [purchase_link id="18438" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز (استادکار چاپ)- کدشغل:3378) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش چاپ و روشهای تولید 120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش موادشناسی120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آماده سازی چاپ1 50 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آماده سازی چاپ2  25 سوال
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عملیات پس از چاپ60 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18441" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز حسابداری- کدشغل:2524) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  مفاهیم و روش های آماری60 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  اصول حسابداری یک 558سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول حسابداری دو 238سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش حسابداری شرکت ها96سوال+پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش حسابداری صنعتی یک 197سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش حسابداری صنعتی دو 237 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش حسابداری صنعتی سه 207 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کاربرد کامپیوتر در حسابداری90سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18443" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز تأسیسات-کدشغل:2584) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تاﺳﯿﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 120سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺣﺮارﺗﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه 350سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮودﺗﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه400 سوال+ پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺑﺮق ﺗﺄﺳﯿسات 45 سوال+ پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رﺳﻢ ﻓﻨﯽ و ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت300 سوال +پاسخنامه
 [purchase_link id="18445" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز صنایع غذایی- کدشغل:2593) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول صنایع غذایی یک100 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول صنایع غذایی دو 190 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فرآورده های دامی 120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فرآورده های گیاهی90 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ماشینهای صنایع غذایی1 60 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ماشینهای صنایع غذایی2 100 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ماشینهای صنایع غذایی3 190 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش میکروبیولوژی مواد غذایی و عملیات 152 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18448" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز صنایع دستی- کدشغل:2594) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﭘﺮورش دام و ﻃﯿﻮر120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﻐﺬﯾﻪ دام 180 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد دام 215 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه152 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی120 سوال + پاسخنامه 
 [purchase_link id="18450" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز متالورژی- کدشغل:2596) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیک حرارت50سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش متالورژی فیزیکی200 سوال
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عملیات حرارتی و متالوگرافی 150 سوال+پاسخنامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ریخته گری آلیاژهای آهنی و غیرآهنی 175 سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول ریخته گری 175سوال با جواب  [purchase_link id="18452" text="خرید" style="button" color="blue"]    
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز الکترونیک- کد شغل:2597) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ1  459 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ1 220 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ2  210 سوال + پاسخ نامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ 1  220 سوال + پاسخنامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ 2  173 سوال + پاسخنامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مباﻧﯽو آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺨﺎﺑﺮات و رادﯾﻮ 450 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ260 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ریاضی مهندسی2  455سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18454" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز علوم دامی- کدشغل:2598) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﭘﺮورش دام و ﻃﯿﻮر120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﻐﺬﯾﻪ دام 180 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد دام 215 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه152 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی120 سوال + پاسخنامه 
 [purchase_link id="18459" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیری هنر- کدشغل:2601) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ 300 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻃﺮاﺣﯽ 150 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی 200 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش درک ﻋﻤﻮﻣﯽ هنر 200 سوال با جواب 
 [purchase_link id="18461" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیری تاریخ -کدشغل:2602) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن(اروﭘﺎ(ﻗﺮون وﺳﻄﯽ))120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن(اروﭘﺎ(رﻧﺴﺎﻧﺲ))240 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن(اروﭘﺎ)ﻗﺮون ﺟﺪﯾﺪ))240 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم(اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن)180 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان دوره اﺳﻼﻣﯽ(اﯾﺮان در دو ﻗﺮن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ـ اﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺻﻔﻮیه)250 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ (با ﻧﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ) 300 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18463" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :مراقب سلامت- کدشغل:2609) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کلیات خدمات بهداشتی 180سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آموزش بهداشت و ارتباطات 180 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تغذیه و بهداشت مواد غذایی  90 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش بهداشت مدارس 90 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آخرین دستورالعمل برنامه ایمن سازی کشوری  170 نمونه سوال +40 صفحه جزوه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کمکهای اولیه 330 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18465" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر علوم اجتماعی- کدشغل:2611) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ 889 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روش ﺗﺤﻘﯿﻖ 75سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ یک210 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ دو380 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺣﻮزهﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ150 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18467" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :مربی امور تربیتی مدارس- کدشغل:2613) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تعلیم و تربیت اسلامی  30 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فلسفه و مبانی تعلیم و تربیت در اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش 330 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سبک زندگی اسلامی ایرانی 60 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آشنایی با علوم قرانی یک 150 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آشنایی با علوم قرانی دو210 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آشنایی با علوم قرانی  سه 240 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﻗﺮاﻧﯽ چهار210 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مباحث فرهنگی روز یک 180 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مباحث فرهنگی روزدو210 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مباحث فرهنگی روز سه120 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رفتار و روابط انسانی در مدرسه 60 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مبانی روانشناسی عمومی و رشدیک 880 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مبانی روانشناسی عمومی و رشد دو 250 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مبانی روانشناسی عمومی و رشدسه 250 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مبانی روانشناسی عمومی و رشد چهار310 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18469" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنرآموز ماشینهای کشاورزی-کد شغل: 2614 ) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آب، خاک و گیاه180 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ماشینهای کشاورزی (تهیه زمین، داشت و برداشت)120 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سرویس وکاربرد تراکتور مکانیک خاک و طراحی پی 120 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشسیستم های آبیاری،180 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش محاسبات فنی 210 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="18471" text="خرید" style="button" color="blue"]  
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش97(عنوان شغل:دبیرادبیات فارسی-کدشغل:3036) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش نظم و نثر فارسی 90 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کلیات مسایل ادبی (تاریخ ادبیات و فنون ادبی و عروض و قافیه و سبک شناسی) 150سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش زبان فارسی (املا و نگارش و ویرایش و دستور زبان)900 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18473" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر تربیت بدنی- کدشغل: 3037) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روش ﺗﺪرﯾﺲ در ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ150 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ  330 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺮﮐﺘﯽ 390 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزﺷﯽیک390 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزﺷﯽدو240 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزﺷﯽ سه 390 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ120 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ60 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18478" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر ریاضی- کدشغل:3038) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ریاضی عمومی یک  596 سوال + پاسخنامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ریاضی عمومی دو 510 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش معادلات دیفرانسیل  415 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آمارو احتمال یک 150 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آمار واحتمال دو 182 سوال + پاسخنامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آنالیز ریاضی یک150 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آنالیز ریاضی دو 120 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آنالیز ریاضی سه 120 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش   جبر1    200 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش جبر2  180 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش جبر3  100 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آنالیز عددی یک 300 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آنالیز عددی دو 250 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول آموزش ریاضی250 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش خلاقیت ریاضی420 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18480" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر زبان و ادبیات انگلیسی- کدشغل:3039) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش زبان شناسی 180 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول وتئوری های تدریس 110 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آزمون سازی 500 سوال+ پاسخ نامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روش تحقیق 75سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18482" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر زیست شناسی- کدشغل:3040) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش زیست سلولی و مولکولی 140 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش بیوشیمی 277 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ژنتیک 305 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیولوژی گیاهی یک 330 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیولوژی گیاهی دو245 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیولوژی جانوری یک 220 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیولوژی جانوری دو 359 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیولوژی جانوری سه 270 سوال+ پاسخ نامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش میکروبیولوژی 152 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18484" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر شیمی- کدشغل:3041) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی فیزیک 1 420 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی فیزیک 2 460 سوال + پاسخنامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی  معدنی1  495 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی  معدنی2 100 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی آلی 1 665 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی آلی2 555 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی آلی3 435 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی آلی وطیف سنجی294 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی تجزیه 1 315 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی تجزیه2 360 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی تجزیه ودستگاهی475 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18486" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر عربی- کدشغل:3042) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش قواعد صرف و نحو (کاربردی ) یک270 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش قواعد صرف و نحو (کاربردی )دو 330 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ترجمه، تعریب، درک مطلب دو 150 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش علوم بلاغی (معانی،بیان،بدیع،عروض)270 سوال + پاسخنامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تاریخ ادببات ونقد ادبی 150 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18488" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر علوم تجربی- کدشغل:3043) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی آلی یک 665 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی آلی دو 555 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی آلی سه 435 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش طیف سنجی 340 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی تجزیه یک  315 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی تجزیه دو 360 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  شیمی دستگاهی 475 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مکانیک 48سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش الکتریسیته و مغناطیس 148سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش حرکت نوسانی، امواج نور و حرارت 197 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  زیست سلولی و مولکولی 140 سوال + پاسخ نامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیولوژی جانوری یک 220 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیولوژی جانوری دو359 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیولوژی جانوری سه 270 سوال+ پاسخ نامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش   فیزیولوژی گیاهی یک 330 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیولوژی گیاهی دو 245 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18490" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر فیزیک- کدشغل:3044) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مکانیک 48سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش الکتریسیته و مغناطیس 148سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فشارهیدرواستاتیک 115 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش حرکت نوسانی و امواج ونور 197 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش حرارت و ترمودینامیک 30 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیک جدیدیک 150 سوال + پاسخ نامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیک جدید دو 168 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18492" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز ساختمان- کدشغل:3246) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ30 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻓﻠﺰی 400 سوال با جواب+600 صفحه جزوه و کتابچه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ 200 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺻﻮل ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ و رﺳﻢ آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ 266 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺎرﮔﺎه ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی و آرﻣﺎﺗﻮر 85 سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن278 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18494" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز زراعی و باغی- کدشغل:3248) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺣﻔﻆ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت150 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ 90 سوال+پاسخ نامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ 210 سوال+پاسخ نامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ210 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آب و ﺧﺎک یک 180 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آب و خاک دو60 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18496" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل:هنرآموز صنایع چوب- کد شغل:3249) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش خواص فیزیکی و مکانیکی چوب 500سوال+ پاسخ نامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  خشک کردن و نگهداری چوب 150 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش محاسبات فنی صنایع چوب 400 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  تکنولوژی کارگاه و ماشین آلات چوب  400 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش نقشه کشی تخصصی صنایع چوب 130 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18499" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل:هنرآموز طراحی و دوخت-کدشغل:3250 ) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشاﻟﮕﻮ و دوﺧﺖ 120سوال+جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ 300 سوال+ جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻃﺮاﺣﯽ اﻧﺪام و رﻧﮓﺷﻨﺎﺳﯽ150 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻋﻠﻮم اﻟﯿﺎف240 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشتاریخﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن یک 180 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشتاریخﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن دو300 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشتاریخ لباس120 سوال+جواب
 [purchase_link id="18501" text="خرید" style="button" color="blue"]    
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل:هنرآموز کامپیوتر-کدشغل:3251) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشذﺧﯿﺮه و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت  395 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ   394 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی یک 185 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی دو285 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی سه  365 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشاﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ 170 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دادهﻫﺎ 331 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ505 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﭘﺎﯾﮕﺎه داده133 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18503" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز مکانیک خودرو-کدشغل: 3253 ) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش محاسبات فنی (استاتیک،115 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش محاسبات فنی مقاومت مصالح یک 113 سوال+جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مقاومت مصالح دو 30 سوال+ جواب 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  محاسبات فنی ترمودینامیک)145سوال+ جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تکنولوژی سوخت رسانی (بنزینی، دیزلی) 115 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تکنولوژی شاسی و بدنه 10 سوال+ جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تکنولوژی انتقال قدرت  20 سوال+ جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  تکنولوژی مولد قدرت 79 سوال+ جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش برق خودرو 20 سوال+ جواب
 [purchase_link id="18505" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنرآموز ناوبری-کدشغل :3254 ) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آتش نشانی و کمک های اولیه پزشکی وبقا در دریا 330 سوال+ پاسخ نامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ملوانی100 سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تخلیه 100 سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش بارگیری100 سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روش مخابرات بین المللی دریایی100 سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ناوبری تخمینی ساحلی و کار با نقشه 300سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18508" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز نقاشی-کدشغل: 3318 )
  اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ500 سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ300 سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن یک 150 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن دو180 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿو 300 سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻣﺮاﯾﺎ،ﻃﺮاﺣﯽ 250 سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻣﮑﺎﺗﺐ ﻫﻨﺮی اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن200 سوال+پاسخنامه
 [purchase_link id="18510" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز مکانیک موتورهای دریایی-کدشغل:3319 ) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺻﻮل ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ درﯾﺎﯾﯽ(ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ درﯾﺎﯾﯽ،دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺨﺎر،ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺨﺎر و ﮔﺎزی)100 سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ185 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ145 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺟﺰای ﻣﺎﺷﯿﻦ 500 سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ درﯾﺎﯾﯽ 360 سوال+پاسخنامه
 [purchase_link id="18517" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر روانشناسی-کدشغل:3320) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ880 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺪ یک250 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺪدو310 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی ﺷﺨﺼﯿﺖ320 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﯽ یک 520 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اسیب شناسی روانی دو 480 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ600 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش امار300 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روش ﺗﺤﻘﯿﻖ75سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18520" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل:هنرآموز معدن-کد شغل:3330) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﻬﻮﯾﻪ44 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز 150 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ150 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﮐﺎﻧﯽﺷﻨﺎﺳﯽ185 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﯽ یک103 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سنگ شناسی دو165 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﭼﺎلزﻧﯽ و اﻧﻔﺠﺎر 150 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺑﺎرﺑﺮی در ﻣﻌﺎدن 150 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  زبان تخصصی معدن 150 سوال+جواب
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ریاضی آمار انتگرال و دیفرانسیل معدن 150 سوال+جواب
 [purchase_link id="18523" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : دبیری حرفه وفن ( کار و فنّاوری)-کدشغل:3332) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت فنی(اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ)115 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت فنی(ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟح1)27 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت فنی(مقاومت مصالح2)  15سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت فنی(ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ)145 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(تکنولوژی سوخت رسانی(بنزینی،دیزلی))115 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎﺳﯽ و ﺑﺪﻧﻪ )10 سوال + پاسخنامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت)20 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺪرت) 79 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﺑﺮق ﺧﻮدرو)20 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشریاضی عمومی۱  150 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ریاضی عمومی2  120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشترمودینامیک 145 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشخواص فیزیکی مواد12 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش خواص مکانیکی مواد 13 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش خوردگی اکسیداسیون مواد 259 سوال + پاسخنامه [purchase_link id="18525" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
 
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری-کدشغل:۳۳۵۸ ) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺮق و ﮔﺎز و ﮐﺎرﮔﺎه 500 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﯿﻢﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﮐﺎرﮔﺎه400 سوال با جواب+600 صفحه جزوه و کتابچه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ 115 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  مقاومت مصالح30 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد120 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  رﺳﻢ ﻓﻨﯽ 300 سوال با جواب
 [purchase_link id="18559" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز کودکیاری- کدشغل:۳۳۶۰) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی عمومی 880 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی رشد کودک یک 250 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی رشد کودک دو 310 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی تربیتی 160 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول، مفاهیم و برنامهریزی آموزش و پرورش پیش از دبستان 380 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش بهداشت فردی و عمومی 267 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ایمنی و کمک های اولیه 330 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18561" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنراموز سرامیک - کد شغل ۳۳۶۲) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  شناخت و خواص مواد سرامیکی،600 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  روشهای تولید سرامیک200سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  دیرگدازها200سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  اصولخشک کردن و پخت سرامیک ها 200 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  محاسبات فنی 190 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18563" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنرآموز چاپ - کد شغل 3363) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  روشهای گوناگون چاپ (کارگاههای چاپ افست، سیلک اسکرین، هلیوگراوور و دیجیتال 60 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  تاریخ فنّاوری چاپ،200 سوال + پاسخ نامه   
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  شناخت روند و مراحل چاپ (لیتوگرافی، تکنولوژی بسته بندی،تکنولوژی صحافی 60 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  شناخت مواد و مصالح چاپ200 سوال + پاسخ نامه   
 [purchase_link id="18565" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز نساجی- کد شغل 3364) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تکنولوژی نساجی (ریسندگی ـ بافندگی)100 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش علوم الیاف (علوم الیاف ـ فیزیک الیاف)100 سوال + پاسخنام
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رنگرزی و تکمیل (رنگرزی ـ چاپ ـ تکمیل)100 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18567" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز ساخت و تولید(ماشین ابزار)- کدشغل:3365) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﺑﺰار و ﮐﺎرﮔﺎه48 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ)115 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ)113 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(اﺟﺰای ﻣﺎﺷﯿﻦ) 275 سوال +جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻋﺪدی (CNC)تعداد275 سوال +جواب   
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻋﻠﻢ ﻣﻮاد120 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشاﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ269 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18569" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیری اقتصاد- کدشغل:3366) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اقتصاد خرد1 355سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  اقتصاد خرد2 580 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اقتصاد کلان1  161 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اقتصاد کلان2 355 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اقتصاد ایران 660  سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اقتصاد اسلامی190 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اقتصاد بین الملل470 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش توسعه و برنامه ریزی اقتصادی400 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18591" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیری جغرافیا (جغرافیا)- کدشغل:3367) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺷﻬﺮی725 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ300 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آب و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ یک 180 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آب و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ دو 240سوال+ پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی 80 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  جغرافیای سیاسی330 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سنجش از دور360 سوال + پاسخنامه        
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  20GISسوال+پاسخنامه
 [purchase_link id="18593" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیری جغرافیا (زمین شناسی)- کد شغل:3368) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش پترولوژی162 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رسوب شناسی و سنگ رسوبی90 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش دیرینه شناسی و فسیل125 سوال + پاسخ نامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش زمین ساخت265سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش زمین شناسی ایران328 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اطلاعات عمومی درباره آب و اقلیم220 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اطلاعات عمومی درباره نجوم192 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18597" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :آموزگار ابتدایی (ابتدایی)- کدشغل:3369) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول و فلسفه 330 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  اصول تعلیم و تربیت 430 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی پرورشی 160 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی رشد یک250 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی رشد دو 310 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روش ها وفنون تدریس 110 سوال + پاسخنامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی 360 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18623" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیری معارف اسلامی (معارف اسلامی)- کدشغل3371) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اندیشه اسلامی یک300 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اندیشه اسلامی دو300 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آیین زندگی 360 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه یک 300 سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه دو150 سوال+پاسخنامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه سه 270 سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش علوم وتفسیر قرآن یک 150 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش علوم و تفسیر قرآن دو 210 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش احکام وتفسیر یک 90سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش احکام و تفسیر دو30 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18629" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر معارف اسلامی (فلسفه)- کدشغل:3373) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول و فلسفه آموزش و پرورش330 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی430 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش منطق1 ۲۱۰ سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش منطق2 180 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش منطق3 180 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش منطق4 150 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فلسفه و کلام اسلامی90 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تاریخ فلسفه1  210 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تاریخ فلسفه2 300 سوال + پاسخنامه
180 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18647" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :آموزگار ابتدایی (استثنایی)- کدشغل:3399) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ۳۰۰ سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ۲۲۰ سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﻮا۲۲۰ سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ۲۲۰ سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺧﺘﻼﻻت رﺷﺪی۲۲۰ سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ژﻧﺘﯿﮏ(ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ)۳۰۰ سوال با جواب
 [purchase_link id="18669" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :مشاور واحد آموزشی- کدشغل:3400 اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول و فنون مشاوره 420 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  مشاوره مدرسه 270 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مشاوره خانواده 240 سوال +پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش راهنمایی و مشاوره شغلی 30 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مشاوره و روانشناسی تربیتی 160 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی یادگیری 440 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18682" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز الکتروتکنیک(الکتروتکنیک)-کدشعل: 3401) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  459 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ یک 220سوال+جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دو 210 +جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ107ACسوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ماشین های الکتریکی 80DCسوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن و ﺳﯿﻢﭘﯿﭽﯽ 160 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه45سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1500PLC،سوال+جواب
 [purchase_link id="18748" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز الکتروتکنیک(مکاترونیک)- کدشغل: 3402) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ1)220 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مجموﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ2)173 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(مدارمنطقی)260 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ)440 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ)210 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(PLCو اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن)1500سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و ﻣﺒﺪلﻫﺎ) 65 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ و ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ)185 سوال + پاسخنامه
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(اﺟﺰای ﻣﺎﺷﯿﻦ) 500 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(زﺑﺎن ++C )س150 سوال + پاسخنامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(MATLAB)ر400 سوال
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ( روﺑﺎﺗﯿﮏ)50 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ)170 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18752" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز گرافیک (گرافیک)- کد شغل:3403) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ 300 سوال+جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻋﮑﺎﺳﯽ400 سوال+پاسخنامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی 150 سوال+جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کارگاه گرافیک(ﺧﻂ در ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ)200 سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کارگاه گرافیک(ﭘﺎﯾﻪ و اﺻﻮل ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ)40 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﮐﺎرﺑﺮد راﯾﺎﻧﻪ و ﭼﺎپ در ﮔﺮاﻓﯿﮏ 456 سوال+جواب
 [purchase_link id="18784" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز گرافیک (انیمیشن)- کدشغل:3404) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺣﺮﮐﺖﺳﺎزی  200 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ 200 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ  150 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کارگردانی انیمیشن  200 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش طراحی 150 سوال با جواب
 [purchase_link id="18786" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز نقشه کشی عمومی(معماری)-کدشغل:3405) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری167 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻓﻨﯽ300 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشاﯾﺴﺘﺎﯾﯽ40 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺟﺰﺋﯿﺎت240 سوال +پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشمتره و برآورد 180سوال +پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشاﺻﻮل ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ266 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18788" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز ساخت و تولید (ساخت و تولید) - کدشغل:3406) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﺑﺰار و ﮐﺎرﮔﺎه48 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ (1)130 سوال + پاسخنامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ (2)300 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ)115 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ)113 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(اﺟﺰای ﻣﺎﺷﯿﻦ) 275 سوال+جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻋﺪدی (CNC)تعداد275سوال  +پاسخنامه             
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻋﻠﻢ ﻣﻮاد120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشاﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ269 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18790" text="خرید" style="button" color="blue"]
 

 

 

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ مهر ۹۵ ، ۱۷:۴۸
مهناز افشاری


۲۳۸۱-نمونه سوالات  نظم ۲ بخش ۳ سی قصیده از نامه ناصر خسرو 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34231" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۸۲-نمونه سوالات  نظم ۳ بخش ۲ مسعود و سعد120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34233" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۸۳-نمونه سوالات   نظم ۳ بخش ۳ نظامی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34235" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۸۴-نمونه سوالات   نظم ۴ بخش ۱ مثنوی مولوی یک120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34237" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۸۵-نمونه سوالات   نظم ۴ بخش ۲ مثنوی دو90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34239" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۸۶-نمونه سوالات   نظم ۴ بخش ۳ منطق الطیر عطار90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34241" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۸۷-نمونه سوالات    نظم ۴ بخش ۴ حدیقه سنایی150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34243" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۸۸-نمونه سوالات   نظم ۵ بخش ۱ بوستان سعدی180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34245" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۸۹-نمونه سوالات  نظم ۵ بخش ۲ غزلیات و قصاید سعدی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34247" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۰-نمونه سوالات   نظم ۵ بخش ۳ حافظ یک90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34249" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۱-نمونه سوالات   نظم ۵ بخش ۴ حافظ دو120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34251" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۲-نمونه سوالات  نقد ادبی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34253" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۳-نمونه سوالات  تغذیه ورزشی150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34255" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۴-نمونه سوالات  ادبیات معاصر ۲ نثر90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34257" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۵-نمونه سوالات   اشنایی باادبیات معاصر120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34259" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۶-نمونه سوالات   فارسی عمومی علوم انسانی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34261" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۷-نمونه سوالات    قواعد عربی یک و دو و سه و چهار90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34263" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۸-نمونه سوالات   نظم ۵ بخش ۵ صائب90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34265" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۹۹-نمونه سوالات  متون نظم 3 قسمت اول شاعران حوزه ادبی خراسان90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34267" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۰-نمونه سوالات  ادبیات ایران قبل از اسلام تا تاریخ ادبیات یک90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34269" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۱-نمونه سوالات  ایین نگارش وویرایش ۲ یا کارگاه ویراستاری یک90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34274" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۲-نمونه سوالات  تاریخ ادبیات فارسی دو90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34276" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۳-نمونه سوالات  زبان تخصصی قسمت دوم دو90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34278" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۴-نمونه سوالات  عربی ۱ قسمت اول قواعد و متون90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34280" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۵-نمونه سوالات  ادبیات عامیانه60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34282" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۶-نمونه سوالات  عربی ۳ قسمت سوم قواعد و متون90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34284" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۷-نمونه سوالات  نظم فارسی ۲ ناصر خسرو و سنایی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34286" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۸-نمونه سوالات  الکتروشیمی صنعتی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34288" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۰۹-نمونه سوالات  نثر ۲ بخش ۱ سیاستنامه و قابوسنامه90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34290" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۰-نمونه سوالات  دستور زبان فارسی دو60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34292" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۱-نمونه سوالات   سبک شناسی ۱ نظم120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34294" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۲-نمونه سوالات  زبان تخصصی ۲ رشته ادبیات فارسی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34296" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۳-نمونه سوالات  نظم فارسی ۳ (خاقانی و نظامی30 سوال + پاسخنامه)

[purchase_link id="34298" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۴-نمونه سوالات  زبان تخصصی قسمت اول60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34300" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۵-نمونه سوالات  تحقیق دستور زبان فارسی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34302" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۶-نمونه سوالات  عربی ۳ (نظم عربی60 سوال + پاسخنامه )

[purchase_link id="34304" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۷-نمونه سوالات  نظم فارسی ۴ (مثنوی60 سوال + پاسخنامه)

[purchase_link id="34306" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۸-نمونه سوالات  نثر فارسی ۳ (مصباح الهدایه60 سوال + پاسخنامه)

[purchase_link id="34308" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۱۹-نمونه سوالات  عربی ۲ (نثر عربی90 سوال + پاسخنامه )

[purchase_link id="34310" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۲۰-نمونه سوالات  تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34312" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۲۱-نمونه سوالات   نقد ادبیات داستانی (اموزش محور90 سوال + پاسخنامه)

[purchase_link id="34314" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۲۲-نمونه سوالات  بلاغت ۲ ( بدیع و بیان60 سوال + پاسخنامه )

[purchase_link id="34316" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۲۳-نمونه سوالات  نظم ۱ بخش ۲ فرخی و کسایی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34319" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۲۴-نمونه سوالات  ایین نگارش و ویرایش یک120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34321" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۲۵-نمونه سوالات  تاریخ ادبیات دو60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34323" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۲۶-نمونه سوالات  تحقیق در متون نظم ادبیات مقاومت ایران90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34325" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۲۷-نمونه سوالات  صرف و نحو عربی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34327" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۴۲۸-نمونه سوالات  نثر فارسی ۴ ( کشف المحجوب و رساله قشیریه)30 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34329" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۲۹-نمونه سوالات  نثر فارسی ۲ ( تاریخ جهانشگا و مرزبان نامه)60 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34331" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۰-نمونه سوالات  زبان تخصصی زبان و ادبیات فارسی60 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34333" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۱-نمونه سوالات  روش تحقیق پیشرفته60 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34335" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۲-نمونه سوالات  عربی ۴ قسمت چهارم ( قواعد و متون120 سوال + پاسخنامه )
[purchase_link id="34337" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۳-نمونه سوالات  متون منتخب نثر ادبی – تعلیمی60 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34339" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۴-نمونه سوالات  متون نظم غنایی60 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34341" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۵-نمونه سوالات  نظریه های ادبی رشته زبان و ادبیات فارسی30 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34343" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۶-نمونه سوالات کارگاه مقاله نویسی رشته زبان و ادبیات فارسی60 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34345" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۷-نمونه سوالات  کارگاه فرهنگ نویسی30 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34347" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۸-نمونه سوالات  برنامه ریزی درسی تهیه و تدوین مواد اموزشی30 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34349" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۳۹-نمونه سوالات   نظم فارسی ۱ (شاهنامه60 سوال + پاسخنامه )
[purchase_link id="34351" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۴۰-نمونه سوالات  تجزیه و تحلیل کلام و کاربرد شناسی30 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34353" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۴۱-نمونه سوالات  زبان شناسی تاریخی و تطبیقی رشته زبان شناسی همگانی60 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34355" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۴۲-نمونه سوالات شیوه استدلال نحوی ارشد60 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="34357" text="خرید" style="button" color="blue"]

۲۴۴3-نمونه سوالات  عربی ۶  قسمت ششم قواعد و متون90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34359" text="خرید" style="button" color="blue"]


 ۲۴۴4- نمونه سوالات  تاریخ ادبیات ۴ از دوره صفویه تا مشروطه30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34361" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۴5- نمونه سوالات  عربی ۲ قسمت دوم قواعد و متون30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34363" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۴6- نمونه سوالات  متون تفسیر فارسی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34365" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۴۴7- نمونه سوالات  بلاغت ۱ معانی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34367" text="خرید" style="button" color="blue"] ۲۴۴8- نمونه سوالات  متون نظم عرفانی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34369" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴49- نمونه سوالات  فنون و مناعات ادبی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34371" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۴۵0- نمونه سوالات  سازمان مدیریت و اموزش و پرورش90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34373" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۵1- نمونه سوالات  اصول و روش تحقیق یک120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34375" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۵2 -نمونه سوالات  اصول و روش تحقیق دو 15 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34377" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۵3- نمونه سوالات  اصول و روش ترجمه150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34379" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۵4-  نمونه سوالات  ازمون سازی زبان انگلیسی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34381" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۵5- نمونه سوالات  اواشناسی انگلیسی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34383" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۴۵6- نمونه سوالات  بررسی اثار ترجمه شده اسلامی یک120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34385" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۴۵7- نمونه سوالات  بررسی اثار ترجمه شده اسلامی دو120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34387" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۵8- نمونه سوالات  ترجمه متون ساده90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34389" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۵9- نمونه سوالات  خواندن متون مطبوعات150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34391" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴60- نمونه سوالات  خواندن و درک مفاهیم یک120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34393" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۶1- نمونه سوالات  خواندن و درک مفاهیم دو120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34395" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۶2- نمونه سوالات  خواندن و درک مفاهیم سه160 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34397" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۴۶3- نمونه سوالات  داستان کوتاه200 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34399" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۶4- نمونه سوالات  درامدی بر ادبیات انگلیسی یک120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34401" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۶5- نمونه سوالات  درامدی برادبیات انگلیسی دو120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34403" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۶6- نمونه سوالات  نثر ساده انگلیسی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34405" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۴۶7- نمونه سوالات  دستور و نگارش یک90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34407" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۴۶8- نمونه سوالات  دستور و نگارش دو200 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34409" text="خرید" style="button" color="blue"]۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۷ ، ۱۷:۳۰
مهناز افشاری۲۲۲۳- نمونه سوالات   نحوکاربردی ۳ یازبان عربی پنج 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33891" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۲۴- نمونه سوالات  مکاتب و روش های تفسیر قران کریم یک و دو 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33893" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۲۵- نمونه سوالات  مفاهیم نقدو فهم حدیث 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33895" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۲۶- نمونه سوالات  قرائت و درک متون تفسیری 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33897" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۲۷- نمونه سوالات  تفسیر ترتیبی قران کریم چهار 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33899" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۲۸- نمونه سوالات  تفسیر موضوعی سه 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33901" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۲۹- نمونه سوالات  تاثیر قران در پیدایش علوم زبان عربی 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33903" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۳۰- نمونه سوالات  تفسیر ترتیبی قران کریم دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33905" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۳۱- نمونه سوالات  مبانی نقدو فهم حدیث 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33907" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۳۲- نمونه سوالات  علوم قرانی سه 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33909" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۲۳۳- نمونه سوالات  تفسیر موضوعی دو 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33912" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۳۴- نمونه سوالات  بلاغت قران کریم یک 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33915" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۳۵- نمونه سوالات  بلاغت قران کریم دو 210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33917" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۳۶- نمونه سوالات  تاریخ قران یک 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33919" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۳۷- نمونه سوالات  فقه الحدیث یک 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33921" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۳۸- نمونه سوالات  مکاتب و روش های تفسیر قران یک 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33923" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۲۳۹- نمونه سوالات  روش های تفسیری 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33925" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۴۰-نمونه سوالات  تفسیر قران ۳ رشته الهیات 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33927" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۴۱- نمونه سوالات  مفردات قران دو 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33929" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۴۲- نمونه سوالات  زبان تخصصی ۳ رشته الهیات گرایش علوم قران و حدیث 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33931" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۴۳-  نمونه سوالات  نقدو بررسی آرای و جالی ( اموزش محور )  30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33933" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۴۴- نمونه سوالات  منطق و فلسفه مقدماتی 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33935" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۴۵- نمونه سوالات  تاریخ قران دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33937" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۴۶- نمونه سوالات  مکاتب و روش های تفسیر قران دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33939" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۴۷- نمونه سوالات  تفسیر قران ۱ رشته الهیات 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33941" text="خرید" style="button" color="blue"]


2248- نمونه سوالات  فقه شش 210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33944" text="خرید" style="button" color="blue"]


2249-نمونه سوالات  فلسفه فقه 210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33946" text="خرید" style="button" color="blue"]


2250- نمونه سوالات  فقه چهار 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33948" text="خرید" style="button" color="blue"]2251- نمونه سوالات  اصول دو 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33950" text="خرید" style="button" color="blue"]


2252- نمونه سوالات  مباحث اصول سه 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33952" text="خرید" style="button" color="blue"]


2253- نمونه سوالات  عربی مقدماتی 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33954" text="خرید" style="button" color="blue"]


2254- نمونه سوالات  منطق و فلسفه مقدماتی 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33956" text="خرید" style="button" color="blue"]


2255- نمونه سوالات  تاریخ علوم اسلامی یک 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33958" text="خرید" style="button" color="blue"]


2256- نمونه سوالات  تاریخ هنرهای اسلامی یک 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33960" text="خرید" style="button" color="blue"]


2257- نمونه سوالات  متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی رشته الهیات 25 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33962" text="خرید" style="button" color="blue"]


2258- نمونه سوالات  فلسفه غرب یک 210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33964" text="خرید" style="button" color="blue"]


2259- نمونه سوالات  فلسفه غرب دو 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33966" text="خرید" style="button" color="blue"]


2260- نمونه سوالات  فلسفه علم 120 سوال + پاسخنامه  

[purchase_link id="33969" text="خرید" style="button" color="blue"]


2261- نمونه سوالات  فلسفه معاصر 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33971" text="خرید" style="button" color="blue"]


2262- نمونه سوالات  مسائل کلامی جدید دو150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33973" text="خرید" style="button" color="blue"]


2263- نمونه سوالات  منطق سه 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33975" text="خرید" style="button" color="blue"]


 2264- نمونه سوالات  منطق چهار 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33977" text="خرید" style="button" color="blue"]


2265- نمونه سوالات  منطق جدید دو210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33979" text="خرید" style="button" color="blue"]


2266- نمونه سوالات  منطق جدید یک 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33981" text="خرید" style="button" color="blue"]


 2267-  نمونه سوالات  عرفان نظری دو 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33983" text="خرید" style="button" color="blue"]


 ۲۲۶۸- نمونه سوالات  حکمت مشاء دو 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33985" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۶۹- نمونه سوالات  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33987" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۰- نمونه سوالات  اصول برنامه ریزی درسی180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33989" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۱- نمونه سوالات  تفسیر تربیتی قران کریم دو90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33991" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۲- نمونه سوالات  روش تحقیق60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33993" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۳- نمونه سوالات  اخلاق در سیره معصومین60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33995" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۴- نمونه سوالات  کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در اموزش دینی قران و عرب50 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33997" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۵- نمونه سوالات  روش تدریس و تحلیل محتوای کتب عربی دوره ی راهنمایی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33999" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۶- نمونه سوالات  فقه و احکام ۲ رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34001" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۷- نمونه سوالات  تاریخ کلام و فلسفه اسلامی رشته اموزش دینی عربی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34003" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۸- نمونه سوالات  فلسفه اسلامی ۲ رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34005" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۹- نمونه سوالات  متون عربی ۳ رشته اموزش دینی عربی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34007" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۰- نمونه سوالات  تمرین صرف و نحو عربی رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34009" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۱ -نمونه سوالات  روش تدریس و تحلیل محتوای کتب دینی دوره ی راهنمایی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34011" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۲ - نمونه سوالات  روش تدریس و تحلیل محتوای کتب قران دوره ی راهنمایی 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34013" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۳- نمونه سوالات  اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم ) رشته اموزش دینی و عربی و اب و هوا شناسی 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34015" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۴- نمونه سوالات  کلام جدید رشته الهیات 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34017" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۵- نمونه سوالات  فلسفه اسلامی رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34019" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۶- نمونه سوالات  فلسفه اسلامی ۳ رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34021" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۷- نمونه سوالات  اشنایی با کلیات علوم اسلامی (فلسفه و عرفان 60 سوال + پاسخنامه )

[purchase_link id="34023" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۸- نمونه سوالات  اشنایی باادیان الهی رشته اموزش دینی عربی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34025" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۹- نمونه سوالات  دین یهود 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34027" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۰- نمونه سوالات  متون عرفانی عربی دو90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34029" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۱- نمونه سوالات  تاریخ تصوف یک60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34031" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۲- نمونه  سوالات  متون عرفانی فارسی یک 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34033" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۳- نمونه سوالات  روش های مطالعات دینی یک 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34035" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۴- نمونه سوالات  متون عرفانی فارسی دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34037" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۵- نمونه سوالات  متون دینی به زبان خارجی دو60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34039" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۶- نمونه سوالات  ادیان ایران پیش از اسلام دو60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34041" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۷-  نمونه سوالات  متون عرفانی به زبان خارجی یک 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34043" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۸- نمونه سوالات  مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره 240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34045" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۹- نمونه سوالات  اهل بیت در قران و حدیث 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34047" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۰۰- نمونه سوالات  مقدمات مشاوره و راهنمایی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34049" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۰۱- نمونه سوالات  تاریخ معاصر جهان اسلامی 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34051" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۰۲- نمونه سوالات  قرائت و تجوید سه 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34053" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۰۳- نمونه سوالات  قرائت و تجوید چهار 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34058" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۰۴- نمونه سوالات  اشنایی با احادیث ائمه رشته تربیت معلم 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34061" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۰۵- نمونه سوالات  فقه رشته تربیت معلم قران کریم 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34064" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۰۶- نمونه سوالات  تفسیر موضوعی ۱ رشته تربیت معلم قران کریم 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34066" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۰۷- نمونه سوالات  تجزیه و ترکیب ایات قران دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34069" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۰۸- نمونه سوالات  روش تدریس احکام رشته تربیت معلم قران کریم 90 سوال + پاسخنامه 

[purchase_link id="34071" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۰۹- نمونه سوالات  تجزیه و ترکیب ایات قران دو150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34076" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۱۰- نمونه سوالات  روش تدریس مفاهیم و قرائت قران 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34078" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۱۱- نمونه سوالات  اشنایی با مکاتب عقیدتی – سیاسی 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34081" text="خرید" style="button" color="blue"] ۲۳۱۲- نمونه سوالات  تاریخ اسلام در مصر و شا م 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34083" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۱۳- نمونه سوالات  تاریخ اسلام در واندلس 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34085" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۱۴- نمونه سوالات  تاریخ هنرهای اسلامی دو 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34087" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۱۵- نمونه سوالات  تاریخ تشکیلات اسلامی یک 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34089" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۱۶- نمونه سوالات  تاریخ اسلام از سقوط دولت بغداد تا تاسیس دولت صفوی180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34091" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۱۷- نمونه سوالات  تاریخ علوم در اسلام دو120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34093" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۱۸- نمونه سوالات  تاریخ تشکیلات اسلامی دو 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34095" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۱۹- نمونه سوالات  مطالعات اسلامی در غرب 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34098" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۲۰- نمونه سوالات  تاریخ علوم در اسلام سه 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34100" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۲۱- نمونه سوالات  وضع کنونی جهان اسلام یک 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34102" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۲۲- نمونه سوالات  تاریخ اسلام در شبه قاره هند 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34104" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۲۳- نمونه سوالات  جغرافیای تاریخی  اسلام دو 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34106" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۲۴- نمونه سوالات  جامعه شناسی تاریخی 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34108" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۲۵- نمونه سوالات  تاریخ اموزش و پرورش در اسلام 180 سوال + پاسخنامه 

[purchase_link id="34110" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۲۶- نمونه سوالات  تاریخ عثمانیان 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34113" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۲۷- نمونه سوالات  وضع کنونی جهان اسلام دو 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34115" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۲۸- نمونه سوالات  خطوط و کتیبه های اسلامی 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34117" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۲۹- نمونه سوالات  روش های مطالعات دینی دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34119" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۰- نمونه سوالات  فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشور های غیر مسلمان 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34121" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۱- نمونه سوالات  متون تاریخی و جغرافیایی به زبان عربی 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34123" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۲- نمونه سوالات  جغرافیای تاریخی اسلام یک 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34125" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۳- نمونه سوالات  تاریخ صفویه 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34127" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۴- نمونه سوالات  تاریخ تشیع یک و دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34129" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۵- نمونه سوالات  تاریخ نگاری در اسلام 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34131" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۶- نمونه سوالات  جهان اسلام غرب و استعمار 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34133" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۷- نمونه سوالات  کلیات فرهنگ و تمدن اسلام 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34135" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۸- نمونه سوالات  تاریخ تشیع رشته الهیات 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34137" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۹- نمونه سوالات  تاریخ معاصر جهان اسلام 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34139" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۴۰- نمونه سوالات  قرائت متون تاریخی به زبان فارسی یک 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34142" text="خرید" style="button" color="blue"]2341- نمونه  سوالات  ادبیات معاصر ۱ نظم 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34144" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۴۲- نمونه سوالات  انواع ادبی 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34146" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۴۳- نمونه سوالات  اشنایی با علوم قرانی 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34148" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۴۴- نمونه سوالات  ایین نگارش و فنون ساده نویسی 12 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34150" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۴۵- نمونه سوالات  بدیع 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34152" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۴۶- نمونه سوالات  تاثیر قران و حدیث در ادب فارسی 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34154" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۴۷- نمونه سوالات  تاریخ ادبیات یک 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34156" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۴۸- نمونه سوالات  تاریخ ادبیات سه 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34158" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۴۹- نمونه سوالات  تاریخ زبان فارسی 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34161" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۵۰ - نمونه سوالات  دستور زبان فارسی یک 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34163" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۵۱- نمونه سوالات  زبان تخصصی ۱ رشته ادبیات 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34165" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۵۲- نمونه سوالات  زبان تخصصی ۲ رشته ادبیات 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34167" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۵۳- نمونه سوالات  اشنایی با سیر تحول شعر فارسی 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34169" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۵۴- نمونه سوالات  سبک شناسی ۲ نثر 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34171" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۵۵-نمونه سوالات  عروض و قافیه 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34173" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۵۶-نمونه سوالات  قرائت عربی یک 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34175" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۵۷-نمونه سوالات  قرائت عربی دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34177" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۵۸-نمونه سوالات  قرائت عربی سه 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34179" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۵۹-نمونه سوالات  قرائت عربی چهار 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34182" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۶۰-نمونه سوالات  قرائت عربی پنج 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34184" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۶۱-نمونه سوالات  قواعد عربی یک 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34186" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۶۲-نمونه سوالات  قواعد عربی دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34188" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۶۳-نمونه سوالات  قواعد عربی سه 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34195" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۶۴-نمونه سوالات   قواعد عربی چهار 15 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34197" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۶۵-نمونه سوالات   مبانی و عرفان و تصوف 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34199" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۶۶-نمونه سوالات  متون تفسیر فارسی 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34201" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۶۷-نمونه سوالات   مرجع شناسی و روش تحقیق 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34203" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۶۸-نمونه سوالات   مرجع شناسی و روش تحقیق120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34205" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۶۹-نمونه سوالات  معانی و بیان150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34207" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۰-نمونه سوالات  معانی و بیان دو90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34209" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۱-نمونه سوالات  مقدمات زبان شناسی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34211" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۲-نمونه سوالات   نثر ۱ تاریخ بیهقی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34213" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۳-نمونه سوالات    نثر ۲ بخش ۲ کشف الاسرار120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34215" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۴-نمونه سوالات   نثر ۲ بخش ۱ کلیله و دمنه یک120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34217" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۵-نمونه سوالات   نثر ۳ بخش ۳ گلستان سعدی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34219" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۶-نمونه سوالات   نثر ۴ مرصاد العباد 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34221" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۷-نمونه سوالات   نظم ۳ بخش ۱ خاقانی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34223" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۸-نمونه سوالات  نظم ۱ بخش ۱رودکی و منو چهری150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34225" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۹-نمونه سوالات  نظم ۲ بخش ۱رستم و سهراب90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34227" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۸۰-نمونه سوالات  نظم ۲ بخش ۱ رستم و اسفندیار150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34229" text="خرید" style="button" color="blue"]


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۱۲
مهناز افشاری