دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

۳۱ مرداد ۹۷ ، ۰۹:۳۸

سوالات استخدامی وزارت نیرو ۹۷

 • الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداری  ۳۴۱۸
  ـ ۱ سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ (491سوال + پاسخ نامه ) 
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ(685 سوال + پاسخنامه)
  ـ ۲ سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ  (459سوال + پاسخنامه)
  سوالات استخدامی وزارت نیرو رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،(445 سوال + پاسخنامه)
  ۳ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺎﻟﯿﻪ (315سوال + پاسخنامه)
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی دوﻟﺘﯽ،(285سوال + پاسخنامه)
  ـ ۴ سوالات استخدامی وزارت نیرو سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﻘﻮق اداری (415 سوال + پاسخنامه)
  سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر،(240سوال + پاسخنامه)
  ۵ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو سوالات استخدامی وزارت نیرو روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر (120سوال + پاسخنامه)
  [purchase_link id="30052" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
   
  سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی3419
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو برنامه ریزی استراتژیک 245 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو مبانی سازمان و مدیریت 255 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو آمار کاربردی 175 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو اقتصاد خرد 355سوال + پاسخنامه
    سوالات استخدامی وزارت نیرو اقتصاد کلان 161 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها 240 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="30058" text="خرید" style="button" color="blue"]
   

  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی  استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﯿﺪ) 3420

   ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 220Iسوال + پاسخنامه

  ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  210II سوال + پاسخ نامه
    سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 80Iسوال+ پاسخ نامه 
  سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ13II سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 28III  سوال + پاسخنامه

   -  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺤﻠﯿﻞﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽI ﺑﺮرﺳﯽ(79Iسوال + پاسخنامه

  سوالات استخدامی وزارت نیرو تولید ﻧﯿﺮوﮔﺎه 73 سوال + پاسخنامه

  [purchase_link id="30061" text="خرید" style="button" color="blue"]

   


  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
   
  سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ 3421

  سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزش یک390 سوال + پاسخنامه

  سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزش دو  240 سوال + پاسخنامه

  سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزش سه  390 سوال + پاسخنامه

  - سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازه  ﮔﯿﺮی در ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ 120 سوال + پاسخنامه

  ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و روﯾﺪادﻫﺎی ورزﺷﯽ،300 سوال + پاسخنامه

  سوالات استخدامی وزارت نیرو آناتومی ﺣﺮﮐﺘﯽ 360 سوال + پاسخنامه

  [purchase_link id="30063" text="خرید" style="button" color="blue"]

   


  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮرﺳﯽ ـ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی 3424و3454 

   ـ  سوالات استخدامی وزارت نیرو اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد 355سوال + پاسخنامه

  ـسوالات استخدامی وزارت نیرو  اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن 161 سوال + پاسخنامه

  ـ  سوالات استخدامی وزارت نیرو آﻣﺎر و اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ 489سوال + پاسخنامه

  ـسوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان 660 سوال + پاسخنامه

  - سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ یک 790 سوال + پاسخنامه

  -سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ دو  369سوال + پاسخنامه

   - سوالات استخدامی وزارت نیرو زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ 240سوال + پاسخنامه

  [purchase_link id="30065" text="خرید" style="button" color="blue"]

   


  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی  استخدامی  ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ (ﺗﻮﻟﯿﺪ) 3425
  ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 220Iسوال + پاسخنامه
  ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  210II سوال + پاسخ نامه
  ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو الکترونیک  220I سوال + پاسخنامه
  ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو الکترونیک173II سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل 30 سوال + پاسخنامه
  ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﯽ و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ 182 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="30068" text="خرید" style="button" color="blue"]
   

  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی  استخدامیﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﺮاﺳﺖ(ﺗﻮزﯾﻊ) ـ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ3428و 3453
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ(ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﺷﺨﺎص،ﺧﺎﻧﻮاده، ارث و وﺻﯿﺖ) یک 270 سوال+پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ(ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﺷﺨﺎص،ﺧﺎﻧﻮاده، ارث و وﺻﯿﺖ)  دو 130 سوال+پاسخنامه
  ـ سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت یک 420سوال+ جواب 
  ـ سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت دو540 سوال+جواب
  ـ سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت سه  340سوال+ جواب 
  ـ سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت چهار 330 سوال+ جواب 
   ـسوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﻘﻮق اداری  یک 220 سوال+پاسخنامه
   ـسوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﻘﻮق اداری دو  390 سوال+پاسخنامه
   ـسوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﻘﻮق اداری  سه415 سوال + پاسخنامه
   ـسوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﻘﻮق ﮐﺎر240 سوال+پاسخنامه
   ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ یک 360 سوال + پاسخنامه
   ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ دو279 سوال + پاسخنامه
   ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ سه270سوال + پاسخنامه
  ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ کیفری یک 225سوال+پاسخنامه
  ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ کیفری دو300 سوال + پاسخنامه
  -سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﻘﻮق ﺟﺰای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ( ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻮال ) یک 390 سوال+پاسخنامه
  -سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﻘﻮق ﺟﺰای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ( ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻮال )دو310 سوال+پاسخنامه
  -سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﻘﻮق ﺟﺰای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ( ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻮال ) سه320 سوال+پاسخنامه
  [purchase_link id="30070" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
   
  سوالات تخصصی  استخدامی  ﻣﻬﻨﺪس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ (تولید) 3429
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو استاتیک 115 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو مقاومت مصالح یک 113 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو مقاومت مصالح دو30 سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیرو طراحی اجزای مکانیکی 251 سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیرو طراحی اجزای مکانیکی دو25 سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ 145 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت یک 261 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت  دو 27 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک25 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو 14 سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیرو دﯾﻨﺎﻣﯿﮏارﺗﻌﺎﺷﺎت 24 سوال + پاسخنامه                    
  [purchase_link id="30072" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺷﯿﻤﯽ 3430 
   
   ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ یک315 سوال + پاسخنامه
   ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ دو 360 سوال + پاسخنامه
   ـ  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ یک 665 سوال + پاسخنامه
   ـ  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ دو 555 سوال + پاسخنامه
   ـ  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ سه 435 سوال + پاسخنامه
   ـ  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ یک 495 سوال + پاسخنامه
   ـ  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ دو 100 سوال + پاسخنامه
   ـ  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ یک420 سوال + پاسخنامه
   ـ  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ 460 سوال + پاسخنامه
   ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب 220 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="30074" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ITﺣﺮاﺳﺖ(ﺗﻮزﯾﻊ)-ﮐﺎرﺷﻨﺎسIT ﺣﺮاﺳﺖ(آب و ﻓﺎﺿﻼب)- ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺮم اﻓﺰار3433،3434،3447

  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ نرم افزار 455 سوال + پاسخنامه

  سوالات استخدامی وزارت نیرو زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی 290 سوال + پاسخنامه

  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ 505 سوال + پاسخنامه

  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﮑﻪ داده ﻫﺎ 331 سوال + پاسخنامه

  سوالات استخدامی وزارت نیرو شبکه های کامپیوتری یک 365 سوال + پاسخنامه

  سوالات استخدامی وزارت نیرو شبکه های کامپیوتری دو  185 سوال + پاسخنامه

  سوالات استخدامی وزارت نیرو امنیت شبکه  170   سوال با جواب

  سوالات استخدامی وزارت نیرو پایگاه داده ها 133 سوال + پاسخنامه

  [purchase_link id="30076" text="خرید" style="button" color="blue"]

   

   

  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮرﺣﺮاﺳﺖ3437 
   
  - سوالات استخدامی وزارت نیرو جامعه  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ 280 سوال + پاسخنامه
  - سوالات استخدامی وزارت نیروروان  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ یک 880 سوال + پاسخنامه
  - سوالات استخدامی وزارت نیروروان  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ دو 250 سوال + پاسخنامه
  - سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 491سوال + پاسخ نامه 
  - سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ 74 سوال + پاسخنامه
  - سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ  270 سوال +  پاسخنامه
  - سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﻘﻮق  اداری 390 سوال+پاسخنامه
  - سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺧﻼق  ﺣﺮﻓﻪ ای 120 سوال + پاسخنامه
  - سوالات استخدامی وزارت نیرو فرهنگ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 445 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="30078" text="خرید" style="button" color="blue"]
   

  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی استخدامی  ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻟﯽ 3438
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری یک 558سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری دو  238سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری سه 327 سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﯿﺎﻧﻪ یک 209 سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﯿﺎﻧﻪ دو 606 سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﺴﺎﺑﺪاری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ  یک 316 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﺴﺎﺑﺪاری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دو 245 سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیرو  حسابرسی یک 335سوال  + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو  حسابرسی دو 257 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﺴﺎﺑﺪاری  دوﻟﺘﯽ 298 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو اصول تنظیم و کنترل بودجه 285 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو قانون محاسبات  عمومی  100 سوال با جواب
  [purchase_link id="30080" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ و بهره وری 3440
   سوالات استخدامی وزارت نیرو آﻣﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ 204 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیروﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﺎری 503 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیروﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻤﻠﯿﺎت یک و دو 85 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺮه وری 685 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="30082" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   سوالات تخصصی  استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری 3441 
   سوالات استخدامی وزارت نیرو نقشه برداری 278 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو فتوگرامتری 90 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ژئودزی 250 سوال + پاسخ نامه
  [purchase_link id="30084" text="خرید" style="button" color="blue"]
   

   

  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی  استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮزﯾﻊ) ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(آب و ﻓﺎﺿﻼب)3442و 3443
   
  ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 220I   سوال + پاسخنامه
  ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  210II  سوال + پاسخ نامه
    سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 80Iسوال+ پاسخ نامه 
  سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ13II سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 28III  سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی  اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ79Iسوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیرو اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿس یک240 سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیرو اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿس دو220 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="30086" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی  استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(ﺗﻮزﯾﻊ)ـ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(آب و ﻓﺎﺿﻼب)3444و3445
   
  ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 220Iسوال + پاسخنامه
  ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  210II سوال + پاسخ نامه
  ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو الکترونیک  220I سوال + پاسخنامه
  ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو الکترونیک173II سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل 30 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﯿﮕﻨﺎل هاو ﺳﯿﺴﺘم ﻫﺎ 110 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="30088" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی  استخدامی مهندس برق-مخابرات3446
   ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 220Iسوال + پاسخنامه
  ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  210II سوال + پاسخ نامه
   سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺨﺎﺑﺮاتI37 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﯿﮕﻨﺎل هاو ﺳﯿﺴﺘم ﻫﺎ 110 سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیرو اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿس یک240 سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیرو اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿس دو220 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="30090" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس سخت اﻓﺰار 3448
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ150 سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ  260 سوال + پاسخ نامه
   سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی یک 185 سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی دو285 سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی سه365 سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ 457 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="30092" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ 3449 
  سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ 204 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر 150 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ و رﯾﺴک 240 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="30094" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه 3451
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﭘﺮوژه 50 سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺴﮏ ﭘﺮوژه 395سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه 180 سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیرو اقتصاد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  495 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="30096" text="خرید" style="button" color="blue"]
   

  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی کارشناس امور مشترکین 3452 
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 60 سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیرو آﻣﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی 549 سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیرو روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ یک 880 سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیرو روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ دو 250 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری یک 558سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری دو 238سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری سه 327 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦﻓﺮدی 40 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="30098" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی ﮐﺎرﺷﻨﺎسﺑﯿﻤﻪ 3455  
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺻﻮل، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات  ﺑﯿﻤﻪ  ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
   سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺑﯿﻤﻪ  ﻫﺎی اﻣﻮال (آﺗﺶ ﺳﻮزی-اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ- ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ـ ﺑﺎرﺑﺮی )
   سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺷﺨﺎص(ﻋﻤﺮ ـ ﺣﻮادث ـ درﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ)
  سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ
  سوالات استخدامی وزارت نیرو مدیریت ریسک 395سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو آمار و اﺣﺘﻤﺎل یک150 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو آمار و اﺣﺘﻤﺎل دو 549 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو آمار و اﺣﺘﻤﺎل سه 182 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="30100" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
   
  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
   
  سوالات تخصصی استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس روابط ﻋﻤﻮﻣﯽ 3456 
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺻﻮل رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ 40 سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺒﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻤﻌﯽ 60 سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 420 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو آﯾﯿﻦ ﻧﮕﺎرش در روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری 74 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ 55 سوال + پاسخنامه 
  [purchase_link id="30102" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی استخدامی  ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش 3457
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و  برنامه رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ 380 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ  360 سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ(رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 445 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ( ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ 459 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ(  اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ) 240 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو روش ﺗﺤﻘﯿﻖ وآﻣﺎر 480 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="30104" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی استخدامی  ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر 3458
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و روش ﻫﺎی آﻣﺎری 150 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎل 260 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﺣﺘﻤﺎل یک  150  سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﺣﺘﻤﺎل دو  182 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو  رﮔﺮﺳﯿﻮن یک 60 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو  رﮔﺮﺳﯿﻮن دو 50 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو روش ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی یک120 سوال + پاسخنامه
   
   سوالات استخدامی وزارت نیرو روش ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی دو 60 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="30106" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی استخدامی کارشناس انبار و تدارﮐﺎت 3459 
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺌﻮری ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 420 سوال + پاسخنامه
   
   سوالات استخدامی وزارت نیرو سیستم ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ، اﻧﺒﺎرداری و ﺗﻮزﯾﻊ 570 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ یک 790 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ دو 369 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ 300 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻬﺎی  ﺗﻤﺎمﺷﺪه یک 197سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻬﺎی  ﺗﻤﺎمﺷﺪه دو 237 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻬﺎی  ﺗﻤﺎمﺷﺪه سه 207 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="30108" text="خرید" style="button" color="blue"]
   

  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ 3460 
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  491سوال + پاسخ نامه  
   
   سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ 300 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ یک 790 سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ دو 369 سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیرو آﻣﺎر  ﮐﺎرﺑﺮدی 549 سوال + پاسخنامه
   

   سوالات استخدامی وزارت نیرو اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد 355سوال + پاسخنامه

   سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن 161 سوال + پاسخنامه

  [purchase_link id="30110" text="خرید" style="button" color="blue"]

   


  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی استخدامی کارشناس منابع آب 3461
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 162 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو آب ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ 222 سوال + پاسخنامه
   
   سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب 30 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻫﯿﺪروﻟﻮژی 122 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﯿﺴﺘﻢ های انتقال آب 200 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="30112" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی استخدامیﮐﺎرﺷﻨﺎس GIS کد شغل3462
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻓﺘﻮﮔﺮاﻣﺘﺮی 90 سوال + پاسخنامه
   
   سوالات استخدامی وزارت نیرو ژﺋﻮدزی  250 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 20 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻨﺠﺶ از دور 120 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="30114" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻤﺮان 3463
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت و ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ 185 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب 220 سوال + پاسخنامه
   سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﺎزه ﻫﺎی آﺑﯽ 160 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آب و فاضلاب 200 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="30116" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ (آب و ﻓﺎﺿﻼب) 3464  
   
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ 115 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ یک 113 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ دو 30 سوال + پاسخنامه 
   
   سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ 145 سوال + پاسخنامه
   
   سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت  یک 261 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت دو 27 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک25 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو 14 سوال + پاسخنامه
   
   سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﻮرﺑﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ  10 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی  انتقال آب 200 سوال + پاسخنامه
   
   سوالات استخدامی وزارت نیرو سیستم های تهویه مطبوع  44 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="30118" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب 3465
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ و ﻣﯿﮑﺮو ﺑﯿﻮﻟﻮژی آب و ﻓﺎﺿﻼب 40 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب 220 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾکی و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻠﻤﺒﻪ در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت  آب و ﻓﺎﺿﻼب
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو بﻬﺮه برداری و نگهداری از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت  آب و ﻓﺎﺿﻼب 
  [purchase_link id="30121" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی استخدامی کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی 3466   
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو زیست شناسی سلولی و مولکولی  140 سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو بیوﺷﯿﻤﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 330 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو میکروﺑﯿﻮﻟﻮژی ﻋﻤﻮﻣﯽ و  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه(ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻏﺬاﯾﯽ، ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ) 277 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو با ﮐﺘﺮیﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی ﭘﺰﺷﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه( وﯾﺮوس شناسی اﯾﻤﻨﯽ شناسی قارچ شناسی انگل شناسی) 454 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="30124" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی استخدامی  ﮐﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ 3467
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه یک315 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه دو 360 سوال + پاسخنامه
   
  نمونه سوالات ﺗﺼﻔﯿﻪ آب وآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 220 سوال + پاسخنامه
   
  نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ یک 665 سوال + پاسخنامه
   
  نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ دو 555 سوال + پاسخنامه
   
  نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ سه 435 سوال + پاسخنامه
   
   نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ  یک315 سوال + پاسخنامه
   
  نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ دو 360 سوال + پاسخنامه
   
  نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه های مربوط  یک 495 سوال + پاسخنامه
          
  نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه های مربوط دو 100 سوال + پاسخنامه  
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 
  [purchase_link id="30127" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(ﺗﻮزﯾﻊ) ـ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(آب و ﻓﺎﺿﻼب) 3468 و3469 
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺟﺎﻣﺪاتﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزه) یک  192 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺟﺎﻣﺪاتﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزه) دو 216 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎک و ﭘﯽ 124 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت و ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ 185 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه  ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی و ﺑﺘﻨﯽ 56 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو روش  ﻫﺎی اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 50 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="30129" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی استخدامی ﮐﻤﮏ کارشناس مالی و اداری 3426
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 491سوال + پاسخ نامه
   
   سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری یک 558سوال + پاسخنامه
   
   سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری دو 238سوال + پاسخنامه
   
   سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری سه 327 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺎﻟﯿﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی دوﻟﺘﯽ 285 سوال + پاسخنامه
    
  سوالات استخدامی وزارت نیرو قانون کار30 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو قانون محاسبات ﻋﻤﻮﻣﯽ  100 سوال با جواب
  [purchase_link id="30131" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی استخدامی ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺒﺎر 3427 
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  65 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو سیستم ﻫﺎی اﻧﺒﺎرداری 570 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ 570 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ 300 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="30133" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی استخدامی ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﺑﺮق(ﺗﻮﻟﯿﺪ) 3431
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 115 
   
   سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ (ﻣﺒﺎﻧﯽ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی AC ،DC  ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫا)80سوال + پاسخنامه
   
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺻﻮل ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻫﺎی ﻗﺪرت 79 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﺎرﺑﺮدی 75سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 73 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ  150 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="30135" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی استخدامی ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﺗﻮﻟﯿﺪ) 3432
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ 115 سوال + پاسخنامه 
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ یک  113 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ دو 30 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ 145 سوال + پاسخنامه 
   
   سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت یک 261 سوال + پاسخنامه 
   
   سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت دو  27 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک25 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو 14 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻫﻮا و آب ﮔﺮم، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ  ﻣﻄﺒﻮع ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت44 سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="30137" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی استخدامی تکنسین ﺷﯿﻤﯽ 3435
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه یک315 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه دو 360 سوال + پاسخنامه
   
  نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽو آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  یک 665 سوال + پاسخنامه
   
  نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽو آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  دو 555 سوال + پاسخنامه
   
  نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه سه 435 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺷﯿﻤﯽ 460 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو  تصقیه آب و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 220 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو اصول ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 
  [purchase_link id="30140" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی استخدامی ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ 3436
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 65 سوال + پاسخنامه
   
   سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺻﻮل ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد 354 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ 300 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ 410 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ، اﻧﺒﺎرداری و ﺗﻮزﯾﻊ 570 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺻﻮل ﻣﺬاﮐﺮات و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ210  سوال + پاسخنامه
  [purchase_link id="30142" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

  ۱ - سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
  تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
  ۲ - سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
  ۳ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
  ۴ - سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
  ۵ - سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
  ۶ - سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
  ۷ - سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
   
  سوالات تخصصی استخدامی ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﺑﺮق(ﺗﻮزﯾﻊ) 3439
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 220 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ) ﻣﺒﺎﻧﯽ، ACﻫﺎی DC و ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ 80سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺻﻮل ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻫﺎی ﻗﺪرت 79 سوال + پاسخنامه
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
   
  سوالات استخدامی وزارت نیرو تجهیزات روشنایی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت 
  [purchase_link id="30145" text="خرید" style="button" color="blue"]
   
   
   
   
   
   

   

   

   

   

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۵/۳۱
مهناز افشاری

نظرات  (۱)

۳۱ مرداد ۹۷ ، ۰۹:۵۵ همیار رایانه

همیار رایانه (9099071728 )  پاسخگوی تلفنی سوالات و مشکلات رایانه، موبایل ، تبلت ، لپ تاپ، مشکلات اینستاگرام و تلگرام و ....

وبلاگ عالی  و مطالب آموزنده  و مفید  بود .

همیار رایانه پاسخگوی تلفنی سوالات ومشکلات رایانه وموبایل

شماره تماس  9099071728 

www.hamyarrayaneh.ir  سایت:

تلگرام :  https://t.me/HamyarRayaneh

اینستاگرام :  https://instagram.com/_u/hamyarrayaneh

سروش:   https://sapp/hamyarrayaneh

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی