دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   کارشناس امور مالی )کد 125 )

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حسابداری مالی

  نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حسابداری بهای تمام شده

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   اقتصاد خرد و کلان

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   حسابداری دولتی و بودجه

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   حسابداری مالیاتی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس امور اداری )کد 123

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   روش تحقیق

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 آمار و کاربرد آن در مدیریت

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 اصول مدیریت

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مدیریت منابع انسانی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   رفتار سازمانی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حقوق اداری

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 قانون کار

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 قانون تأمین اجتماعی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   کارشناس فناوری اطلاعات )کد 135

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   سیستمهای عامل

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 ساختمان داده ها و الگوریتمها

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 پایگاه دادهها

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مهندسی نرم افزار

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 A+ و Securityنمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 +  و نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97  Network+ 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس حقوقی )کد 134

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حقوق مدنی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حقوق تجارت

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حقوق اداری

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حقوق جزای اختصاصی )جرایم علیه اموال

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 آیین دادرسی مدنی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 قانون تأمین اجتماعی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 قانون کار 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس امور بیمه ای )کد 124 )

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   اصول و تئوریهای مدیریت

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 رفتار سازمانی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 منابع انسانی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حقوق بیمه 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 قوانین و مقررات بیمه های تأمین اجتماعینمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 پزشک متخص

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 دکترای علوم آزمایشگاهی )کد 105

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )بیوشیمی بالینی،

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 میکروبیولوژی )میکروب، انگل، قارچ، ویروس(

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 هماتولوژی و بانک خون

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 ایمونولوژی و سرولوژی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کنترل کیفی در آزمایشگاه 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس تغذیه )کد 132

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 تغذیه اساسی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 رژیم درمانی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 تغذیه در دوران های مختلف زندگی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بیماریهای ناشی از سوءتغذیه

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بررسی وضعیت تغذیهنمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس هوشبری )کد 139 (

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )اصول و روشهای بیهوشی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بیماری شناسی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 فارماکولوژی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مراقبتهای ویژه 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس شنوایی سنجی ) کد 151 )

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 آناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 شنوایی شناسی تشخیصی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 شنوایی شناسی توانبخشی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 شنوایی شناسی کودکاننمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس مامایی )کد 137 (

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )بارداری و زایمان 1 تا 4 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   بیماریهای زنان و ناباروری 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بهداشت مادر و کودک 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 نوزاداننمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس پرستاری )کد 130 (

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 پرستاری داخلی و جراحی 1 تا 4

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مراقبتهای ویژه

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 روان پرستاری

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   کودکان 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مدیریت بهداشت جامعه

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مادران و نوزادان 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   کارشناس اتاق عمل )کد 120 (

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 آشنایی با وسایل اتاق عمل 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 اصول و فنون عملکرد سیار و اسکراب

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 تکنولوژی جراحی )کلیه دروس اعم از گوارش، ارتوپدی، مغز و اعصاب و ...((

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کاردان اتاق عمل)کد 116 )

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )تکنیک و اصول کار در اتاق عمل

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 تکنولوژی جراحی در موارد تخصصی و فوق تخصصی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بیماریهای داخلی و جراحی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بیهوشی و احیای قلبی ریوینمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس پرتوشناسی )کد 129 )

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )فیزیک رادیولوژی تشخیصی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 فیزیک پرتوها 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 رادیویولوژی و حفاظت

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 تکنیکهای رادیوگرافی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مواد حاجب

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 ثبت و نمایش تصویرنمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس بینائی سنجی )کد 128 (

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )اُپتومتری عمومی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 عدسی های تماسی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 اُپتومتری کودکان

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 اُپتومتری افراد مسن

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 اُپتومتری دید دوچشمی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 عینک طبی( 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   کارشناس توانبخشی فیزیکی )کد 133 (

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )الکتروتراپی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 تمریندرمانی )مباحث عمومی و تخصصی(

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بیومکانیک و کینزیولوژی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 فیزیوتراپی در بیماریها )ارتوپدی، بیماریهای داخلی، روماتیسمی و اعصاب((نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی )کد 121 (

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )بیوشیمی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 انگل  قارچ  ویروس باکتری

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 هماتولوژی و بانک خون

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 ایمونولوژی و سرولوژی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس تعمیرات تجهیزات پزشکی کد 131 )

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )زبان تخصصی مهندسی پزشکی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 ریاضیات

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 آمار و احتمالات مهندسی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مدارهای الکتریکی 1

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مدارهای الکتریکی 2

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 الکترونیک 1

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 الکترونیک 2

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 تجزیه و تحلیل سیستمها

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 تجهیزات عمومی بیمارستانها

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حفاظت الکتریکی در سیستم های بیمارستانی

  

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی )کد 119

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )میکروبشناسی )ویروس و باکتری، انگل و قارچ شناسی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بیوشیمی و بیوشیمی بالینی،

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 ایمنی شناسی و سرم شناسی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 خون شناسی و انتقال خوننمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار )کد 140

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کدگذاری بیماری ها 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مدارک پزشکی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 آمار بیمارستانی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 اصطلاحات پزشکی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کلیات پزشکینمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بهیار )کد 103 )

عمومینمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بهدار )کد 102

عمومینمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 متصدی خدمات اداری )ماشین نویس بایگان و... ( منشی )پزشکی / بخش )کد 141

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 عمومینمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 متصدی خدمات داروئی )کد 142 (

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 عمومی 

سوالات آزمون استخدامی دفتر فنی و مهندسی سازمان تامین اجتماعی 1397

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   کارشناس امور پیمان ( (کد 201

 حقوق

(نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حقوق مدنی
نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حقوق تجارت 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 قانون برگزاری مناقصات و مزایده ها 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)
نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   آیین دادرسی مدنی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   قانون کار  قانون تأمین اجتماعی
نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مفاد قرارداد و پیمان) 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس امور شهرسازی (کد 202

 نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 طراحی شهری 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس برنامه و بودجه ( (کد 203

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حسابداری مالی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 قانون تأمین اجتماعی
نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حسابداری بخش عمومی
نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مدیریت مالی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   اصول تنظیم و کنترل بودجه)

 نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس معماری کد 204

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، هشتم، یازدهم،
دوازدهم، پانزدهم، هجدهم،
نوزدهم، بیستم و بیست ویکم
مقررات ملیّ ساختمان)نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس عمران کد 205

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مجموعه سؤالات (مباحث
چهارم، پنجم، ششم، هفتم،
هشتم، نهم، دهم، یازدهم،
دوازدهم و بیست ویکم مقررات
ملیّ ساختمان) 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس تجهیزات( پزشکی کد 206

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 زبان تخصصی مهندسی پزشکی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   شرایط ساختمانی، تجهیزاتی و پرسنلی بیمارستانی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   ابزار دقیق پزشکی)نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس تاسیسات کد 207

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، دوازدهم،
سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم،
شانزدهم، هفدهم، هجدهم،
نوزدهم، بیست ویکم و
بیست و دوم مقررات ملیّ
ساختماننمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس برق کد 208

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
دوازدهم، سیزدهم، پانزدهم،
نوزدهم، بیست ویکم و
بیست و دوم مقررات ملیّ
ساختمان) 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس مکانیک( (کد 209

 نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
دوازدهم، چهاردهم، پانزدهم،
شانزدهم، هفدهم، نوزدهم،
بیست ویکم و بیست و دوم
مقررات ملیّ ساختمان) 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس کنترل پروژه( (کد 210

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مبانی استانداردهای مدیریت پروژه  (PRINCEو 2 PMBOK)

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   اقتصاد مهندسی (ارزیابی پروژه های صنعتی) 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس ابنیه ( (کد211

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، ششم، هفتم،
هشتم، نهم، دهم، یازدهم،
دوازدهم، هجدهم، نوزدهم،
بیست ویکم و بیست و دوم
مقررات ملیّ ساختماننمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس نگهداری
( پیشگیرانه (کد 212

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، دوازدهم،
سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم،
شانزدهم، هفدهم، هجدهم،
نوزدهم، بیست ویکم و
بیست و دوم مقررات ملیّ
ساختمان موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۶/۱۱
مهناز افشاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی