دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

فراخوان جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشکی بم
  
دفترچه راهنمای ثبت نام و
شرکت درآزمون
موسسه کارآفرینان آواسلامت
شهریور ماه 9318
فراخوان جذب نیرو به صورت شرکتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی بم
www.avasalamat.org
0442/ 1 تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از خیابان دکتر عباسپور، پلاک 4
بخش اول: شرایط و مقررات شرکت در آزمون
 2 ....................................................................................................................................................................................................................................) رشته های شغلی )جدول شماره 1
 شرایط عمومی ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3
 شرایط اختصاصی ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4
 شرایط معافیت/اضافه شدن سن به حداکثر سنی.................................................................................................................................................................. 5
 سهمیه ایثارگران ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5
 مراجع صادر کننده تائیدیه ایثارگران...................................................................................................................................................................................................................... 6
 سهمیه معلولین عادی ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7
 سهمیه آزاد....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7
بخش دوم: راهنمای عملی ثبت نام
 اقدامات قبل از ثبت نام: ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 7
 مهلت ثبت نام ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7
 تذکرات قبل از ثبت نام .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 7
 نحوه و هزینه ثبت نام ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8
 مدارک لازم برای ثبت نام ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 8
 اقدام به ثبت نام: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9
 ورود به صفحه ثبت نام آزمون ................................................................................................................................................................................................................................................ 10
 مراحل ثبت نام در آزمون .................................................................................................................................................................................................................................................................. 10
بخش سوم: زمان توزیع کارت/آزمون، منابع و نحوه پذیرش
 زمان توزیع کارت ورود به جلسه و آزمون ............................................................................................................................................................................................ 11
 سوال ها و منابع آزمون .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 11
 نحوه پذیرش داوطلبان و اعلام نتیجه ................................................................................................................................................................................................................ 11
 مصاحبه تخصصی ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 12
 تذکرات مهم ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 12
 فرم پیش نویس ثبت نام .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 14
فهرست راهنمای ثبت نام و شرکت درآزمون سال 9318
به نام خدا
0442/ 2 تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از خیابان دکتر عباسپور، پلاک 4
3149/24/ موسسه کارآفرینان آواسلامت در نظر دارد در راستای توافقنامه فیمابین به شماره 3312 /ق/ک/ 49 ، تاریخ 33
جهت تأمین تعداد 02 نفر نیروی شرکتی در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بم پس از سیر » برگزاری آزمون « نسبت به
اقدام نماید. » کارشناس فوریت های پزشکی « مراحل گزینشی بر اساس قانون گزینش به عنوان
9 جدول رشته شغلی مورد نیاز: .......................... -
) رشته های شغلی )جدول شماره 9
ردیف عنوان شغل
تعداد مورد
نیاز
جنسیت شرایط احراز
محل جغرافیایی
خدمت
1
* فوریتهای
پزشکی
20 نفر
مرد
دارا بودن مدرک تحصیلی:
کارشناسی هوشبری -
کارشناسی پرستاری -
کاردانی / کارشناسی فوریت پزشکی -
 دارای گواهینامه رانندگی )ب 0( یا پایه دوم
دارای حداکثر سن 15 سال تا اولین روز ثبت نام -
طبق نظر معاونت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بم
*درصورت برابر بودن نمره سئوالات کتبی تخصصی ، اولویت جهت دعوت به مصاحبه تخصصی بادارندگان مدرک کاردانی
/کارشناسی فوریت پزشکی می باشد.
بخش اول: شرایط و مقررات شرکت در آزمون
0442/ 3 تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از خیابان دکتر عباسپور، پلاک 4
2 شرایط عمومی: ............................ -
 داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.
 اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت )ویژه برادران که حداکثر تاقبل از اولین روز ثبت
نام آزمون انجام شده باشد.(
 داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته می شوند به تایید مراکز طا کار و
مراکز مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی بم.
 نداشتن اعتیاد به دخانیات، موادمخدر و روانگردان.
 نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.
تذکرات مهم درخصوص شرایط عمومی:
افرادی که مجاز به شرکت دراین آزمون نیستند عبارتند از:
 انفصال شدگان از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحدهای تابعه دانشگاه وسایر دستگاهها و موسسات دولتی
 افرادی که به موجا آراء مراجع قضائی و ذیصلاح، از خدمات دولتی منع شده باشند.
 افرادی که تعهد خدمت به سایر سازمان ها، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسساتی که شمول
قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است دارند.
 دارندگان مدارک تحصیلی معادل دررشته تحصیلی آگهی شده. و هم ننین م دارک دانشگاهها ی علم ی کاربرد ی
درحیطه بهداشت و درمان جهت رشته های شغلی بهداشتی و درمانی مورد تأیی د وزارت بهداشت، درمان و آموز
پزشکی نمی باشد.
0442/ 4 تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از خیابان دکتر عباسپور، پلاک 4
3 شرایط اختصاصی: ............................... -
اول( شرایط سنی:
 داشتن حداکثر 15 سال در تاریخ اولین روز ثبت نام
دوم ( شرایط اختصاصی و ضوابط پذیرش رشته شغلی فوریتهای پزشکی:
3 داشتن سلامت کامل جسمانی وعدم ابتلا به بیماریهای مزمن، واگیر وصعا العلاج مانند دیابت، فشار خون، آسم، نارسایی
کلیه، بیماریهای پیشرفته قلبی ومانند اینها.
0 نداشتن صرع و هرگونه بیماری اعصاب وروان.
1 نداشتن تغییر شکل مادرزادی یا اکتسابی اسکلتی بخصوص اندام ها )که مغایر با توان فیزیکی پرسنل درارائه خدمت طبق
شرح وظایف سازمانی باشد(
4 داشتن قدرت تکلم طبیعی زبان )نداشتن لکنت زبان(
5 داشتن قدرت بینایی و شنوایی کامل.
6 دارای قد 365 سانتی متر و بالاتر.
7 دارای شاخص توده بدنی BMI(index Body Mass) . کمتر از 09 و بیشتر از 34
9 دارای گواهینامه رانندگی پایه دوم یا )ب 0( تا آخرین روز ثبت نام.
4 داشتن آمادگی جسمانی و مهارت های بدنی برای امدادرسانی سریع و صحیح )بدین منظور ازحداکثر دو برابر ظرفیت
داوطلبان واجد شرایط به ترتیا نمره فضلی و پس از اعمال اولویت ها، آزمون آمادگی جسمانی به عمل خواهد آمد.(
تذکر 9 : افرادی که BMI آنها درمحدوده تعیین شده نبوده ونسبت به موضوع معترض باشند طبق دستورالعمل اجرایی مربوطه
معرفی می شوند وتصمیم گیری نهایی درخصوص آنها طبق جداول دستورالعمل صورت » تست بیوالکتریک امپدانس « برای انجام
می گیرد.
تذکر 2 : اندازه گیری قد و BMI اولین مرحله ازمصاحبه می باشد و درصورتی که داوطلا هریک ازاین شرایط را احراز ننماید از
انجام سایر مراحل آمادگی جسمانی و مهارت های بدنی باز می ماند.
0442/ 5 تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از خیابان دکتر عباسپور، پلاک 4
4 شرایط معافیت / اضافه شدن سن به حداکثر سنی: ................... -
الف( جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان بیست وپنج درصد ) 05 %( و بالاتر، فرزندان و
همسر آزادگان که حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در
جبهه )دارندگان گواهی از معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا معاونت
توسعه مدیریت و منابع جهاد کشاورزی، و یا ستاد مشترک نیروهای مسلح )در خصوص کارکنان پایور نیروهای مسلح و
نیرو های وظیفه ( از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
ب( افراد خانواده معظم شهدا )شامل پدر، مادر، خواهر، برادر( تا میزان 5 سال.
ج( رزمندگان دارای کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ،به میزان مدت حضور در جبهه.
د( داوطلبانی که طرح نیروی انسانی )اجباری یا اختیاری و یا در قالا تمدید طرح( را به استناد قانون خدمت پزشکان
پیراپزشکان انجام داده اند، به میزان انجام خدمت فوق.
ه( مدت خدمت سربازی انجام شده آقایان.
5 سهمیه ایثارگران :............................... -
به استناد ماده 21 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران وبراساس هماهنگی های بعمل آمده بابنیاد شهید وامورایثارگران
استان جذب ایثارگران ازمحل سهمیه های مربوطه بارعایت سازو کار ذیل انجام می پذیرد:
1 سهمیه استخدامی بیست و پنج درصد ) 05 %( ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا، همسر و
فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت و خواهر
و برادر شهید می باشد که براساس هماهنگیهای بعمل آمده طبق صورتجلسه مشترک دانشگاه علوم پزشکی وبنیاد شهید
وامور ایثارگران استان مشمولین این بند مکلفند درشغل محل هایی که نوع سهمیه )آزاد/ ایثارگر(درج گردیده است
جهت بهره مندی از سهمیه مذکور دررشته محل های مربوطه شرکت نمایند ودربین خود به رقابت بپردازند. ودرصورت
عدم تکمیل ظرفیت ایثارگران درسقف سهمیه تعریف شده دررشته محل های مندرج درجدول رشته های شغلی ، سهمیه
باقیمانده جهت تکمیل ظرفیت به سهمیه آزاد درصورت داشتن شرایط مندرج درمفاد آگهی اختصاص خواهد یافت.
درفرآیند جذب و بکارگیری مشمولین سهمیه 05 درصد که درزمان مقرر درآزمون شرکت کرده اند علاوه بر نمره -
مکتسبه اولویت مندرج درقانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ملاک عمل خواهد بود)براساس ضرایا اعلام شده توسط
بنیاد شهید وامور ایثارگران(.
2 سهمیه استخدامی پنج درصد) 5%( به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان -
آنها و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت از طریق شرکت در آزمون و به ترتیب
نمره فضلی اختصاص می یابد.
0442/ 6 تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از خیابان دکتر عباسپور، پلاک 4
تبصره: استخدام ایثارگران اعم از سهمیه استخدامی 05 درصد و 5 درصد )موضوع ماده 03 قانون خدمات رسانی به ایثارگران
دراین آزمون صرفاً ازطریق شرکت درآزمون و در رقابت با مشمولین ماده 03 قانون خدمات رسانی به ایثارگران انجام
می پذیرد.
اولویت انتخاب درمشمولین پنج درصد ) 5%( سهمیه استخدامی با رزمندگان می باشد )رزمندگان درصورت ثبت نام -
وداشتن شرایط احراز لازم درحد سهمیه تعیین شده درآزمون استخدامی و بر اساس نمره فضلی مکتسبه انتخاب خواهند
شد( و سایر مشمولین سهمیه مذکور در اولویت بعدی قرارداشته و در بین خود به رقابت خواهند پرداخت.
استخدام مازاد بر سهمیه استخدامی ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان صورت می پذیرد. -
*توجه مهم :
مشمولین سهمیه 05 % ایثارگران ،مجاز به به بهره مندی ازسهمیه استخدامی 5درصد سایر ایثارگران نمی باشند به عبارت
دیگر هرداوطلا ایثارگر می تواند درصورت مشمول بودن صرفاً ازیکی ازسهمیه های مشخص شده براساس ضوابط مربوطه
استفاده نماید .بدیهی است دراین صورت مشمولین سهمیه 05 درصد ایثارگران جهت استفاده ازسهمیه های اختصاصی
خود صرفاً باید مشاغل مشخص شده برای آنان رادرلیست رشته های شغلی مورد نیاز انتخاب نمایند.
مراجع صادر کننده تائیدیه ایثارگران:
الف( سهمیه رزمندگان :
1 بر اساس دستورالعمل صادره از سوی معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، سازمانهای مجاز صادر کننده گواهی
3141 به شرح زیر می باشند: /7/ جبهه در نیروهای مسلح از تاریخ 3
الف  در ارتش جمهوری اسلامی ایران گواهی جبهه در سطح ستاد آجا و نیروهای نهارگانه )نزاجا/ پداجا/ نهاجا/ نداجا( صرفاً
با امضای معاون نیروی انسانی نیروها.
ب  در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گواهی جبهه در سطح ستاد سپاه / نیروهای پنج گانه )نزسا/ ندسا/ هوافضا/ نیروی
قدس/ سازمان بسیج( با امضای معاون نیروی انسانی نیروها و در سطح سپاه های استانی صرفاً با امضای فرمانده سپاه استان
)گواهی سایر رده ها پذیرفته نیست(.
ج  در ودجا )وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح( گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفا با امضای معاون نیروی انسانی
وزارت مذکور.
د  در ناجا )نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفاً با امضای معاون نیروی انسانی ناجا.
1367 قابل قبول خواهد بود. /5/ 1359 تا تاریخ 27 /6/ گواهی حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل در فاصله زمانی 31
2 مدت حضور یا خدمت در جبهه موظفی سربازان و پاسداران وظیفه و همچنین تعهدات و مأموریت های خدمتی پرسنل
وزارتخانه ها، سازمانها و ارگان های نظامی در جبهه و نیز طرح 6 ماهه دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموز عالی، حضور
داوطلبانه تلقی نمی شود.
3 نیروهای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایگاه های مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی شوند.
0442/ 7 تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از خیابان دکتر عباسپور، پلاک 4
ب( سایر سهمیه ها :
برای استفاده از سایر سهمیه ایثارگران نیاز به نامه تأیید ارگان مربوطه )بنیاد شهید انقلاب اسلامی( و اخذ کد رهگیری 30
رقمی از سامانه سجایا، می باشد.
7 سهمیه آزاد: ................................ -
پس ازکسر سهمیه های ایثارگران ، تمامی باقیمانده سهمیه براساس ضوابط وشرایط مندرج درآگهی به داوطلبان عادی به
ترتیا نمره فضلی تعلق خواهد گرفت.
8 مهلت ثبت نام: ............................... -
3149 نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایند. /26/ 3149 لغایت 30 /26/ متقاضیان واجد شرایط، می توانند از تاریخ 21
1 تذکرات قبل از ثبت نام: ............................ -
 ثبت نام منوط به تکمیل کلیه مراحل و دریافت شماره پرونده و کدپیگیری از سامانه می باشد و پس از تایید نهاییِ فرم
اینترنتی توسط داوطلا، اطلاعات آن به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد.
 به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیشود.
 داوطلا با تکمیل ثبت نام و شرکت درآزمون صراحتا و بصورت کتبی و با علم کامل اقرار، به آگاهی از مفادآگهی ثبت نام
نموده است وحق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
 بعد از ثبت نام و تایید نهایی امکان ویرایش اطلاعات وجود ندارد، لذا افراد در تکمیل فرمهای مربوطه دقت لازم را به عمل
آورند.
 پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می شود، لازم است داوطلبان با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه
شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال می باشد نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
بخش دوم: راهنمای عملی ثبت نام
 ثبت نام آزمون صرفاً بصورت الکترونیکی و منحصراً از طریق سامانه ثبت نام آزمون پورتال موسسه
کارآفرینان آوا سلامت به آدرس: http://avasalamat.org انجام میشود .
 ثبت نام به صورت نند مرحلهای طراحی شده و ثبت نام نهایی منوط به انجام کلیه مراحل و دریافت
شماره پرونده و کد پیگیری از سامانه میباشد.
اقدامات قبل از ثبت نام
0442/ 8 تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از خیابان دکتر عباسپور، پلاک 4
91 نحوه و هزینه ثبت نام: ............................ -
 ورود به سامانه ثبت نام آزمون به آدرس: http://avasalamat.org
 تکمیل فرم ثبت نام هر مرحله و تایید آنها.
 تاییدیه نهایی باتوجه به اطلاعات واردشده توسط داوطلا.
 1 که بایستی متناسا با توضیحات لازم باشد. * اسکن و آپلود یک قطعه عکس 4
 پرداخت اینترنتی به مبلغ 622.222 ریال)ششصد هزار ریال( از طریق کارت های بانکی متصل به شبکه ی شتاب.
 دریافت شماره پرونده و کدپیگیری.
99 مدارک لازم برای ثبت نام: .......................... -
اگر خود یا بوسیله شخص ثالث یا از طریق کافی نت اقدام به ثبت نام می کنید، پیش از ورود به صفحه ی ثبت نام این
اطلاعات را تهیه و در دسترس داشته باشید.
فهرست مدارک لازم برای ثبت نام
صرفا داوطلبانی می توانند دراین آزمون ثبت نام نمایند که در زمان ثبت نام دارای مدارک ذیل باشند :
o مدرک و مقطع تحصیلی مندرج درشرایط احراز مندرج در آگهی باقید معدل
o شناسنامه عکسدار و کارت ملی
o کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی ویا معافیت دائم )ویژه آقایان( تا تاریخ آخرین روز ثبت نام
o مدارک دال بر ایثارگری
o گواهی پایان طرح ویا معافیت برای مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیرا پزشکان
o معدل آخرین مدرک تحصیلی
o ) گواهینامه پایه دوم رانندگی یا )ب 2
 نحوه تهیه فایل تصویرداوطلب:
فایل مربوط به عکس خودرا مطابق شرایط ذیل تهیه نمایند:
3- عکس 4 * 1 تمام رخ
0- به صورت 056 )سیاه و سفید( GrayScale
1 ابعاد : حداقل 122 * 022 پیکسل و حداکثر 422 * 122 پیکسل
4- درجه وضوح : dpi322
5- فرمت ذخیره : JPG
6- حجم فایل : حداکثر 352 کیلو بایت
7- عکسی تمام رخ بوده ودرسال جاری تهیه شده باشد.
9- تصویر باید در جهت صحیح و بدون نرخش تهیه شده و فاقد هر گونه حاشیه زائد و عکس باید 4 * 1 باشد.
4- رعایت پوشش اسلامی در کلیه عکسها الزامی می باشد.
0442/ 9 تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از خیابان دکتر عباسپور، پلاک 4
اگر برای ثبت نام به کافی نت مراجعه می کنید:
برای پیشگیری از مشکلاتی که در ثبت نام برخی داوطلبان در آزمون های قبل روی داده است، موارد زیر را رعایت نمایید:
 قبل از تایید نهایی، اطلاعات و به خصوص عکس خود را کنترل کنید و این کار را به فرد دیگری واگذار نکنید.
 تهیه یک برگ پرینت از فرم نهایی ثبت نام با کد پیگیری برای کنترل و نگهداری در پرونده شخصی داطلا الزامی
است.
در صورتی که همه مدارک لازم را در دست دارید همه ضوابط و مقرراتی را که به شما مربوط میشود را
مطالعه کرده اید، اکنون آماده اید تا ثبت نام را شروع کنید.
فرم پیش نویس ثبت نام را تکمیل کنید.
توصیه می شود پیش از ورود به صفحه ثبت نام، فرم پیش نویس اطلاعات الکترونیکی ثبت نام را تکمیل نمایید.
این فرم دقیقاً مشابه فرم ثبت نام است و به شما کمک می کند مراحل ثبت نام را با آرامش، سرعت و دقت
بیشتری انجام دهید.
حتی اگر به ثبت نام به کافی نت مراجعه می کنید، پر کردن فرم پیش نویس باعث راحتی کار و کاهش اشتباه
می شود.
 فرم پیش نویس ثبت نام، در انتهای این دفترنه می باشد.
 کلیه اظهارات متقاضی در فرم ثبت نام اینترنتی، حمل بر صحت شده و مدارک
لازم برای راستی آزمایی، پس از اعلام نتیجه آزمون کتبی، از برگزیدگان برای
مرحله دوم آزمون دریافت خواهد شد.
 ثبت نام در آزمون و شرکت در آن، حتی کسا بالاترین نمره در بین شرکت
کنندگان زمانی موثر خواهد بود که متقاضی واجد کلیه شرایط اعلام شده در این
آگهی باشد. در غیر اینصورت ثبت نام و امتحان متقاضی در هر مرحله حتی پس
از جذب که باشد کأن لم یکن تلقی شده و بدون اینکه حقی برای او ایجاد شود،
پرونده وی مختومه گردیده و هیچ وجهی از وجوه دریافتی به وی مسترد نخواهد
شد .
اقدام به ثبت نام
0442/ 11 تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از خیابان دکتر عباسپور، پلاک 4
92 ورود به صفحه ثبت نام آزمون: ......................... -
بعد از ورود به صفحه اصلی پورتال موسسه ) www.avasalamat.org ( می توانید به صفحه ثبت نام آزمون وارد شوید:
» آخرین فراخوان های استخدام « گام اول: از طریق منوی
گام دوم: انتخاب فراخوان مربوطه از فهرست فراخوان های استخدام موجود در پورتال موسسه
93 مراحل ثبت نام درآزمون: .......................... -
3 پس از انتخاب گام دوم وارد صفحه اطلاعات آزمون مربوطه شامل: آگهی فراخوان )همین دفترنه( و صفحه ورود ثبت نام
خواهید شد.
0 در صفحه ثبت نام اطلاعات مربوطه را تکمیل نموده و در انتها پس از تایید نهایی شماره پرونده خود را از طریق پیامک
دریافت می نمایید.
1 سپس شماره مذکور را جهت واریز هزینه وارد نموده و به درگاه پرداخت بانک ملی)سداد( هدایت خواهد شد.
4 در انتها پس از پرداخت و تایید آن یک کد پیگیری از طریق پیامک دریافت خواهید نمود.
 در تمام مراحل ثبت نام آزمون و فراخوان مورد نیاز بوده لذا در حفظ و نگهداری آن دقت لازم صورت » کدپیگیری « : توجه
گیرد.
0442/ 11 تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از خیابان دکتر عباسپور، پلاک 4
94 زمان توزیع کارت ورود به جلسه و آزمون: .................. -
 1398 بوده و توزیع آن از طریق سامانه ثبت نام /06/ 1398 لغایت 14 /06/ تاریخ توزیع کارت ورود به جلسه 13
آزمون پورتال موسسه کارآفرینان آوا سلامت می باشد.
 1398 می باشد. زمان و مکان آن در کارت ورود به جلسه قید خواهد /06/ تاریخ برگزاری آزمون روز جمعه مورخ 15
شد.
95 سوال ها و منابع آزمون: ......................... -
9 تعداد سوال ها
 سوالات شامل 62 سوال تخصصی تستی به صورت نهار گزینه ای است.
2 منابع آزمون تخصصی :
اول( کارشناس فوریت پزشکی:
 کتاب فیزیولوژی گایتون، کتاب آناتومی عمومی.
 کتاب اورژانس های طبی پیش بیمارستانی )فرآیند عملیات و اطلاعات فنی، فوریت های داخلی، تروما(.
 کتاب فارماکولوژی عمومی و کتاب احیای قلبی و ریوی
91 نحوه پذیرش داوطلبان و اعلام نتیجه : .................... -
الف( اعلام فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول بر اساس نمره برتر حداکثر تا سه و نیم برابر ظرفیت جهت صحت و راستی
آزمایی مدارک از طریق پورتال موسسه می باشد.
ب( اعلام نتیجه با توجه به تعداد نیروی مورد نیاز در رشته ی شغلی فوریت پزشکی و با رعایت موارد ذیل :
)%  پذیر افراد براساس شصت درصد ) 60 %( نمره آزمون کتبی )پس از احتساب سهمیه ها( و چهل درصد ) 40
نمره مصاحبه )آزمون عملی( خواهد بود.
- بدیهی است درصورتی که تعداد ثبت نام کنندگان در رشته مذکورکمتر از 02 نفر باشد، آزمون کتبی برگزار
نگردیده لذا گزینش داوطلبان درمرحله اول تنها ازطریق آزمون مصاحبه حضوری )علمی( انجام خواهد گرفت که
طبیعتاً کل 322 نمره آزمون به مصاحبه تعلق خواهد گرفت.
بخش سوم: زمان توزیع کارت آزمون، سوالها، منابع و نحوه پذیرش
0442/ 12 تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از خیابان دکتر عباسپور، پلاک 4
 توجه 2: داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به مدیریت هسته
گزینش دانشگاه علوم پزشکی بم برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم
یکن تلقی شده و موسسه افراد ذخیره را بجای وی به گزینش معرفی خواهد کرد.
97 مصاحبه تخصصی : ............................. -
 تاریخ مصاحبه از طریق سامانه موسسه و سایت دانشگاه علوم پزشکی بم اعلام خواهد شد.
 از قبول شدگان مرحله اول پس از تائید مدارک به میزان سه برابر مجوز بکارگیری مصاحبه تخصصی به عمل خواهد
آمد.
تذکر 9 : مصاحبه تخصصی شامل سنجش توانمندیهای ذیل می باشد:
 تجربه
 مهارت
 آموزشهای عمومی و مرتبط
تذکر 2: مصاحبه های تخصصی و آزمون عملی از طریق دانشگاه علوم پزشکی بم و با نظارت موسسه به عمل خواهد آمد.
98 تذکرات مهم : ........................... -
3 باتوجه به اینکه مدارک متقاضیان پس ازتعیین نمرات داوطلبان درآزمون عمومی وتخصصی توسط موسسه بررسی
خواهد شد لذا درصورتی که مدارک داوطلبان مغایر با شرایط مندرج دراین آگهی باشد هیچ گونه حقی برای متقاضی ایجاد
نخواهد کرد و در هرمرحله از آزمون، اعلام نتایج، مصاحبه استخدامی و حتی درصورت پذیر نهایی، اولویت یا سهمیه
مربوطه از داوطلا سلا خواهد شد و داوطلا حق هیچ گونه اعتراضی ندارد ضمنا درصورت نیاز مدارک از مراجع ذی ربط
استعلام خواهد گردید وتطبیق اولیه انجام شده ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.
0 با توجه به این که اعلام نتیجه اولیه )معرفی افراد برای بررسی مدارک( براساس اطلاعات ثبت نامی )خود اظهاری(
داوطلبان و سهمیه های قانونی انتخاب شده توسط آنان صورت می گیرد و به دلیل اینکه در هنگام بررسی مدارک هرگونه
تغییر دراطلاعات وارد شده به نحوی که منجر به بهره مندی داوطلا از اولویت یا امتیاز مربوطه گردد کل فرآیند اعلام نتیجه
را با اختلال مواجه می سازد لذا لازمست ورود اطلاعات مذکور درفرم تقاضانامه ثبت نام )به خصوص اگر درکافی نت صورت
می گیرد( با دقت وصداقت صورت گیرد نون امکان اصلاح اطلاعات مذکور درهنگام بررسی مدارک به هیچ وجه امکانپذیر
نمی باشد وداوطلا حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
0442/ 13 تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از خیابان دکتر عباسپور، پلاک 4
3 مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده درمتن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت
ناقص در زمان تعیین شده و یا هرگونه مغایرت بین اطلاعاتی که داوطلب درزمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام
اعلام می نماید با مستنداتی که در اعلام نتیجه و بررسی مدارک ارائه خواهد شد برعهده داوطلب خواهد بود و
در هرمرحله ازمراحل آزمون )اعلام نتایج اولیه، مصاحبه و حتی درصورت پذیرش نهایی( محرز شود داوطلب به
اشتباه و یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا واقعیتی را کتمان نموده است به این ترتیب از امتیاز مربوطه
محروم وچنانچه فاقد شرایط مندرج درآگهی است از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و درصورت انعقاد
قرارداد، قرارداد مربوطه لغو و بلااثر می گردد و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
هرگونه اطلاع رسانی و یا احیاناً اصلاحیه آگهی منتشر شده درخصوص آزمون از طریق سامانه ثبت
نام آزمون پورتال موسسه کارآفرینان آوا سلامت به آدرس http://avasalamat.org : خواهد
بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
هیچ گونه ادعای اظهار نظرِ شفاهیِ مغایر با مفاد این آگهی از سوی هیچ مقامی پذیرفته نمی باشد
0442/ 14 تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از خیابان دکتر عباسپور، پلاک 4
)فرم پیش نویس ثبت نام(اطلاعیه شماره  (1)  (98/6/2)

موسسه کارآفرینان آوا سلامت در نظر دارد نسبت به «برگزاری آزمون علمی و مصاحبه تخصصی » جهت تأمین تعداد  20  نفر نیروی شرکتی برای رشته شغل کارشناس فوریت پزشکی، در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم پس از سیر مراحل پبش بینی شده، به عنوان «مجری» اقدام نماید.

 

*مهلت ثبت نام از تاریخ  1398/06/3  لغایت  1398/06/11  می باشد و به علت زمانبندی انجام شده این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد

 

 

ردیف

عنوان شغل

تعداد مورد نیاز

جنسیت

شرایط احراز

محل جغرافیایی خدمت

1

* فوریتهای پزشکی

20 نفر

مرد

دارا بودن مدرک تحصیلی:

- کارشناسی هوشبری

-کارشناسی پرستاری

- کاردانی / کارشناسی فوریت پزشکی

ـ دارای گواهینامه رانندگی (ب2) یا پایه دوم

-دارای حداکثر سن 35 سال تا اولین روز ثبت نام

طبق نظر معاونت منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی بم

           

 

توجه: ثبت نام آزمون صرفاً بصورت الکترونیکی و منحصراً از طریق سامانه موسسه کارآفرینان آوا سلامت به آدرس:  http://avasalamat.org  انجام می‌شود.

(نکات مهم)

1-  ثبت نام منوط به تکمیل کلیه مراحل و دریافت شماره پرونده و کدپیگیری از سامانه می‌باشد و پس از تایید نهاییِ فرم اینترنتی توسط داوطلب، اطلاعات آن به هیچ عنوان قابل تغییر نمی‌باشد.


2- به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی­شود.


3-  داوطلب با تکمیل ثبت نام و شرکت درآزمون صراحتا و بصورت کتبی و با علم کامل اقرار، به آگاهی از مفادآگهی ثبت نام نموده است وحق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.


4-  بعد از ثبت نام و تایید نهایی امکان ویرایش اطلاعات وجود ندارد، لذا افراد در تکمیل فرمهای مربوطه دقت لازم را به عمل آورند.


5-  پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می‌شود، لازم است داوطلبان با استفاده از کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال می‌باشد نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.


6-  قبل از مراجعه به سامانه، اسکن عکس داوطلب طبق توضیحات مندرج در بخش ( نحوه تهیه فایل تصویر داوطلب) دفترچه راهنما تهیه گردد.


7- کدپیگیری در تمام مراحل ثبت نام آزمون و فراخوان مورد نیاز بوده لذا در حفظ و نگهداری آن دقت لازم صورت پذیرد.

 


نکته: اگر برای ثبت نام به کافی نت مراجعه می کنید  برای پیشگیری از مشکلاتی که در ثبت نام برخی داوطلبان در آزمون های قبل روی داده است، موارد زیر را رعایت نمایید:

8-  قبل از تایید نهایی، اطلاعات و به خصوص عکس خود را کنترل کنید و این کار را به فرد دیگری واگذار نکنید.

9-  تهیه یک برگ پرینت از فرم نهایی ثبت نام با کد پیگیری برای کنترل و نگهداری در پرونده شخصی داوطلب الزامی است

10- وجه ثبت نام را با در نظر گرفتن موارد امنیتی ( ورود پسورد توسط خود فرد، تعویض رمز دوم و ....)  با کارت بانکی خود پرداخت نمایید. لازمه اینکار فعال سازی رمز دوم  برای کارت بانکی می باشد.   مواردی وجود داشته است  که در آن عملیات واریز توسط کاربر کافی نت انجام شده و حتی رسید برداشت نیز صادر گشته ولی به دلیل مختل شدن شبکه بانکی تراکنشی صورت نگرفته و وجه بعد از 72 ساعت به کارت فرد برگشت داده شده و متقاضی  نسبت به عدم واریز  مطلع نگردیده است. (که در اینصورت فرآیند ثبت نام تکمیل نگشته و فرد متقاضی مجوز حضور در آزمون را نخواهد داشت. ) 

 


 جهت اطلاع از شرایط  عمومی و اختصاصی آزمون قبل از ثبت نام حتما دفترچه راهنمای فراخوان را با دقت مطالعه فرمایید.


 

نکته مهم:

* کلیه اظهارات متقاضی در فرم ثبت نام اینترنتی حمل بر صحت میشود و مدارک لازم پس از اعلام نتیجه آزمون کتبی از برگزیدگان برای مرحله دوم آزمون دریافت خواهد شد. ثبت نام در آزمون و شرکت در آن، حتی کسب بالاترین نمره در بین شرکت کنندگان زمانی موثر خواهد بود که متقاضی واجد کلیه شرایط اعلام شده در آگهی باشد. در غیر اینصورت ثبت نام و امتحان متقاضی در هر مرحله که باشد کأن لم یکن تلقی شده و بدون اینکه حقی برای او ایجاد شود، پرونده وی مختومه میگردد و هیچ وجهی از وجوه دریافتیبه وی مسترد نخواهد شد.موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۰۶/۰۴
مهناز افشاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی