دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 کلیک کنید

سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97 کلیک کنید


سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز (استادکار کامپیوتر)- کدشغل:2576) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ 394 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﮐﺎرﮔﺎه 200 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شبکه های کامپیوتری365 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش بانک اطلاعاتی Access - تعداد 500 سوال +پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﮐﺎرﮔﺎه 650سوال
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺳیستم عامل 457 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18420" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنرآموز (استادکار مکانیک خودرو)- کدشغل:2577) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺪرت 79 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت (ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ)20 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮق ﺧﻮدرو 20 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎﺳﯽ و ﺑﺪﻧﻪ10 سوال + پاسخنامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﻮﺧﺖرﺳﺎﻧﯽ 115 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دﯾﺰل55 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18422" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنرآموز (استادکار تأسیسات)- کدشغل:2578) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تأسیسات بهداشتی و کارگاه 120 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تأسیسات حرارتی و کارگاه 350 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تأسیسات برودتی و کارگاه 400 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رسم فنی و نقشه کشی تأسیسات 300 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش برق تاسیسات45 سوال با جواب
 
[purchase_link id="18424" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنرآموز (استادکار صنایع چوب)- کدشغل:2581) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺎرﮔﺎه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب210 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب500 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺑﺰار و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب 400 سوال+ پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رﺳﻢ ﻓﻨﯽ300 سوال+ پاسخنامه
[purchase_link id="18426" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنرآموز (استادکار طراحی و دوخت)- کدشغل:2582 ) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻟﮕﻮ120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دوﺧﺖ 120 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﺪام و رﻧﮓﺷﻨﺎﺳﯽ150 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻟﯿﺎف و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎرﭼﻪ240 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18428" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنرآموز (استادکار ساخت وتولید)- کدشغل:3322) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺮاش و ﻓﺮز337 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺮاﺷﮑﺎری و ﮐﺎرﮔﺎه80سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻓﺮزﮐﺎری و ﮐﺎرﮔﺎه500سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سنگ زنی و ﮐﺎرﮔﺎه70 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رﺳﻢ ﻓﻨﯽ300 سوال با جواب
 [purchase_link id="18432" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز (استادکار الکترونیک)- کدشغل:3324) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 210 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه210 سوال +پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رﺳﻢ ﻓﻨﯽ266 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ75سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺑﺰار دﻗﯿﻖ و ﮐﻨﺘﺮل 150 سوال
 [purchase_link id="18434" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل:هنرآموز (استادکار ساختمان)- کدشغل:3326) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رﺳﻢ ﻓﻨﯽ266 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن130 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی و آرﻣﺎﺗﻮر 85 سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن278 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﺑﺘﻨﯽ400 سوال با جواب+600 صفحه جزوه و کتابچه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﮐﺪ 1700 سوال+پاسخنامه
 [purchase_link id="18436" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز (استادکار صنایع فلزی)- کدشغل:3328) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺮق و  گاز و ﮐﺎرﮔﺎه 500 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻧﯿﻢﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﮐﺎرﮔﺎه 400 سوال با پاسخنامه+600 صفحه جزوه و کتابچه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ 115 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مقاومت مصالح113 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد  120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رﺳﻢ ﻓﻨﯽ  300 سوال با جواب
 [purchase_link id="18438" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز (استادکار چاپ)- کدشغل:3378) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش چاپ و روشهای تولید 120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش موادشناسی120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آماده سازی چاپ1 50 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آماده سازی چاپ2  25 سوال
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عملیات پس از چاپ60 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18441" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز حسابداری- کدشغل:2524) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  مفاهیم و روش های آماری60 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  اصول حسابداری یک 558سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول حسابداری دو 238سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش حسابداری شرکت ها96سوال+پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش حسابداری صنعتی یک 197سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش حسابداری صنعتی دو 237 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش حسابداری صنعتی سه 207 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کاربرد کامپیوتر در حسابداری90سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18443" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز تأسیسات-کدشغل:2584) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تاﺳﯿﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 120سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺣﺮارﺗﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه 350سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮودﺗﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه400 سوال+ پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺑﺮق ﺗﺄﺳﯿسات 45 سوال+ پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رﺳﻢ ﻓﻨﯽ و ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت300 سوال +پاسخنامه
 [purchase_link id="18445" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز صنایع غذایی- کدشغل:2593) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول صنایع غذایی یک100 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول صنایع غذایی دو 190 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فرآورده های دامی 120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فرآورده های گیاهی90 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ماشینهای صنایع غذایی1 60 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ماشینهای صنایع غذایی2 100 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ماشینهای صنایع غذایی3 190 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش میکروبیولوژی مواد غذایی و عملیات 152 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18448" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز صنایع دستی- کدشغل:2594) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﭘﺮورش دام و ﻃﯿﻮر120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﻐﺬﯾﻪ دام 180 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد دام 215 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه152 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی120 سوال + پاسخنامه 
 [purchase_link id="18450" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز متالورژی- کدشغل:2596) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیک حرارت50سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش متالورژی فیزیکی200 سوال
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عملیات حرارتی و متالوگرافی 150 سوال+پاسخنامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ریخته گری آلیاژهای آهنی و غیرآهنی 175 سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول ریخته گری 175سوال با جواب  [purchase_link id="18452" text="خرید" style="button" color="blue"]    
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز الکترونیک- کد شغل:2597) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ1  459 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ1 220 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ2  210 سوال + پاسخ نامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ 1  220 سوال + پاسخنامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ 2  173 سوال + پاسخنامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مباﻧﯽو آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺨﺎﺑﺮات و رادﯾﻮ 450 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ260 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ریاضی مهندسی2  455سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18454" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز علوم دامی- کدشغل:2598) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﭘﺮورش دام و ﻃﯿﻮر120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﻐﺬﯾﻪ دام 180 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد دام 215 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه152 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی120 سوال + پاسخنامه 
 [purchase_link id="18459" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیری هنر- کدشغل:2601) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ 300 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻃﺮاﺣﯽ 150 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی 200 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش درک ﻋﻤﻮﻣﯽ هنر 200 سوال با جواب 
 [purchase_link id="18461" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیری تاریخ -کدشغل:2602) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن(اروﭘﺎ(ﻗﺮون وﺳﻄﯽ))120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن(اروﭘﺎ(رﻧﺴﺎﻧﺲ))240 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن(اروﭘﺎ)ﻗﺮون ﺟﺪﯾﺪ))240 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم(اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن)180 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان دوره اﺳﻼﻣﯽ(اﯾﺮان در دو ﻗﺮن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ـ اﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺻﻔﻮیه)250 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ (با ﻧﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ) 300 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18463" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :مراقب سلامت- کدشغل:2609) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کلیات خدمات بهداشتی 180سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آموزش بهداشت و ارتباطات 180 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تغذیه و بهداشت مواد غذایی  90 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش بهداشت مدارس 90 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آخرین دستورالعمل برنامه ایمن سازی کشوری  170 نمونه سوال +40 صفحه جزوه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کمکهای اولیه 330 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18465" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر علوم اجتماعی- کدشغل:2611) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ 889 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روش ﺗﺤﻘﯿﻖ 75سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ یک210 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ دو380 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺣﻮزهﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ150 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18467" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :مربی امور تربیتی مدارس- کدشغل:2613) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تعلیم و تربیت اسلامی  30 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فلسفه و مبانی تعلیم و تربیت در اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش 330 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سبک زندگی اسلامی ایرانی 60 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آشنایی با علوم قرانی یک 150 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آشنایی با علوم قرانی دو210 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آشنایی با علوم قرانی  سه 240 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﻗﺮاﻧﯽ چهار210 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مباحث فرهنگی روز یک 180 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مباحث فرهنگی روزدو210 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مباحث فرهنگی روز سه120 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رفتار و روابط انسانی در مدرسه 60 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مبانی روانشناسی عمومی و رشدیک 880 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مبانی روانشناسی عمومی و رشد دو 250 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مبانی روانشناسی عمومی و رشدسه 250 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مبانی روانشناسی عمومی و رشد چهار310 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18469" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنرآموز ماشینهای کشاورزی-کد شغل: 2614 ) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آب، خاک و گیاه180 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ماشینهای کشاورزی (تهیه زمین، داشت و برداشت)120 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سرویس وکاربرد تراکتور مکانیک خاک و طراحی پی 120 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشسیستم های آبیاری،180 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش محاسبات فنی 210 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="18471" text="خرید" style="button" color="blue"]  
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش97(عنوان شغل:دبیرادبیات فارسی-کدشغل:3036) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش نظم و نثر فارسی 90 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کلیات مسایل ادبی (تاریخ ادبیات و فنون ادبی و عروض و قافیه و سبک شناسی) 150سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش زبان فارسی (املا و نگارش و ویرایش و دستور زبان)900 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18473" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر تربیت بدنی- کدشغل: 3037) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روش ﺗﺪرﯾﺲ در ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ150 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ  330 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺮﮐﺘﯽ 390 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزﺷﯽیک390 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزﺷﯽدو240 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزﺷﯽ سه 390 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ120 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ60 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18478" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر ریاضی- کدشغل:3038) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ریاضی عمومی یک  596 سوال + پاسخنامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ریاضی عمومی دو 510 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش معادلات دیفرانسیل  415 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آمارو احتمال یک 150 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آمار واحتمال دو 182 سوال + پاسخنامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آنالیز ریاضی یک150 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آنالیز ریاضی دو 120 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آنالیز ریاضی سه 120 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش   جبر1    200 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش جبر2  180 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش جبر3  100 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آنالیز عددی یک 300 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آنالیز عددی دو 250 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول آموزش ریاضی250 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش خلاقیت ریاضی420 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18480" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر زبان و ادبیات انگلیسی- کدشغل:3039) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش زبان شناسی 180 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول وتئوری های تدریس 110 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آزمون سازی 500 سوال+ پاسخ نامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روش تحقیق 75سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18482" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر زیست شناسی- کدشغل:3040) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش زیست سلولی و مولکولی 140 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش بیوشیمی 277 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ژنتیک 305 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیولوژی گیاهی یک 330 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیولوژی گیاهی دو245 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیولوژی جانوری یک 220 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیولوژی جانوری دو 359 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیولوژی جانوری سه 270 سوال+ پاسخ نامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش میکروبیولوژی 152 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18484" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر شیمی- کدشغل:3041) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی فیزیک 1 420 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی فیزیک 2 460 سوال + پاسخنامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی  معدنی1  495 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی  معدنی2 100 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی آلی 1 665 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی آلی2 555 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی آلی3 435 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی آلی وطیف سنجی294 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی تجزیه 1 315 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی تجزیه2 360 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی تجزیه ودستگاهی475 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18486" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر عربی- کدشغل:3042) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش قواعد صرف و نحو (کاربردی ) یک270 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش قواعد صرف و نحو (کاربردی )دو 330 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ترجمه، تعریب، درک مطلب دو 150 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش علوم بلاغی (معانی،بیان،بدیع،عروض)270 سوال + پاسخنامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تاریخ ادببات ونقد ادبی 150 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18488" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر علوم تجربی- کدشغل:3043) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی آلی یک 665 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی آلی دو 555 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی آلی سه 435 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش طیف سنجی 340 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی تجزیه یک  315 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شیمی تجزیه دو 360 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  شیمی دستگاهی 475 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مکانیک 48سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش الکتریسیته و مغناطیس 148سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش حرکت نوسانی، امواج نور و حرارت 197 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  زیست سلولی و مولکولی 140 سوال + پاسخ نامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیولوژی جانوری یک 220 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیولوژی جانوری دو359 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیولوژی جانوری سه 270 سوال+ پاسخ نامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش   فیزیولوژی گیاهی یک 330 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیولوژی گیاهی دو 245 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18490" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر فیزیک- کدشغل:3044) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مکانیک 48سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش الکتریسیته و مغناطیس 148سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فشارهیدرواستاتیک 115 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش حرکت نوسانی و امواج ونور 197 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش حرارت و ترمودینامیک 30 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیک جدیدیک 150 سوال + پاسخ نامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیک جدید دو 168 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18492" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز ساختمان- کدشغل:3246) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ30 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻓﻠﺰی 400 سوال با جواب+600 صفحه جزوه و کتابچه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ 200 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺻﻮل ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ و رﺳﻢ آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ 266 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺎرﮔﺎه ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی و آرﻣﺎﺗﻮر 85 سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن278 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18494" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز زراعی و باغی- کدشغل:3248) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺣﻔﻆ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت150 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ 90 سوال+پاسخ نامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ 210 سوال+پاسخ نامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ210 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آب و ﺧﺎک یک 180 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آب و خاک دو60 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18496" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل:هنرآموز صنایع چوب- کد شغل:3249) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش خواص فیزیکی و مکانیکی چوب 500سوال+ پاسخ نامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  خشک کردن و نگهداری چوب 150 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش محاسبات فنی صنایع چوب 400 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  تکنولوژی کارگاه و ماشین آلات چوب  400 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش نقشه کشی تخصصی صنایع چوب 130 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18499" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل:هنرآموز طراحی و دوخت-کدشغل:3250 ) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشاﻟﮕﻮ و دوﺧﺖ 120سوال+جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ 300 سوال+ جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻃﺮاﺣﯽ اﻧﺪام و رﻧﮓﺷﻨﺎﺳﯽ150 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻋﻠﻮم اﻟﯿﺎف240 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشتاریخﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن یک 180 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشتاریخﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن دو300 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشتاریخ لباس120 سوال+جواب
 [purchase_link id="18501" text="خرید" style="button" color="blue"]    
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل:هنرآموز کامپیوتر-کدشغل:3251) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشذﺧﯿﺮه و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت  395 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ   394 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی یک 185 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی دو285 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی سه  365 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشاﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ 170 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دادهﻫﺎ 331 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ505 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﭘﺎﯾﮕﺎه داده133 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18503" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز مکانیک خودرو-کدشغل: 3253 ) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش محاسبات فنی (استاتیک،115 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش محاسبات فنی مقاومت مصالح یک 113 سوال+جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مقاومت مصالح دو 30 سوال+ جواب 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  محاسبات فنی ترمودینامیک)145سوال+ جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تکنولوژی سوخت رسانی (بنزینی، دیزلی) 115 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تکنولوژی شاسی و بدنه 10 سوال+ جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تکنولوژی انتقال قدرت  20 سوال+ جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  تکنولوژی مولد قدرت 79 سوال+ جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش برق خودرو 20 سوال+ جواب
 [purchase_link id="18505" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنرآموز ناوبری-کدشغل :3254 ) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آتش نشانی و کمک های اولیه پزشکی وبقا در دریا 330 سوال+ پاسخ نامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ملوانی100 سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تخلیه 100 سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش بارگیری100 سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روش مخابرات بین المللی دریایی100 سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ناوبری تخمینی ساحلی و کار با نقشه 300سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18508" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز نقاشی-کدشغل: 3318 )
  اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ500 سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ300 سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن یک 150 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن دو180 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿو 300 سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻣﺮاﯾﺎ،ﻃﺮاﺣﯽ 250 سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻣﮑﺎﺗﺐ ﻫﻨﺮی اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن200 سوال+پاسخنامه
 [purchase_link id="18510" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز مکانیک موتورهای دریایی-کدشغل:3319 ) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺻﻮل ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ درﯾﺎﯾﯽ(ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ درﯾﺎﯾﯽ،دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺨﺎر،ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺨﺎر و ﮔﺎزی)100 سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ185 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ145 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺟﺰای ﻣﺎﺷﯿﻦ 500 سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ درﯾﺎﯾﯽ 360 سوال+پاسخنامه
 [purchase_link id="18517" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر روانشناسی-کدشغل:3320) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ880 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺪ یک250 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺪدو310 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی ﺷﺨﺼﯿﺖ320 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﯽ یک 520 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اسیب شناسی روانی دو 480 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ600 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش امار300 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روش ﺗﺤﻘﯿﻖ75سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18520" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل:هنرآموز معدن-کد شغل:3330) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﻬﻮﯾﻪ44 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز 150 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ150 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﮐﺎﻧﯽﺷﻨﺎﺳﯽ185 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﯽ یک103 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سنگ شناسی دو165 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﭼﺎلزﻧﯽ و اﻧﻔﺠﺎر 150 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺑﺎرﺑﺮی در ﻣﻌﺎدن 150 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  زبان تخصصی معدن 150 سوال+جواب
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ریاضی آمار انتگرال و دیفرانسیل معدن 150 سوال+جواب
 [purchase_link id="18523" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : دبیری حرفه وفن ( کار و فنّاوری)-کدشغل:3332) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت فنی(اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ)115 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت فنی(ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟح1)27 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت فنی(مقاومت مصالح2)  15سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت فنی(ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ)145 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(تکنولوژی سوخت رسانی(بنزینی،دیزلی))115 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎﺳﯽ و ﺑﺪﻧﻪ )10 سوال + پاسخنامه 
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت)20 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺪرت) 79 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﺑﺮق ﺧﻮدرو)20 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشریاضی عمومی۱  150 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ریاضی عمومی2  120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشترمودینامیک 145 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشخواص فیزیکی مواد12 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش خواص مکانیکی مواد 13 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش خوردگی اکسیداسیون مواد 259 سوال + پاسخنامه [purchase_link id="18525" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
 
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری-کدشغل:۳۳۵۸ ) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺮق و ﮔﺎز و ﮐﺎرﮔﺎه 500 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﯿﻢﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﮐﺎرﮔﺎه400 سوال با جواب+600 صفحه جزوه و کتابچه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ 115 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  مقاومت مصالح30 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد120 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  رﺳﻢ ﻓﻨﯽ 300 سوال با جواب
 [purchase_link id="18559" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز کودکیاری- کدشغل:۳۳۶۰) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی عمومی 880 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی رشد کودک یک 250 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی رشد کودک دو 310 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی تربیتی 160 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول، مفاهیم و برنامهریزی آموزش و پرورش پیش از دبستان 380 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش بهداشت فردی و عمومی 267 سوال + پاسخنامه
  نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ایمنی و کمک های اولیه 330 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18561" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنراموز سرامیک - کد شغل ۳۳۶۲) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  شناخت و خواص مواد سرامیکی،600 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  روشهای تولید سرامیک200سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  دیرگدازها200سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  اصولخشک کردن و پخت سرامیک ها 200 سوال با جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  محاسبات فنی 190 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18563" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل : هنرآموز چاپ - کد شغل 3363) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  روشهای گوناگون چاپ (کارگاههای چاپ افست، سیلک اسکرین، هلیوگراوور و دیجیتال 60 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  تاریخ فنّاوری چاپ،200 سوال + پاسخ نامه   
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  شناخت روند و مراحل چاپ (لیتوگرافی، تکنولوژی بسته بندی،تکنولوژی صحافی 60 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  شناخت مواد و مصالح چاپ200 سوال + پاسخ نامه   
 [purchase_link id="18565" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز نساجی- کد شغل 3364) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تکنولوژی نساجی (ریسندگی ـ بافندگی)100 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش علوم الیاف (علوم الیاف ـ فیزیک الیاف)100 سوال + پاسخنام
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رنگرزی و تکمیل (رنگرزی ـ چاپ ـ تکمیل)100 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18567" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز ساخت و تولید(ماشین ابزار)- کدشغل:3365) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﺑﺰار و ﮐﺎرﮔﺎه48 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ)115 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ)113 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(اﺟﺰای ﻣﺎﺷﯿﻦ) 275 سوال +جواب
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻋﺪدی (CNC)تعداد275 سوال +جواب   
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻋﻠﻢ ﻣﻮاد120 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشاﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ269 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18569" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیری اقتصاد- کدشغل:3366) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اقتصاد خرد1 355سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  اقتصاد خرد2 580 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اقتصاد کلان1  161 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اقتصاد کلان2 355 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اقتصاد ایران 660  سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اقتصاد اسلامی190 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اقتصاد بین الملل470 سوال + پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش توسعه و برنامه ریزی اقتصادی400 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18591" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیری جغرافیا (جغرافیا)- کدشغل:3367) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺷﻬﺮی725 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ300 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آب و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ یک 180 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آب و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ دو 240سوال+ پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی 80 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  جغرافیای سیاسی330 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سنجش از دور360 سوال + پاسخنامه        
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  20GISسوال+پاسخنامه
 [purchase_link id="18593" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیری جغرافیا (زمین شناسی)- کد شغل:3368) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش پترولوژی162 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رسوب شناسی و سنگ رسوبی90 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش دیرینه شناسی و فسیل125 سوال + پاسخ نامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش زمین ساخت265سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش زمین شناسی ایران328 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اطلاعات عمومی درباره آب و اقلیم220 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اطلاعات عمومی درباره نجوم192 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18597" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :آموزگار ابتدایی (ابتدایی)- کدشغل:3369) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول و فلسفه 330 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  اصول تعلیم و تربیت 430 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی پرورشی 160 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی رشد یک250 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی رشد دو 310 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روش ها وفنون تدریس 110 سوال + پاسخنامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی 360 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18623" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیری معارف اسلامی (معارف اسلامی)- کدشغل3371) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اندیشه اسلامی یک300 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اندیشه اسلامی دو300 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آیین زندگی 360 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه یک 300 سوال+پاسخنامه
 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه دو150 سوال+پاسخنامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه سه 270 سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش علوم وتفسیر قرآن یک 150 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش علوم و تفسیر قرآن دو 210 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش احکام وتفسیر یک 90سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش احکام و تفسیر دو30 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18629" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :دبیر معارف اسلامی (فلسفه)- کدشغل:3373) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول و فلسفه آموزش و پرورش330 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی430 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش منطق1 ۲۱۰ سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش منطق2 180 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش منطق3 180 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش منطق4 150 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فلسفه و کلام اسلامی90 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تاریخ فلسفه1  210 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش تاریخ فلسفه2 300 سوال + پاسخنامه
180 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18647" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :آموزگار ابتدایی (استثنایی)- کدشغل:3399) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ۳۰۰ سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ۲۲۰ سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﻮا۲۲۰ سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ۲۲۰ سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اﺧﺘﻼﻻت رﺷﺪی۲۲۰ سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ژﻧﺘﯿﮏ(ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ)۳۰۰ سوال با جواب
 [purchase_link id="18669" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :مشاور واحد آموزشی- کدشغل:3400 اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول و فنون مشاوره 420 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  مشاوره مدرسه 270 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مشاوره خانواده 240 سوال +پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش راهنمایی و مشاوره شغلی 30 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مشاوره و روانشناسی تربیتی 160 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی یادگیری 440 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18682" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز الکتروتکنیک(الکتروتکنیک)-کدشعل: 3401) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  459 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ یک 220سوال+جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دو 210 +جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ107ACسوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ماشین های الکتریکی 80DCسوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن و ﺳﯿﻢﭘﯿﭽﯽ 160 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه45سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1500PLC،سوال+جواب
 [purchase_link id="18748" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز الکتروتکنیک(مکاترونیک)- کدشغل: 3402) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ1)220 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مجموﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ2)173 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(مدارمنطقی)260 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ)440 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ)210 سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(PLCو اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن)1500سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و ﻣﺒﺪلﻫﺎ) 65 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ و ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ)185 سوال + پاسخنامه
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(اﺟﺰای ﻣﺎﺷﯿﻦ) 500 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(زﺑﺎن ++C )س150 سوال + پاسخنامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(MATLAB)ر400 سوال
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ( روﺑﺎﺗﯿﮏ)50 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ)170 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18752" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز گرافیک (گرافیک)- کد شغل:3403) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ 300 سوال+جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻋﮑﺎﺳﯽ400 سوال+پاسخنامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی 150 سوال+جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کارگاه گرافیک(ﺧﻂ در ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ)200 سوال+پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کارگاه گرافیک(ﭘﺎﯾﻪ و اﺻﻮل ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ)40 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﮐﺎرﺑﺮد راﯾﺎﻧﻪ و ﭼﺎپ در ﮔﺮاﻓﯿﮏ 456 سوال+جواب
 [purchase_link id="18784" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز گرافیک (انیمیشن)- کدشغل:3404) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺣﺮﮐﺖﺳﺎزی  200 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ 200 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ  150 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کارگردانی انیمیشن  200 سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش طراحی 150 سوال با جواب
 [purchase_link id="18786" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز نقشه کشی عمومی(معماری)-کدشغل:3405) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری167 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻓﻨﯽ300 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشاﯾﺴﺘﺎﯾﯽ40 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺟﺰﺋﯿﺎت240 سوال +پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشمتره و برآورد 180سوال +پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشاﺻﻮل ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ266 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18788" text="خرید" style="button" color="blue"]
سوالات پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 (عنوان شغل :هنرآموز ساخت و تولید (ساخت و تولید) - کدشغل:3406) اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند : آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است. بهمراه سوالات تخصصی زیر :
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﺑﺰار و ﮐﺎرﮔﺎه48 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ (1)130 سوال + پاسخنامه 
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ (2)300 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ)115 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ)113 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(اﺟﺰای ﻣﺎﺷﯿﻦ) 275 سوال+جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻋﺪدی (CNC)تعداد275سوال  +پاسخنامه             
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشﻋﻠﻢ ﻣﻮاد120 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشاﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ269 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="18790" text="خرید" style="button" color="blue"]
 

 

 

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ مهر ۹۵ ، ۱۷:۴۸
مهناز افشاری

مواد آزمون‌ استخدامی آموزش و پرورش - ای استخدام

https://www.e-estekhdam.com/مواد-آزمون‌-استخدامی-آموزش-و-پرورش/
May 13, 2018 - برای دانلود دفترچه سوالات آموزش و پرورش سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی اینجا کلیک کنید. برای دانلود .... ۲- تکنولوژی فرآوردههای دامی ۳- تکنولوژی ...

سوالات اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش به تفکیک رشته - کندو

https://kandoocn.com/index.php?newsid=25964
Translate this page
مهمترین فاکتور قبولی در آزمون های استخدامی، استفاده از آزمون های سالهای گذشته همان ارگان می باشد. ... کشی عمومی (صنعتی) سال 89 · سوالات تخصصی آموزش و پرورش - هنرآموز امور دامی سال ... سوالات استخدامی آموزش و پرورش - هنرآموز نقشه کشی معماری سال 89 .... 1311- مجموعه علوم و مهندسی شیلات · 1312- مجموعه مهندسی صنایع چوب و فراورده های ...

دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته هنرآموز صنایع غذایی

https://saednews.com/.../دانلود+سوالات+آزمون+استخدامی+آموزش+و+پ...
Translate this page
Apr 26, 2018 - از جمله مراحل ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش این است که شرایط ... از مهم ترین مدارک می توان به مدرک دال بر امتیازات و سهمیه های قانونی و مدرک ...

منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش | ایران استخدام

https://iranestekhdam.ir/منابع-آزمون-استخدامی-آموزش-و-پرورش/
Translate this page
Jun 12, 2010 - جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی مربیان پیش دبستانی آموزش و پرورش اینجا .... صنایع غذایی ، میکروبیولوژی ، فرآورده های دامی ، فرآورده های گیاهی. ۲۶.

دانلود سوالات استخدامی سازمان دامپزشکی کشور( کاردانی + دکتری) -

https://www.e-soal.ir/دانلود-سوالات-استخدامی-سازمان-دامپزش/
Translate this page
150 عدد نمونه سوال استخدامی بهداشت عمومی و مواد غذایی با منشاء دامی + پاسخ نامه; 400 عدد ... دام و طیور + پاسخ نامه; 210 عدد نمونه سوال استخدامی مدیریت بهداشتی پرورش دام ... و بهداشت فراورده های دامی + پاسخ نامه; 370 عدد نمونه سوال استخدامی بیماری های دام و ... تخصصی استخدامی آموزش و پرورش ۱۳۹۷ · سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور.
You visited this page on 5/13/18.

دانلود | نمونه سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش با پاسخ تشریحی ...

seyd.file24.ir/.../pro-12635-نمونه-سوالات-تخصصی-استخدامی-آموز...
Translate this page
پاسخ تشریحی و سوالات آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ... تعمیر و نگهداری ماشین های کشاورزی. اب، خاک و گیاه. علوم دامی. پرورش دام و طیور ... فرآورده های گیاهی.

منابع تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش | کلیه خوشه ها - تاپ سوال

topsoal.ir/منابع-تخصصی-آزمون-استخدامی-آموزش-و-پرو/
Translate this page
Jun 25, 2017 - برای دریافت نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش خوشه های دبیری ، هنرآموزی ... هنرآموز علوم دامی, پرورش دام و طیور – تغذیه دام – ژنتیک و اصلاح نژاد دام ...
Missing: فرآورده ‎| ‎Must include: ‎فرآورده

[PDF]دفـترچـه راهنمـای - sanjesh.Org

www6.sanjesh.org/download/emp95.pdf
Jul 18, 2016 - های وزارت آموزش و پرورش. 110 ... استخدام. در دستگاه های اجرایی. و. بخش. دوم نیز شامل شرایط اختصاصی دستگاه ..... داوطلبان،. یک. دفترچه. سوال. عمومی. و. یک. دفترچه. سوال. اختصاصی. داده. خواهد ...... کارشناس بهداشت دام و فراورده های دامی. 1.

اداره کل دامپزشکی استان گلستان - سازمان دامپزشکی کشور

https://golestan.ivo.ir/
Translate this page
صادرات 27 هزار تنی انواع فراورده های خام دامی از استان گلستان صادرات 27 هزار تنی ... اخبار آموزشی; وب سایت ها و درگاهها; همایش ها; مقالات; بانک کتاب وپاورپوینت; پخش ...

برگزاری اولین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی - ای ...

www.shahrekhabar.com/employment/14265877806314
Translate this page
Jun 29, 2018 - سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه ... راهنمای آمادگی برای آزمون های استخدامی فراگیر و آموزش و پرورش (عمومی و تخصصی) ...... در شغل ( کارشناس بهداشت دام و فرآورده های دامی ) برای دارندگان مدرک دکتری ...

بازار کار رشته پرورش طیور | آموزش مجازی | مدرک معتبر

iranelearn.com/بازار-کار-رشته-پرورش-طیور.html
Translate this page
بازار کار رشته پرورش طیور، مدرک معتبر بازار کار رشته پرورش طیور,آموزش ... مجموعه علوم دامی در برگیرنده تخصص های متنوعی است که این تخصص ها در سطوح ... تخصصی تغذیه دام ، اصلاح نژاد ، فیزیولوژی ، اقتصاد دامپروری ، فرآورده هایدامی … .... استخدام. صرفا یادگیری. مهاجرت کاری و تحصیلی. اعطاء مدرک به دانش پذیران زیر مجموعه.

پاسخنامه آزمون دکتری ۹۷, کلید دکتری 97 - تحصیلات تکمیلی

www.tahsilatetakmili.com › مطالب سایتعمومی
Translate this page
Mar 2, 2018 - کلید و پاسخنامه کنکور دکتری ۹۷ رشته های امتحانی گروه علوم انسانی ... 2143 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مدیریت آموزشی 97 .... 2417 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی بیولوژی و ... 2444 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علوم و مهندسی شیلات تکثیر و پرورش آبزیان 97

سوالات دومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور اسفند ماه ... - ZigStat

failha.com.zigstat.com/
Translate this page
... سوالات استخدامی مشترک فراگیر \"نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش\"سایت .... استخدامی کارشناس بهداشت دام و فرآورده های دامی خوشه ۱۲۶۵ نمونه سوالات استخدامی ...

شرایط بهداشتی نگهداری دام در روستا - سایت بهداشت محیط ایران

www.environmentalhealth.ir/شرایط-بهداشتی-نگهداری-دام-در-روستا
Translate this page
نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط ... جدا سازی محل زندگی دامها از خانوار روستائی که ضمن آموزش به خانوار روستائی و ... که باعث کنترل محیط سکونت و بیماری های مرتبط با دام و کود حیوانی می گردد ... بهداشتی و زیست محیطی رعایت موارد زیر در در طراحی جایگاه نگهداری و پرورش دام ..... گزارش تحقیقاتی از یک کارخانه فرآورده های لبنی.

نام محصول آنزیم های خوراک دام و طیور - فروشگاه اینترنتی آی ام سی کالا

memeuii.dipin.ir/ - Translate this page
شیوه های به صرفه پرورش دام ( پرورش بره پرواری ، گوساله و . .... مجموعه آموزشی پرورش طیور:مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ - جدید و دارای ... موضوع : فرآورده های لبنی و لبنیات نام محصول : شیر، ماست ، خامه ظرفیت : 8 هزار ... نمونه سوالات استخدامی شرکت سهامی پشتیبانی دام کشور رشته حسابداری با پاسخ به همراه جزوه منابع استخدام -اورجینال.

ایرنا - سوالات آزمون سراسری 94 مفهومی است

www.irna.ir/fa/News/81499314
Translate this page
Feb 9, 2015 - تهران- ایرنا- مشاور عالی رییس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: سوالات ... که وزارت آموزش و پرورش براساس بخشنامه های رسمی آن را حذف کرده سوالی ... 25 درصد با تاثیر قطعی (مثبت و منفی) در گزینش نهایی آزمون سراسری اعمال خواهد شد.

نیوزهاب - انتشار گزارش عملکرد شعب بانک توسعه صادرات

https://newshub.ir/news/27853557
Translate this page
طرح توسعه و تولید فرآورده های تزریقی شرکت داملران رازک با مشارکت و سرمایه گذاری ... بوده و درخطوط این طرح تولید 30 قلم انواع داروهای انسانی و دامی طراحی شده است. .... و تولید 29 درصد ،پرورش و صادرات میگو 6 درصد، توریست و گردشگری 10 درصد و ...

نیازمندی های استخدامی خراسان رضوی 1 مرداد 97 - کندو - تی نیوز

https://tnews.ir/news/a32a115520354.html/
Translate this page
May 1, 1997 - بسته کامل سوالات استخدامی آموزش پرورش همه... دانلود سوالات استخدامی سازمان سنجش + پاسخ... بسته سوالات عمومی و تخصصی استخدامی آموزش و.

اصلاح طرح ممنوعیت تبلیغات محصولات مضر در رسانه‌ها

www.iribnews.ir/.../اصلاح-طرح-ممنوعیت-تبلیغات-محصولات-مضر-...
Translate this page
Jun 12, 2018 - میزان درآمدهای شرکت های فرهنگی - ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در 10 ... یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت ... و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش به کمیسیون آموزش، .... طی ماه های اخیر قیمت نهاده های دامی و هزینه های مرغداری ها به میزانی بالا رفته است ...

برگزاری دوره آموزشی بیماری های زئونوز در روستای بیچند - سازمان ...

https://khabarfarsi.com/u/57104079 - Translate this page
14 hours ago - زمستان های گرم و جابجایی الگوی بارندگی دو پیامد تغییر اقلیم / سازگاری، تنها راه مقابله ... گیلان وارد بازار شود و رغبت بهره برداران را به پرورش این دام هزاره سوم بیشتر کند. ... برگزاری دوره آموزشی بهداشت فرآورده های خام دامی در روستای ذهاب .... لیست کامل سایت های خبری، روزنامه ها و خبرگزاری ها · آگهی های استخدامی ...

نیازمندی های استخدامی هرمزگان 1 مرداد 97 - کندو | خبرپو

khabarpu.com/k.php?u=2YbbjNin2LLZhdmG2K/...
Translate this page
نیازمندی های استخدامی هرمزگان 1 مرداد 97 - کندو | خبر پو, پویش آخرین اخبار روز ... فراخوان استخدام دولتی و خصوصی ..... بسته کامل سوالات استخدامی آموزش پرورش همه.

مرکز اصلاح نژاد دام

www.abc.org.ir/
Translate this page
برگزاری جلسه بررسی طرح ها و پروژه های مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی ... دام ، بهبود سیستم‌های پرورش و اصلاح‌نژاد دام ، کنترل بهداشت دام و فرآورده های دامی ، بیمه ...

نتایج اشتباه نامه‌نگاری که گریبان صنعت دام سنگین را گرفته است ...

https://khabarban.com/.../نتایج_اشتباه_نامه_نگاری_که_گریبان_...
Translate this page
16 hours ago - دام های که انباشت شده اند به دلیل کاهش کیفیت گوشت با قیمت پایین تری ... دوره پرورش موجب شده دامدارن تعدادی از دام ها خود را فدای نگهداری سایر دام ها ...

مصالحه ۸۱ درصدی پرونده‌های مشاوره شهرستان اسلام آبادغرب

https://www.yjc.ir › کرمانشاهکرمانشاه
Translate this page
2 days ago - به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه،بهروز ... وی تصریح کرد: واحد مشاوره و مددکاری اسلام آبادغرب به طور روزانه آماده پاسخگویی به سوالات و مشکلات ... امحاءبیش از ۱۱ تن انواع فرآورده خام دامی ناسالم توسط دامپزشکی استان کرمانشاه ... آموزش های مهارتی در اصلاح و تربیت زندانیان موثر است.

الوهیم | پاورپوینت لحیم کاری بدون سرب در ماشین های موجی

elohim.sabzblog.tk/file921
Translate this page
Jun 27, 2018 - پاورپوینت لحیم کاری بدون سرب در ماشین های موجی on الوهیم | همراهان همیشگی این سایت ... همراهان همیشگی این سایت سلام مارا پذیرا باشید ... پایان نامه دانشجویی – یا طرح و آموزشی با تیتر پاورپوینت بررسی IPSEC پروتکل امنیتی را .... نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی خوشه کارشناس تحلیلگر و برنامه نویس ...

سوالات پاسخ کلیدی کنکور ریاضی انسانی ۹۶ - peyda.xyz

peyda.xyz/.../سوالات+پاسخ+کلیدی+کنکور+ریاضی+انسانی+۹۶
Translate this page
2 days ago - سوالات و پاسخ تشریحی کنکور 96 را از طریق لینک های زیر کنید . .... سوال آموزش و پرورش نمونه سوالات آزمون های فنی و حرفه ای و آزمون های استخدامی ...

برچسب: استانبول | مکتوب آنلاین

maktoobonline.ir/?tag=استانبول
Translate this page
6 hours ago - ... گزارش کارآموزی شرکت آریا پاک سپاهان فراورده های لبنی رشته صنایع غذایی · دانلود مقاله شیوه های ساخت و تزئین قلمدان · پاورپوینت کارگاه آموزشی ...

مانی فایلز | دانلود و خرید ( بررسی مقایسه ای جو سازمانی دانشکده های ...

moneyfiles.ir/دانلود-و-خرید-بررسی-مقایسه-ای-جو-سازما/
Translate this page
10 hours ago - دانلود و خرید ( بررسی مقایسه ای جو سازمانی دانشکده های ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه بیرجند درسال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳ ›› ) از مانی فایلز-moneyfiles ...

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی خبر داد طراحی اتاق فکر در صدا و سیما ...

www.8tag.ir/.../5162140921204884126-14253514394799112915

In order to show you the most relevant results, we have omitted some entries very similar to the 36 already displayed.
If you like, you can repeat the search with the omitted results included.

Searches related to سوالات استخدامی آموزش و پرورش فرآورده های دامی

منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97

سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش 96

منابع تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 96

منابع تخصصی آموزگار ابتدایی

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf

منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته آموزگار ابتدایی

منابع تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

Tehran, Tehran Province - From your search history - Use prec

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۰۴
مهناز افشاری

دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته هنرآموز صنایع غذایی

https://saednews.com/.../دانلود+سوالات+آزمون+استخدامی+آموزش+و+پ...

Apr 26, 2018 - از جمله مراحل ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش این است که شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه را داشته باشند. از جمله شروط دیگر دارا ...
Missing: اصول ‎| ‎Must include: ‎اصول

پی دی اف + دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1397

https://medium.com/.../پی-دی-اف-دانلود-نمونه-سوالات-آزمون-استخدام...
Translate this page
May 25, 2018 - pdf +نمونه سوالات برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 + download / آزمون .... 2593 هنرآموز صنایع غذایی -1 اصول صنایع غذایی، 2- فرآوردههای دامی، 3- ...

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز صنایع غذایی - Medium

https://medium.com/.../نمونه-سوالات-استخدامی-آموزش-و-پرورش-هنرآ...
Translate this page
Apr 11, 2018 - یک بار دیگر تیم تخصصی فرهنگیان ایران فایل جدید و کاملی را جهت استفاده و بهره مندی شما عزیزان تحت عنوان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ...
Missing: اصول2

مواد آزمون‌ استخدامی آموزش و پرورش - ای استخدام

https://www.e-estekhdam.com/مواد-آزمون‌-استخدامی-آموزش-و-پرورش/
Translate this page
May 13, 2018 - برای دانلود دفترچه سوالات آموزش و پرورش سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی اینجا کلیک کنید. برای دانلود کتاب .... مواد آزمون اختصاصی هنرآموز صنایع غذایی, ۱- اصول صنایع غذایی ۲- فرآورده های .... ولی چرا هیچ جا نمونه سوال از هنر آموز نقشه کشی معماری موجود نیست … لطفا راهنمایی ... 2- برنامه نویسی پیشرفته 3-شبکه های ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش استادکار صنایع غذایی

https://medu-soal.ir › ... › استادکار صنایع غذایی
Translate this page
این مجموعه از سری نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و رسته شغلی استادکار صنایع غذایی ( کد ۱۱۱ ) بوده که توسط کارشناسان ما جمع آوری ، تدوین و برای دانلود ...
Missing: اصول2

بسته ویژه استخدامی آموزش و پرورش -هنرآموز حسابداری - کندو

https://kandoocn.com/index.php?newsid=26280
Translate this page
شما با مطالعه این مجموعه نیاز به خرید و مطالعه هیچگونه کتاب و نمونه سوال دیگری نخواهید داشت. ... جدید - دفترچه عمومی سوالات استخدامی آموزش و پرورش سال های 95 و 94 همراه پاسخ تشریحی ... 10 سری سوالات اصول حسابداری 2 ، برگزار شده توسط وزارت آموزش و پرورش + پاسخنامه ... بسته ویژه استخدامی آموزش و پرورش - استادکار صنایع چوب.

بسته ویژه استخدامی آموزش و پرورش - هنرآموز گرافیک - کندو

https://kandoocn.com/index.php?newsid=26254
Translate this page
شما با مطالعه این مجموعه نیاز به خرید و مطالعه هیچگونه کتاب و نمونه سوال دیگری نخواهید داشت. ... های 95 و 94 همراه پاسخ تشریحی (به همراه دفترچه عمومی دستگاه های اجرایی 1 و 2 و 3); دفترچه عمومی سوالات استخدامی آموزش و پرورش سال 89 همراه با پاسخنامه (دارای ... در گرافیک ، چاپ شده توسط سازمان آموزش و پرورش; 140 صفجه کتاب پایه و اصول ...

سوالات و جزوات استخدامی آموزش وپرورش - سوالات رشته آموزگار ابتدایی

https://kandoocn.com/index.php?newsid=25988
Translate this page
Jan 27, 2018 - شما با مطالعه این مجموعه نیاز به خرید و مطالعه هیچگونه کتاب و نمونه سوال دیگری نخواهید داشت. ... جدید - دفترچه عمومی سوالات استخدامی آموزش و پرورش سال های 95 و 96 همراه با پاسخنامه ... 5 سری سوال اصول و فلسفه تعلیم تربیت برگزار شده توسط سازمان سنجش ... بسته ویژه استخدامی آموزش و پرورش - استادکار صنایع چوب.

دانلود | نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش با پاسخ تشریحی pdf

seyd.file24.ir/.../pro-11776-نمونه-سوالات-استخدامی-آموزش-و-پرورش...
Translate this page
نمونه سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش با جواب تشریحی به همراه سوالات عمومی. پاسخ تشریحی و ... 2 - ریاضی و آمار مقدماتی. 3 - زبان و ... اصول صنایع غذایی.

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش 1396/06/03( ساختمان هنرآموزی ...

baigan.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-آموزش-پرورش-1396-06...2/434
Translate this page
Feb 12, 2018 - دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز حسابداری ... ۱۷۳ عدد نمونه سوال تخصصی اصول حسابداری ۱ و ۲ به همراه پاسخ نامه تشریحی. ..... Sep 2, 2017 – مهدی مرادپور جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی هنرآموز مکانیک خودرو .... و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز صنایع غذایی آموزش و پرورش سوالات استخدامی

کتابخانه الکترونیکی پیام نور: نمونه سوالات پیام نور

www.pnueb.com/
Translate this page
تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97 دانشگاه پیام نور شامل زمانهای مهم مثل انتخاب واحد، حذف و اضافه و ... … 1397/4/14. ویژه دستورالعمل ترم تابستان 97 دانشگاه پیام ...

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی هنر آموز صنایع غذایی آموزش و پرورش ...

educationnurtureemployment.blog.ir/.../دانلود-رایگان-سوالات-آزمون...
Translate this page
Apr 11, 2015 - دانلود رایگان سوالات استخدامی هنر آموز صنایع غذایی آموزش و پرورش سوالات عمومی رایگان ویژه ... -2 ریاضی و آمار مقدماتی ... این فرد در مراحل مختلف از مواد در حال تولید نمونه برداری کرده و آن را در آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار می دهد. متخصص صنایع غذایی در مورد اصول و روش های نگهداری، بسته بندی و کنترل کیفی مواد غذایی ...

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش1395/06/03(هنرآموز صنایع دستی ...

baigan.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-آموزش-پرورش1395-06...22/1242
Translate this page
Mar 10, 2018 - نمونه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع شیمیایی آموزش و پرورش … .... زراعی و باغی ، ماشین های کشاورزی ، صنایع غذایی ، مهندسی مکانیک خودرو ، گرافیک ... ایستایی * عناصر و جزئیات * متره و برآورد * اصول نقشه کشی به کمک کامپیوتر. ..... تلفن همراه آیفون برندگان جوایز صنایع دستی: 1- سیدمحمد حسینی از تهران 2- ...

نمونه سوالات تخصصی استخدامی آموزش پرورش

avp.blogsky.com/
Translate this page
May 28, 2017 - نمونه سوالات تخصصی استخدامی آموزش پرورش - نمونه سوالات تخصصی آزمون ... 2- دفترچه آزمون عمومی اموزش و پرورش سال 1395 100 سوال ( برخی پاسخ دارند ) ... 4- اصول و فنون مشاوره راهنمایی خانواده مربوط به رشته های پیش دبستانی و دبستان ... سوالات آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش رشته هنر اموز صنایع غذایی.

دانلود نمونه سوالات فلسفه تعلیم و تربیت استخدامی آموزش و پرورش - طرح ...

tibafile.ir/downloads/سوالات-فلسفه-تعلیم-و-تربیت-استخدامی-آم/
Translate this page
سوالات فلسفه تعلیم و تربیت استخدامی آموزش و پرورش - پایگاه تیبافایل بنا به درخواست کاربران دانلود نمونه سوالات اصول و فلسفه تعلیم و تربیت استخدامی ...

مهندسی صنایع p1 و p2 آموزش ضمن خدمت

www.tmtv.asia/sales/.../مهندسی-صنایع-p1-و-p2-آموزش-ضمن-خدمت.ht...
Translate this page
مهندسی صنایع/ مدیریت , ضمن خدمت , اخبار جدید از زمان و شرایط استخدام اموزش و . ... چربی، شیر، تخم و مهندسی صنایع غذایی , در ضمن این را هم باید , مرکز آموزش و دانلود زیست ... نمونه سوالات ضمن خدمت اموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی , ... 2-36- آموزش ضمن خدمت , irannanoorg/filereader?p1=main , شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک.

نمونه سوالات تستی استاندارد مهارت و آموزشی حسابدار عمومی و مقدماتی

paper.2sdownload.ir/paper/28456/html
Translate this page
May 24, 2018 - نمونه سوالات تستی استاندارد مهارت و آموزشی حسابدار عمومی و مقدماتی: At home, ... توانایی9 تشخیص مفروضات و اصول حسابداری و اهمیت آنها در حسابداری24 .... رنگ، پالایش، پتروشیمی و گاز، صنایع غذایی) نمونه سوالات فیزیک عمومی 2 پیام ... نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی نقشه کشی ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی فراگیر (عمومی و تخصصی) - ای-استخدام

www.shahrekhabar.com/employment/1428120000180126
Translate this page
مانند آزمون استخدامی وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، آزمونهای فراگیر ۱و ۲ و ۳ و … .... حسابداری مالی، 2 حسابداری دولتی، 3 اصول تنظیم و کنترل بودجه، 4 قانون محاسبات عمومی و ... سلام من نمونه سوالات هنرآموز صنایع غذایی رو میخواستم چطور میتونم پیدا کنم.

دانلود بسته کامل سوالات هنرآموز حسابداری آزمون استخدامی آموزش و پرورش ...

www.tsna.ir › نمونه سئوالات آزمون استخدامیآموزش و پرورش
Translate this page
Jun 16, 2018 - 17:00:20. خانه نمونه سئوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش دانلود بسته کامل سوالات هنرآموز حسابداری آزمون استخدامی آموزش و پرورش ... تعداد 553 سوال استخدامی درس اصول حسابداری 1 و 2 + پاسخنامه ... سوالات هنر آموز صنایع غذایی

بسته کامل نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش - تسنا منابع آزمون ...

www.tsna.ir › دانلود ها
Translate this page
Jan 4, 2018 - بسته کامل نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش. ... مجموعه اول: نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش ... سوالات هنر آموز صنایع غذایی سوالات ... ۳۲۰سوال اصول و فلسفه تعلیم و تربیت آموزگار ابتدایی+ پاسخنامه ... 2 آذر 1396 ...

جزئیات رشته‌های مورد نیاز و ظرفیت پذیرش آن در آزمون استخدامی آموزش و ...

https://www.farsnews.com/.../جزئیات-رشته‌های-مورد-نیاز-و-ظرفیت...
Translate this page
Aug 7, 2015 - جزئیات رشته‌های مورد نیاز در آموزش و پرورش استان‌های کشور و ظرفیت پذیرش آنان در ... تبصره 2: عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد. ... *به هریک از داوطلبان یک دفترچه سوالات عمومی و یک دفترچه سوالات اختصاصی داده خواهد شد. .... مواد اختصاصی شغل هنرآموز صنایع غذایی شامل اصول صنایع غذایی، ...

نمونه سوالات تستی استاندارد مهارت و آموزشی حسابدار عمومی و مقدماتی ...

new2017.t2020.ir/new2017/28456/html
Translate this page
Jun 5, 2018 - 1) شروع 2) A و B را بخوان 3) S=A+B 4) S را چاپ کن 5) پایان الگوریتمی ... رنگ، پالایش، پتروشیمی و گاز، صنایع غذایی) نمونه سوالات فیزیک عمومی 2 پیام ... نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی نقشه کشی عمومی ... دانلود چهار نمونه پلان اتوکد پارک، به همراه فایل آموزشی اصول مقدماتی طراحی ...

سوالات PNU: بانک جامع سوالات پیام نور با پاسخنامه

https://soalatpnu.ir/
Translate this page
بانک جامع سوالات پیام نور، دانلود جدیدترین سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه ... لطفا جهت ارسال نمونه سوالات خود، تا بیست و پنجم مردادماه صبر کنید. ... مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی, فقه و مبانی حقوق اسلامی, فیزیک, آموزش حرفه وفن ... تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی), مهندسی کامپیوتر ...

کاردانی به کارشناسی سراسری

https://sanjesh3.org/کاردانی-به-کارشناسی-جزوات-سوالات.html
Translate this page
جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به ... دکتری,کارشناسی ارشد,کاردانی,استخدامی,فراگیرپیام نور) نمونه س. ... تکنیک و اصول کار در اتاق عمل (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ..... کاردانی به کارشناسی سراسری-علوم و صنایع غذایی کد : 2311 | بازدید : 14,566.

[PDF]دفـترچـه راهنمـای - Sanjesh

www6.sanjesh.org/download/emp95.pdf
Jul 18, 2016 - 1. شرایط عمومی استخدام. 1. مراحل ثبت. نام. -3. 2. نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت. نام. -5. 4 ..... داوطلبان،. یک. دفترچه. سوال. عمومی. و. یک. دفترچه. سوال. اختصاصی. داده. خواهد. شد ..... نمونه. برداری و مدیریت آزمایشگاه. کارشناس ازمایشگاه. 157. دامپزشک ..... 2. اصول تغذیه و بهداشت مواد غذایی. 3 .... اصول و فلسفه آموزش و پرورش. 2.

دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی | کالج پروژه ...

collegeprozheh.ir/نمونه-سوالات-تخصصی-آزمون-متمرکز-دستگا/
Translate this page
۱۰۵ نمونه سوال اصول حسابداری (همراه با پاسخنامه). – ۴۰ نمونه سوال تئوری ... دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدام در آموزش و پرورش + دانلود رایگان · دانلود اصل نمونه ...

نمونه سوالات استخدامی مربیان پیش دبستانی و دبستان | فروشگاه سل سوال

https://sellsoal.com/.../نمونه-سوالات-استخدامی-مربیان-پیش-دبست/
Translate this page
نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدامی مربیان پیش دبستانی و دبستان ... 2- دفترچه سوالات اختصاصی آزمون استخدام پیمانی اموزش و پرورش رشته آموزگار ابتدایی در سال 1389 شامل 60 سوال ... اصول تعلیم و تربیت در اموزش و پرورش .... صنایع غذایی.

نمونه سوالات پیام نور

365f1.com/
Translate this page
برای مشاهده راهنمایی سهبا ( سامانه هوشمند برنامه ریزی آموزشی ) اینجا کلیک کنید. 2 – مجموعه آزمونها و سوالات استخدامی برای دانلود و همچنین برای مطالعه آنلاین. 3 – مجموعه ...

کتاب نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش با پاسخ

www.tehrantest.com/
Translate this page
دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش با جواب تشریحی. ... 2- مجموعه جزوات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش به تفکیک رشته. دروس عمومی شامل موارد زیر است ... بهداشت مواد غذایی. آموزش بهداشت ... کارگاه گرافیک خط در گرافیک، چاپ دستی، پایه و اصول صفحه آرایی. کاربرد رایانه و ... اصول صنایع غذایی. فرآورده های دامی.

سوالات استخدامی آموزگار توانبخشی استثنائی - فروشگاه

kingshop.gemfile.ir/.../سوالات-استخدامی-آموزگار-توانبخشی-استثن...
Translate this page
بسته سوالات استخدامی آموزگار توانبخشی استثنائی آموزش و پرورش حاوی عین ... این مجموعه شامل عین سوالات سال های گذشته آموزش و پرورش و شامل نمونه سوالات عمومی و ...

سوالات تستی اصول تغذیه | جستجوگر

1398.ir/node/1591/سوالات-تستی-اصول-تغذیه.html
Translate this page
فایل مجموعه سوالات تستی آزمون استخدامی آموزش وپرورش سوالات تستی همراه با ... کارودانش رشته صنایع غذایی سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی درس اصول تغذیه سوم ... دانلود نمونه سوالات اصول حسابداری 2 دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی تشریحی.

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کشاورزی (کلیه گرایشها) نیمسال دوم 94 ...

pnuna.com/30405/دانلود-نمونه-سوال-کشاورزی-پیام-نور-2-94-93/
Translate this page
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : نمونه سوالات رشته مهندسی کشاورزی (کلیه گرایش ها) نیمسال ... پرورش آبزیان ماهی و میگو, Download ... اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی, Download ... اصول مهندسی صنایع غذایی 2, Download.

سوالات آزمونهای استخدامی دستگاههای کشور

ejrae95.blogfa.com/
Translate this page
نمونه سوالات آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی کشور. بسته ویژه ... 2 ) سوالات دستگاه اجرایی کل کشور -سوالات استان اصفهان سال 1391 ( بدون پاسخ نامه )شامل سوالات گرایشهای زیر : استانداری ... سوالات آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش رشته هنر اموز صنایع غذایی. سوالات ... اصول حسابداری 173 سوال با پاسخ تشریحی. ریاضیات و ...

فروش محصولات مجازی | نمونه سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش ...

bafilesell.ir/نمونه-سوالات-تخصصی-استخدامی-آموزش-و-پر/
Translate this page
May 31, 2018 - نمونه سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش - فروش محصولات مجازی. ... 2- دفترچه آزمون عمومی اموزش و پرورش سال 1395 100 سوال ( برخی پاسخ دارند ) ... ۴– اصول و فنون مشاوره راهنمایی خانواده مربوط به رشته های پیش دبستانی و دبستان ، برنامه ... سوالات آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش رشته هنر اموز صنایع غذایی.

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی | makhfigah.com

www.makhfigah.com/index.php/.../نمونه-سوالات-استخدامی
Translate this page
به همت تیم مدیریتی مخفیگاه ، مجموعه ای از نمونه سوالات و سوالات استخدامی جهت ... اگر شما قصد دارید در آزمون استخدام دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش قبول شوید و به ...

نمونه سوالات استخدامی دامپزشکی

dam95.blogfa.com/
Translate this page
نمونه سوالات استخدامی دامپزشکی - دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دامپزشکی. ... دام و طیور مدیریت بهداشتی پرورش دام و طیور 3ـ بهداشت عمومی و مواد غذایی با منشأ دامی 4ـ ... های اجرایی ، آموزش و پرورش ، تامین اجتماعی ، دیوان محاسبات ، دستیاران ستادی ... در پیشگیری از بیماری آنفلوانزای طیور ، بهداشت و پرورش آبزیان ، اصول نمونه ...

دانلود نمونه سوالات ویژه استخدامی چهارمین آزمون دستگاه های اجرایی ⋆ مطلب‌جو

https://matlabjo.com/1797/آزمون-دستگاه-اجرایی/
Translate this page
این بسته حاوی اصل نمونه سوالات استخدامی آزمون های استخدامی می باشد و سوالات ... آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۵ (با پاسخنامه تشریحی); آزمون استخدامی آموزش و ...

دانلود جزوه ها و نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ... - DownloadTest.ir

downloadtest.ir/post/276
Translate this page
دانلود جزوه ها و نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سال 97. ... هنر آموز صنایع غذایی. دانلود. هنر آموز صنایع نساجی ... اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (2). روانشناسی ...

دریافت کد اوقات شرعی - دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی - BLOGFA

www.eduonline.blogfa.com/?p=3
Translate this page
من امروز وزارت آموزش و پرورش بودم به خاطر اینکه مدرک لیسانس و فوقم همسان نبودند مدارکم را تحویل نگرفتند این هم کارنامه من است عنوان درس ..... دانلود رایگان خلاصه روانشناسی تربیتی 2 .... مواد آزمون اختصاصی هنرآموز صنایع غذایی ۱- اصول صنایع غذایی

دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی با پاسخنامه و جواب ...

abolfazlmazroey.blogfa.com/
Translate this page
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی با پاسخنامه و به همراه جواب ... سوالات استخدامی 97 آموزش و پرورش شغلی کارشناس امور صید وصیادی 2 کد شغل 3384 ..... سوالات استخدامی 97 آموزش و پرورش اصول صنایع غذایی، ,؟,سوالات استخدامی 97 آموزش ...

کتاب نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده آموزش و پرورش از انتشارات ...

shop.3gaam.com/کتاب-نمونه-آزمون-های-تضمینی-و-برگزار-شده-آمو...
Translate this page
نمونه آزمون های برگزار شده استخدامی، پاسخنامه واقعاً تشریحی. ... تصویر کتاب مجموعه سوالات آزمون‌های تربیت بدنی مدرسان شریف نوشته علی حاج حسن تهرانی میثم ...

دانلود سوالات و پاسخ ارشد 87 همه رشته ها - کنکور

konkur.in › کارشناسی ارشدسوالات کنکور کارشناسی ارشد
Translate this page
دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش · تدریس خصوصی ... افزایش قیمت غذای دانشجویی هنوز به تصویب نرسیده است. 26 تیر .... آئین‌نامه آموزشی جدید دکترای سال ۹۷ – ۹۸ دانشگاه‌ها ابلاغ شد ..... 1313, مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی · کلید سوالات .... چرا دانلود نمیشه؟ +2. نمی پسندم می پسندم. آراز رهبر : لینکها سالم و تست شده اند .

بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش - مقاله ، پاورپوینت

30b.org/بسته-ویژه-نمونه-سوالات-استخدامی-آموزش/
Translate this page
بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش. تگ ها : ازمون آموزش و پرورش سال89 استخدامی اموزش و پرورش نمونه سوالات آموزش و ... سوالات هنر آموز صنایع غذایی, ۵۰.

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی دبیر ریاضی آموزش و پرورش | دبیری ...

www.baroot.com/دانلود-رایگان-سوالات-استخدامی-دبیر-ری/
Translate this page
نمونه سوالات رایگان تخصصی دبیر ریاضی آموزش و پرورش (دانلود رایگان) که جهت آزمون استخدامی سال ۹۵ برای شما عزیزان فراهم نموده ایم که امیدواریم مورد توجه و استفاده ...

استخدامی بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران

www.environmentalhealth.ir/استخدامی-بهداشت-محیط
Translate this page
دانلود سوالات استخدامی بهداشت محیط ... به کارشناس بهداشت خانم جهت کار در شرکت پیمانکاری غذا در تهران محدوده شهرک غرب نیازمندیم. متقاضیان .... 2 سال سابقه کار.

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97 - سوالات استخدامی و مصاحبه

testdownload.ir/post/678/سوالات-آزمون-استخدامی-آموزش-و-پرورش-97
Translate this page
May 31, 2018 - 2- اصل دفترچه سوالات تخصصی و عمومی آموزش و پرورش برای سال گذشته و ماقبل. 3- نمونه سوالات و تست های تخصصی برای مشاغل مختلف آموزش و پرورش. بخش اول ... دانلود دفترچه سوالات تخصصی هنر آموز صنایع غذایی. هنرآموز صنایع نساجی ... دانلود جزوه اصول و فلسفه تعلیم و تربیت - آموزگار ابتدایی · دانلود سوالات ...

استخدام وزارت جهاد کشاورزی در سال 97 (کلیه اخبار) | استخدام

www.estekhtam.com/استخدام-اداره-کل-جهاد-کشاورزی/
Translate this page
Jun 11, 2018 - استخدام وزارت جهاد کشاورزی در این صفحه اخبار لحظه به لحظه اخبار وزارت جهاد ... وی بیان داشت: همچنین توسعه مزارع پرورش ماهی به خصوص در بخش .... در سمنان ظرفیت سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی مانند غذای آماده و در محصول ...... نهال استاندارد، تجاری سازی باغ ها، نظارت بر کاشت اصولی، تغذیه و آموزش از ...... سوال منم همینه:|.

دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش(کامل ترین مجموعه موجود در اینترنت ...

3.freedownloadd5.ir/product/231668
Translate this page
2- ریاضی و امار مقدماتی : جزوه ریاضی شامل 216 صفحه درس و تست نکات مهم . و جزوه امار .... نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز صنایع غذایی تهیه شده توسط تیم ... آموزش متوسطه، روانشناسی کودکی و نوجوانی، روانشناسی تربیتی، اصول و فنون .

دانلود نمونه سوالات درس شیمی مواد غذایی برای رشته صنایع غذایی - دانلود ...

1.freedownloadd4.ir/product/206820
Translate this page
تکنولوژی غلات اقتصاد و مدیریت صنعتی اصول مهندسی صنایع غذایی 2 پایگاه ... کامپیوتر در ترویج و ... برای دانلود سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش (با پاسخنامه) اینجا ... آزمون ثبت نام نمایند که ... دانلود نمونه سوالات استخدامی. سوالات PNU ...

دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش در قالب 13 فایل ...

2.freedownloadd4.ir/product/231819
Translate this page
دانلود رایگان سوالات استخدامی اموزش و پرورش+پاسخ تشریحی. ... 2 . دانلود نمونه سوال درس اصول حسابداری 1 پیام نور – بیست فایل اینجا محل ... نمونه سوالات حسابداری پیام نور همراه با پاسخنامه و .... و صنایع غذایی • اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزش و ...

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز زراعی و باغی آموزش و پرورش | 15547

bridge.zoomji.ir/bridge/15547/html
Translate this page
Jun 12, 2018 - رشته: هنر آموز صنایع غذایی; – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل ... سوالات استخدامی عمومی آموزش و پرورش این مجموعه شامل نمونه سوال های ... نمونه سوالات استخدامی 2 نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی ... نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات سوالات استخدامی بانک صادرات [سوالات تخصصی] 220 عدد سوال اصول ...

[PDF]الزامات محیط کار - ResearchGate

https://www.researchgate.net/.../Workplace-Regulation-Health-and-...
Translate this page
وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی. و الکترونیکی و ...... 2. تشــخیص عائــم ایمنــی در. محیــط کارگاه خــود. شناســایی عائــم ایمنــی. مربــوط در ... سـاختار محیـط کار و سـپس اصـول روابـط انسـانی در محیط کار تشـریح خواهد شـد. ..... فـرض کنید در محیط کار نشـان داده شـده در شـکل قبل اسـتخدام شـده اید.

پرتال دانشگاهی کشور Iran University Portal

https://www.unp.ir/
Translate this page
نتایج کارشناسی ارشد 95 نتایج ارشد 95 دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد امریه سربازی استخدام تامین اجتماعی استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام ...

درد و دل های یک فوق لیسانس بیکار و بی پول | مرجع آگهی های استخدام

www.estekhdami.org/درد-و-دل-های-یک-فوق-لیسانس-بیکار-و-بی-پول
Oct 8, 2013 - ... که گاهی در حد نبود غذا هم میشد کنار آمدم و توانستم در کنکور سال ۱۳۸۳ در گروه ... ام را انجام بدهم و به امید اینکه بعد از انجام خدمت در جایی استخدام شوم و کمک خرج .... لطف می کنید هر کسی مطلب من را خواند به سوالات من جواب بدهد؟ ...... رشته های انسانی خیلی هم به درد بخور هستن و الان آموزش و پرورش هر ۶ ماه یک ...... رویا 2 گفت:.

نمونه سوالات فیزیک عمومی 2 پیام نور، نیمسال دوم 92-93 بهمراه پاسخنامه

prodownload.shopiran021.ir/prodownload/43074/html
Translate this page
May 1, 2018 - نمونه سوالات فیزیک عمومی 2 پیام نور، نیمسال دوم 92-93 بهمراه پاسخنامه: ... مهندسی شیمی، علوم و تکنولوژی رنگ، پالایش، پتروشیمی و گاز، صنایع غذایی) .... 92 دانشگاه پیام نور رشته ریاضی نیمسال دوم پاسخنامه اصول حسابداری 1 نمونه سوال ... نمونه سوالات نمونه سوال + پاسخنامه درس جامعه شناسی آموزش و پرورش (رشته ...

مجموعه کامل سوالات استخدامی آموزش و پرورش - هنرآموز نقشه کشی معماری ...

1.freedownloadd3.ir/product/654851
Translate this page
نمونه سوالات درس اصول نقشه کشی به کمک کامپیوتر موجود نبود ... صنایع غذایی آموزش و پرورش; دانلود نمونه سوالات تخصصی هنر آموز تأسیسات آموزش و پرورش .

سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97

www.medu97.ir/سوالات-استخدامی-آموزش-و-پرورش-97/4
Translate this page
سوالات استخدامی 97 آموزش و پرورش شغلی کارشناس امور صید وصیادی 2 کد شغل 3384 ..... سوالات استخدامی 97 آموزش و پرورش اصول صنایع غذایی، سوالات استخدامی 97 ..... دانلود و منبع نمونه سوالات استخدامی اموزش و پرورش سال 96،منابع ازمون کتبی ...

نمونه سوالات استخدامی بانکها و موسسات مالی

www.b-estekhdam.ir/1396/10
Translate this page
سوالات اصل دفترچه ( 3 دوره قبل اموزش و پرورش آزمونهای فراگیر 1 و 2 و 3 – آموزش و پرورش 95 ) ... نمونه سوالات استخدامی تخصصی صنایع فولاد + پاسخ نامه ...... 1000سوال اصول و فلسفه تعلیم و تربیت آموزگار ابتدایی+ پاسخنامه ... سوالات استخدامی هنرآموز الکترونیک آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز صنایع غذایی آموزش و پرورش

دانلود سوالات اصول تغذیه آبزیان دانشگاه پیام نور : سوالات اصول تغذیه ...

fish-feeding-principles-3-1-1.download-questions-free.ir/.../دانلود+...
Translate this page
Aug 26, 2016 - 2 days ago - Jul 12, 2012 - دانلود رایگان نمونه سوالات رشته ... نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رشته کامپیوتر با جواب جهت استخدام در . ... سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی درس اصول تغذیه سوم کارودانش رشته صنایع غذایی.

انتخاب رشته نهم به دهم - تیزلند

tizland.ir/show/?id=1711
سرزمین تیزهوش ها برای دانش آموزان نهمی که کلی سوال در زمینه انتخاب رشته داشتند و .... کنندگان کنکور تجربی حداقل 2 برابر شرکت کنندگان رشته ریاضی فیزیک و یا رشته انسانی بوده است. ... جزئیات تغییرات انتخاب رشته از زبان سخنگوی آموزش و پرورش تهران از این قسمت بخوانید. ... 7- نمونه فرم هدایت تحصیلی و انتخاب رشته.

فایل مارکت

www.filemarket.org/
پایان نامه فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی چکیده: در سالهای اخیر فضاهای ... و در صنعت فولاد بکار می رود در این بخش خلاصه [...] مشاهده و خرید. « 1 · 2 · 3 … ...... فایل نمونه گزارش کار مهد کودک, فایل های, فایل کارآفرینی تولید غذای کودک, فایل ...... نمونه سوال استخدامی, نمونه سوال عمومی, نمونه سوالات استخدامی اموزش و پرورش ...

خبرگزاری جمهوری اسلامی

www.irna.ir/
Translate this page
وب سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی::ایرنا:: آخرین رخداد های ایران و جهان در حوزه های سیاسی ,اقتصادی ,اجتماعی, ورزشی, فرهنگی, هنری, علمی و ..

پایگاه اطلاعات علمی ایران (ISID): خانه

https://www.isid.ir/
Translate this page
پایگاه مقاله و کتاب فارسی| پایگاه مقاله و کتاب لاتین| پایگاه نمونه سوال| پایگاه ادبیات تحقیق ... با توجه به اینکه کلیه ی آزمون های استخدامی آموزش و پرورش، تامین اجتماعی، شهرداری، بانکها، و. ... 2-1. مقدمه:دانش شامل حقایق و باورها، مفاهیم و اندیشه ها، قضاوت ها و انتظارات، متدولوژی (روش شناسی) یا علم اصول و نحوه انجام فنون است (افرازه، ...

بانک اطلاعات پایان نامه ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد ...

thesis.iauctb.ac.ir/fa/thesis/بانک.اطلاعات.پایان.نامه.ها.html
2, تحلیل نقش رود دره ها در توسعه پایدار شهری, امید میرمحمّدی, دانشکده فنی و مهندسی ...... با بهره گیری از تکنیک HAZOP به منظور ارائه راهکارهای کنترلی و کاهش حوادث در صنایع غذایی ..... 1047, بررسی تاثیر آموزش برنامه‌های غیر رسمی کانون پرورش فکری کودکان و ...... 2054, منع تبعیض در استخدام با تاکید بر اصول و موازین حقوق بشری ...

سوالات استخدامی رشته شیمی | complex - مقاله

complex.qoup.ir/complex/21409/html
Translate this page
Apr 16, 2018 - در این بسته سوالات ازمون های استخدامی رشته شیمی در ... سنجش و دانش -منابع کنکور ارشد 95 نمونه سوالات صنایع غذایی- رشته صنایع غذایی درس. ... [2017-09-13]: دانلود پاورپوینت شیمی وتکنولوژی مواد غذایی (2 واحد نظری رشته شیمی کاربردی) 2 واحد ... دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز ساخت و تولید آموزش و پرورش.

نیوزهاب - پیام رییس هیات عامل ایمیدرو برای سومین اجلاس معدن و صنایع ...

https://newshub.ir/news/40741024
Translate this page
پیام رییس هیات عامل ایمیدرو برای سومین اجلاس معدن و صنایع معدنی ... ایران کشوری است با منابع معدنی غنی و مزیت های فراوان در بخش صنایع معدنی که امکان رشد و ... معادن به صورت اصولی در توسعه مناطق دور افتاده، ایجاد اشتغال و بهبود وضیعت معیشت ...

نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97

medufile.ir/.../نمونه-سوالات-تخصصی-آزمون-استخدامی-آموزش-و-پرو...
Translate this page
Mar 19, 1997 - نمونه سوالات استخدامی تخصصی دبیر تاریخ آموزش و پرورش + کامل ترین ..... 2593 هنرآموز صنایع غذایی -1 اصول صنایع غذایی، 2- فرآوردههای دامی، 3- ...

[PDF]راهنمای تجارت با تاجیکستان - سازمان توسعه تجارت

farsi.tpo.ir/uploads/28-1-89%20Tajikistan.pdf
Translate this page
Page 2 .... شرکتهای مهم صنعتی، مشاورهای و بازرگانی . ۱۷۹. شرکتهای فعال در زمینهی صنایع غذایی تاجیکستان. برخی از شرکتهای هوایی و گردشگری تاجیکستان. ۱۶۵.

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

font.gsmland.ir/font/28869/html
Translate this page
Jan 23, 2018 - نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش را از اینجا دانلود نمایید تا شگفت زده شوید. ... دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع غذایی آموزش و پرورش ... نمونه سوالات استخدامی اصول حسابداری دریافت فایل خرید آنلاین نمونه سوالات آزمون. ... (فاقد پاسخنامه) تعداد کل سوالات: 515 مجموع دفترچه ها موجود در این بسته: 2 دفترچه.

همدان پرس

www.hamedanpress.ir/
Translate this page
آموزش، سازگاری با کم آبی و توسعه پایدار .... افزایش ساعت بازدید گردشگران از ۱۴ موزه تحت پوشش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان اعلام شد | در ...

تور کیش - تور کیش | قیمت تورهای کیش تابستان 97 | تیر مرداد ۹۷

تورکیش.net/fa/
Translate this page
رویای جهانگردی چهارفصل ، زیر نظر اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران ... فراوانی است ، تنها تعداد محدودی از تورها به عنوان نمونه در این صفحه درج شده ... شروع قیمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته از 375000 تومان ..... گردشگران تور کیش یا افرادی که مبتدی بایستی حدود ۳۰ دقیقه آموزش ببینند و سپس می توان ...

نیلوفرانه پلاس

nilofaranehpt.blogtez.com/
Translate this page
آموزش فارسی پیلاتس برای کاهش وزن - جدید و دارای گارانتی - اورجینال .... جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد · دانلود (امتحان نهایی اصول حسابداری 2 سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 92) ... آشنایی با اصول ورزش بوکس .... فقه و حقوق ایران · برترین فایل نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع سرامیک ...

خرد | کاپریلا

kaprila.com/?s=خرد - Translate this page
... [/us_iconbox][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text] راه های ارتباط با ما [/vc_column_text][us_contacts address=”تهران، نرسیده ...

email | کاپریلا

kaprila.com/?s=email - Translate this page
... [/us_iconbox][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text] راه های ارتباط با ما [/vc_column_text][us_contacts address=”تهران، نرسیده ...

سرمایه گذاری در بورس به زبان ساده - برترین ها

www.bartarinha.ir/fa/news/.../سرمایه-گذاری-در-بورس-به-زبان-ساده
Translate this page
Oct 30, 2017 - 2. اگر سرمایه گذاری کنم، پولم را نمی خورند یا ضرر نمی کنم؟ 3. پولم را می ... آمال و آرزوها به دنیای واقعی قدم بگذاریم و به این سوالات در واقعیت پاسخ دهیم. ... بورس تفاوت شگرفی با این تعریف داشته باشد، برای نمونه تعاریفی ... به صورت گزینشی می خوانید و به صورت گزینشی در ذهن خود پرورش می دهید. .... صنایع غذایی.

حریق در واحد شیمیایی تاکستان اطفا شد - خبرگزاری اقتصادی ایران ...

https://khabarfarsi.com/u/57047452 - Translate this page
10 hours ago - با بازار آزاد در جنگ اقتصادی پیروز نمی شویم حالا سوال اینجاست که آیا اجرای حمایت ... 85 درصد سود بانکی در جیب 2/5 درصد سپرده گذاران/ گره کور تحویل . ... که 23 واحد مرا آنجا پذیرفتند و مابقی را بازآموزی کردم و دانشجوی نمونه شدم. .... پاداش بازنشستگان سه سال گذشته و سایر بدهی های وزارت آموزش و پرورش می کردیم.

اصول (قواعد) ورزش های مقاومتی - فروشگاه فایل - ایران کادو

serajprint.iran-kadoo.ir/662000/اصول+قواعد+ورزش+های+مقاومتی.html
9 hours ago - ... دانش فایل · سایت تخصصی علوم و صنایع غذایی مقاله پروژه سمینار .... پکیج نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1397 · بانک پاورپوینت ...

تصفیه فاضلاب به روش هوازی وغیر هوازی | الوهیم - وبلاگ دهی به رنگ طبیعت

elohim.sabzblog.tk/file8650
Translate this page
Jan 1, 1970 - جزوه مکانیک سیالات 2 صنعتی امیرکبیر (دکترجیرانی) ... شما در حال مطالعه پیشخوان پاورپوینت اصول طراحی و اجرای ساختمان های فلزی هستید . .... طرح جابربن حیان درباره فست فود و غذاهای فوری و غذای های سالم · فک خزری تنها ... دانلود نمونه سوالات تخصصی و عمومی استخدامی آموزش و پرورش · سنگ های آذرین · مقیاس خود ...

انجمن راسخون - آموزش مرحله به مرحله تهیه چیزکیک رنگین کمانی

https://rasekhoon.net › ... › شیرینی و دسر
Translate this page
8 hours ago - انجمن راسخون ، آموزش مرحله به مرحله تهیه چیزکیک رنگین کمانی. ... 2. به جای قالب کیک کمربندی می توانید از قالب های ساده هم استفاده کنید. من از قالب ...

پاسخ به سوالات و مشکلات شما در دانشگاه پیام نور - اخبار پیام نور

pnunews.com/1568/پاسخ-به-سوالات-و-مشکلات-شما-در-پیام-نور/
Jun 26, 2015 - سایت اخبار پیام نور PnuNews.com به سوالات کاربران و دانشجویان پیام نور پاسخ میدهد ...... وسوال دیگه اینکه من امسال میخام برای ارشدمهندسی صنایع غذایی دانشگاه ...... بدونم اگر نمونه سوالات گذشته رو بخونم میتونم از این درس نمره بیارم؟ ...... قبل از پاس کردن اون دو واحد بگیرم چون برای استخدام در ارتش نیاز دارم مدرک رو.

[PDF]English-Farsi Glossary — انگلیسی فارسی فهرست معانی - Social Security

https://www.ssa.gov/multilanguage/Farsi/EN-FA-GL.pdf
Translate this page
جوابگو برای )اصول حسابداری نماینده دریافت کننده وجه(. )شما به عنوان نماینده برای ... Page 2 ... به خانواده هایی که به کمک درمانی، مالی و غذایی دارند ... انجمن آمریکایی پس اندازبرای آموزش و پرورش. Amount .... نمونه برداری آزمایش میکروسکپی بافت زنده ..... استخدام فامیلی )در یک شغلی که توسط اعضای ...... صنایع همگانی )مثل برق و تلفن(.

کارشناسی بهداشت عمومی - مسیر ایرانی

iranianpath.com/.../معرفی-رشته-کارشناسی-بهداشت-عمومی-سرفص...
Translate this page
2- نقش پژوهشی(نظیر ارایه طرح های پژوهشی در زمینه HSR،آموزش پرسشگران سلامت، ... متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و استخدام به دنبال آینده شغلی ... کلیات پزشکی و بهداشت. 2. بیو شیمی. 2. اصول تغذیه. 2. تشریح و فیزیولوژی. 2 ...... من مهندسی صنایع غذایی دولتی قبول شدم. ...... با سلام یه سوال داشتم.

تجاوز 40 مرد به دختر 15 ساله در مالزی! | هشترود نیوز

www.8roodnews.com/?tag=تجاوز-40-مرد-به-دختر-15-ساله-در-مالزی
هشترود نیوز ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از دولت و وزارت آموزش و پرورش خواست .... هشترود نیوز ، رییس شبکه بهداشت و درمان هشترود گفت: حدود دو تن مواد غذایی فاسد ... اجتماعی سکنه شهر و پیادمدهای حاصل از آن موجب گردیده است اصولی در ساختن شهرها و ..... های عروسی عجیب به نظر برسند و یا اینکه آنقدر خلاقانه باشند که نمونه مشابهی از ...

metaluurgy و مواد بانک سوال - SKY ماشین آلات معدن

www.anviet.biz/plant/7405/metaluurgy-و-مواد-بانک-سوال.html
Translate this page
بسته ویژه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش. بیشتر ... وبلاگ شیمی خرامه - مطالب و سوالات شیمی 2 - shimikheramehir - وبلاگ شیمی خرامه ... قند,اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی,اصول مهندسی2,اصول بسته بندی مواد غذایی و 7دوره نمونه ...

171 - خرید و دانلود تحقیق: دانلود نمونه سوالات تستی در مورد قارچ و ...

besty5.rf.gd/product/771181
Translate this page
2- کدام سویه قارچ دکمه ای امروزه اکثر واحدهای کشت و پرورش قارچ را به خود اختصاص داده است؟ الف) سفید برفی .... 2- 15-اصول طراحی و جانمایی مبلمان شهری به تفکیک نوع مبلمان57 . .... سوالات استخدامی وزارت آموزش و پرورش رشته صنایع غذایی با پاسخ .

متقاضیان تاسیس مرغداری بخوانند / شبیه طرح توجیهی / تصمیم درست ...

www.itpnews.com/home/show/301/5523
Translate this page
افرادی که مایلند مرغداری احداث نمایند باید اصول و فنون روز و همچنین تجهیزات و ماشین ..... پیش رفت در مرغداری به چند عامل بستگی داره 1- مدیریت عالی 2- تجهیزات .... پرورش طیور دومین صنعت کشور بعد از نفت و گازهست مواد غذایی با کیفیت مثل مرغ ..... روز قبلی یکی از مرغداران نمونه انتخاب شده کشوری درگیر نیوکاسل شد و سود نزدیک ...

مدرسه فوتبال امید مینودشت: سایت امید مینودشت - تعاونی ورزشی و ...

omid-fc.com/
Translate this page
تکریم ومعارفه مسئول بسیج دانش آموزی آموزش وپرورش شهرستان مینودشت به ..... ستاره پرتغالی یوونتوس در کنفرانس مطبوعاتی حاضر شده و به سوالات پاسخ داد. ... پارس نیوز-2 دقیقه پیش .... سایت امید(پدیده)مینودشت-اخبار جدید استخدامی+وبسایت های. ..... مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان گفت: 30 ...

[PDF]ایمنی و بهداشت محیط کار

www.nigc-mpgc.ir/nigcmpgc_content/media/.../1837_orig.pdf?t...
Translate this page
در سالهای اخیر تالشهای فراوامی جهت شناخت دالی بوجود یورمده سوامح در صنایع مختلف .... یا پزشک برهامیم، باید از اصول کمکهای اولیه یگاهی داشته باشیم و ین را بعنروان یکری ... -2. یشنایی با خطررات اطرراف. -3. در اختیرار گررفتن ابرزار. مقابله با خطر از ... آموزش ایمنی ...... پیشگیری ،از طریق امتخاب و استخدام افراد مناسب )فاقد بیماری.

پروپوزال, نمونه پروپوزال رشته صنایع و مدیریت صنعتی |35661 ...

q2dl.softhd.ir/q2dl/35661/html
Translate this page
May 8, 2018 - 2- این موارد باکیفیت ترین پروپوزال های آماده است که فقط در سایت ... نمونه سوالات استخدامی وزارت آموزش و پرورش رشته صنایع غذایی با .... دسته بندی: نمونه سوالات نمونه سوال + پاسخنامه درس اصول سازمان و مدیریت - اصول مدیریت و ...

[DOC]بهره وری نیروی انسانی - مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

tosea.mui.ac.ir/sites/tosea.mui.ac.ir/files/bahrevari.docx
Translate this page
2-محدودیت ها و ضعف های خود را بشناسید و آنها را قبول کنید. ..... 4- آموزش کارکنان: آموزش و پرورش کارکنان برای توانمندسازی کسانی که در دستگاههای دولتی مشغول هستند، ...

نتایج جستجو برای «نمونه سوال» - sara

saramahro.docmarket.ir/search/نمونه-سوال&page=2
Translate this page
سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش 89 ... نمونه آزمونهای استخدامی اصول روابط عمومی،مبانی ارتباط جمعی،مبانی جامعه شناسی،روان شناسی عمومی.

لیست قیمت روز محصولات آموزشی - Selz.ir

https://selzir.com/لیست-قیمت/قیمت-روز-محصولات-آموزشی
Translate this page
لیست قیمت بروز محصولات آموزشی. ... پک 1 و 2 زبان ارشد DLM, ۱۰۰,۰۰۰ تومان, دست دو وب سایت تخصصی خرید و فروش کالای ... مهندسی صنایع ایمنی,پروژه مهندسی صنایع غذایی,پروژه پایانی مهندسی صنایع, هجدهم ,خرداد ساعت 16:53, محصولات آموزشی .... پایان نامه معماری سوالات استخدامی نمونه سوال استخدام منابع آزمون استخدامی سوال است ...

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت

tardl.ir/page8890.html - Translate this page
PDF: نمونه سوالات استخدامی وزارت آموزش و پرورش رشته صنایع غذایی با پاسخ .... نمونه سوالات اصول حسابداری 2 با جواب، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می ...

[PDF]پژوهشنامه آموزشی ، شماره 120 دی ماه 1389 - پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

rie.ir/uploads/pajoheshnameh120.pdf
2. بخشی از دیدگاه دکترحاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش درباره پژوهش. 3 .... برنامه های ثمر بخش و مفید مستلزم آشنایی دقیق با اصول و فنونی است که صحت و اعتبار آن ... این واقعیت است که موضوع های تحقیق موافق مقتضیات دستگاه های اجرایی گزینش نشده و در نتیجه از ارزش ..... دورة تحصیلی اشتغال به کارحدود 83 درصد نمونه ها ؛ ابتدایی.

[PPT]Slide 1 - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

sbmu.ac.ir/uploads/2.ppt
Translate this page
4- بیان گزاره های مسئله (هدف / فرضیه / سوال ها) ... 7- مشخص کردن جامعة کورد بررسی، نمونه و حجم نمونه ... 2. سئوال‌های تحقیق: مسئله تحقیق در مطالعات کیفی و کمی می‌تواند بصورت سوال بیان شود. 3. .... اصول کلی تنظیم پرسشنامه: دارای اهداف و سوال‌های تحقیق, جذاب بودن برای ...... «ضرورت بسط و توسعه در آموزش و پرورش»، پژوهش در آموزش.

[PDF]راﻫﻨﻤﺎی ﻧﺤﻮه ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻣﺤﻮر

www.markazitvto.ir/site/library/upload/image/.../rahnama.pdf
Translate this page
4. ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش. دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺳﻲ. راﻫﻨﻤﺎی ﻧﺤﻮه ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. آﻣﻮزش. ﻣﻬﺎرت ﻣﺤﻮر. ﺗﺎ. ﻟﻴﻒ .... ﻧﻤﻮدن ﺗـﻴﻢ ﻫـﺎی اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻮﻳـﺴﻲ ﺑـﺎ اﺻـﻮل ... در. ﻲ. ﺠ. ﺴﻲ و ﻧﻴﺎزﺳﻨ. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﻳ. ﺮﺣﻠﻪ. ﻣ. 2. : ﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ. در ﻧﺤﻮه ﺗ. ﻫﺎ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ. ﺳﺘﺎن. ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ا .... ﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪام ..... ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻮق در ﺟﻮاﻣﻊ و ﺻﻨﺎﻳﻊ،ﻛﺸﻮرﻫﺎی زﻳﺎدی در دﻧﻴﺎ ﻣﺸﻐﻮل اﺻﻼح ﺳﻴﺴﺘﻢ ...... ﻋﻬﺪه وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻧﻬﺎده. ﺷﺪه.

مقالات ، تحقیق و پروژه کامپیوتر

computer.marketfile.ir/
Translate this page
آموزش مرحله به مرحله ساخت تراریوم (باغ شیشه ای) · آموزش مرحله به مرحله ... توضیحات دانلود · پاورپوینت شرکتهای سهامی سازمان و حقوق صاحبان سهام در اصول حسابداری.

۷ نکته که باید درباره آریایی قهرمان و عرب سوسمار‌خور بدانید | میدان

https://meidaan.com/archive/7998
Apr 28, 2015 - اشاره صریح قرآن به شهر عرب(ارم)، نمونه ای معقول و مقبول از تمدن عرب است. ...... باید به طرق گوناگون (آموزش و پرورش، رسانه ها، جامعه روشنفکری، هنر، ادبیات و…) ...... نژاد اریایی متین و اصولی واقعی دارد که چند نژاد پرست عقده ای دارن بدنامش می کنند .... عربها ملخ خور نیستند:من مشکلی با رژیم غذایی هیچ قومی ندارم…

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97

https://meduir.tebyan.net/newindex.aspx
Translate this page
سوالات استخدامی آموزش پرورش 97 هنرآموز (استادکارالکتروتکنیک ک ...... نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول صنایع غذایی یک100 سوال + ...

[PDF]ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ - WIPO

www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fa/ir/ir038fa.pdf

Searches related to نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول صنایع غذایی 2

نمونه سوالات استخدامی صنایع غذایی

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز صنایع غذایی

سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی صنایع غذایی

سوالات استخدامی هنرآموز صنایع غذایی

سوالات هنرآموز صنایع غذایی

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf

نمونه سوالات تخصصی اموزش و پرورش

Babol, Mazandaran Province - From your Inte
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۷ ، ۰۷:۵۱
مهناز افشاری