دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی رشته های علوم اجتماعی و جغرافیا
 • سوالات استخدامی علوم اقتصادی
 • سوالات استخدامی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • سوالات استخدامی علوم اجتماعی
 • سوالات استخدامی علوم سیاسی
 • سوالات استخدامی ارتباطات و اجتماعی
 • سوالات استخدامی تاریخ
 • سوالات استخدامی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • سوالات استخدامی جغرافیای طبیعی
 • سوالات استخدامی جغرافیای انسانی
 • سوالات استخدامی کتابداری
 • سوالات استخدامی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
 • سوالات استخدامی علم اطلاعات و دانش شناسی

 

1276-نمونه سوالات استخدامی اصول و روش های برنامه ریزی روستایی180 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30254" text="خرید" style="button" color="blue"]

1277-نمونه سوالات استخدامی اصول و روش های برنامه ریزی شهری150 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30258" text="خرید" style="button" color="blue"]

1278-نمونه سوالات استخدامی اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای150 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30262" text="خرید" style="button" color="blue"]

1279-نمونه سوالات استخدامی اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای240 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30266" text="خرید" style="button" color="blue"]

1280-نمونه سوالات استخدامی اصول و تکنیک های برنامه ریزی شهری180 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30270" text="خرید" style="button" color="blue"]

1281-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد روستایی ایران180 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30278" text="خرید" style="button" color="blue"]

1282-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد کوچ نشینان ایران210 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30281" text="خرید" style="button" color="blue"]

1283-نمونه سوالات استخدامی اکولوژی شهری مخابرات انسانی300 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30285" text="خرید" style="button" color="blue"]

1284-نمونه سوالات استخدامی اب و هوایی ایران300 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30289" text="خرید" style="button" color="blue"]

1285-نمونه سوالات استخدامی اب و هوای کره زمین150 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30294" text="خرید" style="button" color="blue"]

1286-نمونه سوالات استخدامی روش های اماری در جغرافیای یک90 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30299" text="خرید" style="button" color="blue"]

1287-نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی در ایران180 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30303" text="خرید" style="button" color="blue"]

1288-نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی سازماندهی زیست بوم های عشایری 150 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30308" text="خرید" style="button" color="blue"]

1289-نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی و طراحی کالبد ی روستاها 120 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30312" text="خرید" style="button" color="blue"]

1290-نمونه سوالات استخدامی تاریخ علمی جغرافیا95 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30316" text="خرید" style="button" color="blue"]

1291-نمونه سوالات استخدامی جغرافیا و صنعت توریسم150 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30320" text="خرید" style="button" color="blue"]

1292-نمونه سوالات استخدامی جغرافیای اقتصادی ایران150 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30324" text="خرید" style="button" color="blue"]

1293-نمونه سوالات استخدامی جغرافیای اقتصادی ایران 1 کشاورزی150 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30328" text="خرید" style="button" color="blue"]

1294-نمونه سوالات استخدامی جغرافیای اقتصادی ایران 2 صنعت 150 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30332" text="خرید" style="button" color="blue"]

1295-نمونه سوالات استخدامی جغرافیای اب 150 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30337" text="خرید" style="button" color="blue"]

1296-نمونه سوالات استخدامی  جغرافیای جمعیت ایران300 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="30340" text="خرید" style="button" color="blue"]

1297-نمونه سوالات استخدامی جغرافیای خاک ها270 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30346" text="خرید" style="button" color="blue"]

1298-نمونه سوالات استخدامی جغرافیای روستای ایران420 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30356" text="خرید" style="button" color="blue"]

1299-نمونه سوالات استخدامی جغرافیای زیستی360 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30375" text="خرید" style="button" color="blue"]

1300-نمونه سوالات استخدامی جغرافیای سیاسی240 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30403" text="خرید" style="button" color="blue"]

1301-نمونه سوالات استخدامی جغرافیای سیاسی ایران210 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30411" text="خرید" style="button" color="blue"]

1302- نمونه سوالات استخدامی جغرافیای شهری ایران240 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30571" text="خرید" style="button" color="blue"]

1303- نمونه سوالات استخدامی جغرافیای قاره ها180 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30577" text="خرید" style="button" color="blue"]

1304- نمونه سوالات استخدامی روابط متقابل شهر و روستا240 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30581" text="خرید" style="button" color="blue"]

1305- نمونه سوالات استخدامی روش های تحلیل جمعیت660 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30585" text="خرید" style="button" color="blue"]

1306- نمونه سوالات استخدامی   ریاضیات 1 رشته جغرافیا100 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30589" text="خرید" style="button" color="blue"]

1307- نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی رشته جغرافیا90 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30593" text="خرید" style="button" color="blue"]

1308- نمونه سوالات استخدامی زمین در فضا330 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30597" text="خرید" style="button" color="blue"]

1309- نمونه سوالات استخدامی ژئومورفولوژی ایران630 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30601" text="خرید" style="button" color="blue"]

1310- نمونه سوالات استخدامی سیاست و فضا300 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30605" text="خرید" style="button" color="blue"]

1311- نمونه سوالات استخدامی شهر نشینی و دگرگونی در نواحی روستایی360 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30609" text="خرید" style="button" color="blue"]

1312 - نمونه سوالات استخدامی فلسفه جغرافیا240 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30613" text="خرید" style="button" color="blue"]

1313- نمونه سوالات استخدامی کارگاه برنامه ریزی روستایی235 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30618" text="خرید" style="button" color="blue"]

1314- نمونه سوالات استخدامی کامپیوتر در جغرافیا180 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30623" text="خرید" style="button" color="blue"]

1315 - نمونه سوالات استخدامی گردشگری روستایی240 سوال + پاسخ نامه 

[purchase_link id="30630" text="خرید" style="button" color="blue"]

1316- نمونه سوالات استخدامی مبانی اب و هواشناسی180 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30634" text="خرید" style="button" color="blue"]

1317- نمونه سوالات استخدامی مبانی اب و هواشناسی دو240 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30638" text="خرید" style="button" color="blue"]

1318-نمونه سوالات استخدامی مبانی جغرافیای اقتصادی یک کشاورزی180 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30642" text="خرید" style="button" color="blue"]

1319- نمونه سوالات استخدامی مبانی جغرافیای روستایی330 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30646" text="خرید" style="button" color="blue"]

1320- نمونه سوالات استخدامی مبانی جغرافیای سیاسی330 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30650" text="خرید" style="button" color="blue"]

1321 - نمونه سوالات استخدامی ویژگی جغرافیایی کشورهای اسلامی150 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30654" text="خرید" style="button" color="blue"]

1322 -نمونه سوالات استخدامی مبانی جغرافیای فرهنگی270 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30658" text="خرید" style="button" color="blue"]

1323 -نمونه سوالات استخدامی مبانی زمین شناسی برای جغرافیا150 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30662" text="خرید" style="button" color="blue"]

1324- نمونه سوالات استخدامی ژئومورفولوژی 2 دینامیک120 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30666" text="خرید" style="button" color="blue"]

1325 - نمونه سوالات استخدامی ژئومورفولوژی 1 ساختمانی150 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30670" text="خرید" style="button" color="blue"]

1326- نمونه سوالات استخدامی متون زبان تخصصی یک60 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30674" text="خرید" style="button" color="blue"]

1327- نمونه سوالات استخدامی  متون زبان تخصصی دو90 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30678" text="خرید" style="button" color="blue"]

1328 -نمونه سوالات استخدامی مطالعات منطقه ای خلیج فارس330 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30682" text="خرید" style="button" color="blue"]

1329- نمونه سوالات استخدامی منابع . ماخذ جغرافیای ایران210 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30686" text="خرید" style="button" color="blue"]

1330- نمونه سوالات استخدامی منابع مسائل اب ایران180 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30690" text="خرید" style="button" color="blue"]

1331 -نمونه سوالات استخدامی نقشه خوانی و اشنایی با نقشه300 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30694" text="خرید" style="button" color="blue"]

1332- نمونه سوالات استخدامی ویژگی جغرافیای کشورهای توسعه یافته270 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30746" text="خرید" style="button" color="blue"]

1333- نمونه سوالات استخدامی روش تحقیق نظری715 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30750" text="خرید" style="button" color="blue"]

1334- نمونه سوالات استخدامی پایان ترم مبانی هیدرولوژی270 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30758" text="خرید" style="button" color="blue"]

1335- نمونه سوالات استخدامی فلسفه و سیر تکوین جغرافیا30 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30763" text="خرید" style="button" color="blue"]

1336- نمونه سوالات استخدامی مبانی ژئومورفولوژی390 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30766" text="خرید" style="button" color="blue"]

1337- نمونه سوالات استخدامی پایان ترم مخابرات انسانی30 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30770" text="خرید" style="button" color="blue"]

1338- نمونه سوالات استخدامی توسعه پایدار روستایی240 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30774" text="خرید" style="button" color="blue"]

1339 - نمونه سوالات استخدامی درامدی بر سیستم اطلاعات جغرافیا gis240 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30778" text="خرید" style="button" color="blue"]

1340- نمونه سوالات استخدامی نقشه خوانی و نقشه های توپوگرافی هیدرولوژی480 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30782" text="خرید" style="button" color="blue"]

1341 -نمونه سوالات استخدامی کاتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی180 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30786" text="خرید" style="button" color="blue"]

1342- نمونه سوالات استخدامی اصول و روش های امایش سرزمین211 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30790" text="خرید" style="button" color="blue"]

1343 -نمونه سوالات استخدامی مخاطرات طبیعی270 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30794" text="خرید" style="button" color="blue"]

1345- نمونه سوالات استخدامی مبانی سنجش از دور210 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30805" text="خرید" style="button" color="blue"]

1346- نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی180 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30816" text="خرید" style="button" color="blue"]

1347- نمونه سوالات استخدامی جایگاه روستا در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای یک150 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30821" text="خرید" style="button" color="blue"]

1348 - نمونه سوالات استخدامی کاربرد gis در برنامه ریزی روستایی180 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30826" text="خرید" style="button" color="blue"]

1349- نمونه سوالات استخدامی مدیریت بحران در نواحی روستایی180 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30830" text="خرید" style="button" color="blue"]

1350- نمونه سوالات استخدامی  امار و اطلاعات رشته اب و هواشناسی در جغرافی115 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30835" text="خرید" style="button" color="blue"]

1351- نمونه سوالات استخدامی اقتصاد فضا30 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30839" text="خرید" style="button" color="blue"]

1352- نمونه سوالات استخدامی انسان و محیط30 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30843" text="خرید" style="button" color="blue"]

1353- نمونه سوالات استخدامی جغرافیای شهری پیشرفته30 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30854" text="خرید" style="button" color="blue"]

1354- نمونه سوالات استخدامی دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی30 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30872" text="خرید" style="button" color="blue"]

1355- نمونه سوالات استخدامی جغرافیای روابط شهر و روستا در ایران30 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30895" text="خرید" style="button" color="blue"]

1356- نمونه سوالات استخدامی Gisدر برنامه ریزی روستایی شهری و منطقه ای30 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30903" text="خرید" style="button" color="blue"]

1357- نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی روستایی باتاکید به ایران30 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30907" text="خرید" style="button" color="blue"]

1358- نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی کشاورزی با تاکید برایران30 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30922" text="خرید" style="button" color="blue"]

1359 - نمونه سوالات استخدامی استفاده از کامپیوتر دربرنامه ریزی روستایی30 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30935" text="خرید" style="button" color="blue"]

1360- نمونه سوالات استخدامی مکتب های جغرافیایی90 سوال + پاسخ نامه

[purchase_link id="30948" text="خرید" style="button" color="blue"]

1361- نمونه سوالات استخدامی روش تحقیق در مطالعات روستایی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="30953" text="خرید" style="button" color="blue"]

1362 -نمونه سوالات استخدامی صنعت و توریسم30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="30958" text="خرید" style="button" color="blue"]

1363- نمونه سوالات استخدامی روش تحقیق در جغرافیا و برنامه ریزی روستایی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="30962" text="خرید" style="button" color="blue"]

1364- نمونه سوالات استخدامی کلیات حقوق310 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="30966" text="خرید" style="button" color="blue"]

1365- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با کامپیوتر و اینترنت210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="30970" text="خرید" style="button" color="blue"]

1366- نمونه سوالات استخدامی اصول و کاربرد روانشناسی در ترویج و اموزش کشاورزی160 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="30974" text="خرید" style="button" color="blue"]

1367- نمونه سوالات استخدامی اقتصاد توسعه685 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="30978" text="خرید" style="button" color="blue"]

1368- نمونه سوالات استخدامی امار در علوم اجتماعی360 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="30981" text="خرید" style="button" color="blue"]

1369 - نمونه سوالات استخدامی امار مقدماتی300 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="30986" text="خرید" style="button" color="blue"]

1370- نمونه سوالات استخدامی بررسی مسائل اجتماعی480 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="30990" text="خرید" style="button" color="blue"]

1371- نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی مسکن300 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="30996" text="خرید" style="button" color="blue"]

1372- نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی مشارکتی390 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31000" text="خرید" style="button" color="blue"]

1373- نمونه سوالات استخدامی بودجه ریزی300 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31004" text="خرید" style="button" color="blue"]

1374- نمونه سوالات استخدامی پویایی گروهی480 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31008" text="خرید" style="button" color="blue"]

1375- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام330 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31012" text="خرید" style="button" color="blue"]

1376- نمونه سوالات استخدامی تامین و رفاه اجتماعی275 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31016" text="خرید" style="button" color="blue"]

1377 -نمونه سوالات استخدامی تغییرات اجتماعی560 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31020" text="خرید" style="button" color="blue"]

1378- نمونه سوالات استخدامی تکنینک های خاص تحقیق360 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31024" text="خرید" style="button" color="blue"]

1379- نمونه سوالات استخدامی توسعه پایدار390 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31028" text="خرید" style="button" color="blue"]

1380- نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی ارتباط جمعی240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31032" text="خرید" style="button" color="blue"]

1381 -نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی اموزش و پرورش560 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31036" text="خرید" style="button" color="blue"]

1382- نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی انقلاب240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31041" text="خرید" style="button" color="blue"]

1383- نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی ایالات و عشایر ایران90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31045" text="خرید" style="button" color="blue"]

1384- نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی توسعه450 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31049" text="خرید" style="button" color="blue"]

1385- نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی390 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31053" text="خرید" style="button" color="blue"]

1386- نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی جهان سوم300 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31057" text="خرید" style="button" color="blue"]

1387 - نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی خانواده270 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31061" text="خرید" style="button" color="blue"]

1388 -نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی در ادبیات فارسی360 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31065" text="خرید" style="button" color="blue"]

1389- نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی روستایی550 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31069" text="خرید" style="button" color="blue"]

1390- نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی سازمانها410 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31073" text="خرید" style="button" color="blue"]

1391- نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی سیاسی710 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31077" text="خرید" style="button" color="blue"]

1392- نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی صنعتی300 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31081" text="خرید" style="button" color="blue"]

1393- نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی305 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31085" text="خرید" style="button" color="blue"]

1394- نمونه سوالات استخدامی نظریه های جامعه شناسی دو380 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31089" text="خرید" style="button" color="blue"]

1395- نمونه سوالات استخدامی جغرافیای انسانی جمعیت180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31093" text="خرید" style="button" color="blue"]

1396- نمونه سوالات استخدامی جمعیت شناسی ایران300 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31097" text="خرید" style="button" color="blue"]

1397- نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی 2 متون برنامه210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31101" text="خرید" style="button" color="blue"]

1398- نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31105" text="خرید" style="button" color="blue"]

1399- نمونه سوالات استخدامی زنان و سیاست اجتماعی270 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31109" text="خرید" style="button" color="blue"]

1400- نمونه سوالات استخدامی سیاست اجتماعی270 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31114" text="خرید" style="button" color="blue"]

1401- نمونه سوالات استخدامی سیاست گذاری محیط زیست270 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31238" text="خرید" style="button" color="blue"]

1402- نمونه سوالات استخدامی سیاست های بهداشت و اموزش180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31241" text="خرید" style="button" color="blue"]

1403- نمونه سوالات استخدامی فنون برنامه ریزی اجتماعی300 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31246" text="خرید" style="button" color="blue"]

1404- نمونه سوالات استخدامی کاربرد جمعیت شناسی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31250" text="خرید" style="button" color="blue"]

1405- نمونه سوالات استخدامی نظریه های جامعه شناسی یک210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31254" text="خرید" style="button" color="blue"]

1406- نمونه سوالات استخدامی  مبانی تاریخ اجتماعی ایران450 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31258" text="خرید" style="button" color="blue"]

1407 -نمونه سوالات استخدامی مبانی تعاون210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31262" text="خرید" style="button" color="blue"]

1408- نمونه سوالات استخدامی مبانی مطالعات فرهنگی180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31266" text="خرید" style="button" color="blue"]

1409- نمونه سوالات استخدامی مردم شناسی فرهنگی و مبانی مردم شناسی210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31272" text="خرید" style="button" color="blue"]

1410- نمونه سوالات استخدامی حقوق  در مددکاری360 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31289" text="خرید" style="button" color="blue"]

1411- نمونه سوالات استخدامی نظریه های برنامه ریزی210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31293" text="خرید" style="button" color="blue"]

1412- نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی شهری در علوم اجتماعی330 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31298" text="خرید" style="button" color="blue"]

1413- نمونه سوالات استخدامی ریاضیات پایه رشته علوم اجتماعی175 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31303" text="خرید" style="button" color="blue"]

1414- نمونه سوالات استخدامی فقر و نابرابریهای اجتماعی210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31308" text="خرید" style="button" color="blue"]

1415- نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی اوقات و فراغات210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31312" text="خرید" style="button" color="blue"]

1416-  نمونه سوالات استخدامی مقدمات مشاوره و راهنمایی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31320" text="خرید" style="button" color="blue"]

1417- نمونه سوالات استخدامی کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31324" text="خرید" style="button" color="blue"]

1418- نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی 2 رشته علوم اجتماعی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31329" text="خرید" style="button" color="blue"]

1419-نمونه سوالات استخدامی انواع کارکرد های تعاونی170 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31333" text="خرید" style="button" color="blue"]

1420- نمونه سوالات استخدامی زمینه ها و شیوه هاب همیاری در جوامع شهری و روستایی140 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31340" text="خرید" style="button" color="blue"]

1421- نمونه سوالات استخدامی سازماندهی و مدیریت در تعاونی ها120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31348" text="خرید" style="button" color="blue"]

1422- نمونه سوالات استخدامی امور مالی تعاونی ها255 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31351" text="خرید" style="button" color="blue"]

1423- نمونه سوالات استخدامی اصول اموزش و ترویج تعاونی ها120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31356" text="خرید" style="button" color="blue"]

1424- نمونه سوالات استخدامی حقوق تعاون تهیه اساسنامه و ایین نامه90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31360" text="خرید" style="button" color="blue"]

1425- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با روش های مددکاری اجتماعی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31365" text="خرید" style="button" color="blue"]

1426- نمونه سوالات استخدامی مددکاری اجتماعی گروهی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31368" text="خرید" style="button" color="blue"]

1427 -نمونه سولات استخدامی مردم شناسی فرهنگی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31373" text="خرید" style="button" color="blue"]

1428- نمونه سوالات استخدامی انحرافات و سیاست اجتماعی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31377" text="خرید" style="button" color="blue"]

1429- نمونه سوالات استخدامی اصول و اندیشه های تعاونی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31381" text="خرید" style="button" color="blue"]

1430- نمونه سوالات استخدامی سیر تحول تعاونی در ایران و جهان105 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31386" text="خرید" style="button" color="blue"]

1431- نمونه سوالات استخدامی مبانی ارتباطات جمعی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31391" text="خرید" style="button" color="blue"]

1432 -نمونه سوالات استخدامی اقتصاد خرد و کلان رشته علوم اجتماعی70 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31395" text="خرید" style="button" color="blue"]

1433- نمونه سوالات استخدامی مبانی جامعه شناسی و مفاهیک (اساسی 2 )150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31399" text="خرید" style="button" color="blue"]

1434- نمونه سوالات استخدامی توان بخشی گروه های خاص60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31403" text="خرید" style="button" color="blue"]

1435 -نمونه سوالات استخدامی  مددکاری اجتماعی با خانواده100 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31408" text="خرید" style="button" color="blue"]

1436 -نمونه سوالات استخدامی مددکاری اجتماعی جامه ای120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31412" text="خرید" style="button" color="blue"]

1437- نمونه سوالات استخدامی اعتیاد رشته علوم اجتماعی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31415" text="خرید" style="button" color="blue"]

1438- نمونه سوالات استخدامی سرپرستی در خدمات اجتماعی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31420" text="خرید" style="button" color="blue"]

1439- نمونه سوالات استخدامی توسعه پایدار رشته علوم اجتماعی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31424" text="خرید" style="button" color="blue"]

1440- نمونه سوالات استخدامی مبانی مددکاری اجتماعی رشته علوم اجتماعی80 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31428" text="خرید" style="button" color="blue"]

1441 -نمونه سوالات استخدامی مددکاری اجتماعی فردی رشته علوم اجتماعی40 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31433" text="خرید" style="button" color="blue"]

1442- نمونه سوالات استخدامی اصول توان بخشی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31439" text="خرید" style="button" color="blue"]

1443- نمونه سوالات استخدامی اصول روابط و سازمانهای بین الملل60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31452" text="خرید" style="button" color="blue"]

1444- نمونه سوالات استخدامی مبانی ارتباطات توسعه60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31462" text="خرید" style="button" color="blue"]

1445 -نمونه سوالات استخدامی روزنامه نگاری رادیویی و تلوزیونی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="31467" text="خرید" style="button" color="blue"]

1446- نمونه سوالات استخدامی گرافیک و صفحه ارایی در مسیر مطبوعات40 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32081" text="خرید" style="button" color="blue"]

1447- نمونه سوالات استخدامی ارتش و سیاست180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32087" text="خرید" style="button" color="blue"]

1448- نمونه سوالات استخدامی اصول روابط بین الملل یک210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32093" text="خرید" style="button" color="blue"]

1449- نمونه سوالات استخدامی اصول روابط بین الملل دو210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32097" text="خرید" style="button" color="blue"]

1450- نمونه سوالات استخدامی اندیشه سیاسی در ایران و اسلام60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32101" text="خرید" style="button" color="blue"]

1451- نمونه سوالات استخدامی انقلاب ایران در رشته علوم سیاسی130 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32107" text="خرید" style="button" color="blue"]

1452- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحول دولت در اسلام210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32112" text="خرید" style="button" color="blue"]

1453- نمونه سوالات استخدامی تاریخ روابط بین الملل از 1871 تا 1945 میلادی190 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32117" text="خرید" style="button" color="blue"]

1454- نمونه سوالات استخدامی تاریخ روابط خارجی ایران از شهریور 1320 تا 1357شمسی340 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32121" text="خرید" style="button" color="blue"]

1455- نمونه سوالات استخدامی تاریخ روابط ایران از قاجاریه تا 1320شمسی205 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32125" text="خرید" style="button" color="blue"]

1456-  نمونه سوالات استخدامی تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228 تا 1320شمسی230 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32129" text="خرید" style="button" color="blue"]

1457- نمونه سوالات استخدامی تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1320 تا 1357شمسی365 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32134" text="خرید" style="button" color="blue"]

1458- نمونه سوالات استخدامی جنبش های اسلامی معاصر210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32138" text="خرید" style="button" color="blue"]

1459- نمونه سوالات استخدامی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32143" text="خرید" style="button" color="blue"]

1460- نمونه سوالات استخدامی حقوق بین الملل اسلامی180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32146" text="خرید" style="button" color="blue"]

1461- نمونه سوالات استخدامی حقوق بین الملل خصوصی300 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32158" text="خرید" style="button" color="blue"]

1462 -نمونه سوالات استخدامی خلیج فارس و مسائل ان210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32162" text="خرید" style="button" color="blue"]

1463- نمونه سوالات استخدامی دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32167" text="خرید" style="button" color="blue"]

1464- نمونه سوالات استخدامی روش تحقیق در علوم سیاسی150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32176" text="خرید" style="button" color="blue"]

1465 - نمونه سوالات استخدامی سیاست خارجه قدرت های بزرگ180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32180" text="خرید" style="button" color="blue"]

1466- نمونه سوالات استخدامی سیاست و حکومت در خاورمیانه270 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32184" text="خرید" style="button" color="blue"]

1467- نمونه سوالات استخدامی شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم400 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32190" text="خرید" style="button" color="blue"]

1468- نمونه سوالات استخدامی فن دیپلماسی و اداب کنسولی210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32202" text="خرید" style="button" color="blue"]

1469- نمونه سوالات استخدامی مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32207" text="خرید" style="button" color="blue"]

1470- نمونه سوالات استخدامی مبانی علم حقوق160 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32211" text="خرید" style="button" color="blue"]

1471- نمونه سوالات استخدامی مبانی علم سیاست410 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32215" text="خرید" style="button" color="blue"]

1472 -نمونه سوالات استخدامی متون سیاسی به زبان خارجی یک150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32219" text="خرید" style="button" color="blue"]

1473- نمونه سوالات استخدامی متون سیاسی به زبان خارجی دو180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32223" text="خرید" style="button" color="blue"]

1474- نمونه سوالات استخدامی مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم350 سوال + پاسخنامه 

[purchase_link id="32225" text="خرید" style="button" color="blue"]

1475- نمونه سوالات استخدامی مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران200 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32231" text="خرید" style="button" color="blue"]

1476- نمونه سوالات استخدامی نظام سیاسی دولت در اسلام360 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32237" text="خرید" style="button" color="blue"]

1477- نمونه سوالات استخدامی نوسازی و دگرگونی سیاسی243 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32241" text="خرید" style="button" color="blue"]

1478- نمونه سوالات استخدامی مبانی علم اقتصاد رشته علوم سیاسی40 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32245" text="خرید" style="button" color="blue"]

1479- نمونه سوالات استخدامی اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام رشته علوم سیاسی180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32249" text="خرید" style="button" color="blue"]

1480- نمونه سوالا تاستخدامی  تئوریهای انقلاب210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32253" text="خرید" style="button" color="blue"]

1481- نمونه سوالات استخدامی مسائل نظامی و استراتژیک معاصر190 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32257" text="خرید" style="button" color="blue"]

1482- نمونه سوالات استخدامی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32262" text="خرید" style="button" color="blue"]

1483- نمونه سوالات استخدامی حقوق اساسی (کلیات) رشته علوم سیاسی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32266" text="خرید" style="button" color="blue"]

1484- نمونه سوالات استخدامی حقوق اداری (کلیات ایران)150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32270" text="خرید" style="button" color="blue"]

1485- نمونه سوالات استخدامی سمینار انقلاب اسلامی ایران و بازتاب ان بر مسائل استراتژی ایران و جهان30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32275" text="خرید" style="button" color="blue"]

1486- نمونه سوالات استخدامی مبانی ارتباطات انسانی80 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32280" text="خرید" style="button" color="blue"]

1487- نمونه سوالات استخدامی تکنولوژی ارتباطی110 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32284" text="خرید" style="button" color="blue"]

1488- نمونه سوالات استخدامی نظریه های ارتباطات اجتماعی40 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32288" text="خرید" style="button" color="blue"]

1489 -نمونه سوالات استخدامی معنی شناسی در رسانه ها120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32293" text="خرید" style="button" color="blue"]

1490- نمونه سوالات استخدامی ارتباطات سیاسی رشته علوم ارتباطات اجتماعی40 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32298" text="خرید" style="button" color="blue"]

1491- نمونه سوالات استخدامی اصول روزنامه نگاری رشته علوم ارتباطات اجتماعی40 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32302" text="خرید" style="button" color="blue"]

1492 -نمونه سوالات استخدامی تحلیل محتواهای پیام های ارتباطی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32306" text="خرید" style="button" color="blue"]

1493- نمونه سوالات استخدامی ارتباطات تصویری رشته علوم ارتباطات اجتماعی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32311" text="خرید" style="button" color="blue"]

1494- نمونه سوالات استخدامی مبانی جامعه اطلاعاتی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32358" text="خرید" style="button" color="blue"]

1495- نمونه سوالات استخدامی افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32362" text="خرید" style="button" color="blue"]

1496- نمونه سوالات استخدامی ارتباطات بین المللی رشته علم ارتباطات اجتماعی140 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32367" text="خرید" style="button" color="blue"]

1497- نمونه سوالات استخدامی روزنامه نگاری عملی 1 مصاحبه مطبوعاتی50 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32372" text="خرید" style="button" color="blue"]

1498- نمونه سوالات استخدامی تاریخ مطبوعات رشته علوم ارتباطات اجتماعی80 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32377" text="خرید" style="button" color="blue"]

1499- نمونه سوالات استخدامی حقوق و ومسئولیت های روزنامه نگاری60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32382" text="خرید" style="button" color="blue"]

1500- نمونه سوالات استخدامی عکاس خبری (فتوژورنالیسم)30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32388" text="خرید" style="button" color="blue"]

1501- نمونه سوالات استخدامی حقوق و ارتباط جمعی رشته علوم ارتباطات اجتماعی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32394" text="خرید" style="button" color="blue"]

1502- نمونه سوالات استخدامی روزنامه نگاری عملی 2 گزازرش مطبوعاتی55 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32399" text="خرید" style="button" color="blue"]

1503 -نمونه سوالات استخدامی ویراستاری و مدیریت اخبار60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32403" text="خرید" style="button" color="blue"]

1504- نمونه سوالات استخدامی روزنامه نگاری تخصصی رشته علوم ارتباطات اجتماعی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32408" text="خرید" style="button" color="blue"]

1505- نمونه سوالات استخدامی مبانی ارشیو اطلاع رسانی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32415" text="خرید" style="button" color="blue"]

1506- نمونه سولات استخدامی نقدوتفسیر مقاله نویسی رشته علوم ارتباطات اجتماعی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32423" text="خرید" style="button" color="blue"]

1507- نمونه سوالات استخدامی روزنامه نگاری الکترونیکی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32430" text="خرید" style="button" color="blue"]

1508 -نمونه سوالات استخدامی اصول روابط عمومی رشته علوم ارتباطات اجتماعی40 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32442" text="خرید" style="button" color="blue"]

1509- نمونه سوالات استخدامی اصول تبلیغات بازرگانی رشته علوم ارت

[purchase_link id="32445" text="خرید" style="button" color="blue"]

1510- نمونه سوالات استخدامی اصول اقنا و تبلیغ سیاسی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32449" text="خرید" style="button" color="blue"]

1511- نمونه سوالات استخدامی ارتباط با رسانه ها رشته علوم ارتباطات اجتماعی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32453" text="خرید" style="button" color="blue"]

1512 - نمونه سوالات استخدامی روابط عمومی 1 گزارش و نگارش55 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32456" text="خرید" style="button" color="blue"]

1513- نمونه سوالات استخدامی روابط عمومی 2 انتشارات55 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32465" text="خرید" style="button" color="blue"]

1514- نمونه سوالات استخدامی مدیریت روابط عمومی رشته ارتباطات اجتماعی80 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32474" text="خرید" style="button" color="blue"]

1515- نمونه سوالات استخدامی شیوه نگارش فارسی در مطبوعات5 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32479" text="خرید" style="button" color="blue"]

1516- نمونه سوالات استخدامی طرح و برنامه ریزی روابط عمومی رشته علوم ارتباطات اجتماعی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32484" text="خرید" style="button" color="blue"]

1517- نمونه سوالات استخدامی تکنیک های روابط عمومی رشته علوم ارتباطات اجتماعی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32488" text="خرید" style="button" color="blue"]

1518- نمونه سوالات استخدامی روابط عمومی الکترونیکی رشته علوم ارتباطات اجتماعی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32492" text="خرید" style="button" color="blue"]

1519- نمونه سوالات استخدامی روانشناسی اجتماعی رشته تاریخ120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32497" text="خرید" style="button" color="blue"]

1520- نمونه سوالات استخدامی مبانی تاریخ اجتماعی ایران450 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32501" text="خرید" style="button" color="blue"]

1521- نمونه سوالات استخدامی شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران بیش از اسلام180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32509" text="خرید" style="button" color="blue"]

1522- نمونه سوالات استخدامی تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم تا 41 هجری180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32517" text="خرید" style="button" color="blue"]

1523- نمونه سوالات استخدامی قرائت متون تاریخی به زبان عربی یک210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32523" text="خرید" style="button" color="blue"]

1524- نمونه سوالات استخدامی تاریخ اروپا در قرون وسطی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32534" text="خرید" style="button" color="blue"]

1525- نمونه سوالات استخدامی تاریخ اروپا در قرون جدید240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32541" text="خرید" style="button" color="blue"]

1526- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از قرن هفتم تا دهم هجری90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32546" text="خرید" style="button" color="blue"]

1527- نمونه سوالات استخدامی قرائت متون تاریخی به زبان فارسی یک و دو 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32550" text="خرید" style="button" color="blue"]

1528- نمونه سوالات استخدامی تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام180  سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32554" text="خرید" style="button" color="blue"]

1529- نمونه سوالات استخدامی فلسفه تاریخ 270 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32558" text="خرید" style="button" color="blue"]

1530- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحولات ایران از اغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32596" text="خرید" style="button" color="blue"]

1531- نمونه سوالات استخدامی تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه420 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32609" text="خرید" style="button" color="blue"]

1532 -نمونه سوالات استخدامی تاریخ خلیج فارس و سرزمین های همجوار240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32615" text="خرید" style="button" color="blue"]پ

1533- نمونه سوالات استخدامی انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی ان300 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32619" text="خرید" style="button" color="blue"]

1534 - تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تاکنون240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32627" text="خرید" style="button" color="blue"]

1535- نمونه سوالات استخدامی مبانی تاریخ اجتماعی ایران180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32624" text="خرید" style="button" color="blue"]

1536- نمونه سوالات استخدامی جغرافیای تاریخی سرزمین های اسلامی جهان در دو قرن اخیر60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32632" text="خرید" style="button" color="blue"]

1537- نمونه سوالات استخدامی مبانی حکومت و ساخت قدرت در ایران180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32636" text="خرید" style="button" color="blue"]

1538- نمونه سوالات استخدامی تاریخ عثمانی و خاورمیانه210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32641" text="خرید" style="button" color="blue"]

1539- نمونه سوالات استخدامی تاریخ نگاری و تحول ان در درایران و جهان210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32645" text="خرید" style="button" color="blue"]

1540- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحولات ایران ازانقراض قاجاریه تا کودتای 28 مرداد 440 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32649" text="خرید" style="button" color="blue"]

1541- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تمدن های مشرق زمین210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32653" text="خرید" style="button" color="blue"]

1542- نمونه سوالات استخدامی تاریخ ایران از ایلامی ها و اریایی ها تا پایان هخامنشی 250 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32657" text="خرید" style="button" color="blue"]

1543- نمونه سوالات استخدامی تاریخ ایران و روم30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32664" text="خرید" style="button" color="blue"]

1544- نمونه سوالات استخدامی گاهشماری و تقویم150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32668" text="خرید" style="button" color="blue"]

1545- نمونه سوالات استخدامی تاریخ ایران در دوره ساسانیان300 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32678" text="خرید" style="button" color="blue"]

1546- نمونه سوالات  استخدامی قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 رشته تاریخ210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32688" text="خرید" style="button" color="blue"]

1547- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحولات ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32692" text="خرید" style="button" color="blue"]

1548- نمونه سوالات استخدامی تحولات سیاسی ایران از دوره سامانیان و ایلیخیان و غزنویان180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32698" text="خرید" style="button" color="blue"]

1549- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی از سال چهلم120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32709" text="خرید" style="button" color="blue"]

1550- نمونه سوالات استخدامی تاریخ بیزانس120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32718" text="خرید" style="button" color="blue"]

1551- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحولات ایران در دوره سلجوقیان120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32736" text="خرید" style="button" color="blue"]

1552- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تشیع 1 از اغاز قرن تا پنجم هجری120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32748" text="خرید" style="button" color="blue"]

1553- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحولات سیاسی ایران از دوره غزنویان تاخوارزم شاهیان110 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32755" text="خرید" style="button" color="blue"]

1554- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحولات سیاسی جهان واسلام از سال 227تا سطوط بغداد150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32758" text="خرید" style="button" color="blue"]

1555- نمونه سوالات استخدامی کلیات جغرافیا با تکیه بر جغرافیای ایران150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32762" text="خرید" style="button" color="blue"]

1556- نمونه سوالات استخدامی کلیات و مبانی علم تاریخ210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32769" text="خرید" style="button" color="blue"]

1557- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تشیع یک و دو90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32793" text="خرید" style="button" color="blue"]

1558- نمونه سوالات استخدامی قرائت متون تاریخی به زبان خارجی دو240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32797" text="خرید" style="button" color="blue"]

1559- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحولات در دوره حمله مغول و ایلیخیان210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32801" text="خرید" style="button" color="blue"]

1560- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحولات سیاسی در دوره صفویان250 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32806" text="خرید" style="button" color="blue"]

1561 - نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحولات سیاسی ا یران در دوره افشاریان و زندیان240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32815" text="خرید" style="button" color="blue"]

1562- نمونه سوالات استخدامی انقلاب مشروطیت و تحولات ایران تا انقراض قاجاریه300 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32823" text="خرید" style="button" color="blue"]

1563- نمونه سوالات استخدامی تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول270 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32830" text="خرید" style="button" color="blue"]

1564- نمونه سوالات استخدامی تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجار240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32834" text="خرید" style="button" color="blue"]

1565- نمونه سوالات استخدامی روش تحقیق در تاریخ رشته تاریخ180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32839" text="خرید" style="button" color="blue"]

1566- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجار240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32844" text="خرید" style="button" color="blue"]

1567- نمونه سوالات استخدامی تاریخ زندگی ائمه معصومین ع210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32852" text="خرید" style="button" color="blue"]

1568- نمونه سوالات استخدامی تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32856" text="خرید" style="button" color="blue"]

1569- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحولات سیاسی از زوال ایلیخانیان تا اغاز حکومت صفویان120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32858" text="خرید" style="button" color="blue"]

1570- نمونه سوالات استخدامی قرائت متون تاریخی به زبان فارسی یک180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32865" text="خرید" style="button" color="blue"]

1571- نمونه سوالات استخدامی تاریخ در دوره سلوکی و اشکانیان120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32873" text="خرید" style="button" color="blue"]

1572- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تشیع دو120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32946" text="خرید" style="button" color="blue"]

1573- نمونه سوالات استخدامی قرائت متون تاریخی به زبان فارسی دو150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32951" text="خرید" style="button" color="blue"]

1574-نمونه سوالات استخدامی تاریخ هنر و معماری اسلامی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32956" text="خرید" style="button" color="blue"]

1575-نمونه سوالات استخدامی فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفوی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32960" text="خرید" style="button" color="blue"]

1576-نمونه سوالات استخدامی نقد و بررسی تاذیخ ایران از سقوط ساسانیان تا اغاز خلافت عباسی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32964" text="خرید" style="button" color="blue"]

1577-نمونه سوالات استخدامی زبان خارجی یک با تکیه بر نثر متون تاریخی ارشد30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32969" text="خرید" style="button" color="blue"]

1578-نمونه سوالات استخدامی بررسی تاریخ ایران از خلافت عباسی تا سقوط بغداد ارشد30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32973" text="خرید" style="button" color="blue"]

1579-نمونه سوالات استخدامی  تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی ارشد30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32977" text="خرید" style="button" color="blue"]

1580-نمونه سوالات استخدامی نقد و بررسی تاریخ ایران از صفویان تا ظهور قاجار ارشد30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32980" text="خرید" style="button" color="blue"]

1581-نمونه سوالات استخدامی ایران در عهد قاجاریه با تکیه برمناسبات خارجی و نهضت مشروطه30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32984" text="خرید" style="button" color="blue"]

1582-نمونه سوالات استخدامی بررسی جنبش های مردمی یکصد ساله اخیر بطور خاص انقلاب اسلامی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32989" text="خرید" style="button" color="blue"]

1583-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد شهری500 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33001" text="خرید" style="button" color="blue"]

1584-نمونه سوالات استخدامی اکولوژی شهری مخاطراتی انسانی240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="32994" text="خرید" style="button" color="blue"]

1585-نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی حمل و نقل شهری300 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33004" text="خرید" style="button" color="blue"]

1586-نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی منطقه ای390 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33008" text="خرید" style="button" color="blue"]

1587-نمونه سوالات استخدامی توسعه پایدار شهری210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33015" text="خرید" style="button" color="blue"]

1588-نمونه سوالت استخدامی جامعه شناسی شهری390 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33021" text="خرید" style="button" color="blue"]

1589- نمونه سوالات استخدامی جغرافیای شهر های کوچک و میانی210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33565" text="خرید" style="button" color="blue"]

1590- نمونه سوالات استخدامی جغرافیای طبیعی ایران120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33570" text="خرید" style="button" color="blue"]

1591- نمونه سوالات استخدامی ژئومورفولوژی شهری120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33577" text="خرید" style="button" color="blue"]

1592- نمونه سوالات استخدامی شهرها و شهرک های جدید180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33581" text="خرید" style="button" color="blue"]

1593- نمونه سوالات استخدامی کاربرد امار و احتمالات در برنامه ریزی شهری150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33586" text="خرید" style="button" color="blue"]

1594- نمونه سوالات استخدامی کارگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33592" text="خرید" style="button" color="blue"]

1595- نمونه سوالات استخدامی مبانی جغرافیای اقتصادی180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33601" text="خرید" style="button" color="blue"]

1596- نمونه سوالات استخدامی مدیریت شهری180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33608" text="خرید" style="button" color="blue"]

1597- نمونه سوالات استخدامی مدیریت عمران90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33613" text="خرید" style="button" color="blue"]

1598- نمونه سوالات استخدامی نوسازی و به سازی شهر150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33617" text="خرید" style="button" color="blue"]

1599- نمونه سوالات استخدامی قوانین تطبیقی اداره شهرها150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33621" text="خرید" style="button" color="blue"]

1600- نمونه سوالات استخدامی هیدرولوژی شهری120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33625" text="خرید" style="button" color="blue"]

1601- نمونه سوالات استخدامی ریاضات دو رشته جغرافی120 سوال + پاسخنامه 

[purchase_link id="33678" text="خرید" style="button" color="blue"]

1602-نمونه سوالات استخدامی کاربرد کامپیوتر در اقلیم شناسی150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33688" text="خرید" style="button" color="blue"]

1603-نمونه سوالات استخدامی روش تحقیق در مطالعات شهری150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33695" text="خرید" style="button" color="blue"]

1604-نمونه سوالات استخدامی مبانی برنامه ریزی شهری30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33699" text="خرید" style="button" color="blue"]

1605-نمونه سوالات استخدامی تاریخ علم برنامه ریزی شهری90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33703" text="خرید" style="button" color="blue"]

1606-نمونه سوالات استخدامی تفسیر نقه های موضوعی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33707" text="خرید" style="button" color="blue"]

1607-نمونه سوالات استخدامی جغرافیای روستایی مبانی و ایران120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33711" text="خرید" style="button" color="blue"]

1608-نمونه سوالات استخدامی توانایی های محیطی در برنامه ریزی های شهری90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33715" text="خرید" style="button" color="blue"]

1609-نمونه سوالات استخدامی تفسیر و کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33719" text="خرید" style="button" color="blue"]

1610-نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی فضای سبز شهری90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33723" text="خرید" style="button" color="blue"]

1611- نمونه سوالات استخدامی روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33727" text="خرید" style="button" color="blue"]

1612-نمونه سوالات استخدامی متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه دو120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33731" text="خرید" style="button" color="blue"]

1613-نمونه سوالات استخدامی امار و احتمالات یک رشته جغرافیا120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33739" text="خرید" style="button" color="blue"]

1614-نمونه سوالات استخدامی امار و احتمالات رشته اب و هواشناسی و جغرافیا90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33742" text="خرید" style="button" color="blue"]

1615-نمونه سوالات استخدامی روش تحقیق رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33746" text="خرید" style="button" color="blue"]

1616-نمونه سوالات استخدامی gisدو در برنامه ریزی روستایی شهری و منطقه ای30 سوال + پاسخنامه 

[purchase_link id="33750" text="خرید" style="button" color="blue"]

1617-نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33754" text="خرید" style="button" color="blue"]

1618-نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی فضای بین شهری30سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33758" text="خرید" style="button" color="blue"]

1619-نمونه سوالات استخدامی کاربرد Gis در برنامه ریزی شهری60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33762" text="خرید" style="button" color="blue"]

1620-نمونه سوالات استخدامی تکنیک های پیش بینی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33767" text="خرید" style="button" color="blue"]

1621-نمونه سوالات استخدامی روش های تحقیق در اب و هواشناسی ارشد30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33771" text="خرید" style="button" color="blue"]

1622-نمونه سوالات استخدامی مکتب ها و نظریه ها در جغرافیای ارشد30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33781" text="خرید" style="button" color="blue"]

1623-نمونه سوالات استخدامی طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی ارشد30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33799" text="خرید" style="button" color="blue"]

1624-نمونه سوالات استخدامی سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33803" text="خرید" style="button" color="blue"]

1625-نمونه سوالات استخدامی روش ها و فنون تصمیم گیری ارشد30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33807" text="خرید" style="button" color="blue"]

1626-نمونه سوالات استخدامی نظریه ها و رویکردها و تجارب به سازی و نو سازی شهر30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33811" text="خرید" style="button" color="blue"]

1627-نمونه سوالات  استخدامی برنامه ریزی بافت های فرسوده و مسئله دار شهری در ایران30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33815" text="خرید" style="button" color="blue"]

1628-نمونه سوالات استخدامی سیاست های توسعه مسکن شهری در ایران30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33819" text="خرید" style="button" color="blue"]

1629-نمونه سوالات استخدامی کاربرد امار و سیستم های اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33826" text="خرید" style="button" color="blue"]

1630-نمونه سوالات استخدامی ژئومورفولوژی ایران300 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33829" text="خرید" style="button" color="blue"]

1631 - نمونه سوالات استخدامی جغرافیای کواترنر120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33898" text="خرید" style="button" color="blue"]

1632- نمونه سوالات استخدامی پایان ترم حفاظت خاک120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33902" text="خرید" style="button" color="blue"]

1633- نمونه سوالات استخدامی پاین ترم جغرافیای ناحیه ای ایران یک90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33907" text="خرید" style="button" color="blue"]

1634-نمونه سوالات استخدامی پایان ترم اقلیم شناسی کاربردی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33911" text="خرید" style="button" color="blue"]

1635- نمونه سوالات استخدامی روانشناسی دینامیک150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33915" text="خرید" style="button" color="blue"]

1636- نمونه سوالات استخدامی ابخیزداری180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33919" text="خرید" style="button" color="blue"]

1637- نمونه سوالات استخدامی میکروکلیماتولوژی مقدماتی150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33924" text="خرید" style="button" color="blue"]

1638- نمونه سوالات استخدامی جغرافیاغی انسانی ایران یکم150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33927" text="خرید" style="button" color="blue"]

1639- نمونه سوالات استخدامی ژئومورفولوژی اقلیمی220 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33931" text="خرید" style="button" color="blue"]

1640- نمونه سوالات استخدامی اقلیم شناسی دینامیک رشته اب و هوا شناسی180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33936" text="خرید" style="button" color="blue"]

1641- نمونه سوالات استخدامی امار و احتمالات 2 کاربرد امار در جغرافیا550 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33940" text="خرید" style="button" color="blue"]

1642- نمونه سوالات استخدامی مبانی اقلیم شناسی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33944" text="خرید" style="button" color="blue"]

1643- نمونه سوالات استخدامی جغرافیای کوچ نشینی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33948" text="خرید" style="button" color="blue"]

1644- نمونه سوالات استخدامی نقشه برداری 2 تکمیلی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33953" text="خرید" style="button" color="blue"]

1645- نمونه سوالات استخدامی جنگل و مرتع و مسائل ان در ایران90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33957" text="خرید" style="button" color="blue"]

1646- نمونه سوالات استخدامی ژئومولوژی کاربردی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33961" text="خرید" style="button" color="blue"]

1647- نمونه سوالات استخدامی تکنیک ترسیم نقشه های مورفولوژی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33965" text="خرید" style="button" color="blue"]

1648- نمونه سوالات استخدامی مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33969" text="خرید" style="button" color="blue"]

1649- نمونه سوالات استخدامی جغرافیای انسانی ایران دو150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33974" text="خرید" style="button" color="blue"]

1650- نمونه سوالات استخدامی تفسیر نقشه های توپو.وگرافی و زمین شناسی55 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33978" text="خرید" style="button" color="blue"]

1651- نمونه سوالات استخدامی نقشه ها و نمودارهای اقلیمی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33982" text="خرید" style="button" color="blue"]

1652- نمونه سوالات استخدامی مبانی جغرافیای اقتصادی 2 صنعت حمل و نقل واتر120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33986" text="خرید" style="button" color="blue"]

1653- نمونه سوالات استخدامی کاربرد اقلیم و برنامه ریزی شهری و ناحیه ای و اقلیم شناسی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33990" text="خرید" style="button" color="blue"]

1654- نمونه سوالات استخدامی متون تخصصی رشته جغرافیای طبیعی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33994" text="خرید" style="button" color="blue"]

 

1655- نمونه سوالات استخدامی اکوسیستم های محیطی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34111" text="خرید" style="button" color="blue"]

1656- نمونه سوالات استخدامی روش های اقلیم شناسی و تهیه و تفسیر نقشه های اقلیمی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34114" text="خرید" style="button" color="blue"]

1657- نمونه سوالات استخدامی کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی gis  در مطالعات محیطی 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34119" text="خرید" style="button" color="blue"]

1658- نمونه سوالات استخدامی هیدرولوژی اب های سطحی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34123" text="خرید" style="button" color="blue"]

1659- نمونه سوالات استخدامی میکروکلیماتولوژی پیشرفته30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34127" text="خرید" style="button" color="blue"]

1660- نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی محیطی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34132" text="خرید" style="button" color="blue"]

1661- نمونه سوالات استخدامی نواحی اقلیمی ایران و توانایی های محیطی انها30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34137" text="خرید" style="button" color="blue"]

1662- نمونه سوالات استخدامی اقلیم و بحران های محیطی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34142" text="خرید" style="button" color="blue"]

1663 - نمونه سوالات استخدامی کاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34147" text="خرید" style="button" color="blue"]

1664- نمونه سوالات استخدامی واحد های ژئو مورفولوژی ایران30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34153" text="خرید" style="button" color="blue"]

1665 - نمونه سوالات استخدامی کاربرد امارو احتمالات در اقلیم شناسی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34157" text="خرید" style="button" color="blue"]

1666- نمونه سوالات استخدامی متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی یک90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34161" text="خرید" style="button" color="blue"]

1667- نمونه سوالات استخدامی اقتصاد روستایی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34165" text="خرید" style="button" color="blue"]

1668- نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی شهری در ایران180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34169" text="خرید" style="button" color="blue"]

1669- نمونه سوالات استخدامی کارتوگرافی نقشه کشی150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34173" text="خرید" style="button" color="blue"]

1670- نمونه سوالات استخدامی اداره کتابخانه120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34178" text="خرید" style="button" color="blue"]

1671- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با صنعت چاپ و نشر60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34194" text="خرید" style="button" color="blue"]

1672- نمونه سوالات استخدامی متون اختصاصی انگلیسی دو210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34198" text="خرید" style="button" color="blue"]

1673- نمونه سوالات استخدامی متون اختصاصی عربی دو150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34202" text="خرید" style="button" color="blue"]

1674- نمونه سوالات استخدامی مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی رشته کتابداری60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34206" text="خرید" style="button" color="blue"]

1675- نمونه سوالات استخدامی متون اختصاصی فرانسه دو60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34210" text="خرید" style="button" color="blue"]

1676- نمونه سوالات استخدامی جغرافیای شهری  و روستا شناسی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34216" text="خرید" style="button" color="blue"]

1677 -نمونه سوالات استخدامی روانشناسی اجتماعی رشته کتابداری60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34222" text="خرید" style="button" color="blue"]

1678- نمونه سوالات استخدامی مرجع روانشناسی عمومی فارسی و عربی50 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34233" text="خرید" style="button" color="blue"]

1679- نمونه سوالات استخدامی مرجع شناسی عمومی لاتین50 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34237" text="خرید" style="button" color="blue"]

1680- نمونه سوالات استخدامی متون اختصاصی عربی یک رشته کتابداری60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34243" text="خرید" style="button" color="blue"]

1681- نمونه سوالات استخدامی اماده سازی و تنظیم مواد50 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34252" text="خرید" style="button" color="blue"]

1682- نمونه سوالات استخدامی ایین نگارش علمی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34258" text="خرید" style="button" color="blue"]

1683- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تمدن رشته کتابداری30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34264" text="خرید" style="button" color="blue"]

1684- نمونه سوالات استخدامی سازماندهی مواد 3 فهرست نویسی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34268" text="خرید" style="button" color="blue"]

1685- نمونه سوالات استخدامی حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه ای60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34278" text="خرید" style="button" color="blue"]

1686- نمونه سوالات استخدامی کتابخانه های اموزشگااهی و توسعه و یادگیری120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34285" text="خرید" style="button" color="blue"]

1687- نمونه سوالات استخدامی مرجع شناسی علوم اسلامی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34290" text="خرید" style="button" color="blue"]

1688- نمونه سوالات استخدامی امار و احتمال مقدماتی رشته کتابداری30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34297" text="خرید" style="button" color="blue"]

1689- نمونه سوالات استخدامی متون اختصاصی انگلیسی یک رشته کتابداری30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34304" text="خرید" style="button" color="blue"]

1690- نمونه سوالات استخدامی متون اختصاصی فرانسه یک رشته کتابداری30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34312" text="خرید" style="button" color="blue"]

1691 - طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34319" text="خرید" style="button" color="blue"]

1692- نمونه سوالات استخدامی  تاریخ علوم رشته کتابداری و اطلاع رسانی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34321" text="خرید" style="button" color="blue"]

1693- نمونه سوالات استخدامی سازماندهی مواد 3 رده بندی کنگره85 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34329" text="خرید" style="button" color="blue"]

1694- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با کتب تفسیر قران30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34333" text="خرید" style="button" color="blue"]

1695- نمونه سوالات استخدامی کتابخانه و کتابداری70 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34337" text="خرید" style="button" color="blue"]

1696- نمونه سوالات استخدامی مجموعه سازی یک30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34341" text="خرید" style="button" color="blue"]

1697- نمونه سوالات استخدامی اماده سازی و تنظیم مواد دو25 سوال

[purchase_link id="34345" text="خرید" style="button" color="blue"]

1698 -نمونه سوالات استخدامی اصول کار مرجع150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34349" text="خرید" style="button" color="blue"]

1699- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با نسخه های خطی و اثار کم یاب90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34353" text="خرید" style="button" color="blue"]

1700- نمونه سوالات استخدامی مقدمات ارشیو150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34357" text="خرید" style="button" color="blue"]

1701- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با علم سنجی180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34525" text="خرید" style="button" color="blue"]

1702- نمونه سوالات استخدامی  کتاب خانه های عمومی و توسعه فرهنگی150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34529" text="خرید" style="button" color="blue"]

1703- نمونه سوالات استخدامی زبان شناسی کاربردی180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34533" text="خرید" style="button" color="blue"]

1704- نمونه سوالات استخدامی مدیریت کتابخانه ها و مراکر اطلاعاتی280 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34537" text="خرید" style="button" color="blue"]

1705- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با مدیریت دانش150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34541" text="خرید" style="button" color="blue"]

1706- نمونه سوالات استخدامی اخلاق حرفه ای120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34545" text="خرید" style="button" color="blue"]پ

1707- نمونه سوالات استخدامی تاریخ علوم رشته علم اطلاعات و دانش شناسی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34549" text="خرید" style="button" color="blue"]

1709- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات100 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34557" text="خرید" style="button" color="blue"]

1710- نمونه سوالات استخدامی متون اختصاصی انگلیسی سه90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34561" text="خرید" style="button" color="blue"]

1711- نمونه سوالات استخدامی کتابخانه های تخصصی و توسعه اهداف سازمانی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34565" text="خرید" style="button" color="blue"]

1712- نمونه سوالات استخدامی کتاب خانه های دانشگاهی و توسعه علمی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34571" text="خرید" style="button" color="blue"]

1713- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با تاریخ ادبیات ایران150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34576" text="خرید" style="button" color="blue"]

1714- نمونه سوالات استخدامی مبانی علوم رایانه120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34580" text="خرید" style="button" color="blue"]

1715 - نمونه سوالات استخداماتی واژه پردازی فارسی و لاتین90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34584" text="خرید" style="button" color="blue"]

1716- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با ویراستاری و نثر120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34588" text="خرید" style="button" color="blue"]

1717- نمونه سوالات استخدامی تاریخ عمومی فلسفه120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34592" text="خرید" style="button" color="blue"]

1718- نمونه سوالات استخدامی سازماندهی مواد دو رده بندی دیویی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34599" text="خرید" style="button" color="blue"]

1719- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تمدن علم اطلاعات و دانش شناسی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34605" text="خرید" style="button" color="blue"]

1720- نمونه سوالات استخدامی امار برای کتابداران120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34608" text="خرید" style="button" color="blue"]

1721- نمونه سوالات استخدامی متون اختصاصی انگلیسی 1 رشته علم اطلاعات و دانش شناسی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34612" text="خرید" style="button" color="blue"]

1722- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با تاریخ ادبیات جهان150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34616" text="خرید" style="button" color="blue"]

1723- نمونه سوالات استخدامی تاریخ ادیان90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34621" text="خرید" style="button" color="blue"]

1724- نمونه سوالات استخدامی مرجع شناسی اختصاصی85 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34626" text="خرید" style="button" color="blue"]

1725- نمونه سوالات استخدامی مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34631" text="خرید" style="button" color="blue"]

1726- نمونه سوالات استخدامی ساختمان و تجهیزات کتابخانه120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34635" text="خرید" style="button" color="blue"]

1727- نمونه سوالات استخدامی مواد سمعی و بصری60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34643" text="خرید" style="button" color="blue"]

1728- نمونه سوالات استخدامی خدمات عمومی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34651" text="خرید" style="button" color="blue"]

1729- نمونه سوالات استخدامی فراهم اوری و توسعه مجموعه120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34657" text="خرید" style="button" color="blue"]

1730- نمونه سوالات استخدامی مقدمه ای بر کتابداری و اطلاع رسانی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34663" text="خرید" style="button" color="blue"]

1731- نمونه سوالات استخدامی مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان140 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34670" text="خرید" style="button" color="blue"]

1732-  نمونه  سوالات استخدامی مقدمه ای بر روابط عمومی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34677" text="خرید" style="button" color="blue"]

1733- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با مطبوعات و رسانه ها120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34687" text="خرید" style="button" color="blue"]

1734- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با اطلاعات و ارتباطات120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34693" text="خرید" style="button" color="blue"]

1735- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با نرم افزار های کتابخانه ای30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34697" text="خرید" style="button" color="blue"]

1736- نمونه سوالات استخدامی کتابخانه و توسعه پایدار120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34701" text="خرید" style="button" color="blue"]

1737- نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی اوقات فراغت و مطالعه رشته علم اطلاعات و دانش شناسی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34706" text="خرید" style="button" color="blue"]

1738- نمونه سوالات استخدامی متون اختصاصی انگلیسی 3 رشته علم اطلاعات و دانش شناسی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34711" text="خرید" style="button" color="blue"]

1739 - نمونه سوالات استخدامی سازماندهی رایانه ای من

[purchase_link id="34715" text="خرید" style="button" color="blue"]

1740 -نمونه سوالات استخدامی مدیریت نشریات ادواری85 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34719" text="خرید" style="button" color="blue"]

1741- نمونه سوالات استخدامی مبانی و روش های اموزش سواد اطلاعات75 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34723" text="خرید" style="button" color="blue"]

1742- نمونه سوالات استخدامی تحقیق مقدماتی در کتابداری و اطلاع رسانی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34794" text="خرید" style="button" color="blue"]

1743- نمونه سوالات استخدامی نمایه سازی کتاب70 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34867" text="خرید" style="button" color="blue"]

1744- نمونه سوالات استخدامی سازمان دهی مواد1 فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی50 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34871" text="خرید" style="button" color="blue"]

1745- نمونه سوالات استخدامی اطلاعات و انتشارات دولتی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34875" text="خرید" style="button" color="blue"]

1746 -نمونه سوالات استخدامی سیستم های اطلاعاتی مدیریت مقدماتی.30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34879" text="خرید" style="button" color="blue"]

1747- نمونه سوالات استخدامی مبانی ارتباط شناسی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34884" text="خرید" style="button" color="blue"]موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۴/۱۲
مهناز افشاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی