دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

بسمه تعالی
» آگهی پذیزش نیزو به صورت شزکتی دانشکده علوم پششکی و خدمات بهداشتی درمانی سیزجان «

تا حوذ سپاس ت دسگا ایضد ه اٌى ،دا طًىذ ػل مَ پضضىی خٍذهات ت ذْاضتی دسها یً سیشجاى دس ساستای تىویل یًش اٍّای
53/1/ 975 /د ها سَ 5 / ه سَد یًاص پایگا اّی ا سٍطاسً پیص تیواسستا یً ) 111 ( ، دس ظًش داسد ت است اٌد هج صَ ضاواس 3733
هؼا تًٍ هحتشم ت سَؼ هذیشیت ه اٌتغ صٍاست ت ذْاضت، دسهاى آه صَش پضضاىی تؼاذاد 4 فًاش اص اراشاد اٍجاذ ضاشایظ سا
اصعشیک تشگضاسی آصه ىَ هػاحث ت غ سَت ضشوتی تا دس ظًش گشرتی ضشایظ ه ذٌسج دس جذ لٍ ریل تىاسگیشی وًایذ:
جدول مشاغل مورد نیاس
ػ اٌَى ضغل تؼذاد سی)سال( ج سٌیت ضشایظ احشاص
ر سَیت پضضىی
4
07 97 هشد -
داسا ت دَى هذسن واسض اٌس پشستاسی
داسا ت دَى هذسن واسض اٌس ر سَیت پضضىی
داسا ت دَى هذسن واسداى ر سَیت پضضىی
داسا ت دَى هذسن واسض اٌس ضَّثشی
قابل توجه داوطلبان گزامی
ثثت اًم آصه ىَ غشراً تػ سَت الىتش یًٍىی ٍ ه حٌػشاً اص عشیک سایت دا طًىذ ػل مَ پضضىی سیشجاى ت آدسس http://sirums.ac.ir دس لسوت ساها ثثت اًم درتش واسآرش ی یٌ ا جًام هی ض دَ، ثثت اًم اًْیی هٌَ ط تِ ا جًام
ولیِ هشاحل ٍ دسیارت وذ س گّیشی اص ساهاًِ هی تاضذ .
تزوش :1 وذ س گّیشی دس توام هشاحل ثثت اًم آصه ىَ ٍ جزب یًش ه سَد یًاص ت دَ ،ُ لزا دس حفظ ٍ گً ذْاسی آى دلت لاصم غ سَت
گیشد .
: تزوش 9 شّگًَِ اعلاع سسا یً دسخػ ظَ آصه ىَ، اص عشیک سایت دا طًىذ ػل مَ پضضىی سیشجاى ت دَُ ٍ دا عٍلثاى اعلاػات
ه سَد یًاص خ دَ سا تذیی عشیک دسیارت خ اَ ذٌّ وشد .
ضشایظ ػو هَی :
1 داضتی - تاتؼیت ظًام جو سَْی اسلاهی ایشاى.
-9 اػتماد تِ دیی هثیی اسلام یا یىی اص ادیاى ض اٌختِ ضذُ دسلا ىًَ اساسی جو سَْی اسلاهی ایشاى.
- 3 التضام تِ لا ىًَ اساسی جو سَْی اسلاهی ایشاى.
- 4 داضتی واست پایاى خذهت ظٍیفِ ػو هَی یا هؼاریت دائن اص خذهت.
.1 داضتی سلاهت جسوا یً ٍ س اٍ یً ٍ ت اَ اًیی تشای ا جًام واسی وِ تِ خذهت گشرتِ هی ض ذًَ تِ تاییذ هشاوض عة واس ٍ هشاوض
ه سَد تاییذ دا طًىذُ ػل مَ پضضىی سیشجاى.
-2 ذًاضتی اػتیاد تِ دخا یًات، ه اَدهخذس ٍ س اٍ گًشداى.
-3 ذًاضتی ساتمِ هحى هَیت جضایی ه ثَش.
- 8 ذًاضتی ا فًػال اص خذهت ٍ یا ػذم اخشاج ت سَظ دستگا اّْ ٍ ه سَسات د لٍتی.
-5 دا عٍلثاى ثًایذ اص جولِ ارشادی تاض ذٌ وِ تِ ه جَة آساء هشاجغ لضائی ٍ ریػلاح، اص خذهات د لٍتی ه غٌ ضذُ تاض ذٌ.
-17 دا عٍلثاى ثًایذ اص هستخذهیی سسوی، ثاتت ٍ پیوا یً سایش دستگا اّْی د لٍتی ٍ یا تاص طًستِ ٍ تاصخشیذ خذهت آ اًْ
تاض ذٌ .

ضشایظ اختػاغی:
-1 داضتی حذالل 97 سال سی توام ٍ حذاوثش 07 سال توام تا آخشیی س صٍ ثثت اًم .
9 داضتی - هذسن تحػیلی هشتثظ تا سضتِ ضغلی ) هغاتک جذ لٍ هطاغل ه سَد یًاص(.
-3 داضتی گ اَ یّ اٌهِ ) ب 9 هخػ ظَ سا ذًٌگی آهث لَاسً ( ٍ یا تؼ ذْ هث یٌ تش اخز گ اَ یّ اٌهِ ب 2 ظشف سِ هاُ تؼذ اص ضش عٍ تِ
واس.
ىًتِ : هطو لَیی لا ىًَ خذهت پضضىاى ٍ پیشاپضضىاى هی تایست داسای هؼاریت یا گ اَ یّ پایاى ا جًام عشح خذهت
هشت عَِ تاض ذٌ .
) هطو لَیی خذهت پضضىاى ٍ پیشاپضضىاى سضتِ اّی اجثاسی وِ دس حیی ا جًام خذهت سّت ذٌ هجاص تِ ضشوت دس آصه ىَ وًی
تاض ذٌ (
تثػشُ : دس خػ ظَ دا عٍلثا یً و سًثت ت توذیذ یا تذا مٍ عشح آ اًى الذام ضذ است، یًاصی تِ اسائِ گ اَ یّ پایاى عشح
ذًاضتِ ٍ اسسال گ اَ یّ اضتغال تِ عشح ای گًٌَِ ارشاد وفایت هی وًایذ . ضو اٌ هطو لَیی هزو سَهیت اَ ذًٌ تا اسائِ گ اَ یّ هشت عَِ
دس آصه ىَ ضشوت وًای ذٌ . دس غ سَت پزیشش هت ؼْذ تِ اسائِ گ اَ یّ پایاى عشح هذت ا جًام خذهت هی تاض ذٌ .
تزوش : هلان ػول تشای تاسیخ گ اَ یّ رشاغت اص تحػیل، هؼاریت دائن، پایاى خذهت ظًام ظٍیفِ ٍ تاسیخ پایاى عشح یًش یٍ
ا سًا یً،آخشیی س صٍ ثثت اًم هی تاضذ .
س وْیِ اّ:
- س وْی 91 % ایثاسگشی:
اص ول س وْی هج صَ جزب، 37 % ت پزیشش ایثاسگشاى تش اساس هاد 91 لا ىًَ جاهغ خذهات سسا یً ت ایثاسگشاى دس شّ
آصه ىَ استخذاهی ت ضشح ریل اختػاظ هی یاتذ:
91 % اص س وْی ت تشتیة وًش تشتش ت ارشاد صیش تؼلک هی گیشد:
جا ثًاصاى آصادگاى
رشص ذًاى وّسشاى ض ذْا
رشص ذًاى وّسشاى جا ثًاصاى 91 % تالاتش
رشص ذًاى وّسشاى آصادگاى یه سال تالاتش اص یه سال اساست
خ اَ شّ تشادس ض یْذ
- س وْی 1% ایثاسگشی:
1% اص س وْی ایثاسگشی ت تشتیة وًش تشتش ت ارشاد صیش تؼلک هی گیشد:
سصه ذٌگاى تا ساتم حذالل 2ها حض سَ دا عٍلثا دس جث اّ وّسش رشص ذًاى آى اّ
% رشص ذًاى جا ثًاصاى صیش 91
رشص ذًاى آصادگاى صیش یه سال اساست
تثػش :ُ هطو لَیی ایی س وْی اّ ت ضشط داسا ت دَى اص ضشایظ ه ذٌسج دس آگ یْ وسة حذ ػًاب لاصم، اص عشیک سلاتت تا ولی هطو لَیی ایی س وْی اّ دس دا طًىذ )ت تشتیة وًش هىتسث (ِ، اص س وْی هزو سَ تشخ سَداس خ اَ ذٌّ ت دَ.
تزوش: ولی ضشوت و ذٌٌگاى س وْی ایثاسگشی، حتی دس غ سَت داضتی واست ض اٌسایی ت یٌاد ض یْذ اه سَ ایثاسگشاى، هلضم ت اخز اٍسائ گ اَ یّ اص ساصها اًْی هجاص غادس و ذٌٌ گ اَ یّ هی تاض ذٌ.
- س وْی آصاد:
ولی س وْی تالیوا ذً هج صَ، پس اص وسش س وْی اّی ایثاسگشاى ت دا عٍلثاى ضشوت و ذٌٌ دس غ سَت تشخ سَداسی اص ضشایظ
ه ذٌسج دس آگ یْ وسة حذ ػًاب وًش ت تشتیة وًش تشتش اختػاظ خ اَ ذّ یارت.
ضشایظ هؼاریت س یٌ:
ه اَسد ریل ت ضشط اسائ تأییذی اّی هؼتثش، حسة ه سَد اص ضشط س یٌ هؼاف یا ت حذاوثش سی همشس اضار خ اَ ذّ ضذ :
الف: جا ثًاصاى، آصادگاى، رشص ذًاى وّسش ض ذْا، رشص ذًاى وّسش جا ثًاصاى 91 دسغذ ت تالا، رشص ذًاى وّسش آصادگاى و حذالل یه سال تالاتش ساتم اساست داس ذً سصه ذٌگاى تا ساتم حذالل ضص ها حض سَ دا عٍلثا دس جث اص ضش ط حذاوثش
سی هؼاف هی تاض ذٌ .
ب: ارشاد خا اًَد هؼظن ض ذْا )ضاهل پذس، هادس، خ اَ شّ تشادس(تا هیضاى 1سال.
ج: سصه ذٌگاى داسای ووتش اص ضص ها ساتم حض سَ دا عٍلثا دس جث ،ِْ ت هیضاى هذت حض سَ دس جث .
ت: هذت خذهت سشتاصی ه ذٌسج دس واست پایاى خذهت ت حذاوثش سی همشس اضار خ اَ ذّ ضذ.
ث: دا عٍلثا یً و عشح خذهت یًش یٍ ا سًا یً) اختیاسی یا دس لالة توذیذ عشح ( سا ت است اٌد لا ىًَ خذهت پضضىاى پیشاپضضىاى ا جًام داد ا ذً ت هیضاى ا جًام خذهت ر قَ ت حذاوثش سی همشس اضار خ اَ ذّ ضذ.
ه لْت ثثت اًم:
- / 54 لغایت 0 /1/ 1 هتماضیاى اٍجذ ضشایظ، هی ت اَ ذًٌ اص تاسیخ 92 6 54 ت سایت دا طًىذ ػل مَ پضضىی سیشجاى ت /
آدسس http://sirums.ac.ir هشاجؼ دس لسوت ساها ثثت اًم درتش واسآرش ی یٌ الذام ت ثثت اًم وًای ذٌ.
9 ثثت اًم ه طٌَ ت تىویل ولی هشاحل دسیارت وذ س گّیشی اص ساها هی تاضذ. -
3 ت ثثت اًم اًلع تشتیة اثش داد خً اَ ذّ ضذ، لزا ارشاد دس تىویل رشه اْی هشت عَ دلت لاصم سا ت ػول آ سٍ ذً. -
0 دا عٍلة تا تىویل ثثت اًم ضشوت دسآصه ىَ غشاحتا تػ سَت وتثی تا ػلن واهل الشاس، ت آگا یّ اص هفادآگ یْ ثثت اًم -
وً دَ است حٍک یّچگ اػتشاضی خً اَ ذّ داضت.
حًَُ پزیشش دا عٍلثاى ٍ اػلام تًیجِ :
ولیات :

الف : تؼییی حذ ػًاب لاصم تشای وًش تش هث اٌی وسة حذالل 17 دسغذ هیا گًیی اهتیاص س فًش داسای تالاتشیی اهتیاص آصه ىَ
خ اَ ذّ ت دَ.
تثػش 1 ارشاد ضشوت و ذٌٌ س وْی 91 % ایثاسگشی )ت استث اٌء خ اَ شّ تشادس ض یْذ( اص ضشط تؼییی حذ ػًاب هؼاف هی -
تاض ذٌ ا تًخاب ایی ارشاد تشاساس وًش تشتش دس تیی خ دَ ت سلاتت هی پشداص ذً .
تثػش 9 دس غ سَت ػذم تاهیی یًش اٍّی ه سَد یًاص هوىی است حسة ظًش دا طًىذ حذ ػًاب وًش آصه ىَ تا تىویل ظشریت -
وا صّ داد ض دَ.
ب : اػلام ر شْست پزیشرت ضذگاى هشحل ا ل تش اساس وًش تشتش حذاوثش تا د تشاتش ظشریت ج تْ غحت ساستی آصهایی
هذاسن اص عشیک پ سَتال دا طًىذ ػل مَ پضضىی سیشجاى هی تاضذ.
ج : ا غًثاق هذاسن هست ذٌات اسائ ضذ تا خ دَ اظ اْسی دا عٍلة دس تماضا اًه ثثت اًم تاییذ آى
د : اػلام تًیج تا ت جَ ت تؼذاد یًش یٍ ه سَد یًاص )عثک جذ لٍ هطاغل ه سَد یًاص( تا سػایت ه اَسد ریل :
1 پزیشش ارشاد پس اص احتساب س وْی اّ -
9 هؼشری ارشاد ت سّت گضیصٌ دا طًىذ ػل مَ پضضىی خذهات ت ذْاضتی دسها یً سیشجاى -
هػاحث تخػػی :
- تاسیخ هػاحث اص عشیک ساها دا طًىذ ػل مَ پضضىی خذهات ت ذْاضتی دسها یً سیشجاى اػلام خ اَ ذّ ضذ.
- اص لث لَ ضذگاى هشحل ا لٍ پس اص تاییذ هذاسن ت هیضاى د تشاتش هج صَ استخذاهی، هػاحث ت ػول خ اَ ذّ آهذ.
تزوشات:
ا تًخاب دا عٍلثاى ت تشتیة تالاتشیی وًش ول هاخ رَ دس آصه ىَ هػاحث دس سضت ضغلی تا سػایت ظشریت پیص تی یٌ ضذ -
هی تاضذ. دس ه اَسدی و وًش ول د دا عٍلة دس سضت ضغلی یىساى هاصاد تش تؼذاد ظشریت اػلام ضذ دس آگ یْ تاضذ، دس
غ سَت تشاتش ت دَى، وًش آصه ىَ ػلوی )وتثی( هلان ا تًخاب خ اَ ذّ ت دَ دس غ سَت تشاتش ت دَى وًش آصه ىَ ػلوی )وتثی(، هؼذل
آخشیی هذسن تحػیلی هلان ػول لشاس خ اَ ذّ گشرت.
دا عٍلثاى ه ظَف ذٌ پس اص اػلام اساهی پزیشرت ضذگاى عثک تش اًه ت ظٌیوی دس ه لْت همشس ت هذیشیت سّت دا طًىذ ػل مَ -
پضضىی سیشجاى تشای تىویل پش ذًٍ گضی طٌی هشاجؼ وًای ذٌ. دس غ سَت ػذم هشاجؼ ،ِ لث لَی رشد واى لن یىی تلمی ضذ دا طًىذ ارشاد رخیش سا تجای یٍ ت گضیصٌ هؼشری خ اَ ذّ وشد.
تىاسگیشی یًش اٍّ ت غ سَت تذسیجی پس اص آصه ىَ هػاحث تشاساس وًش تشتش هیثاضذ. -
ولی اظ اْسات هتماضی دس رشم ثثت اًم ای تٌش تًی حول تش غحت هیط دَ هذاسن لاصم پس اص اػلام تًیج آصه ىَ وتثی اص -
تشگضیذگاى تشای هشحل د مٍ آصه ىَ دسیارت خ اَ ذّ ضذ. ثثت اًم دس آصه ىَ ضشوت دس آى، حتی وسة تالاتشیی وًش دس تیی
ضشوت و ذٌٌگاى صها یً ه ثَش خ اَ ذّ ت دَ و هتماضی اٍجذ ولی ضشایظ اػلام ضذ دس آگ یْ تاضذ. دس غیش ای ػٌ سَت ثثت اًم اهتحاى هتماضی دس شّ هشحل حتی پس اص جزب و تاضذ وأى لن یىی تلمی ضذ تذ ىٍ ای ىٌ حمی تشای ا ایجاد ض دَ،
پش ذًٍ یٍ هخت هَ هیگشدد.
شّگ اعلاع سسا یً دسخػ ظَ آصه ىَ اص عشیک سایت دا طًىذ ػل مَ پضضىی سیشجاى ت آدسس http://sirums.ac.ir
خ اَ ذّ ت دَ دا عٍلثاى اعلاػات ه سَد یًاص خ دَ سا تذیی عشیک دسیارت خ اَ ذٌّ وشد.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۰۶/۰۵
مهناز افشاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی