دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 98

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95 نمونه سوالات آموزش و پرورش اسفند 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش95 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش بهمن 96
دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش نیمه اول 96
دانلود سوالات آموزش و پرورش 97 فروردین +دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 97

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش95

نمونه سوالات آموزش و پرورش 95

سوالات استخدامی آموزش و پرورش95

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95

۷ مطلب در شهریور ۱۳۹۷ ثبت شده است۲۲۲۳- نمونه سوالات   نحوکاربردی ۳ یازبان عربی پنج 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33891" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۲۴- نمونه سوالات  مکاتب و روش های تفسیر قران کریم یک و دو 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33893" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۲۵- نمونه سوالات  مفاهیم نقدو فهم حدیث 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33895" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۲۶- نمونه سوالات  قرائت و درک متون تفسیری 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33897" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۲۷- نمونه سوالات  تفسیر ترتیبی قران کریم چهار 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33899" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۲۸- نمونه سوالات  تفسیر موضوعی سه 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33901" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۲۹- نمونه سوالات  تاثیر قران در پیدایش علوم زبان عربی 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33903" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۳۰- نمونه سوالات  تفسیر ترتیبی قران کریم دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33905" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۳۱- نمونه سوالات  مبانی نقدو فهم حدیث 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33907" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۳۲- نمونه سوالات  علوم قرانی سه 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33909" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۲۳۳- نمونه سوالات  تفسیر موضوعی دو 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33912" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۳۴- نمونه سوالات  بلاغت قران کریم یک 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33915" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۳۵- نمونه سوالات  بلاغت قران کریم دو 210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33917" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۳۶- نمونه سوالات  تاریخ قران یک 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33919" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۳۷- نمونه سوالات  فقه الحدیث یک 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33921" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۳۸- نمونه سوالات  مکاتب و روش های تفسیر قران یک 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33923" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۲۳۹- نمونه سوالات  روش های تفسیری 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33925" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۴۰-نمونه سوالات  تفسیر قران ۳ رشته الهیات 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33927" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۴۱- نمونه سوالات  مفردات قران دو 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33929" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۴۲- نمونه سوالات  زبان تخصصی ۳ رشته الهیات گرایش علوم قران و حدیث 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33931" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۴۳-  نمونه سوالات  نقدو بررسی آرای و جالی ( اموزش محور )  30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33933" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۴۴- نمونه سوالات  منطق و فلسفه مقدماتی 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33935" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۴۵- نمونه سوالات  تاریخ قران دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33937" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۴۶- نمونه سوالات  مکاتب و روش های تفسیر قران دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33939" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۴۷- نمونه سوالات  تفسیر قران ۱ رشته الهیات 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33941" text="خرید" style="button" color="blue"]


2248- نمونه سوالات  فقه شش 210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33944" text="خرید" style="button" color="blue"]


2249-نمونه سوالات  فلسفه فقه 210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33946" text="خرید" style="button" color="blue"]


2250- نمونه سوالات  فقه چهار 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33948" text="خرید" style="button" color="blue"]2251- نمونه سوالات  اصول دو 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33950" text="خرید" style="button" color="blue"]


2252- نمونه سوالات  مباحث اصول سه 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33952" text="خرید" style="button" color="blue"]


2253- نمونه سوالات  عربی مقدماتی 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33954" text="خرید" style="button" color="blue"]


2254- نمونه سوالات  منطق و فلسفه مقدماتی 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33956" text="خرید" style="button" color="blue"]


2255- نمونه سوالات  تاریخ علوم اسلامی یک 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33958" text="خرید" style="button" color="blue"]


2256- نمونه سوالات  تاریخ هنرهای اسلامی یک 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33960" text="خرید" style="button" color="blue"]


2257- نمونه سوالات  متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی رشته الهیات 25 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33962" text="خرید" style="button" color="blue"]


2258- نمونه سوالات  فلسفه غرب یک 210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33964" text="خرید" style="button" color="blue"]


2259- نمونه سوالات  فلسفه غرب دو 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33966" text="خرید" style="button" color="blue"]


2260- نمونه سوالات  فلسفه علم 120 سوال + پاسخنامه  

[purchase_link id="33969" text="خرید" style="button" color="blue"]


2261- نمونه سوالات  فلسفه معاصر 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33971" text="خرید" style="button" color="blue"]


2262- نمونه سوالات  مسائل کلامی جدید دو150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33973" text="خرید" style="button" color="blue"]


2263- نمونه سوالات  منطق سه 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33975" text="خرید" style="button" color="blue"]


 2264- نمونه سوالات  منطق چهار 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33977" text="خرید" style="button" color="blue"]


2265- نمونه سوالات  منطق جدید دو210 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33979" text="خرید" style="button" color="blue"]


2266- نمونه سوالات  منطق جدید یک 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33981" text="خرید" style="button" color="blue"]


 2267-  نمونه سوالات  عرفان نظری دو 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33983" text="خرید" style="button" color="blue"]


 ۲۲۶۸- نمونه سوالات  حکمت مشاء دو 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33985" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۶۹- نمونه سوالات  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33987" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۰- نمونه سوالات  اصول برنامه ریزی درسی180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33989" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۱- نمونه سوالات  تفسیر تربیتی قران کریم دو90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33991" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۲- نمونه سوالات  روش تحقیق60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33993" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۳- نمونه سوالات  اخلاق در سیره معصومین60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33995" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۴- نمونه سوالات  کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در اموزش دینی قران و عرب50 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33997" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۵- نمونه سوالات  روش تدریس و تحلیل محتوای کتب عربی دوره ی راهنمایی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="33999" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۶- نمونه سوالات  فقه و احکام ۲ رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34001" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۷- نمونه سوالات  تاریخ کلام و فلسفه اسلامی رشته اموزش دینی عربی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34003" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۸- نمونه سوالات  فلسفه اسلامی ۲ رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34005" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۷۹- نمونه سوالات  متون عربی ۳ رشته اموزش دینی عربی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34007" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۰- نمونه سوالات  تمرین صرف و نحو عربی رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34009" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۱ -نمونه سوالات  روش تدریس و تحلیل محتوای کتب دینی دوره ی راهنمایی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34011" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۲ - نمونه سوالات  روش تدریس و تحلیل محتوای کتب قران دوره ی راهنمایی 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34013" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۳- نمونه سوالات  اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم ) رشته اموزش دینی و عربی و اب و هوا شناسی 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34015" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۴- نمونه سوالات  کلام جدید رشته الهیات 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34017" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۵- نمونه سوالات  فلسفه اسلامی رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34019" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۶- نمونه سوالات  فلسفه اسلامی ۳ رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34021" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۷- نمونه سوالات  اشنایی با کلیات علوم اسلامی (فلسفه و عرفان 60 سوال + پاسخنامه )

[purchase_link id="34023" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۸- نمونه سوالات  اشنایی باادیان الهی رشته اموزش دینی عربی90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34025" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۸۹- نمونه سوالات  دین یهود 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34027" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۰- نمونه سوالات  متون عرفانی عربی دو90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34029" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۱- نمونه سوالات  تاریخ تصوف یک60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34031" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۲- نمونه  سوالات  متون عرفانی فارسی یک 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34033" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۳- نمونه سوالات  روش های مطالعات دینی یک 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34035" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۴- نمونه سوالات  متون عرفانی فارسی دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34037" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۵- نمونه سوالات  متون دینی به زبان خارجی دو60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34039" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۶- نمونه سوالات  ادیان ایران پیش از اسلام دو60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34041" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۷-  نمونه سوالات  متون عرفانی به زبان خارجی یک 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34043" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۸- نمونه سوالات  مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره 240 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34045" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۲۹۹- نمونه سوالات  اهل بیت در قران و حدیث 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34047" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۰۰- نمونه سوالات  مقدمات مشاوره و راهنمایی30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34049" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۰۱- نمونه سوالات  تاریخ معاصر جهان اسلامی 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34051" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۰۲- نمونه سوالات  قرائت و تجوید سه 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34053" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۰۳- نمونه سوالات  قرائت و تجوید چهار 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34058" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۰۴- نمونه سوالات  اشنایی با احادیث ائمه رشته تربیت معلم 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34061" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۰۵- نمونه سوالات  فقه رشته تربیت معلم قران کریم 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34064" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۰۶- نمونه سوالات  تفسیر موضوعی ۱ رشته تربیت معلم قران کریم 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34066" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۰۷- نمونه سوالات  تجزیه و ترکیب ایات قران دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34069" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۰۸- نمونه سوالات  روش تدریس احکام رشته تربیت معلم قران کریم 90 سوال + پاسخنامه 

[purchase_link id="34071" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۰۹- نمونه سوالات  تجزیه و ترکیب ایات قران دو150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34076" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۱۰- نمونه سوالات  روش تدریس مفاهیم و قرائت قران 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34078" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۱۱- نمونه سوالات  اشنایی با مکاتب عقیدتی – سیاسی 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34081" text="خرید" style="button" color="blue"] ۲۳۱۲- نمونه سوالات  تاریخ اسلام در مصر و شا م 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34083" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۱۳- نمونه سوالات  تاریخ اسلام در واندلس 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34085" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۱۴- نمونه سوالات  تاریخ هنرهای اسلامی دو 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34087" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۱۵- نمونه سوالات  تاریخ تشکیلات اسلامی یک 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34089" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۱۶- نمونه سوالات  تاریخ اسلام از سقوط دولت بغداد تا تاسیس دولت صفوی180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34091" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۱۷- نمونه سوالات  تاریخ علوم در اسلام دو120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34093" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۱۸- نمونه سوالات  تاریخ تشکیلات اسلامی دو 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34095" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۱۹- نمونه سوالات  مطالعات اسلامی در غرب 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34098" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۲۰- نمونه سوالات  تاریخ علوم در اسلام سه 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34100" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۲۱- نمونه سوالات  وضع کنونی جهان اسلام یک 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34102" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۲۲- نمونه سوالات  تاریخ اسلام در شبه قاره هند 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34104" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۲۳- نمونه سوالات  جغرافیای تاریخی  اسلام دو 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34106" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۲۴- نمونه سوالات  جامعه شناسی تاریخی 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34108" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۲۵- نمونه سوالات  تاریخ اموزش و پرورش در اسلام 180 سوال + پاسخنامه 

[purchase_link id="34110" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۲۶- نمونه سوالات  تاریخ عثمانیان 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34113" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۲۷- نمونه سوالات  وضع کنونی جهان اسلام دو 180 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34115" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۲۸- نمونه سوالات  خطوط و کتیبه های اسلامی 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34117" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۲۹- نمونه سوالات  روش های مطالعات دینی دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34119" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۰- نمونه سوالات  فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشور های غیر مسلمان 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34121" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۱- نمونه سوالات  متون تاریخی و جغرافیایی به زبان عربی 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34123" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۲- نمونه سوالات  جغرافیای تاریخی اسلام یک 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34125" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۳- نمونه سوالات  تاریخ صفویه 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34127" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۴- نمونه سوالات  تاریخ تشیع یک و دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34129" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۵- نمونه سوالات  تاریخ نگاری در اسلام 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34131" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۶- نمونه سوالات  جهان اسلام غرب و استعمار 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34133" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۷- نمونه سوالات  کلیات فرهنگ و تمدن اسلام 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34135" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۸- نمونه سوالات  تاریخ تشیع رشته الهیات 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34137" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۳۹- نمونه سوالات  تاریخ معاصر جهان اسلام 30 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34139" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۴۰- نمونه سوالات  قرائت متون تاریخی به زبان فارسی یک 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34142" text="خرید" style="button" color="blue"]2341- نمونه  سوالات  ادبیات معاصر ۱ نظم 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34144" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۴۲- نمونه سوالات  انواع ادبی 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34146" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۴۳- نمونه سوالات  اشنایی با علوم قرانی 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34148" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۴۴- نمونه سوالات  ایین نگارش و فنون ساده نویسی 12 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34150" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۴۵- نمونه سوالات  بدیع 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34152" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۴۶- نمونه سوالات  تاثیر قران و حدیث در ادب فارسی 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34154" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۴۷- نمونه سوالات  تاریخ ادبیات یک 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34156" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۴۸- نمونه سوالات  تاریخ ادبیات سه 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34158" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۴۹- نمونه سوالات  تاریخ زبان فارسی 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34161" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۵۰ - نمونه سوالات  دستور زبان فارسی یک 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34163" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۵۱- نمونه سوالات  زبان تخصصی ۱ رشته ادبیات 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34165" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۵۲- نمونه سوالات  زبان تخصصی ۲ رشته ادبیات 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34167" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۵۳- نمونه سوالات  اشنایی با سیر تحول شعر فارسی 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34169" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۵۴- نمونه سوالات  سبک شناسی ۲ نثر 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34171" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۵۵-نمونه سوالات  عروض و قافیه 150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34173" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۵۶-نمونه سوالات  قرائت عربی یک 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34175" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۵۷-نمونه سوالات  قرائت عربی دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34177" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۵۸-نمونه سوالات  قرائت عربی سه 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34179" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۵۹-نمونه سوالات  قرائت عربی چهار 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34182" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۶۰-نمونه سوالات  قرائت عربی پنج 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34184" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۶۱-نمونه سوالات  قواعد عربی یک 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34186" text="خرید" style="button" color="blue"]۲۳۶۲-نمونه سوالات  قواعد عربی دو 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34188" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۶۳-نمونه سوالات  قواعد عربی سه 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34195" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۶۴-نمونه سوالات   قواعد عربی چهار 15 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34197" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۶۵-نمونه سوالات   مبانی و عرفان و تصوف 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34199" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۶۶-نمونه سوالات  متون تفسیر فارسی 60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34201" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۶۷-نمونه سوالات   مرجع شناسی و روش تحقیق 90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34203" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۶۸-نمونه سوالات   مرجع شناسی و روش تحقیق120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34205" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۶۹-نمونه سوالات  معانی و بیان150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34207" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۰-نمونه سوالات  معانی و بیان دو90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34209" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۱-نمونه سوالات  مقدمات زبان شناسی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34211" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۲-نمونه سوالات   نثر ۱ تاریخ بیهقی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34213" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۳-نمونه سوالات    نثر ۲ بخش ۲ کشف الاسرار120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34215" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۴-نمونه سوالات   نثر ۲ بخش ۱ کلیله و دمنه یک120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34217" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۵-نمونه سوالات   نثر ۳ بخش ۳ گلستان سعدی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34219" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۶-نمونه سوالات   نثر ۴ مرصاد العباد 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34221" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۷-نمونه سوالات   نظم ۳ بخش ۱ خاقانی120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34223" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۸-نمونه سوالات  نظم ۱ بخش ۱رودکی و منو چهری150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34225" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۷۹-نمونه سوالات  نظم ۲ بخش ۱رستم و سهراب90 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34227" text="خرید" style="button" color="blue"]


۲۳۸۰-نمونه سوالات  نظم ۲ بخش ۱ رستم و اسفندیار150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="34229" text="خرید" style="button" color="blue"]


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۱۲
مهناز افشاری

پکیج زیر کاملترین پکیج در بین نمونه سوالات موجود در اینترنت به کوشش و سعی کامل همکاران سایت دارند

جهت آمادگی در آزمون استخدامی مترجم رسمی کتبی و شفاهی قوه قضائیه

مشخصات فایل:

pdf  با قابلیت پرینت و کپی

جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی مترجم قوه قضائیه(رشته زبان انگلیسی)کلیک کنید

جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی مترجم قوه قضائیه(رشته عربی)کلیک کنید

دانلود نمونه سوالات استخدامی مترجم قوه قضائیه(رشته زبان فرانسه)کلیک کنید

به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون جذب مترجمان رسمی قوه قضائیه
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۲۰
مهناز افشاری

 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   کارشناس امور مالی )کد 125 )

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حسابداری مالی

  نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حسابداری بهای تمام شده

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   اقتصاد خرد و کلان

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   حسابداری دولتی و بودجه

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   حسابداری مالیاتی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس امور اداری )کد 123

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   روش تحقیق

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 آمار و کاربرد آن در مدیریت

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 اصول مدیریت

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مدیریت منابع انسانی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   رفتار سازمانی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حقوق اداری

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 قانون کار

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 قانون تأمین اجتماعی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   کارشناس فناوری اطلاعات )کد 135

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   سیستمهای عامل

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 ساختمان داده ها و الگوریتمها

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 پایگاه دادهها

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مهندسی نرم افزار

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 A+ و Securityنمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 +  و نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97  Network+ 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس حقوقی )کد 134

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حقوق مدنی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حقوق تجارت

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حقوق اداری

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حقوق جزای اختصاصی )جرایم علیه اموال

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 آیین دادرسی مدنی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 قانون تأمین اجتماعی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 قانون کار 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس امور بیمه ای )کد 124 )

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   اصول و تئوریهای مدیریت

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 رفتار سازمانی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 منابع انسانی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حقوق بیمه 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 قوانین و مقررات بیمه های تأمین اجتماعینمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 پزشک متخص

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 دکترای علوم آزمایشگاهی )کد 105

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )بیوشیمی بالینی،

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 میکروبیولوژی )میکروب، انگل، قارچ، ویروس(

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 هماتولوژی و بانک خون

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 ایمونولوژی و سرولوژی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کنترل کیفی در آزمایشگاه 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس تغذیه )کد 132

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 تغذیه اساسی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 رژیم درمانی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 تغذیه در دوران های مختلف زندگی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بیماریهای ناشی از سوءتغذیه

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بررسی وضعیت تغذیهنمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس هوشبری )کد 139 (

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )اصول و روشهای بیهوشی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بیماری شناسی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 فارماکولوژی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مراقبتهای ویژه 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس شنوایی سنجی ) کد 151 )

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 آناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 شنوایی شناسی تشخیصی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 شنوایی شناسی توانبخشی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 شنوایی شناسی کودکاننمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس مامایی )کد 137 (

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )بارداری و زایمان 1 تا 4 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   بیماریهای زنان و ناباروری 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بهداشت مادر و کودک 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 نوزاداننمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس پرستاری )کد 130 (

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 پرستاری داخلی و جراحی 1 تا 4

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مراقبتهای ویژه

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 روان پرستاری

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   کودکان 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مدیریت بهداشت جامعه

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مادران و نوزادان 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   کارشناس اتاق عمل )کد 120 (

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 آشنایی با وسایل اتاق عمل 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 اصول و فنون عملکرد سیار و اسکراب

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 تکنولوژی جراحی )کلیه دروس اعم از گوارش، ارتوپدی، مغز و اعصاب و ...((

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کاردان اتاق عمل)کد 116 )

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )تکنیک و اصول کار در اتاق عمل

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 تکنولوژی جراحی در موارد تخصصی و فوق تخصصی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بیماریهای داخلی و جراحی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بیهوشی و احیای قلبی ریوینمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس پرتوشناسی )کد 129 )

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )فیزیک رادیولوژی تشخیصی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 فیزیک پرتوها 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 رادیویولوژی و حفاظت

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 تکنیکهای رادیوگرافی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مواد حاجب

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 ثبت و نمایش تصویرنمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس بینائی سنجی )کد 128 (

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )اُپتومتری عمومی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 عدسی های تماسی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 اُپتومتری کودکان

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 اُپتومتری افراد مسن

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 اُپتومتری دید دوچشمی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 عینک طبی( 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   کارشناس توانبخشی فیزیکی )کد 133 (

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )الکتروتراپی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 تمریندرمانی )مباحث عمومی و تخصصی(

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بیومکانیک و کینزیولوژی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 فیزیوتراپی در بیماریها )ارتوپدی، بیماریهای داخلی، روماتیسمی و اعصاب((نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی )کد 121 (

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )بیوشیمی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 انگل  قارچ  ویروس باکتری

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 هماتولوژی و بانک خون

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 ایمونولوژی و سرولوژی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس تعمیرات تجهیزات پزشکی کد 131 )

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )زبان تخصصی مهندسی پزشکی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 ریاضیات

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 آمار و احتمالات مهندسی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مدارهای الکتریکی 1

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مدارهای الکتریکی 2

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 الکترونیک 1

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 الکترونیک 2

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 تجزیه و تحلیل سیستمها

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 تجهیزات عمومی بیمارستانها

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حفاظت الکتریکی در سیستم های بیمارستانی

  

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی )کد 119

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )میکروبشناسی )ویروس و باکتری، انگل و قارچ شناسی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بیوشیمی و بیوشیمی بالینی،

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 ایمنی شناسی و سرم شناسی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 خون شناسی و انتقال خوننمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار )کد 140

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کدگذاری بیماری ها 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مدارک پزشکی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 آمار بیمارستانی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 اصطلاحات پزشکی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کلیات پزشکینمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بهیار )کد 103 )

عمومینمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بهدار )کد 102

عمومینمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 متصدی خدمات اداری )ماشین نویس بایگان و... ( منشی )پزشکی / بخش )کد 141

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 عمومینمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 متصدی خدمات داروئی )کد 142 (

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 عمومی 

سوالات آزمون استخدامی دفتر فنی و مهندسی سازمان تامین اجتماعی 1397

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   کارشناس امور پیمان ( (کد 201

 حقوق

(نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حقوق مدنی
نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حقوق تجارت 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 قانون برگزاری مناقصات و مزایده ها 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)
نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   آیین دادرسی مدنی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   قانون کار  قانون تأمین اجتماعی
نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مفاد قرارداد و پیمان) 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس امور شهرسازی (کد 202

 نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 طراحی شهری 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس برنامه و بودجه ( (کد 203

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حسابداری مالی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 قانون تأمین اجتماعی
نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حسابداری بخش عمومی
نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مدیریت مالی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   اصول تنظیم و کنترل بودجه)

 نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس معماری کد 204

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، هشتم، یازدهم،
دوازدهم، پانزدهم، هجدهم،
نوزدهم، بیستم و بیست ویکم
مقررات ملیّ ساختمان)نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس عمران کد 205

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مجموعه سؤالات (مباحث
چهارم، پنجم، ششم، هفتم،
هشتم، نهم، دهم، یازدهم،
دوازدهم و بیست ویکم مقررات
ملیّ ساختمان) 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس تجهیزات( پزشکی کد 206

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 زبان تخصصی مهندسی پزشکی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   شرایط ساختمانی، تجهیزاتی و پرسنلی بیمارستانی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   ابزار دقیق پزشکی)نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس تاسیسات کد 207

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، دوازدهم،
سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم،
شانزدهم، هفدهم، هجدهم،
نوزدهم، بیست ویکم و
بیست و دوم مقررات ملیّ
ساختماننمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس برق کد 208

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
دوازدهم، سیزدهم، پانزدهم،
نوزدهم، بیست ویکم و
بیست و دوم مقررات ملیّ
ساختمان) 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس مکانیک( (کد 209

 نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
دوازدهم، چهاردهم، پانزدهم،
شانزدهم، هفدهم، نوزدهم،
بیست ویکم و بیست و دوم
مقررات ملیّ ساختمان) 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس کنترل پروژه( (کد 210

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مبانی استانداردهای مدیریت پروژه  (PRINCEو 2 PMBOK)

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   اقتصاد مهندسی (ارزیابی پروژه های صنعتی) 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس ابنیه ( (کد211

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، ششم، هفتم،
هشتم، نهم، دهم، یازدهم،
دوازدهم، هجدهم، نوزدهم،
بیست ویکم و بیست و دوم
مقررات ملیّ ساختماننمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس نگهداری
( پیشگیرانه (کد 212

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، دوازدهم،
سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم،
شانزدهم، هفدهم، هجدهم،
نوزدهم، بیست ویکم و
بیست و دوم مقررات ملیّ
ساختمان ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۰:۰۴
مهناز افشاری

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی (آپدیت مرداد 97)

 • درصورتی که سوالات تخصصی خود را پیدا نکردید از جستجوی سایت کمک بگیرید

بخش اول شامل سوالات عمومی :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و 5)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و 97)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و 96 و97)
– وزارت نیرو (چندین دوره)
– شرکت نفت(چندین دوره)

– قوه قضاییه(چندین دوره)

 – بهورزی +پرستاری+مامایی

– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد(چندین دوره)

– راه آهن(چندین دوره)

– تامین اجتماعی(چندین دوره)– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل 7 درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

آزمون عمومی:
1 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی  ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

2 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی زبان انگلیسی - عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

3 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

4 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
5 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

6 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی شناخت تامین اجتماعی 300 سوال با جواب

7 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

8 -نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

به همراه سوالات :

نمونه سوالات مربوط به آزمون های استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ است که شامل ۲۷۱ نمونه سوال عمومی و اختصاصی می باشد. فهرست سوالات این مجموعه در ادامه آمده است.

فهرست نمونه سوالات سال ۱۳۹۴ :

 • ربان انگلیسی عمومی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • آشنایی مقدماتی با رایانه
 • معارف اسلامی
 • شناخت تامین اجتماعی
 • اطلاعات عمومی

فهرست نمونه سوالات سال ۱۳۹۳ :

 • ریاضی و آمار مقدماتی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • معارف اسلامی
 • زبان انگلیسی عمومی
 • شناخت تامین اجتماعی
 • اطلاعات عمومی (اطلاعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مبانی اجتماعی)
 • آشنایی مقدماتی با رایانه
 • مجموعه دروس تخصصی (اصول و تئوری های مدیریت – رفتار سازمانی و منابع انسانی – حقوق بیمه و قوانین و مقررات بیمه های تامین اجتماعی)
 • [purchase_link id="48243" text="خرید" style="button" color="blue"]
 •  

 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  کارشناس امور مالی )کد 125 )

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حسابداری مالی

  سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حسابداری بهای تمام شده

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  اقتصاد خرد و کلان

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  حسابداری دولتی و بودجه

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  حسابداری مالیاتی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس امور اداری )کد 123

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  روش تحقیق

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( آمار و کاربرد آن در مدیریت

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( اصول مدیریت

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مدیریت منابع انسانی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  رفتار سازمانی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق اداری

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قانون کار

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قانون تأمین اجتماعی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  کارشناس فناوری اطلاعات )کد 135

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  سیستمهای عامل

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( ساختمان داده ها و الگوریتمها

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( پایگاه دادهها

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مهندسی نرم افزار

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( A+ و Securityسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( +  و سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  Network+ 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس حقوقی )کد 134

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق مدنی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق تجارت

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق اداری

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق جزای اختصاصی )جرایم علیه اموال

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( آیین دادرسی مدنی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قانون تأمین اجتماعی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قانون کار 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس امور بیمه ای )کد 124 )

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  اصول و تئوریهای مدیریت

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( رفتار سازمانی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( منابع انسانی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق بیمه 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قوانین و مقررات بیمه های تأمین اجتماعیسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( پزشک متخص

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( دکترای علوم آزمایشگاهی )کد 105

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )بیوشیمی بالینی،

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( میکروبیولوژی )میکروب، انگل، قارچ، ویروس(

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( هماتولوژی و بانک خون

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( ایمونولوژی و سرولوژی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کنترل کیفی در آزمایشگاه 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس تغذیه )کد 132

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تغذیه اساسی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( رژیم درمانی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تغذیه در دوران های مختلف زندگی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بیماریهای ناشی از سوءتغذیه

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بررسی وضعیت تغذیهسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس هوشبری )کد 139 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )اصول و روشهای بیهوشی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بیماری شناسی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( فارماکولوژی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مراقبتهای ویژه 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس شنوایی سنجی ) کد 151 )

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( آناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( شنوایی شناسی تشخیصی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( شنوایی شناسی توانبخشی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( شنوایی شناسی کودکانسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس مامایی )کد 137 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )بارداری و زایمان 1 تا 4 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  بیماریهای زنان و ناباروری 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بهداشت مادر و کودک 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( نوزادانسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس پرستاری )کد 130 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( پرستاری داخلی و جراحی 1 تا 4

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مراقبتهای ویژه

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( روان پرستاری

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  کودکان 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مدیریت بهداشت جامعه

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مادران و نوزادان 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  کارشناس اتاق عمل )کد 120 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( آشنایی با وسایل اتاق عمل 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( اصول و فنون عملکرد سیار و اسکراب

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تکنولوژی جراحی )کلیه دروس اعم از گوارش، ارتوپدی، مغز و اعصاب و ...((

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کاردان اتاق عمل)کد 116 )

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )تکنیک و اصول کار در اتاق عمل

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تکنولوژی جراحی در موارد تخصصی و فوق تخصصی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بیماریهای داخلی و جراحی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بیهوشی و احیای قلبی ریویسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس پرتوشناسی )کد 129 )

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )فیزیک رادیولوژی تشخیصی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( فیزیک پرتوها 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( رادیویولوژی و حفاظت

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تکنیکهای رادیوگرافی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مواد حاجب

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( ثبت و نمایش تصویرسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس بینائی سنجی )کد 128 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )اُپتومتری عمومی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( عدسی های تماسی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( اُپتومتری کودکان

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( اُپتومتری افراد مسن

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( اُپتومتری دید دوچشمی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( عینک طبی( 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  کارشناس توانبخشی فیزیکی )کد 133 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )الکتروتراپی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تمریندرمانی )مباحث عمومی و تخصصی(

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بیومکانیک و کینزیولوژی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( فیزیوتراپی در بیماریها )ارتوپدی، بیماریهای داخلی، روماتیسمی و اعصاب((سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی )کد 121 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )بیوشیمی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( انگل  قارچ  ویروس باکتری

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( هماتولوژی و بانک خون

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( ایمونولوژی و سرولوژی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس تعمیرات تجهیزات پزشکی کد 131 )

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )زبان تخصصی مهندسی پزشکی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( ریاضیات

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( آمار و احتمالات مهندسی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مدارهای الکتریکی 1

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مدارهای الکتریکی 2

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( الکترونیک 1

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( الکترونیک 2

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تجزیه و تحلیل سیستمها

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تجهیزات عمومی بیمارستانها

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حفاظت الکتریکی در سیستم های بیمارستانی

  

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی )کد 119

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )میکروبشناسی )ویروس و باکتری، انگل و قارچ شناسی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بیوشیمی و بیوشیمی بالینی،

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( ایمنی شناسی و سرم شناسی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( خون شناسی و انتقال خونسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار )کد 140

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کدگذاری بیماری ها 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مدارک پزشکی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( آمار بیمارستانی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( اصطلاحات پزشکی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کلیات پزشکیسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بهیار )کد 103 )

عمومیسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بهدار )کد 102

عمومیسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( متصدی خدمات اداری )ماشین نویس بایگان و... ( منشی )پزشکی / بخش )کد 141

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( عمومیسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( متصدی خدمات داروئی )کد 142 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( عمومی 

سوالات آزمون استخدامی دفتر فنی و مهندسی سازمان تامین اجتماعی 1397

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  کارشناس امور پیمان ( (کد 201

 حقوق

(سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق مدنی
سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق تجارت 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قانون برگزاری مناقصات و مزایده ها 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)
سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  آیین دادرسی مدنی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (   قانون کار  قانون تأمین اجتماعی
سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مفاد قرارداد و پیمان) 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس امور شهرسازی (کد 202

 سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( طراحی شهری 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس برنامه و بودجه ( (کد 203

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حسابداری مالی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قانون تأمین اجتماعی
سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حسابداری بخش عمومی
سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مدیریت مالی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (   اصول تنظیم و کنترل بودجه)

 سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس معماری کد 204

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، هشتم، یازدهم،
دوازدهم، پانزدهم، هجدهم،
نوزدهم، بیستم و بیست ویکم
مقررات ملیّ ساختمان)سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس عمران کد 205

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مجموعه سؤالات (مباحث
چهارم، پنجم، ششم، هفتم،
هشتم، نهم، دهم، یازدهم،
دوازدهم و بیست ویکم مقررات
ملیّ ساختمان) 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس تجهیزات( پزشکی کد 206

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( زبان تخصصی مهندسی پزشکی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (   شرایط ساختمانی، تجهیزاتی و پرسنلی بیمارستانی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (   ابزار دقیق پزشکی)سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس تاسیسات کد 207

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، دوازدهم،
سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم،
شانزدهم، هفدهم، هجدهم،
نوزدهم، بیست ویکم و
بیست و دوم مقررات ملیّ
ساختمانسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس برق کد 208

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
دوازدهم، سیزدهم، پانزدهم،
نوزدهم، بیست ویکم و
بیست و دوم مقررات ملیّ
ساختمان) 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس مکانیک( (کد 209

 سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
دوازدهم، چهاردهم، پانزدهم،
شانزدهم، هفدهم، نوزدهم،
بیست ویکم و بیست و دوم
مقررات ملیّ ساختمان) 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس کنترل پروژه( (کد 210

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مبانی استانداردهای مدیریت پروژه  (PRINCEو 2 PMBOK)

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (   اقتصاد مهندسی (ارزیابی پروژه های صنعتی) 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس ابنیه ( (کد211

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، ششم، هفتم،
هشتم، نهم، دهم، یازدهم،
دوازدهم، هجدهم، نوزدهم،
بیست ویکم و بیست و دوم
مقررات ملیّ ساختمانسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس نگهداری
( پیشگیرانه (کد 212

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، دوازدهم،
سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم،
شانزدهم، هفدهم، هجدهم،
نوزدهم، بیست ویکم و
بیست و دوم مقررات ملیّ
ساختمان 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۰:۰۴
مهناز افشاری


سوالات مصاحبه دیوان محاسبات,تجربیات مصاحبه دیوان محاسبات,نمونه سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور,منابع آزمون دیوان محاسبات,استخدام دیوان محاسبات,

کارت ورود به جلسه دیوان محاسبات,نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات,سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات۹۷ ,نتایج آزمون دیوان محاسبات ۹۶  ,۹۶


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۱۵
مهناز افشاری

*
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداری  ۳۴۱۸
ـ ۱ سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ (491سوال + پاسخ نامه ) 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ(685 سوال + پاسخنامه)
ـ ۲ سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ  (459سوال + پاسخنامه)
سوالات استخدامی وزارت نیرو رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،(445 سوال + پاسخنامه)
۳ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺎﻟﯿﻪ (315سوال + پاسخنامه)
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی دوﻟﺘﯽ،(285سوال + پاسخنامه)
ـ ۴ سوالات استخدامی وزارت نیرو سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﻘﻮق اداری (415 سوال + پاسخنامه)
سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر،(240سوال + پاسخنامه)
۵ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو سوالات استخدامی وزارت نیرو روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر (120سوال + پاسخنامه)
[purchase_link id="30052" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
*
 
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی3419
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو برنامه ریزی استراتژیک 245 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو مبانی سازمان و مدیریت 255 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو آمار کاربردی 175 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو اقتصاد خرد 355سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو اقتصاد کلان 161 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها 240 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="30058" text="خرید" style="button" color="blue"]
 

*
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﯿﺪ) 3420

 ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 220Iسوال + پاسخنامه

ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  210II سوال + پاسخ نامه
  سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 80Iسوال+ پاسخ نامه 
سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ13II سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 28III  سوال + پاسخنامه

 -  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺤﻠﯿﻞﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽI ﺑﺮرﺳﯽ(79Iسوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی وزارت نیرو تولید ﻧﯿﺮوﮔﺎه 73 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="30061" text="خرید" style="button" color="blue"]

 


*
 
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ 3421

سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزش یک390 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزش دو  240 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزش سه  390 سوال + پاسخنامه

- سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازه  ﮔﯿﺮی در ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ 120 سوال + پاسخنامه

ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و روﯾﺪادﻫﺎی ورزﺷﯽ،300 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی وزارت نیرو آناتومی ﺣﺮﮐﺘﯽ 360 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30063" text="خرید" style="button" color="blue"]

 


*
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮرﺳﯽ ـ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی 3424و3454 

 ـ  سوالات استخدامی وزارت نیرو اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد 355سوال + پاسخنامه

ـسوالات استخدامی وزارت نیرو  اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن 161 سوال + پاسخنامه

ـ  سوالات استخدامی وزارت نیرو آﻣﺎر و اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ 489سوال + پاسخنامه

ـسوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان 660 سوال + پاسخنامه

- سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ یک 790 سوال + پاسخنامه

-سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ دو  369سوال + پاسخنامه

 - سوالات استخدامی وزارت نیرو زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ 240سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30065" text="خرید" style="button" color="blue"]

 


*
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ (ﺗﻮﻟﯿﺪ) 3425
ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 220Iسوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  210II سوال + پاسخ نامه
ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو الکترونیک  220I سوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو الکترونیک173II سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل 30 سوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﯽ و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ 182 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30068" text="خرید" style="button" color="blue"]
 

*
 
سوالات استخدامی وزارت نیروﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﺮاﺳﺖ(ﺗﻮزﯾﻊ) ـ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ3428و 3453
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ(ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﺷﺨﺎص،ﺧﺎﻧﻮاده، ارث و وﺻﯿﺖ) یک 270 سوال+پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ(ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﺷﺨﺎص،ﺧﺎﻧﻮاده، ارث و وﺻﯿﺖ)  دو 130 سوال+پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت یک 420سوال+ جواب 
ـ سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت دو540 سوال+جواب
ـ سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت سه  340سوال+ جواب 
ـ سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت چهار 330 سوال+ جواب 
 ـسوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﻘﻮق اداری  یک 220 سوال+پاسخنامه
 ـسوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﻘﻮق اداری دو  390 سوال+پاسخنامه
 ـسوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﻘﻮق اداری  سه415 سوال + پاسخنامه
 ـسوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﻘﻮق ﮐﺎر240 سوال+پاسخنامه
 ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ یک 360 سوال + پاسخنامه
 ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ دو279 سوال + پاسخنامه
 ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ سه270سوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ کیفری یک 225سوال+پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ کیفری دو300 سوال + پاسخنامه
-سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﻘﻮق ﺟﺰای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ( ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻮال ) یک 390 سوال+پاسخنامه
-سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﻘﻮق ﺟﺰای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ( ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻮال )دو310 سوال+پاسخنامه
-سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﻘﻮق ﺟﺰای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ( ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻮال ) سه320 سوال+پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30070" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
*
 
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﻬﻨﺪس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ (تولید) 3429
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو استاتیک 115 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو مقاومت مصالح یک 113 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو مقاومت مصالح دو30 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو طراحی اجزای مکانیکی 251 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو طراحی اجزای مکانیکی دو25 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ 145 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت یک 261 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت  دو 27 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک25 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو 14 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو دﯾﻨﺎﻣﯿﮏارﺗﻌﺎﺷﺎت 24 سوال + پاسخنامه          

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

         
[purchase_link id="30072" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
 
*
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺷﯿﻤﯽ 3430 
 
 ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ یک315 سوال + پاسخنامه
 ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ دو 360 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ یک 665 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ دو 555 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ سه 435 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ یک 495 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ دو 100 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ یک420 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ 460 سوال + پاسخنامه
 ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب 220 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30074" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
*
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﮐﺎرﺷﻨﺎس ITﺣﺮاﺳﺖ(ﺗﻮزﯾﻊ)-ﮐﺎرﺷﻨﺎسIT ﺣﺮاﺳﺖ(آب و ﻓﺎﺿﻼب)- ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺮم اﻓﺰار3433،3434،3447

سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ نرم افزار 455 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی وزارت نیرو زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی 290 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ 505 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﮑﻪ داده ﻫﺎ 331 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی وزارت نیرو شبکه های کامپیوتری یک 365 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی وزارت نیرو شبکه های کامپیوتری دو  185 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی وزارت نیرو امنیت شبکه  170   سوال با جواب

سوالات استخدامی وزارت نیرو پایگاه داده ها 133 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30076" text="خرید" style="button" color="blue"]

 

 

*
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮرﺣﺮاﺳﺖ3437 
 
- سوالات استخدامی وزارت نیرو جامعه  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ 280 سوال + پاسخنامه
- سوالات استخدامی وزارت نیروروان  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ یک 880 سوال + پاسخنامه
- سوالات استخدامی وزارت نیروروان  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ دو 250 سوال + پاسخنامه
- سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 491سوال + پاسخ نامه 
- سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ 74 سوال + پاسخنامه
- سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ  270 سوال +  پاسخنامه
- سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﻘﻮق  اداری 390 سوال+پاسخنامه
- سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺧﻼق  ﺣﺮﻓﻪ ای 120 سوال + پاسخنامه
- سوالات استخدامی وزارت نیرو فرهنگ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 445 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30078" text="خرید" style="button" color="blue"]
 

*
 
سوالات تخصصی استخدامی  ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻟﯽ 3438
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری یک 558سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری دو  238سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری سه 327 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﯿﺎﻧﻪ یک 209 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﯿﺎﻧﻪ دو 606 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﺴﺎﺑﺪاری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ  یک 316 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﺴﺎﺑﺪاری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دو 245 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو  حسابرسی یک 335سوال  + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو  حسابرسی دو 257 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﺴﺎﺑﺪاری  دوﻟﺘﯽ 298 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو اصول تنظیم و کنترل بودجه 285 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو قانون محاسبات  عمومی  100 سوال با جواب

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30080" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
*
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ و بهره وری 3440
 سوالات استخدامی وزارت نیرو آﻣﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ 204 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیروﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﺎری 503 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیروﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻤﻠﯿﺎت یک و دو 85 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺮه وری 685 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30082" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
*
 سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری 3441 
 سوالات استخدامی وزارت نیرو نقشه برداری 278 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو فتوگرامتری 90 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو ژئودزی 250 سوال + پاسخ نامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30084" text="خرید" style="button" color="blue"]
 

 

*
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮزﯾﻊ) ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(آب و ﻓﺎﺿﻼب)3442و 3443
 
ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 220I   سوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  210II  سوال + پاسخ نامه
  سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 80Iسوال+ پاسخ نامه 
سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ13II سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 28III  سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی  اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ79Iسوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿس یک240 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿس دو220 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30086" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
*
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(ﺗﻮزﯾﻊ)ـ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(آب و ﻓﺎﺿﻼب)3444و3445
 
ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 220Iسوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  210II سوال + پاسخ نامه
ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو الکترونیک  220I سوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو الکترونیک173II سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل 30 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﯿﮕﻨﺎل هاو ﺳﯿﺴﺘم ﻫﺎ 110 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30088" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
*
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو مهندس برق-مخابرات3446
 ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 220Iسوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  210II سوال + پاسخ نامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺨﺎﺑﺮاتI37 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﯿﮕﻨﺎل هاو ﺳﯿﺴﺘم ﻫﺎ 110 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿس یک240 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿس دو220 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30090" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
*
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﮐﺎرﺷﻨﺎس سخت اﻓﺰار 3448
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ150 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ  260 سوال + پاسخ نامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی یک 185 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی دو285 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی سه365 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ 457 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30092" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
*
 
سوالات تخصصی ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ 3449 
سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ 204 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر 150 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ و رﯾﺴک 240 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30094" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
*
 
سوالات تخصصی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه 3451
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﭘﺮوژه 50 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺴﮏ ﭘﺮوژه 395سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه 180 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو اقتصاد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  495 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30096" text="خرید" style="button" color="blue"]
 

*
 
سوالات تخصصی کارشناس امور مشترکین 3452 
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 60 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو آﻣﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی 549 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ یک 880 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ دو 250 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری یک 558سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری دو 238سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری سه 327 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦﻓﺮدی 40 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30098" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
*
 
سوالات تخصصی ﮐﺎرﺷﻨﺎسﺑﯿﻤﻪ 3455  
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺻﻮل، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات  ﺑﯿﻤﻪ  ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
 سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺑﯿﻤﻪ  ﻫﺎی اﻣﻮال (آﺗﺶ ﺳﻮزی-اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ- ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ـ ﺑﺎرﺑﺮی )
 سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺷﺨﺎص(ﻋﻤﺮ ـ ﺣﻮادث ـ درﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ)
سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ
سوالات استخدامی وزارت نیرو مدیریت ریسک 395سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو آمار و اﺣﺘﻤﺎل یک150 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو آمار و اﺣﺘﻤﺎل دو 549 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو آمار و اﺣﺘﻤﺎل سه 182 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30100" text="خرید" style="button" color="blue"]
 

سوالات تخصصی استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس روابط ﻋﻤﻮﻣﯽ 3456 
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺻﻮل رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ 40 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺒﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻤﻌﯽ 60 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 420 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو آﯾﯿﻦ ﻧﮕﺎرش در روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری 74 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ 55 سوال + پاسخنامه 

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30102" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
سوالات تخصصی استخدامی  ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش 3457
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و  برنامه رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ 380 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ  360 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ(رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 445 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ( ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ 459 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ(  اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ) 240 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو روش ﺗﺤﻘﯿﻖ وآﻣﺎر 480 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30104" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
سوالات تخصصی استخدامی  ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر 3458
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و روش ﻫﺎی آﻣﺎری 150 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎل 260 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﺣﺘﻤﺎل یک  150  سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﺣﺘﻤﺎل دو  182 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو  رﮔﺮﺳﯿﻮن یک 60 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو  رﮔﺮﺳﯿﻮن دو 50 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو روش ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی یک120 سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی وزارت نیرو روش ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی دو 60 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30106" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
سوالات تخصصی استخدامی کارشناس انبار و تدارﮐﺎت 3459 
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺌﻮری ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 420 سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی وزارت نیرو سیستم ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ، اﻧﺒﺎرداری و ﺗﻮزﯾﻊ 570 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ یک 790 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ دو 369 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ 300 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻬﺎی  ﺗﻤﺎمﺷﺪه یک 197سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻬﺎی  ﺗﻤﺎمﺷﺪه دو 237 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻬﺎی  ﺗﻤﺎمﺷﺪه سه 207 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30108" text="خرید" style="button" color="blue"]
 

سوالات تخصصی استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ 3460 
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  491سوال + پاسخ نامه  
 
 سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ 300 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ یک 790 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ دو 369 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو آﻣﺎر  ﮐﺎرﺑﺮدی 549 سوال + پاسخنامه
 

 سوالات استخدامی وزارت نیرو اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد 355سوال + پاسخنامه

 سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن 161 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30110" text="خرید" style="button" color="blue"]

 


 
سوالات تخصصی استخدامی کارشناس منابع آب 3461
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 162 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو آب ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ 222 سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب 30 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻫﯿﺪروﻟﻮژی 122 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﯿﺴﺘﻢ های انتقال آب 200 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30112" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
سوالات تخصصی استخدامیﮐﺎرﺷﻨﺎس GIS کد شغل3462
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻓﺘﻮﮔﺮاﻣﺘﺮی 90 سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی وزارت نیرو ژﺋﻮدزی  250 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 20 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻨﺠﺶ از دور 120 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30114" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
 
سوالات تخصصی استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻤﺮان 3463
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت و ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ 185 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب 220 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﺎزه ﻫﺎی آﺑﯽ 160 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آب و فاضلاب 200 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30116" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
 
سوالات تخصصی استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ (آب و ﻓﺎﺿﻼب) 3464  
 
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ 115 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ یک 113 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ دو 30 سوال + پاسخنامه 
 
 سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ 145 سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت  یک 261 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت دو 27 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک25 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو 14 سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﻮرﺑﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ  10 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی  انتقال آب 200 سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی وزارت نیرو سیستم های تهویه مطبوع  44 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30118" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
 
سوالات تخصصی استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب 3465
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ و ﻣﯿﮑﺮو ﺑﯿﻮﻟﻮژی آب و ﻓﺎﺿﻼب 40 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب 220 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾکی و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻠﻤﺒﻪ در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت  آب و ﻓﺎﺿﻼب
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو بﻬﺮه برداری و نگهداری از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت  آب و ﻓﺎﺿﻼب 

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30121" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
 
سوالات تخصصی استخدامی کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی 3466   
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو زیست شناسی سلولی و مولکولی  140 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو بیوﺷﯿﻤﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 330 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو میکروﺑﯿﻮﻟﻮژی ﻋﻤﻮﻣﯽ و  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه(ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻏﺬاﯾﯽ، ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ) 277 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو با ﮐﺘﺮیﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی ﭘﺰﺷﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه( وﯾﺮوس شناسی اﯾﻤﻨﯽ شناسی قارچ شناسی انگل شناسی) 454 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30124" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
 
سوالات تخصصی استخدامی  ﮐﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ 3467
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه یک315 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه دو 360 سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺗﺼﻔﯿﻪ آب وآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 220 سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ یک 665 سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ دو 555 سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ سه 435 سوال + پاسخنامه
 
 نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ  یک315 سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ دو 360 سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه های مربوط  یک 495 سوال + پاسخنامه
        
نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه های مربوط دو 100 سوال + پاسخنامه  
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30127" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
سوالات تخصصی استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(ﺗﻮزﯾﻊ) ـ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(آب و ﻓﺎﺿﻼب) 3468 و3469 
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺟﺎﻣﺪاتﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزه) یک  192 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺟﺎﻣﺪاتﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزه) دو 216 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎک و ﭘﯽ 124 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت و ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ 185 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه  ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی و ﺑﺘﻨﯽ 56 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو روش  ﻫﺎی اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 50 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30129" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
سوالات تخصصی استخدامی ﮐﻤﮏ کارشناس مالی و اداری 3426
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 491سوال + پاسخ نامه
 
 سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری یک 558سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری دو 238سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری سه 327 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺎﻟﯿﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی دوﻟﺘﯽ 285 سوال + پاسخنامه
  
سوالات استخدامی وزارت نیرو قانون کار30 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو قانون محاسبات ﻋﻤﻮﻣﯽ  100 سوال با جواب

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30131" text="خرید" style="button" color="blue"]
 

سوالات تخصصی استخدامی ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺒﺎر 3427 
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  65 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو سیستم ﻫﺎی اﻧﺒﺎرداری 570 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ 570 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ 300 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30133" text="خرید" style="button" color="blue"]
 

سوالات تخصصی استخدامی ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﺑﺮق(ﺗﻮﻟﯿﺪ) 3431
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 115 
 
 سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ (ﻣﺒﺎﻧﯽ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی AC ،DC  ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫا)80سوال + پاسخنامه
 
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺻﻮل ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻫﺎی ﻗﺪرت 79 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﺎرﺑﺮدی 75سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 73 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ  150 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30135" text="خرید" style="button" color="blue"]
 

سوالات تخصصی استخدامی ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﺗﻮﻟﯿﺪ) 3432
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ 115 سوال + پاسخنامه 
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ یک  113 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ دو 30 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ 145 سوال + پاسخنامه 
 
 سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت یک 261 سوال + پاسخنامه 
 
 سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت دو  27 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک25 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو 14 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻫﻮا و آب ﮔﺮم، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ  ﻣﻄﺒﻮع ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت44 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30137" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
 
سوالات تخصصی استخدامی تکنسین ﺷﯿﻤﯽ 3435
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه یک315 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه دو 360 سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽو آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  یک 665 سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽو آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  دو 555 سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه سه 435 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﯿﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺷﯿﻤﯽ 460 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو  تصقیه آب و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 220 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو اصول ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30140" text="خرید" style="button" color="blue"]
 

سوالات تخصصی استخدامی ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ 3436
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 65 سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺻﻮل ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد 354 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ 300 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ 410 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ، اﻧﺒﺎرداری و ﺗﻮزﯾﻊ 570 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺻﻮل ﻣﺬاﮐﺮات و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ210  سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30142" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
 
سوالات تخصصی استخدامی ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﺑﺮق(ﺗﻮزﯾﻊ) 3439
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 220 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ) ﻣﺒﺎﻧﯽ، ACﻫﺎی DC و ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ 80سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺻﻮل ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻫﺎی ﻗﺪرت 79 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو تجهیزات روشنایی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت 

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30145" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۴۵
مهناز افشاری

سوالات تخصصی  استخدامی وزارت نیرو ۹۷ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﯿﺪ)۳۴۲۰

سوالات تخصصی  استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﯿﺪ) ۳۴۲۰

 ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ۲۲۰Iسوال + پاسخنامه

ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  ۲۱۰II سوال + پاسخ نامه

  سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ۸۰Iسوال+ پاسخ نامه 

سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ۱۳II سوال + پاسخنامه

 سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ۲۸III  سوال + پاسخنامه

 –  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺤﻠﯿﻞﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽI ﺑﺮرﺳﯽ(۷۹Iسوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی وزارت نیرو تولید ﻧﯿﺮوﮔﺎه ۷۳ سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۲۶
مهناز افشاری