دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

آخرین مطالب
۲۸ اسفند ۹۵ ، ۲۲:۰۶

سوالات فینال بهورزی 96+رایگان

This is the html version of the file .
Google automatically generates html versions of documents as we crawl the web.
دانلود نمونه سوالات استخدامی بهورزی با پاسخ, سوالات استخدامی بهورزی رایگان, نمونه سوالات آزمون بهورزان, نمونه سوالات آزمون بهورزی, نمونه سوالات آزمون بهورزی 93, نمونه سوالات آزمون بهورزی 94, نمونه سوالات آزمون بهورزی رایگان ,نمونه سوالات آزمون جامع بهورزان, نمونه سوالات آزمون جامع بهورزی, نمونه سوالات آموزشگاه بهورزی, نمونه سوالات استخدامی بهورزی, نمونه سوالات استخدامی بهورزی با پاسخنامه, نمونه سوالات استخدامی بهورزی با جواب ,نمونه سوالات استخدامی بهورزی با جواب رایگان, نمونه سوالات استخدامی بهورزی بهداشت ,نمونه سوالات استخدامی بهورزی ,سوالات امتحانی بهورزی نمونه سوالات بهداشت حرفه ای بهورزی, نمونه سوالات بهورزی نمونه سوالات فینال بهورزی, نمونه سوالات کمکهای اولیه بهورزی, نمونه سوالات مصاحبه بهورزی,

سوالات استخدامی بهورزی کلیک کنید


نمونه سوالات مصاحبه ی استخدامی بهورزی کلیک کنید


نمونه سوالات استخدامی بهورزی فوق دیپلم کلیک کنید


نمونه سوالات فینال بهورزی کلیک کنیدنمونه سوالات بدو خدمت بهورزی کلیک کنید


Paدانلود نمونه سوالات استخدامی بهورزی با پاسخ, سوالات استخدامی بهورزی رایگان, نمونه سوالات آزمون بهورزان, نمونه سوالات آزمون بهورزی, نمونه سوالات آزمون بهورزی 93, نمونه سوالات آزمون بهورزی 94, نمونه سوالات آزمون بهورزی رایگان ,نمونه سوالات آزمون جامع بهورزان, نمونه سوالات آزمون جامع بهورزی, نمونه سوالات آموزشگاه بهورزی, نمونه سوالات استخدامی بهورزی, نمونه سوالات استخدامی بهورزی با پاسخنامه, نمونه سوالات استخدامی بهورزی با جواب ,نمونه سوالات استخدامی بهورزی با جواب رایگان, نمونه سوالات استخدامی بهورزی بهداشت ,نمونه سوالات استخدامی بهورزی ,سوالات امتحانی بهورزی نمونه سوالات بهداشت حرفه ای بهورزی, نمونه سوالات بهورزی نمونه سوالات فینال بهورزی, نمونه سوالات کمکهای اولیه بهورزی, نمونه سوالات مصاحبه بهورزی,

سوالات استخدامی بهورزی کلیک کنید


نمونه سوالات مصاحبه ی استخدامی بهورزی کلیک کنید


نمونه سوالات استخدامی بهورزی فوق دیپلم کلیک کنید


نمونه سوالات فینال بهورزی کلیک کنیدنمونه سوالات بدو خدمت بهورزی کلیک کنید


ge 1
١
معاونت امور بهداشتی
سواالت آزمون بهورزی
)
گروه ب
(
تعداد سواالت
:
111
سوال
مدت زمان پاسخگویی
:
121
دقیقه
تاریخ برگزاری
:
11
/
11
/
1111
گروه تخصصی گسترش و هماهنگی شبکه ها
سال
1111
٢
ردیف
عنوان سوال
تعداد سواالت
1
سالمت روان
ی
،اجتماع
ی
و اعت
ادی
1
2
بهداشت محیط
4
1
زیج حیاتی
1
4
بهداشت دهان و دندان
1
1
مانا
1
6
سالمت باروری
1
7
کودک سالم
1
8
بهداشت مدارس
7
1
آمار
1
11
پزشک خانواده
2
11
مادران باردار
1
12
بیماری های واگیر
14
11
شیرمادر
1
14
بیماری غیرواگیر
11
11
تغذیه
1
16
سالمندان
1
17
آموزش بهداشت
1
18
میانساالن
1
11
امور دارویی
1
21
بهداشت حرفه ای
1
21
استرلیزاسیون
2
22
سوانح و حوادث
2
جمع کل
111
٣
سالمت روان
ی
،اجتماع
ی
و اعت
ادی
1
.1
پیگیری بیماران شدید روانی پس از کنترل بیماری
.................
است
.
الف
ماهی یکبار
ب
-2
ماه یکبار
ماهی
2
بار
3
ماه یکبار
.2
گردن گرفتن کودک براساس نمودار رشد چه زمانی اتفاق می افتد ؟
الف
-1
2تا
سالگی
ب
-
12
تا
11
ماهگی
6
ماهگی
3
ماهگی
.1
وظایف بهورزان در برنامه ی بهداشت روان چیست ؟
الف
ارجاع،پیشگیری،آموزش،گزارش،بیماریابی
ب
-
بیماریابی،ارجاع،پیشگیری،آموزش،گزارش
ارجاع،بیماریابی،آموزش،گزارش
بیماریابی،آموزش،گزارش،پیگیری،ارجاع
.4
صرع چند نوع است ؟
الف
-
صرع بزرگ
-
صرع کوچک
ب
-
صرع بزرگ
-
صرع کوچک
-
صرع موضعی
-
صرع مداوم
صرع بزرگ
-
صرع موضعی
صرع بزرگ
-
صرع موضعی
-
صرع مداوم
.1
درمان به موقع و مناسب بیماری ها جزء کدام یک از انواع پیشگیری بهداشت روان است؟
الف
-
پیشگیری اولیه
ب
-
پیشگیری ثانویه
پیشگیری نوع سوم
هیچکدام
٤
بهداشت محیط
4
.6
فرق بین
گندزدایی
نمودن و ضد عفونی نمودن چیست ؟
الف
(
هیچ فرقی
با هم ندارند
.
ب
(
ضدعفونی
نمودن یعنی نابود کردن عوامل بیماریزا از بافت های زنده است
گندزدایی
نمودن عبارت است نابود کردن عوامل بیماریزا
وغیربیماریزا
در محیط
های بی جان
یعنی استفاده از مواد شیمیایی برای جلوگیری از آلودگی محیط
هیچکدام
.7
میزان
مطلوب
کلر
آزاد
باقیمانده برای گندزدایی آب آشامیدنی با پر کلرین چقدر میی
باشد
؟
الف
2(
ب
1(
و2
2/0
2/0
0/
.8
تعریف امکنه بهسازی
:
الف
(
امکنه ای که فصل دوم آئین نامه اجرائی قانون اصالح ماده
13
را رعایت کند
ب
(
امکنه ای که شرایط ساختمانی و بهداشتی محلهای مشمول قانون را رعایت کند
گزینه الف و ب
هیچکدام
.1
میزان کلر
برای ضد عفونی هر متر مکعب آب چند گرم می باشد
؟
الف
ـ1(
2
گرم
ب
-3(
5
گرم
-3
1
گرم
-2
3
گرم
زیج حیاتی
1
.10
تعریف میزان خام تولد
کدام است ؟
الف
(
تعداد موالید زنده در یک فاصله زمانی معین
/
تعداد تولد درهمان فاصله زمانی معین
×
1000
٥
تعداد موالید زنده در یک سال
/
تعداد جمعیت در وسط همان سال
×
1000
تعداد موالید زنده یکسال در هرگروه سنی
/
جمعیت زنان همان گروه سنی درهمان سال
×
1000
تعداد زایمان های انجام شده در بیمارستان
/
کل زایمانهای انجام شده
×
1000
11
.
در روستایی در ماه تیر
1
نفر و تا تاریخ
21
مرداد
1
نفر بدنیا آمده اند امروز
21
1/
میباشد باید
در جداول زیج حیاتی چه ارقامی ثبت شده باشد ؟
الف
(
در جدول زایمان و موالید در قسمت باال
ی زیج حیاتی عدد
1
و در گردونه وسط عدد
5
ب
(
در جدول زایمان و موالید در قسمت باالی زیج حیاتی عدد
5
و در گردونه وسط عدد
5
در جدول زایمان و موالید در قسمت باالی زیج حیاتی عدد
1
و در گردونه وسط عدد
1
در جدول زایمان و موالید در قسمت باالی زیج حیاتی عدد
و5
در گردونه وسط عدد
1
12
.
میزان مرگ کودکان کمتر از
1
سال ؟
الف
(
تعداد مرگ کودکان کمتر از
5
سال
/
جمعیت کل
×
1000
تعداد مرگ کودکان کمتر از
5
سال
/
تعداد کل زنان در سنین باروری
×
1000
تعداد مرگ کودکان کمتر از
5
سال
/
موالید زنده
×
1000
تعداد مرگ کودکان کمت
ر از
5
سال
/
تعداد کل زایمانها
×
1000
11
.
در صورتی که مادر
28
ساله ای دوقلو زاییده و یک قل پسر آن در منزل مرده بدنیا آمیده و
قل دوم دختر زنده در بیمارستان بدنیا آمده است ثبت اطالعات در زیج به چه صورت است
:
الف
(
در زایمانها ، قسمت مرده بدنیا امده پسر یک نفر ، زنده
بدنیا امده دختر یـک نفـر ، سـن مـادر
22
-
25
یـک نفـر ،
شرایط زایمان بیمارستان یک نفر
در زایمانها ، قسمت مرده بدنیا امده پسر یک نفر ، زنده بدنیا امده دختر یک نفر ، سن مادر
22
-
25
دو نفر ، شرایط
زایمان بیمارستان دو نفر
در زایمانها ، قسمت مرده بدنیا امده دخت
ر یک نفر ، زنده بدنیا امده پسـر یـک نفـر ، سـن مـادر
22
-
25
یـک نفـر ،
شرایط زایمان بیمارستان یک نفر
در زایمانها ، قسمت مرده بدنیا امده پسر یک نفر ، زنده بدنیا امده دختر یک نفر ، سن مادر
22
-
25
دو نفـر ، شـرایط
زایمان بیمارستان یک نفر
14
.
منظور از مرده زایی چیست؟
الف
(
کلیه کودکانی که بدون هیچگونه عالئم حیاتی به دنیا می آیند
.
٦
کلیه کودکان به دنیا امده زیر سن
20
هفتگی
کلیه کودکانی که با وزن
500
گرم و کمتر بدون هیچگونه عالئم حیاتی به دنیا می آیند
.
کلیه کودکانی که بعد از هفته
22
حاملگی بدون هیچگونه عالئم حیاتی ب
ه دنیا می آیند
بهداشت
دهان و دندان
1
11
.
کدامیک از عبارت زیر درخصوص ساختمان دندان نادرست می باشد؟
الف
لثه از بافتهای نگهدارنده دندان است و استخوان فک ها را می پوشاند
ب
-
مغز دندان داخلی ترین قسمت دندان است که حاوی اعصاب و رگهای خونی می باشد
سمان الیه میانی ریشه را می پوشاند
الیه سطحی دندان سخت ترین بافت ساخته شده در بدن انسان است
16
.
درخصوص بیماری برفک و تبخال کدام عبارت غلط است ؟
الف
-
برفک بیماری قارچی با دانه های بسیار ریز سفید رنگ تظاهر می یابد
ب
-
برفک در افرادی که دارای بهداشت دهان ضعیف
هستند ایجاد می شود
تبخال بیماری ویروسی و قابل انتقال است به صورت زخمی ساده و دردناک
در صورت زمان معاینه فرد مبتال به تبخال باید از دستکش معاینه استفاده شود
.
17
.
درخصوص عوامل موثر بر پوسیدگی زایی مواد غذایی کدام عبارت نادرست است؟
الف
-
غذاهایی که قدرت
چسبندگی بیشتری بر سطح دندان ها دارند میزان پوسیدگی زایی آنها بیشتر خواهد بود
.
ب
-
هر چقدر تعداد دفعات مصرف مواد غذایی بیشتر شود میزان پوسیدگی زایی آن بیشتر می شود
.
مصرف نوشابه ها به همراه مواد غذایی دیگر باعث می شود تولید اسید کمتر شود
.
مواد قندی را به کلی از غذاهای روزانه نمی توان خارج کنیم
.
18
.
کدامیک از عبارات زیر درخصوص مراقبت دهان و دندان کودکیان زییر
2
سیال نادرسیت
است؟
الف
-
برجستگی لثه و خارش ، التهاب لثه از عالئم دندان درآوردن کودک می باشد
.
ب
-
تمیز کردن لثه ها حتی قبل از رویش دندان ها
باید انجام شود
.
سندرم شیشه شیر در کودک به دلیل کاهش میزان بزاق دهان کودک در کودکان زیر
3
سال بوجود می آید
.
دو بار در روز تمیز کردن دندانهای کودک با استفاده از مسواک انگشتی یا گاز تمیز باید صورت گیرد
.
11
.
در خصوص مراقبت های بهداشت دهان و دندان در خانم ه
ای باردار کدامیک غلط است؟
٧
الف
(
در سه ماهه اول بارداری صبح ها بدلیل استفراغ مکرر بیماری دهان و دندان افزایش می یابد
.
کاهش ظرفیت معده در دوران بارداری از عوامل افزایش پوسیدگی می باشد
.
التهاب لثه در دوران بارداری پس از ماه هشتم و دوران پس از زایمان افزا
یش می یابد
.
بیماری های لثه شدید در زمان بارداری یک عامل خطرزای مهم برای تولد نوزاد نارس می باشد
مانا
1
21
.
کدام گزینه عالمت خطر فوری در یک کودک مصدوم می باشد ؟
الف
(
انسداد تنفسی
ب
(
سیانوز مرکزی
عالئم شوک
-
کما
-
تشنج
تمام موارد
21
.
حداکثر
زمان گزارش تلفنی مرگ کودک
1
تا
11
ماهه از مرکز بهداشتی درمانی بیه سیتاد
بهداشت خانواده ؟
الف
12(
ساعت
22
ساعت
21
ساعت
22
ساعت
22
.
کدام
ی
ک
از جمالت ز
ری
صح
حی
م
ی
باشد؟
الف
(
دوم
نی
علت مرگ کودکان
تا1
52
ماهه سال
22
در ایران ، سوانح و حوادث
)
حوادث ترافیکی
(
است
.
حداکثر زمان گزارش تلفنی مرگ کودک
تا1
52
ماهه از خانه بهداشت به مرکز بهداشتی درمانی
22
ساعت است
.
در صورت مشاهده سوختگی عمیق
)
درجه
III)
2%
و بیشتر، سوختگی شیمیایی، سوختگی اندام تناسـلی در کـودک،
طبقه بندی سوختگی شدید اعالم می گردد
.
تمام موارد
21
.
دختر
ی
1
ساله با سوختگ
ی
اندام تناسل
ی
به مرکز بهداشیت
ی
درمیان
ی
آورده شیده اسیت
.
در
کدام طبقه بندی قرار می گیرد؟
الف
(
سوختگی شدید
ب
(
سوختگی متوسط
٨
سوختگی خفیف
هیچ کدام
24
.
کدام یک از جمالت زیر صحیح است ؟
الف
(
روی سطح سوختگی یخ گذاشته نشود
.
ب
(
تاولهای ناشی از سوختگی را نترکانید
.
روی محل گزیدگی را برش ندهید و با دهان زهر را مکش نکنید
.
تمام موارد فوق
سالمت باروری
1
21
.
کدام گزینه در مورد بچه های تک فرزند صحیح می باشد ؟
الف
-
بچه های تک فرزند به تنهایی و انزوا بیشتر تمایل دارند و از جامعه هر روز دورتر می شوند
.
ب
-
بچه های تک فرزند کانون تمام توجهات والدین هستند و با ورود به جامعه دچار سرخوردگی می شوند
.
حمایت افراطی از ن
ک فرزندها اجازه نمی دهد که آنان خود را برای رشد و بلوغ احساسات تقویت کنند
.
–د
همه موارد
26
.
کدامیک از مشکالت زیر در بارداری زنان با سن باالی
41
سال دیده می شود؟
الف
(
فشار خون باال
احتمال سزارین
خونریزی پس از زایمان
همه موارد
27
.
زهرا خانم امروز جهت پیشگیری، آمپول
DMPA
تزریق کرده است، نوبت بعدی تزریق
چه زمانی است ؟
الف
20(
روز بعد
60
روزبعد
12
±
20
12
±
60
28
.
خانمی که از کاندوم استفاده می کند در صورت پاره شدن آن تا چه زمیانی میی توانید از
روش اورژانس استفاده نماید ؟
٩
الف
(
21
ساعت
بعد
22
ساعت بعد
120
ساعت بعد
هیچکدام
21
.
کدام یک ازموارد ارتباط غیر لفظی مثبت است؟
الف
(
خمیازه کشیدن
نگاه کردن به ساعت
اخم کردن
چشم در چشم داوطلب انداختن
کودک سالم
1
11
.
کدام
ی
ک
از عالئم دندان در آوردن در کودکان ن
ی
ست؟
الف
(
قرمز
ی
و التهاب لثه
بی
خواب
ی
یگر
زه
ادی
-
افزا
ی
ش
بزاق
اسهال
تب
خارش لثه
بی
خواب
ی
11
.
کدام گز
نهی
نادرست م
ی
باشد؟
الف
(
زمان شروع قطره
AD
ای
مولت
ی
یو
یتام
ن
از
تا3
5
روزگ
ی
نوزاد م
ی
باشد
.
تاریخ تولد کودکی
22
01/
22/
است
.
مادرش او را در تاریخ
/15
/10
23
برای دریافت مراقبـت بـه پایگـاه بهداشـتی
آورده است
.
سن دقیق کودک
/11
/01
01
یم
باشد
.
توزیع مسواک انگشتی برای کلیه کودکان
6
ماهه یا
12
ماهه یا
11
ماهه انجام م
ی
گردد
.
میزان و زمان شروع قطره آهن برا
ی
نوزادان نارس با وزن تولد کمتر از
2500
گرم، براساس درخواست آزمایش کم
خونی و جواب آزمایش م
ی
باشد
.
12
.
اگر در
ی
ک
واحد بهداشت
ی
ط
ی
ی
ک
ماه
:
برا
ی
2
کودک مراقبت
2
ماهگ
ی
برا
ی
3
کودک مراقبت
1
ماهگ
ی
و هم
15
روزگ
ی
و
برا
ی
1
کودک مراقبت
1
سالگ
ی
انجام شده باشد
١٠
تعداد
فرم تکم
لی
شده ؟
الف
(
1
2
10
11
.
پرسشنامه
ASQ
برای چه کودکانی تکمیل می گردد؟
الف
(
کودکان
High Risk
)
پر خطر
(
کودکانی که در ارزیابی با بوکلت چارت کودک سالم ، در طبقه بندی مشکل تکاملی دارد ، قرار می گیرند
.
کودکان
12
ماهه سالم و بدون مشکل تکاملی در
ارزیابی با بوکلت چارت کودک سالم
تمامی موارد
14
.
در کدام
ی
ک
از موارد ز
ری
طبق پرسشنامه
ASQ
،کودک را ارجاع م
ی
ده
ی
م؟
الف
(
کودکان
ی
که امت
ی
ازآنها
در حداقل
کی
ی
از ح
طهی
ها
ی
تکامل
ی
مساو
یی
پاا
نیی
تر از نقطه برش
SD
-2
است
.
در مراجعه اول ب
نی
SD
-1
و
SD
-2
بوده و بعد
از انجام اقدامات ارتقا
ی
تکامل
ی
در منزل، بعد از
2
هفته مجدد تست
برا
ی
کودک انجام شده و همچنان کمتر از
SD
-1
باشد
یب)
ن
SD
-1
و
SD
-2
بوده و
ایـ
مسـاو
ی
ایـ
ییپـا
ن
تـر از
SD
-2
باشد
(
درپاسخ به سواالت موارد کل
،ی
یبه ا
ن
ینت
جه
یرس
ده
میا
کـه مشـکل
ی
بـرا
ی
کـودک وجـود دارد وکـودک ن
ی
ازمنـد
ارجاع است
.
تمام موارد فوق
بهداشت مدارس
7
11
.
در مورد بیرون افتادن دندان شیری از دهان کدام اقدام زیر را نباید انجام داد؟
الف
(
در صورت شکستگی تکه جدا شده را نزد دندانپزشک ببریم
دندان را در محل حفره دندانی مربوطه اش قرار دهیم
ارجاع فوری به دندانپزشک
در صورتیکه بیمار بطور کامل واکسینه نشده باشد و زخم آلوده باشد یک نوبت واکسن کزاز تزریق نماییم
16
.
در آموزش بهداشت به گروههای هدف مدارس، منظیور از کارکنیان مدرسیه کیدامیک از
گزینه های زیر است ؟
١١
الف
(
همه معلمین مدرسه
مدیر مدرسه و
معلمین و خدمتگزاران
همه کارکنان مدرسه بجز خدمتگزاران
مدیر مدرسه ، معلمین ، خدمتگزاران ، سرایداران و متصدیان بوفه
17
.
بهتر است وضعیت تابش نور در کالس درس به چه صورت باشد؟
الف
(
از پشت سر دانش آموز
از سمت چپ دانش آموز
از سمت راست دانش آموز
از روبروی دانش آموزان
18
.
انحراف ستون مهره ها به سمت راست یا چپ چه نام دارد؟
الف
(
قوز
لوردوز
اسکولیوز
کیفوز
11
.
کدامیک از موارد زیر جزء معیارهای انتخاب مدرسه مروج سالمت
نیست
؟
الف
(
مدارس منتخب شهری دارای مراقب یا رابط بهداشت و مدارس روستایی تحت
پوشش بهورز فعال باشد
مدرسه دارای پایگاه تغذیه سالم و اتاق بهداشت باشد
تشکل های بهداشتی دانش آموزان
)
بهداشتیاران و پیشگامان
(
در مدرسه فعال یا قابل سازماندهی و فعال سازی باشد
دارای خدمتگزار یا سرایدار تمام وقت باشد
41
.
در چه صورت باید تمام کالس های مد
رسه از نظر شپش غربالگری شوند؟
الف
(
در صورت مشاهده یک مورد آلودگی
به
شپش
در صورت
آلودگ
ی
به شپش در
سه کالس
در صورت
آلودگی به
شپش
در
یک کالس
در صورت مشاهده بیش از
5
مورد آلودگی
به
شپش
41
.
کدام گزینه زیر در مورد اجرای برنامه آهن یاری دانش آموزان صحیح
است ؟
الف
(
این برنامه فقط در مدارس دخترانه متوسطه اول و دوم انجام می شود
١٢
به دلیل اهمیت ریزمغذی آهن، این برنامه در تمام مدارس دخترانه و پسرانه انجام می شود
در این برنامه، شانزده هفته متوالی و بدون وقفه ، هفته ای یک عدد قرص آهن به دانش آموزان دختـر
متوسـطه داده
می شود
گزینه های الف و
ج
صحیح است
آمار
1
42
.
تعریف نما کدام گزینه است؟
الف
-
نقطه وسط در توزیع نمره ها است
.
ب
-
از طریق جمع کردن تمام نمره ها واز تقسیم حاصل جمع برتعداد کل نمره ها بدست می آید
.
نقطه وسط در توزیع نمره ها است و از تقسیم حاصل جمع
برتعداد کل نمره ها بدست می آید
.
عبارت است از عدد یا نمره ای که بیشترین فراوانی را دارد
41
.
تعریف نمونه کدام گزینه است؟
الف
-
اگر جامعه آماری مورد بررسی قرار گیرد و تک تک افراد مورد ارزیابی قرار گیرنـد و صـفت و یـا وی گـی آنهـا
اندازه گیری شود
.
ب
-
نمونه ای از جامعه
انتخاب و اندازه گیری شود و بر اساس یافته های حاصل از نمونه این نتایج به کل جامعـه تعمـیم
داده شود
.
نمونه ای از جامعه انتخاب و اندازه گیری شود و بر اساس یافته های حاصل از نمونه این نتایج به کـل جامعـه تعمـیم
داده نشود
.
ب و ج
44
.
در کدام یک از موارد زیر گواهی ف
وت متوفی باید توسط پزشکی قانونی صادر گردد؟
الف
-
علل یا علت فوت آنها مورد تردید قرار دارد
.
ب
-
افرادی که هویت آنها احراز نمی گردد
.
افرادی که دادستان یا اشخاص دیگری خواهان بررسی کامل علل مرگ آنها هستند
.
همه موارد
41
.
تعریف امید به زندگی
:
الف
-
میزان متوسط سالهایی
که انتظار می رود یک فرد در یک کشور به آن عمر برسد
.
ب
-
میزان متوسط سالهایی که انتظار می رود یک فرد در یک کشور به آن عمر نرسد
.
١٣
میزان متوسط سالهایی که انتظار می رود یک فرد در یک کشور به نصف آن برسد
.
هیچکدام
46
.
محاسبه شاخص مرگ زیر یک سال چگونه است؟
الف
-
تعداد کل مرگ کودکان زیر یکسال
کل جمعیت وسط سال
1000
=
شاخص مرگ زیر یک سال
ب
-
تعداد کل مرگ کودکان زیر یکسال
تعداد کل جمعیت
100
=
شاخص مرگ زیر یک سال
تعداد کل مرگ کودکان زیر یکسال
تعداد کل تولد زنده
100
=
شاخص مرگ زیر یک سال
تعداد کل مرگ کودکان زیر یکسال
تعداد کل تولد زنده
1000
=
شاخص مرگ زیر یک سال
پزشک خانواده
2
47
.
کدام از وظایف هیات امنای روستا نمی باشد؟
الف
(
انتظارات عمده از هیات امنا برگزاری نشست جمعی با مردم روستا به منظور اطـالع رسـانی و امـوزش برنامـه بیمـه
روستایی توسط پزشک و مسئولین شبکه شهرستان
جلب
مشارکتهای مردمی و مواردی که مشکالت اجرایی ایجادشد
.
مثـل تهیـه و توسـعه مکـان مناسـب بـرای بیتوتـه
پزشکان و کارکنان
....
همکاری در تشکیل پرونده سالمت برای روستائیان
هماهنگی با بخشدار ،فرماندار ، اطالع رسانی به آنها در مورد وضعیت ساختار جمعیـت و شاخصـهای سـالمت منطقـ
ه
توسط پزشک ، بهورزان
48
.
کدام جمله صحیح کدام است؟
الف
(
در اجرای برنامه پزشک خانواده در شرایط معمول اولین محل مراجعه بیمار در روستاها پزشک خانواده می باشد
اولین اقدام پزشک خانواده پس از شناخت جمعیت تحت پوشش فرد ویزیت افراد می باشد
.
در صورتیکه پزشک برای د
هگردشی به روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت مربوطـه مـی رود بایـد بهـورز در آن
خانه بهداشت حضور داشته باشد
.)
مگر در یک مورد
(
زمان انجام ویزیت دوره ای برای کلیه افراد تحت پوشش خانوار
5
سال یکبار می باشد
مادران باردار
1
41
.
کدام مورد از رفتارهای پرخطر می باشد؟
١٤
الف
(
سابقه زندان مادر
اقامت همسر در خارج از کشور
اعتیاد تزریقی
همه موارد
11
.
وضعیت مادری که ارجاع فوری ش
د
ه است چند روز بعد پیگیری می شود؟
الف
3(
روز بعد
10
روز بعد
همان روز
یک هفته بعد
11
.
تعداد ضربان قلب جنین چند بار در دقیقه است؟
الف
(
160
-
110
بار
120
-
120
بار
110
-
160
بار
100
-
60
بار
12
.
مناسب ترین زمان جهت دریافت خدمات دندان پزشیکی بیرای میادر بیاردار چیه سینی از
بارداری است؟
الف
(
سه ماهه اول
سه ماهه دوم
سه ماهه سوم
سه ماهه اول و سوم
11
.
مصرف مکمل ها در دوران بارداری و پس از زایمان به چه صورت است؟
الف
(
مصرف قرص آهن از ابتدا تا انتهای بارداری
.
مصرف اسید فولیک از
3
ماه قبل از بارداری تا پایان بارداری و مصرف قرص آهن و مولتی ویتامین از شـروع هفتـه
16
بارداری تا پایان بارداری
مصرف اسید فولیک از هفته
12
بارداری تا پایان بارداری
مصرف اسید فولیک از
3
هفته قبل از بارداری تا
3
هفته پس از زایمان
١٥
بیماری های واگیر
14
14
.
مدت زمان درمان
4
دارویی سل طبق دستورالعمل کشوری چقدر است ؟
الف
(
دوهفته
ب
(
دوماه
یک ماه
چهارماه
11
.
کدامیک ازپیامدهای نامطلوب خاص زیرکه بعلت خطای برنامه بوجود می آیند ؟
الف
(
درد ناحیه تزریق
تب
ج(
آبسه
همه موارد
16
.
کدامیک از واکسنهای زیر در صورت انجماد مشکلی ندارند ؟
الف
(
هپاتیت ب
سه گانه
پنتاواالن
MMR
17
.
کدامیک از واکسنهای زیر باید ظرف
6
ساعت پس از آماده شدن مصرف شوند ؟
الف
(
BCG
MMR
IPV
الف وب
18
.
کدامیک از توصیه های بهداشتی زیر در مورد التور صحیح است
:
الف
(
برای اطمینان از بهداشتی بودن آب آشامیدنی ؛ باید آب را به مدت
10
دقیقه جوشاند
ب
(
مصرف نکردن سبزی هنگام بروز همه گیری التور
آب چشمه ها و آبهای معدنی از نظر آلودگی به التور ؛ همیشه سالم است
شستشوی دستها بعد از اجابت مزاج با آب
١٦
11
.
بعد از
7
سالگی کدامیک از واکسنهای زیر منع مصرف دارد ؟
الف
(
BCG
OPV
IPV
DTP
61
.
اقدامات الزم در برخورد با بیمار مشکوک به وبا
:
الف
(
تهیه نمونه سوآپ رکتالی از فرد مشکوک و اطرافیان او که در تماس مسقیم با او بوده اند یا عالئـم گوارشـی
دارند
ب
(
جبران کم آبی بیمار و درمان آنتی بیوتیکی الزم
گزارش فوری تلفنی به مرکز بهداشت
همه موارد باال
61
.
پیامد های نامطلوب موضعی واکسن عبارتند از
:
الف
(
آبسه محل تزریق
لنفادنیت
واکنش موضعی شدید مانند تورم و درد
تمام موارد فوق
62
.
کدام مورد تعریف یک مورد سرخک بوده و مشمول گزارش فوری است؟
الف
-
هر شخصی که به نظر پزشک از لحاظ بالینی مشکوک به سـرخک بـوده یـا هـر شـخص بـا تـب، راش
)
غیـر
وزیکولر
(
و سرخه وکوریزا یا کن یکتیویت
ب
-
وجودآنتی بادی
IGM
اختصاص سرخک در خون بیمار
وجودآنتی بادی
IGM
اختصاص سرخک در ادرار بیمار
همه موارد
61
.
چه نوع عوارضی پس از واک
سیناسیون باید حداکثر طی
24
ساعت ،فورا
"
گزارش شود
.
الف
(
مرگ ناشی از از واکسن
موارد بستری شده در بیمارستان
آبسه های محل تزریق
١٧
همه موارد فوق
64
.
درهنگام تلقیح واکسن قطره فلج اطفال خوراکی کدام صحیح است
:
الف
-
درصورت اسهال قطره داده نشود
ب
-
درصورت استفراغ ک
متراز
10
دقیقه پس از دریافت قطره فلج اطفال بایستی تکرارشود
.
تغذیه با هرنوع شیراز جمله شیرمادر با خوراندن قطره فلج مغایرت دارد
همه موارد
61
.
اگربیماران جدید ریوی اسمیرمثبت درپایان دوماه هنوز اسیمیرمثبت داشیته باشیند چیه
اقدامی باید انجام شود ؟
الف
(
درمان را قطع کرده و پروتکل درمان را عوض می کنیم
درمان حمله ای را با
5
دارو ادامه می دهیم
.
خلط مثبت پایان ماه دوم مهم نیست ودرمان نگهدارنده را آغاز می کنیم
درمان حمله ای را تا پایان ماه سوم ادامه داده و پایان ماه
3
آزمایش خلط را تکـراری ک
نـیم و پـس ازآن بـدون
توجه به نتیجه آزمایش خلط ، درمان نگهدارنده را آغاز می کنیم
.
66
.
شروع واکسیناسیون پنتاواالن از چه زمانی برای کودک می باشد ؟
الف
-
10
روزگی
ب
-
15
روزگی
سی
روزگی
دوماهگی
67
.
برنامه کشوری مراقبیت بیمیاری سیرخجه میادرزادی، چیه گیروه سینی از
کودکیان را
مدنظرقرارداده است؟
الف
(
کمتراز
15
سال
کمتراز
5
سال
کمترازیک سال
کمتراز
2
سال
شیرمادر
1
68
.
راههای شناخت عدم کفایت شیر مادر ؟
١٨
الف
:
تعداد کهنه های خیس نوزاد
تغذیه طوالنی تر از یک ساعت در هر بار شیردهی
گریه فراوان شیرخوار
درخواست مکرر
پستان مادر توسط نوزاد
.
61
.
عالئم سیری شیرخوارکدام است ؟
الف
:
توقف صدای بلع
توقف بیشتر بین دفعات مکیدن
افزایش مکیدنهای غیر تغذیه ای
همه موارد
71
.
ازاثرات پستانک کدام صحیح نیست ؟
الف
:
سردرگمی شیرخوار
امتناع از گرفتن پستان
آرامش نوزاد
کاهش مدت تغذیه انحصاری با شیر مادر
71
.
علل امتناع شیرخوار از گرفتن پستان در بین هفته های اول تا چهارم عمر چیست ؟
الف
(
دردهای
قولنجی
ب
(
مصرف زودتر از موعد غذاهای کمکی
بازیگوشی شیرخوار
وضعیت نادرست شیردهی و یا تغییر مزه شیر
72
.
بهترین زمان شروع آموزش شیر دهی به مادر باردار چه زمانی است؟
الف
(
هفته
20
-
16
بارداری
هفته
10
-6
بارداری
هفته
32
-
31
بارداری
هفته
32
-
35
بارداری
بیماری غیرواگیر
11
71
.
کدام جمله
غلط است
؟
١٩
الف
(
دیابت نوع یک وابسته به انسولین است
دیابت نوع
2
وابسته به انسولین است
نوع یک بیشتر در کودکان و نوجوانان رخ می دهد
.
عوامل ژنتیکی بیشتر در دیابت نوع یک دخالت دارد
74
.
فرد با
BMI
/1
11
-
11
در کدام گروه وزنی قرار می گیرد؟
الف
(
چاق درجه
2
وزن
اضافی
چاقی درجه یک
چاقی مفرط
71
.
فرد پره دیابتیک به چه کسی گفته می شود؟
الف
(
فردی که اختالل تحمل گلوکز دارد
فردی
که
اختالل
قند خون ناشتا
دارد
فردی که قند خون ناشتای بین
125
-
100
میلی گرم در دسی لیتر باشد
همه
موارد
76
.
کدام دسته از خانمهای باردار در هفته هیای
28
-
24
بیارداری بیه آزمیایش
تحمیل گلیوکز
خوراکی ارجاع داده می شوند؟
الف
(
فقط زنان باردار سالم
فقط
زنان
باردار
دیابتیک
کلیه زنان غیردیابتیک
فقط زنان پره دیابتیک
77
.
عالئم بیماری فشارخون باال کدامیک از موارد زیر است
:
الف ـ سردرد ، تاری دید و اختالل دید
ب ـ درد قفسه سینه ،
سرگیجه و تنگی نفس به هنگام فعالیت
ج ـ
مورد الف و ب
د ـ
هیچکدام ازموارد
78
.
گروه هدف گیرنده آموزش در برنامه تاالسمی کدام یک ازگروه های زیر هستند ؟
٢٠
الف
دانش آموزان دختر سوم راهنمائی و پسر سوم دبیرستان
ب
عاقدان محلی
ج
خانواده بیماران تاالسمی و زوج مینور تاالسمی
–د
همه موارد فوق صحیح است
71
.
هدف کلی برنامه تاالسمی چیست ؟
الف
پیشگیری از باردار شدن زوج مینور تاالسمی
ب
پیشگیری از بروز بتا تاالسمی ماژور
ج
انجام آزمایش های پیش از تولد
–د
جلوگیری از ازدواج زوج مینو
ر تاالسمی
81
.
بهترین سن غربالگری نوزادان چه زمانی است ؟
الف
(
هفته اول تولد
-5
3
روزگی پس از تولد
قبل از
21
روزگی
قبل از
3
روزگی
81
.
در برنامه غربالگری نوزادان نمونه پاشنه پا برای شناسایی کم کاری تیرویید از کدام آزمون
استفاده می شود؟
الف
(
TSH
T2
،
TSH
T3
،
TSH
T2
،
T3
82
.
فرآیند غربالگری نوزادان نارس چگونه است ؟
الف
(
تکرار غربالگری از پاشنه پا در هفته
)
10،2،2
تولد
(
ب
(
تکرار غربالگری از پاشنه پا در هفته
)
10،6،2
تولد
(
تکرار غربالگری از پاشنه پا در هفته
)
6،2،2
تولد
(
تکرار غربالگری از پاشنه پا در هفته
)
10،6،2
تولد
(
81
.
نتیجه آزمایش غربالگری نوزادی که مشکوک به فنیل کتونوری می باشد کدام است ؟
٢١
الف
(
تیتر فنیل آالنین باالی
mg/dl
2
تیتر فنیل آالنین مساوی و باالی
mg/dl
2
تیترفنیل آالنین باالی
mg/dl
5
تیتر فنیل آالنین مساوی و باالی
mg/dl
5
84
.
آزمایش تایید تشخیص بیماری فاویسم در نوزادانی که در برنامه غربالگری مشکوک بوده اند
چه زمانی می باشد ؟
الف
(
120
روز پس از انجام آزمایش غربالگری نوزاد
120
روز پس از اعالم نتیجه آزمایش غربالگری نوزاد
120
روز پس از تولد نوزاد
120
روز پس از ارسال نمونه پاشنه پا به آزمایشگاه
81
.
اولین عالمت ابتال به کم کاری تیرویید نوزادان کدام یک از موارد زیر می باشد ؟
الف
(
طوالنی شدن زردی فیزیولوژیک
کم تحرکی
فتق نافی
کم گریه کردن
تغذیه
1
86
.
در تعریف اختالل رشد کدام مورد صحیح است ؟
الف
کودکی که منحنی وزن او موازی با منحنی قرمز
3)
-
انحراف معیار
(
و صعودی است
.
ب
کودکی که منحنی وزن او باالی منحنی قرمز
3)
-
انحراف معیار
(
است ولی موازی و صـعودی بـا منحنـی رشـد
نمی باشد
.
ج
کودکی که منحنی
وزن او باالی منحنی قرمز
3)
-
انحراف معیار
(
است ولی مشکل تغذیه ای دارد
.
کودکی که منحنی وزن او زیر منحنی قرمز
3)
-
انحراف معیار
(
است
.
87
.
به منظور مغذی کردن غذای کودک کدام ماده غذایی را میی تیوان بیه غیذای کیودک
افزود؟
الف
:
کره
پودر جوانه غالت و حبوبات
٢٢
روغن مایع
همه موارد
88
.
کودکی با وزن
2111
گرم متولد شده است قطره آهن برای این کودک ازچه زمانی به چه
میزان تجویز می شود؟
الف
:
بدو تولد ،
5
قطره
زمانیکه وزن کودک دوبرابر وزن تولد شود ، به میزان
10
قطره
2
ماهگی ،
15
ق
طره
زمانیکه وزن کودک به دوبرابر وزن تولد رسید یا
2
ماهگی
)
هرکدام زودتر حاصل شود
(
به میزان
2
میلـی گـرم بـه
ازای هر کیلوگرم وزن بدن
81
.
برای پیشگیری از تهوع صبحگاهی کدامیک از موارد زیر به مادر باردار توصیه نمی شود؟
الف
:
پرهیز از مصرف غذای سرد
عدم استفا
ده از مایعات همراه وعده های غذایی
اجتناب از مصرف ادویه های تند
گرسنه نماندن به مدت طوالنی
11
.
در یک مادر باردار چاق با نمایه باالتر از
11
مقادیر مناسب وزنگیری چه میزان باید باشد؟
الف
-
12
-
11
ب
-
23
-
12
25
-
12
-2
5
سالمندان
1
11
.
کدام گزینه در مورد تغذیه
سالمندان
نادرست
است؟
الف
(
جذب ویتامین ب
6
با افزایش سن کاهش می یابد
.
اسفناج از منابع خوب این ویتامین است
.
جذب کلسیم بدن با افزایش سن کاهش می یابد و نیز کمبود ویتامین د باعث کاهش کلسیم بدن می شود
.
از مهمترین منابع غذائی اسید فولیک جوانه گندم و لوبیا
ی قرمز و مرکبات است و از تصلب شـرائین پیشـگیری مـی
کند
.
کمبود منیزیوم در دوران سالمندی شایع نیست ولی کمبود روی در
50
درصد سالمندان ممکن است دیده شود
.
٢٣
12
.
در دوران سالمندی چه تغییری در میزان پروتئین بدن ایجاد می شود؟
الف
(
افزایش می یابد
کاهش می یابد
تغییری نمی کند
در صورت افزایش میزان چربی بدن میزان پروتئین نیز افزایش می یابد
.
11
.
جذب آهن از کدامیک از مواد غذائی زیر
بیشتر
است؟
الف
(
سبزی های برگ سبز تیره
میوه های خشک
سویا
گوشت
14
.
اثرات کمبود آب در سالمندان چیست؟
الف
(
مشکالت تنفسی
اختالل در عملکرد قلب و خواب آلودگی
پوکی استخوان و دیابت
هیچکدام
11
.
سالمندی که در حال مصرف داروهای ادرار آور
)
دیورتیک
(
است احتمیال کمبیود کیدام
ویتامین در وی بیشتر مطرح است؟
الف
(
ویتامین د
ویتامین ای
ویتامین ب
1
احتمال کمبود ویتامین با مصرف داروهای دیورتیک مطرح نمی باشد
.
آموزش بهداشت
1
16
.
جهت پیداکردن مشکالت بهداشتی و راه حل مشکالت در روستا کدام اقدام ضروری است؟
الف
-
تشکیل شورای بهداشتی روستا
ب
-
آموزش در گروههای رسمی
جلب مشارکت مردم
٢٤
اقدام بهورز
17
.
علیییل رفتیییاری
بیییه وجیییود آورنیییده مشیییکل
.................
ولیییی علیییل غییییر رفتیییاری
.............................
قابل حل است
.
الف
-
با آموزش قابل حل است
-
با آموزش قابل حل است
ب
-
با آموزش قابل حل است
-
با رفع کمبودها واصالح شرایط محیطی
ا رفع کمبودها واصالح شرایط محیطی
-
با آموزش قابل
حل است
با رفع کمبودها واصالح شرایط محیطی
-
با رفع کمبودها واصالح شرایط محیطی
18
.
مرحله اول در انجام نیازسنجی کدام است؟
الف
(
تعیین شاخصها
جمع آوری اطالعات مورد نیاز
تعیین افراد جهت همکاری
همه موارد
11
.
کدام گزینه در مورد مشاوره صحیح است ؟
الف
به-
ارتباط با افراد برای تشویق آنان در جهت یافتن راه حل مشکل و رفع نیازهایشان مشاوره می گویند
.
ب
-
مشاوره انتخاب است نه زور و توصیه و نقش مشاور مشارکت با فرد در جهـت بررسـی جوانـب مختلـف مشـکل و
یافتن راه حل مناسب و بکارگیری آن است
.
مشاوره یک ارتباط دو طرفه چهره
به چهره است و رازداری یکی از اصول مهم مشاوره است
.
همه موارد
111
.
تعدادی تصویر که به ترتیب نشان دادن مرا حل مختلف یک موضوع را نمیایش میی
دهد
:
الف
-
نشریه
ب
-
پوستر
فلیپ چارت
پمفلت
میانساالن
1
111
.
فاصله زمانی مناسب جهت انجام تست پاپ اسمیر در زنان مبتال به ایدز چقدر است؟
٢٥
الف
(
هر سه سال یکبار
هر ساله
زمان انجام تست پاپ اسمیر همانند زنان سالم است
هیچکدام
112
.
کدام یک از سرطان های زیر در زنان ایرانی شایع تر است؟
الف
(
سرطان معده
سرطان پستان
سرطان دهانه رحم
سرطان دستگاه گوارش
111
.
چه کسانی بیشتر در معرض ابتال به سرطان پستان هستند؟
الف
(
افرادی که چاقی بعد از یائسگی داشته اند
.
افرادی که به در سنین پایین ازدواج کرده اند و بارداری متعدد داشته اند
.
افرادی که به سایر بدخیمی های مثل سرطان تخم
دان مبتال هستند
الف و ج صحیح است
114
.
حرف
E
در کلمه
GATHER
)
مراحل مشاوره
(
به چه معنائی است؟
الف
(
از داوطلب در مورد خودش سئوال کنید
توضیح اهمیت معاینات سالیانه
توضیح هر آنچه که الزم یا شفاف کننده است
.
کمک به داوطلب برای اتخاذ بهترین تصمیم
111
.
اولین ماموگرافی
)
پایه
(
در چه سنی به خانم ها توصیه می شود؟
الف
35(
سالگی
20
سالگی
25
سالگی
50
سالگی
امور دارویی
1
٢٦
116
.
کدام یک از داروهای مراقبتی زیر
از شروع ماه پنجم حاملگی تا پایان ماه سوم بعید
از زایمان
تجویز می شود
.
الف
-
اسید فولیک
ب
-
سولفات آهن
یا سولفات فرو
مولتی ویتامین مینرال
مولتی ویتامین
117
.
قطره های سولفات آهن یا سولفات فرو
روزانه به ازای هر کیلوگرم وزن بیدن
.......
قطره داده می شود
.
الف
-
یک
ب
-
دو
ده
پنج
101
.
کدام گزینه درخصوص داروهای درمان حساسیت
)
آنتی هیستامین
(
نادرست
است؟
الف
به-
زنان شیر ده نباید بدهید
.
ب
-
به کودکان زیر دو سال نباید بدهید
.
برای جلوگیری از عوارض دارویی بهتر است همراه آب یا شیر مصرف شود
.
مصرف دارو در بیماران مبتال به آسم
بالمانع است
.
111
.
از پماد کاالندوال در
..............................
استفاده می شود
.
الف
-
الت
هابات پوستی
ب
-
خارش خفیف
الف و ب
هیچکدام
111
.
از الکل اتیلیک سفید
)
طبی
71
درجه
(
برای
..................................
استفاده می شود
.
الف
-
شستشو زخم ها و سوختگی ها
ب
-
ضد عفونی کردن محل تزریق و دماسنج
پانسمان ناف نوزاد
٢٧
هیچکدام
بهداشت حرفه ای
1
111
.
خیرگی
در اثر چه عاملی به وجود می آید؟
الف
-
نور بیش از حد
ب
-
صدای بیش از حد
ارتعاش بیش از حد
گرمای بیش از حد
112
.
اثرات گردو غبارهای شیمیایی به کدام عامل بستگی دارد؟
الف
-
نوع و مقدار ماده
ب
-
طول تماس
الف و ب صحیح می باشد
هیچکدام
111
.
راه
ورود
مواد
شیمیایی
به
بدن
در
محیط
های
کاربه ترتیب اهمیت عبارتند از
:
الف
-
پوستی
گوارشی
-
استنشاقی
ب
-
استنشاقی
-
پوستی
گوارشی
گوارشی
-
پوستی
-
استنشاقی
استنشاقی
گوارشی
-
پوستی
114
.
در
کارگاههای
صنفی
با
تعداد
کارکنان
کمتر
از
1
نفر
که
کارگران
با
11
دقیقه
پیاده
روی
به
توالت
بهداشتی
دسترسی
دارند
،
داشتن
توالت
در
محل
کارگاه
........
.
الف
-
ضروری است
ب
-
ضروری نیست
حداقل یک توالت الزامی است
هیچکدام
111
.
کدام مورد درخصوص شرایط نگهداری سم
غلط
می باشد
.
الف
-
سموم را می بایست دور از دسترس اطفال نگهداری کرد
ب
-
سعی شود محل نگهداری سم مجهز به قفل باشد
.
٢٨
نگهداری سم در آشپزخانه و انبار مواد غذایی بالمانع است
.
هرگز برچسب و نوشته ی روی ظرف حاوی سم را جدا نکنیم
.
استرلیزاسیون
2
116
.
درجه حرارت جهت انجام استریلیزاسیون با استفاده از حرارت خشک چقدر است؟
الف
(
100
درجه
25
درجه
120
درجه
250
درجه
117
.
گندزدائی به چه معناست؟
الف
(
فرآیندی که به آن استریل سازی سرد گفته می شود
.
فرآیندی که در آن اغلب و نه همه میکروارگانیسم های بیماریزا از اجسام غیر جاندار حذف گردد
.
فرآیندی که در آن کلیه میکرو ارگانیسم ها درا اجسام غیر جاندار از بین می رود
.
هیچکدام
سواح
و حوادث
2
118
.
در مورد موضوعات ایمنی که از هر یک از آنهیا چنید میورد در منیزل وجیود دارد
چنانچه تنها یک مورد از آن ایمن نباشد آن موضوع ایمنی امتیاز
.....
می گیرد
الف
(
صفر
کامل
ناقص
به نسبت امتیاز می گیرد
111
.
کدامیک از گزینه صحیح می باشد
؟
الف
(
پشت بام باید
دارای حفاظ باشد
در داخل حمام پریز و کلید برق مانعی ندارد
چراغ داخل حمام متواند المپ باشدوحباب نیازی نیست
.
همه موارد صحیح است
٢٩
شاد و سالمت باشید
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۱۲/۲۸
مهناز افشاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی